Význam slova "proti" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • proti

  I. predl. s D vyj.

  1. smerovanie k tomu, kto al. čo je al. postupuje z opačnej strany, al. umiestnenie na opačnej strane, oproti: vykročiť, postaviť sa p. sebe;
  pozerať p. slnku;
  sedieť p. hľadisku;
  dvere p. vchodu;
  plávať p. prúdu i fraz. konať nekonvenčne;
  hladkať p. srsti

  2. zreteľ, v porovnaní s, vzhľadom na, na rozdiel od: p. nemu je malý;
  úroda je p. vlaňajšku lepšia

  3. spôsob (v ustálených prípadoch), v rozpore s: je mu to p. mysli, urobil to p. jej vôli, je to p. príkazu veliteľa

  4. čas (v ustálených prípadoch): pustiť sa p. noci;
  stáť p. zime pred zimou

  5. účel, na: liek p. chrípke, prípravok p. hnilobe;
  chystať sa p. nepriateľovi

  6. prípustku, napriek: vypočul si to p. svojej vôli, šiel ta p. otcovmu zákazu

  7. väzbu pri slovesách a menách s význ. nepriateľskej al. obrannej činnosti: vystúpiť p. nespratníkom, protest(ovať) p. neprávosti, byť p. niekomu zaujatý, ohradiť sa p. obvineniu

  II. prísl. v ústrety, oproti: pobehol nám p.

 • protiakcia -ie ž. akcia zameraná proti inej akcii: policajná p.

 • protialkoholický príd. zacielený proti alkoholizmu: p-á poradňa, p-é hnutie

 • protiatómový príd. určený na ochranu pred jadrovými zbraňami: p. kryt

 • protichemický príd. určený na ochranu pred bojovými chem. látkami: p-á príprava

 • protichodne prísl.;

 • protichodnosť -i ž.

 • protichodný príd. opačný (význ. 2), protikladný: p-é stanovisko, p-é názory, záujmy;

 • protidemokratický príd. zacielený proti demokracii, antidemokratický: p-é rozhodnutie

 • protidrogový príd. zacielený proti výr. a rozširovaniu drog: (pripraviť) p. zákon; p-á jednotka

 • protiekologický príd. zacielený proti ekológii: p. krok rezortu;

  protiekologicky prísl.

 • protifašistický príd. zacielený proti fašizmu, antifašistický: stretnutie p-ch bojovníkov

 • protihlukovo prísl.

 • protihlukový príd. zacielený proti pôsobeniu hluku: p-é bariéry;

 • protihodnota -y -nôt ž. hodnota ponúkaná al. žiadaná za inú hodnotu

 • protihráč -a m. súper v športe: podceňovať p-a;

 • protihráčka -y -čok ž.

 • protiidúci príd. idúci smerom proti niekomu, niečomu: p-e vozidlo

 • protiimperialistický príd. zacielený proti imperializmu: p-é sily, hnutie

 • protiinfarktový príd. zacielený proti vzniku infarktu: p. program

 • protijadrový príd. programovo zameraný proti využívaniu jadrovej energie na vojnové i mierové ciele: p-é organizácie, p-é demonštrácie

 • protijed -u m. látka pôsobiaca proti účinkom jedu

 • protiklad -u m.

  1. úplná odlišnosť (vlastností), kontrast: povahové p-y, p. dobra a zla, stavať niečo do p-u

  2. hlboký rozdiel, rozpor, kontradikcia: p. medzi slovami a činmi;
  odstránenie názorových p-ov;
  filoz. dialektické p-y;
  lingv. fonologické p-y;

 • protikladne prísl.;

 • protikladnosť -i ž.

 • protikladný príd.: p-é znaky, názory;
  p-é triedy;

 • protikomunistický príd. zacielený proti ideológii a systému komunizmu: p-á literatúra, p. odboj

 • protikorózne prísl.

 • protikorózny príd. určený na ochranu pred koróziou, antikorózny: p. náter;

 • protikorupčne prísl.

 • protikorupčný príd. zacielený proti korupcii: p. program vlády;

 • protiľahlý príd. nachádzajúci sa na náprotivnej strane, náprotivný: p. breh, svah;
  geom. p-é uhly

 • protilátka -y -tok ž. biol. obranná látka organizmu proti cudzorodým látkam

 • protiletecký príd. určený na ochranu pred let. útokom: p. kryt

 • protilietadlový príd. určený na ničenie nepriateľských lietadiel: p-é delostrelectvo

 • protiľudovo prísl.

 • protiľudový príd. zacielený proti záujmom ľudu: p-á politika mocipánov;

 • protimenšinový príd. zacielený proti (etnickým) menšinám: p-á politika

 • protimonopolný príd. zacielený proti monopolu, monopolom: p. úrad; (prijať) p-é kroky

 • protináboženský príd. zacielený proti náboženstvu: p-á propaganda;

  protinábožensky prísl.: p. ladený program

 • protinarkotický príd. zacielený proti užívaniu a rozširovaniu narkotík: p-á výchova

 • protinárodne prísl.: p. vystupovať

 • protinárodný príd. zacielený proti (slovenskému) národu, národnej myšlienke, op. pronárodný: p. prejav, p-é zmýšľanie, vystupovanie;

 • protinávrh -u m. návrh podaný proti inému návrhu: zamietnuť p.

 • protinožec -žca obyč. mn. m. kto žije na protiľahlej strane zemegule, antipód

 • protiotázka -y -zok ž. odvetná otázka: odpovedať p-ou

 • protipól -u m. opačný pól, antipól;

 • protipovodňový príd. určený na ochranu pred povodňou: p-á hrádza

 • protipožiarny príd. určený na ochranu pred požiarom: p-e opatrenia, p-e auto

 • protiprachový príd. určený na ochranu proti prachu: p-é tesnenie

 • protiprávne prísl.;

 • protiprávnosť -i ž.

 • protiprávny príd. porušujúci právo, protizákonný: p. postup, p-e konanie;

 • protirakovinový príd. zacielený na odb. organizovaný zápas proti rakovine: vypracovať p. program

 • protirečenie -ia s.

  1. protichodné tvrdenie, rozpor: v jeho prejave je plno p-í

  2. filoz. princíp vystihujúci prirodzený protirečivý spôsob jestvovania všetkého skutočného: vnútorné, vonkajšie p-ia;
  všeobecné, špecifické p-ia

 • protirečiť nedok.

  1. hovoriť proti, mať námietky, odporovať, oponovať: nikdy si nedovolil p. rodičom

  2. byť v rozpore s niečím, priečiť sa, odporovať: to p-í pravde, zdravému rozumu;
  správy si p-ia

 • protirečivo prísl.: vyznievať p.;

 • protirečivosť -i ž.

 • protirečivý príd.

  1. navzájom si odporujúci, protirečiaci si: p-é správy

  2. odb. obsahujúci protirečenie: p-é tendencie vývinu;
  p-á jednota;

 • protireformácia -ie ž. hnutie kat. cirkvi proti reformácii; toto obdobie v dejinách;

 • protireformačný príd.

 • protireformne prísl.: vystupovať p.

 • protireformný príd. zacielený proti reformám, op. proreformný: p. krok vlády;

 • protireumatický príd. pôsobiaci proti reumatizmu: p-á liečba;

  protireumaticky prísl.: pôsobiť p.

 • protirobotnícky príd. zacielený proti záujmom robotníkov: p-e zákony

 • protislovenský príd. zacielený proti Slovensku a jeho záujmom, antislovenský, op. proslovenský: p-é články, p-é postoje;

  protislovensky prísl.: p. orientovaná tlač

 • protislužba -y -žieb ž. služba preukázaná za inú službu: urobiť niekomu p-u

 • protismer -u m. opačný smer: obrátiť vozidlo do p-u;

 • protismerne prísl.;

 • protismernosť -i ž.

 • protismerný príd.: p. pohyb;

 • protišmykový príd. predchádzajúci šmyku: p-á úprava pneumatík, p-á obuv

 • protisocialistický príd. zacielený proti socializmu: p-é hnutie, p-é akcie

 • protištátny príd. zacielený proti štátu, proti jeho zriadeniu: p-a činnosť, p-a organizácia

 • protistranícky príd. zacielený proti politike strany: p-a skupina, činnosť

 • protitankový príd. určený najmä na ničenie nepriateľských tankov: p-é prekážky, zbrane

 • protiteroristický príd. určený na ochranu proti teroristom: p-á jednotka, absolvovať p. výcvik

 • protitetanový príd. pôsobiaci proti tetanu: p-á injekcia

 • protitlak -u m. tlak smerujúci proti inému tlaku: tlak vzbudzuje p. i pren. násilie vyvoláva odpor;

 • protitlakový príd.

 • protiúčet -čtu m. účt. účet vydaný dlžníkom veriteľovi

 • protiúder -u m. odvetný úder: odraziť nepriateľský p.

 • protiústavne prísl.;

 • protiústavnosť -i ž.: p. rozhodnutia

 • protiústavný príd. odporujúci ústave: p. postup, zákon;

 • protiútok -u m. odvetný útok: prejsť do p-u, odraziť p.

 • protiváha -y -váh ž. čo vyrovnáva, vyvažuje: v kolektíve bol jeho p-ou

 • protiveň -vne ž. nepríjemná vec, nepríjemnosť, mrzutosť, priek(or): deti robia p.;
  robila mu všetko na p. na zlosť

 • protivenstvo -a -tiev s. kniž. krivda, nespravodlivosť, bezprávie, príkorie: znášať p-á;
  zápasiť s p-ami

 • protivietor -vetra m. vietor vejúci proti smeru pohybu: bežci prekonávajú silný p.

 • protivírusový príd. určený proti vírusom: liek má p. účinok;
  inform. p. program určený na vyhľadávanie a ničenie vírusov

 • protiviť sa nedok.

  1. stavať sa na odpor, odporovať, nesúhlasiť: p. sa strážcom;
  vrátil sa bez p-enia;
  to sa p-í našej histórii prieči sa

  2. byť protivný, vzbudzovať odpor, príkriť sa, priečiť sa, hnusiť sa, oškliviť sa: to sa mi p-í;
  sladká polievka sa mu p-í

 • protivládne prísl.: p. zamerané noviny

 • protivládny príd. zacielený proti vláde: p-e sprisahanie;

 • protivne prísl. k 1;

 • protivníčka -y -čok ž.;

 • protivnícky príd.: p. tábor

 • protivník -a mn. -ci m.

  1. kto nesúhlasí s názormi iného a bojuje proti nim, odporca, nepriateľ, rival: politický p.;
  je p-om moderného umenia

  2. súper (v športe, v boji): vyhral nad starším p-om;

 • protivnosť -i ž. k 1

 • protivný príd.

  1. odpudzujúci, odporný, hnusný: p. smrad, p. človek;
  všetko je tu p-é

  2. kniž. zastar. náprotivný, protiľahlý: p. breh

  3. kniž. nepriateľský (význ. 3): p. tábor;

 • protivojnový príd. zacielený proti vojne: p-é akcie, hnutie

 • protivzdušný príd. určený na ochranu pred napadnutím zo vzduchu: voj. p-á obrana

 • protizákonne prísl.;

 • protizákonnosť -i ž.

 • protizákonný príd. odporujúci zákonom, protiprávny: p. proces, p-á činnosť;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: vié, ã inã, kops, inf, å ã da, ľen, term, se, abb, v ã ã, cep, cam, ra, rar, sensitive
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV