Význam slova "bez" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 233 výsledkov (2 strán)

 • bez ohľadu na predl. s A: bez o. na výsledok nehľadiac na

 • bez rozdielu predl. s G: všetci bez r. pleti;

 • bez, bezo (v spoj. bezo mňa)

  I. predl. s G vyj.

  1. chýbanie, nedostatok, neprítomnosť niečoho, op. s(o): žil b. rodičov, b. lásky;
  byť b. práce;
  dieťa b. opatery;
  b. tvojej pomoci sa nepohneme;
  premôže ho (aj) b. prípravy;
  urobiť niečo b. rozmýšľania;
  jazdiť b. nehody;
  všetci b. rozdielu, b. výnimky úplne

  2. odpočítavanie, mínus, zn. –: osem b. troch je päť

  (rozprávať) b. prestania ustavične;
  b. ladu a skladu v neporiadku;
  byť (úplne) b. seba veľmi rozčúlený, dojatý ap.;
  b. všetkého (urobiť niečo) a) ochotne b) (v odpovedi) pravdaže;
  (byť) hore b. (byť) bez podprsenky, mať odhalené prsia

  II. spoj. podraď. b. toho, aby/že by/žeby uvádza spôsobovú vetu: opravil to b. toho, aby/že by/žeby sa bol natrápil

 • bežať -í -ia bud. bude b./pobeží nedok.

  1. rýchle sa pohybovať na nohách, utekať: b. dolu schodmi;
  b. ozlomkrky, opreteky;
  b. ako bez duše;
  zajac b-í poľom

  2. vykonávať rýchly pohyb: auto, voz b-í po ceste;
  oblaky b-ia;
  po tvári mu b-ia kvapky potu

  3. hovor. ísť, ponáhľať sa: b. po lekára;
  bež otvoriť!

  4. byť v chode, v činnosti (o stroji); konať sa (o činnosti); plynúť, ubiehať (o čase): motor b-í naprázdno;
  film už b-í;
  roky b-ia;
  čas b-í;
  vie, ako svet b-í;
  všetko b-í podľa plánu;
  nechať vec b. nestarať sa o ňu

  5. pretekať sa v behu: b. beh na 100 m, b. preteky

  mráz mu b-í, zimomriavky mu b-ia po chrbte, po tele trasie sa od zimy, strachu ap.

 • bezatómový príd. kt. je bez atómových zbraní: b-é pásmo

 • bezbariérovo prísl.: b. prístupný priestor;

 • bezbariérovosť -i ž.: b. novostavieb

 • bezbariérový príd. kt. je bez bariér (prahov, zábradlí, schodíkov ap.): b. byt, b. prístup;

 • bezbolestne prísl.;

 • bezbolestnosť -i ž.

 • bezbolestný príd. prebiehajúci bez bolesti: b. pôrod;
  b-á smrť;

 • bezbožne prísl.;

 • bezbožnosť -i ž.

 • bezbožný príd.

  1. neveriaci v Boha; ateistický, neverecký: b-í pohania

  2. nemravný, hriešny; rúhavý: b. život, b. čin;
  b-é reči;

 • bezbranne prísl.;

 • bezbrannosť -i ž.

 • bezbranný príd.

  1. neozbrojený: b-í zajatci

  2. neschopný brániť sa, bezmocný: b-é ženy a deti;
  je b-á proti ohováraniu;

 • bezbrehý príd.

  1. vyzerajúci ako bez brehov: b-é močariská

  2. kniž. nedozerný, nekonečný: b-é diaľky;
  b. smútok nesmierny;
  b. pojem neurčitý

 • bezcennosť -i ž.

 • bezcenný príd.

  1. nemajúci cenu, nehodnotný: b-á vec, b. brak

  2. bezvýznamný: vedecky b. výsledok;
  b-é svedectvo;

 • bezcharakterne prísl.;

 • bezcharakternosť -i ž.

 • bezcharakterný príd. nemajúci pevný charakter; svedčiaci o tom; bezzásadový, nečestný: b. človek;
  b. čin;

 • bezcholesterolový príd. kt. neobsahuje cholesterol: b-é potraviny

 • bezchybne prísl.: b. fungovať;

 • bezchybnosť -i ž.

 • bezchybný príd. kt. je bez chýb, bez kazov, dokonalý: b. výrobok, tovar;
  b. preklad;

 • bezcieľne prísl.;

 • bezcieľnosť -i ž.

 • bezcieľny príd. nemajúci cieľ: b-e túlanie;
  b-e reči;

 • bezcitne prísl.;

 • bezcitnosť -i ž.

 • bezcitný príd. nemajúci cit, krutý, ukrutný; svedčiaci o tom: b. človek;
  mať b-é srdce;
  b-é slová;

 • bezcolný príd. kt. je bez cla: b-é pásmo oslobodené od cla

 • bezdetnosť -i ž.

 • bezdetný príd. nemajúci deti: b-á žena, b-é manželstvo;

 • bezdný, bezodný príd. nemajúci dno; veľmi hlboký: b-á hĺbka, priepasť, jama;
  b-é more;
  b-á tma;

 • bezdomovec -vca m. kto nemá stále (vlastné) bydlisko: útulok pre b-ov;

 • bezdomovkyňa -e -kýň ž.;

 • bezdomovský, bezdomovecký príd.;

 • bezdomovstvo, bezdomovectvo -a s.

 • bezdôvodne prísl.: b. žiarliť;

 • bezdôvodnosť -i ž.

 • bezdôvodný príd. neodôvodnený, neopodstatnený: b-é podozrenie;
  b. strach;

 • bezdrôtový príd.: b-á telegrafia rádiotelegrafia

 • bezducho prísl.: b. omieľať niečo;

 • bezduchosť -i ž.

 • bezduchý príd.

  1. kt. je bez ducha, bez života, bez vedomia; mŕtvy: b-é telo;
  ležať (ako) b.

  2. pejor. obmedzený, hlúpy, op. duchaplný: b-é táranie;
  b. byrokratizmus;

 • bežec -žca mn. živ. -i, N a A neživ. -e m. kto al. čo (dobre, pretekársky) behá: b-i trénujú;
  maratónsky b.;
  kúpené kone sú dobré b-e;

  bežec -žca mn. -e m. neživ. tech. pohyblivá súčiastka stroja

 • bežecký príd.;

 • bezfarbý príd. bezfarebný: odb. b. plyn;
  kniž. b. prejav

 • bezfarebne prísl.;

 • bezfarebnosť -i ž.

 • bezfarebný príd.

  1. nemajúci (sýtu) farbu, (výrazné) zafarbenie: b-á tekutina, b. plyn

  2. nevýrazný, nevyhranený; jednotvárny: b. hlas;
  b. štýl, jazyk;

 • bezhlasne prísl.: b. plakať

 • bezhlasný príd. kt. je bez hlasu, tichý, nečujný: b. šepot;

 • bezhlavo prísl.: b. behať;

 • bezhlavosť -i ž.

 • bezhlavý príd.

  1. nemajúci hlavu: b-é telo;
  b-á obluda

  2. zmätený, bezradný, nepremyslený: b. útek, b. zhon

  expr. chodiť, behať ako b. zmätene si počínať;

 • bezhotovostne prísl.

 • bezhotovostný príd. uskutočňovaný bez hotovosti, prevodom, šekom ap.: b. platobný styk;

 • bezhranične prísl.

 • bezhraničný príd. neobmedzený, bezmedzný, nesmierny, nekonečný: b-á obetavosť, dôvera;
  b-á ľútosť;

 • bežiaci príd.: tech. b. pás dopravný

  (ako) na b-om páse plynule, rýchle

 • bezjadrový príd. kt. je bez jadrových zbraní: b-é pásmo

 • bežka -y -žiek obyč. mn. ž. bežecké lyže

 • bežkár -a m. lyžiar na bežkách;

 • bežkárka -y -rok ž.;

 • bežkársky príd.: b-a trať;

 • bežkárstvo -a s. bežkársky šport

 • bežkať nedok. expr. bežať, behať (drobnými krokmi)

 • bežkom prísl. expr. bežiac, behom: pustiť sa b.

 • bezkonkurenčný príd. kt. nemá konkurenciu: b-á cena nízka, výhodná

 • bežkovať, bežkovať sa nedok. hovor. behať, pohybovať sa na bežkách: išli (sa) b.

 • bezkrídly príd.: zool. b. hmyz kt. nemá krídla, op. krídlatý

 • bezkrvne prísl.;

 • bezkrvnosť -i ž.

 • bezkrvný príd. kniž. kt. sa javí ako bez krvi: b-é pery;
  b-á tvár bledá;

 • bežkyňa -e -kýň ž.;

 • bezlepkový príd. kt. neobsahuje lepok: b-é potraviny, b-á diéta

 • bezletový príd. voj., polit.: b-é pásmo, b-á zóna kde platí zákaz lietania

 • bezlistý príd. kt. nemá listy: b. strom;
  b-á byľ

 • bezmála čast. takmer, skoro: b. sedem hodín;
  b. polmiliónové mesto;
  b. by bol prišiel o život

 • bezmäsitý, bezmäsý príd. kt. je bez mäsa, op. mäsitý: b-á strava, diéta

 • bezmedzne prísl.;

 • bezmedznosť -i ž.

 • bezmedzný príd. neohraničený, bezhraničný, nesmierny, nekonečný: b. vesmír;
  b-á radosť, b-á bieda;

 • bezmenne prísl.;

 • bezmennosť -i ž.

 • bezmenný príd. kt. je bez mena, neznámy, anonymný: b. hrdina, b. hrob;

 • bezmocne prísl.: b. čakať, ležať;

 • bezmocnosť -i ž.

 • bezmocný príd.

  1. nemajúci dosť sily, bezvládny, nemohúci: b-é dieťa;
  ležal b.

  2. nemajúci možnosť konať; svedčiaci o tom: vláda bola b-á;
  b. hnev

  3. neschopný zabrániť niečomu: proti pohrome boli ľudia b-í;

 • bezmotorový príd. kt. je, pracuje bez motora: b-é lietadlo

 • bezmračný príd. kt. je bez mrakov, bezoblačný, jasný: b-á obloha, b. deň

 • bezmyšlienkovito, bezmyšlienkovite prísl.;

 • bezmyšlienkovitosť -i ž.

 • bezmyšlienkovitý príd. konaný bez myšlienok: b. pohyb, b-é konanie;

 • beznádej -e ž. beznádejnosť: upadnúť do b-e;
  pocit b-e

 • beznádejne prísl.: b. sa zamilovať veľmi;

 • beznádejnosť -i ž.

 • beznádejný príd. pri kt. niet nádeje, zúfalý: b-á situácia, b. boj;

 • bežne prísl. k 1: on to robí b.;

 • beznohý príd. kt. je bez nohy, bez nôh: b. invalid

 • bežnosť -i ž.

 • bežný príd.

  1. obyčajný, zvyčajný, každodenný, všedný: b-é potreby, b. jav, b-á prax;
  b. účet na vykonávanie platobných a úverových operácií

  2. práve prebiehajúci: b. rok;

 • bezoblačný príd. kt. je bez oblakov, bezmračný, jasný: b-á obloha

 • bezobsažnosť -i ž.

 • bezobsažný príd. kt. je bez myšlienkovej náplne, prázdny: b-é frázy;

 • bezočivec -vca m. bezočivý človek

 • bezočivo prísl.: b. sa smiať;

 • bezočivosť -i ž.

 • bezočivý príd. urážlivo smelý, dotieravý: b. chlap;
  b-é muchy;
  b-é správanie;
  b-á lož;

 • bezodkladne prísl.: b. predložiť záležitosť parlamentu;

 • bezodkladnosť -i ž.

 • bezodkladný príd. kt. sa nedá odkladať, naliehavý: b-é opatrenie;

 • bezodpadový príd. kt. neprodukuje nijaký odpad: b-á technológia výroby

 • bezohľadne prísl.: b. postupovať;

 • bezohľadnosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: poh, ot, å ach, rki, ply, asean, zte, zts, caobisco, rad, ns, rea, ã esã, njj, pfa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV