Význam slova "sŕ" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • sračka -y -čiek ž. hrub. hnačka

 • šrafa -y obyč. mn. šrafy šráf ž.

  1. čiary pokrývajúce al. vyznačujúce nejakú plochu

  2. (na mape) čiar(k)y vyznačujúce veľkosť sklonu zobrazovanej plochy

 • šrafovanie -ia s. šrafy: husté š. na pláne

 • šrafovať nedok. vyznačovať šrafami: š. trojuholník, š. plochu

 • sraľo -a mn. -ovia m. hrub. bojko, zbabelec, slaboch (obyč. nadávka)

 • šramot -u m. šramotanie: tichý, podozrivý š., zobudiť sa na š.

 • šramotať -ce -cú -cúc/-tajúc, šramotiť nedok. spôsobovať slabý hrmot: š. kľúčom vo dverách, š. riadom, myši na povale š-ú, š-ia

 • sranda -y sránd ž. subšt. a hrub. zábava, žart; huncútstvo, pestvo: robiť, zažiť s-u;
  rozprávať s-y veselé historky, vtipy; srandovný príd. smiešny, komický

 • šrapnel -a L -i mn. -y m. delová strela, kt. sa roztrhne pred dopadom: výbuch š-a;

 • šrapnelový príd.

 • srať serie -ú nedok. hrub. vypúšťať výkaly

 • šrauba -y šráub ž., šraub -u m. hovor. skrutka;

 • šraubička -y -čiek ž., šraubík -a m. zdrob.

 • šraubovák -a m. hovor. skrutkovač

 • šraubovať nedok. hovor. skrutkovať

 • šraubový príd.;

 • srbčina -y ž. srbský jazyk

 • srbochorvátčina -y ž. spoločný spis. jazyk Srbov a Chorvátov v min.

 • srbský príd. k Srb, Srbsko: s. národ;

  srbsky prísl.: rozprávať (po) s.

 • srd -u m. expr. hnev, zlosť: zmocnil sa ho s.

 • srdce -a sŕdc s.

  1. dutý kužeľovitý sval v hrudi ovládajúci svojimi sťahmi krvný obeh: ľudské s., tlkot s-a, s. bije, transplantácia s-a;
  s. sa mu zastavilo;
  s. mu búcha (ako kladivo, ako zvon);
  hovor. chorý na s.;
  s. ho bolí i pren. prežíva duš. bolesť;

  2. kniž. duš., citový život a záujem, cit: materinské s.;
  vložiť do niečoho celé (svoje) s.

  3. fam. oslovenie milej osoby: s. moje, vráť sa skoro!

  4. čo (tvarom) pripomína srdce: medovníkové s.;
  s. zvona udierajúca časť;
  kart. karta so znakom červeného srdca

  5. jedlo zo zvieracieho srdca: s. na smotane

  6. kniž. stred. časť, stred: v s-i hôr, krajina v s-i Európy

  mať s. ako kameň, mať tvrdé, kamenné s. byť bezcitný, nemilosrdný;
  mať mäkké, zlaté, verné, šľachetné s. byť dobrý, verný, šľachetný;
  mať s. na pravom mieste byť ľudský;
  nemať s., s-a, byť bez s-a byť bezcitný;
  zo s-a, od s-a, z celého s-a úprimne;
  s ťažkým s-om nerád;
  s ľahkým s-om bez zábran;
  brať, vziať, zobrať si niečo k s-u (začať) chápať vážne;
  poslúchať hlas s-a, ísť za hlasom s-a spravovať sa citom;
  → leží mu to na s-i;
  otvoriť niekomu, pred niekým s.;
  stratiť s. zaľúbiť sa;
  mať, nosiť niekoho v s-i mať rád;
  mať s. až v hrdle (od strachu ap.) byť silne vzrušený;
  prirásť k s-u;
  odpadnúť od s-a;
  čo máš na s-i? a) čo ťa trápi? b) čo chceš povedať? mať na niekoho ťažké s. hnevať sa naňho, zazlievať mu niečo;
  s. mu krváca prežíva veľkú duš. bolesť;
  zlomiť niekomu s. a) pripútať ho láskou b) raniť;
  vraziť niekomu nôž do s-a;
  mať s. na mieste byť spokojný;
  mať, čo s. ráči všetko želané v hojnosti;
  spadol mu → kameň zo s-a;
  to je → vec jeho s-a;
  nosí dieťa pod s-om je ťarchavá;
  je mu ľahko na s-i, pri s-i, okolo s-a je veselý;
  je mu ťažko na s-i, pri s-i, okolo s-a je smutný;
  v kútiku, v hĺbke s-a tajne, skryto;
  nemá (to) s., aby teraz odišiel nedá mu, nemôže teraz odísť;
  expr. s. mu padlo do nohavíc dostal strach;
  čo oči nevidia, (to) s. nebolí;
  čo na s-i, to na jazyku hovorí, čo si myslí;
  na → jazyku med, v s-i jed;

 • srdcelomne prísl.: s. nariekať

 • srdcelomný príd. kniž. bolestný, žalostný, mučivý, srdcervúci: s. plač;

 • srdcervúci príd. kniž. srdcelomný: s. nárek, s-a scéna;

 • srdcervúco prísl.

 • srdciar -a m. hovor.

  1. kardiológ

  2. chorý na srdce

 • srdcovito, srdcovite prísl.: s. vykrojený

 • srdcovitý príd. majúci tvar srdca: s. tvar, list;

 • srdcovka -y -viek ž.

  1. odroda čerešní srdcovitého tvaru

  2. ozdobná rastlina so srdcovitými kvetmi, bot. Dicentra

 • srdcovnica -e -níc ž. anat. aorta;

 • srdcovnicový príd.

 • srdcovo-cievny príd. týkajúci sa srdca a ciev: s-e ochorenia

 • srdcovocievny príd. týkajúci sa srdcových ciev

 • srdcový príd. k 1, 2, 4: s-á komora, chyba, s-é choroby;
  hovor. s-á záležitosť citová, ľúbostná;
  kart. s. kráľ;

 • srdečne prísl.: s. sa smiať;
  je mi s. ľúto;
  hovor. expr. je mi to s. jedno úplne jedno;

 • srdečnosť -i ž.

 • srdečný príd. prejavujúci láskavosť, milý, prívetivý, priateľský, úprimný: s. človek;
  s. vzťah, smiech, rozhovor;
  s. pozdrav (z Tatier ap.), s-é blahoželanie (k meninám ap.) písomné pozdravné formuly;
  s-á vďaka!

 • srdiečko -a -čok s. zdrob., často expr. k 1, 3, 4: bolí ho s.;
  s. moje! (v oslovení);
  zlaté s. prívesok;
  vyšívať s-a;
  vykrojiť s. (zo šalátu) stredné lístky;

 • srdiečkový príd.;

 • srdienko -a -nok s. zdrob. hypok. (obyč. v oslovení)

 • srdiť nedok. expr. hnevať, zlostiť: s-í ho, že sklamali

  // srdiť sa: s-í sa na nespratníkov

 • srditý príd.

  1. prchký, popudlivý: bol panovačný a s.

  2. prejavujúci rozčúlenie, podráždený, zlostný; svedčiaci o tom: je neuspokojený, preto je s.;
  s. pohľad, smiech

 • srdnato prísl.: s. sa brániť;

 • srdnatosť -i ž.

 • srdnatý príd. expr. smelý (význ. 1), odvážny: s. muž, bojovník;

 • srieň -a m. inovať, osuheľ (obyč. na tráve): polia pokryté s-om

  vlasy ako s. biele;

 • srieňový príd.

 • sŕkať -a, srkaťnedok.

  1. vťahovať malými dúškami tekutinu a vydávať pritom zvuk podobný cit. : s. polievku, kôň s-a (-á) vodu

  2. vydávať zvuk śśś (od bolesti), osŕkať

  3. crkať (význ. 3);

 • sŕkavo, srkavo prísl.: s. piť, jesť

 • sŕkavý, srkavý príd. pripomínajúci sŕkanie, srkanie: s. zvuk;

 • dok. srknúť -e -ú -kol: expr. s. si z pohára upiť si

 • srna -y sŕn ž. menší lesný prežúvavec; dospelá samica tohto rodu, zool. Capreolus

  bežať ako s. rýchlo a ľahko;

  sŕňa -aťa mn. -atá/-ence -ňat/-neniec s. mláďa srny;

 • srňací príd.: s-ie mäso;
  kuch. s. chrbát druh zákuska;

 • srňacina -y ž. srňacie mäso

 • sŕňatko -a -tiek s. zdrob.

 • srnča -aťa mn. -atá -čiat s. sŕňa;

 • srnček -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • srnčí príd.: s-ie parohy;
  poľov. s-ia zver srnce a srny;

 • srnčiatko -a -tok s. zdrob.

 • srnec -nca mn. N a A -e m. samec srny s parohmi;

 • srnka -y -niek ž. zdrob.

 • šrot -u m.

  1. nahrubo zomleté al. rozdrvené obilie, strukoviny ap. použ. ako krmivo: obilný, kukuričný š.;
  rozomlieť na š.

  2. znehodnotené (kovové) predmety použ. ako surovina vo výr.: železný š., zber š-u, dať staré písomnosti do š-u;

 • šrotovať nedok. mlieť, drviť na šrot: š. obilie, kukuricu;
  š. starý papier, staré železo;

 • šrotovisko -a -vísk s.

  1. miesto, kde sa šrotuje

  2. miesto, kde sa uskladňuje šrot

 • šrotovňa -e ž. miestnosť, v kt. sa šrotuje

 • šrotovník -a m. stroj na šrotovanie: elektrický š.;

 • šrotovníkový príd.

 • šrotový príd.: š-á múka

 • sršať -í -ia nedok.

  1. (obyč. o iskrách) prudko vyletúvať: z vatry s-ia iskry;

  2. expr. citovo sa prudko prejavovať, horieť: s. hnevom, nenávisťou, veselosťou;
  oči mu divo s-li;
  s. od zlosti

 • sršeň -šňa mn. N a A -e m. bodavý hmyz podobný ose, zool. Vespa: roj, hniezdo s-ov;

  expr. zlostný, jedovatý ako s.;
  byť do roboty ako s. usilovný;

 • sršní príd.: s-ie hniezdo

 • srsť -i ž. porast chlpov na tele (zvieracích) cicavcov: hustá s.;
  ježiť s. i fraz. hnevať sa

  je mu to proti s-i nepríjemné;
  je mu to po s-i vhodné, príjemné;

 • srstený príd. vyrobený zo srsti: s-é súkno

 • sŕstka -y -tok ž. zdrob.

 • srstnatý príd. porastený srsťou: s-á zver;
  s-á látka chlpatá

 • srvátka -y -tok ž. tekutina, kt. zostane po zrazení mlieka

  mať s-u v žilách byť neschopný rozohniť sa;

 • srvátkový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV