Význam slova "stav" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • stav2 -u m. text. slang. krosná, tkáčsky stroj

  stav1 -u m.

  1. súhrn vlastností charakteristických v istom čase pre niečo, niekoho, okolnosti, položenie, v kt. niečo, niekto je: zdravotný, duševný s. (pacienta), finančný s. (podniku), udržiavať v dobrom s-e, dať do pôvodného s-u;
  ovocie v čerstvom s-e;
  v triezvom, podnapitom s-e;
  podľa súčasného s-u situácie;
  (vyhlásiť) výnimočný, vojnový s.;
  s. núdze v kt. sa prejavuje výrazný nedostatok zákl. životných potrieb

  2. postavenie muža, ženy z hľadiska manželstva: slobodný s., rodinný s.;
  kniž. vstúpiť do manželského s-u uzavrieť manželstvo

  3. údaj o akosti al. množstve v istom čase: (vysoký, nízky) s. zamestnancov, dobytka;
  vodný s. (na tokoch), preveriť s. mužstva

  4. kniž. povolanie (význ. 1), zamestnanie; súhrn osôb s rovnakým zamestnaním: učiteľský, duchovný s.

  5. hist. spoloč. trieda, vrstva: šľachtický s.;
  tretí s. meštianstvo;
  štvrtý s. robotníctvo

  byť v inom, druhom, požehnanom s-e byť ťarchavá;
  byť v s-e zrodu vznikať;

 • šťava -y štiav ž.

  1. tekutá súčasť rastlinných al. živočíšnych orgánov: repná, stromová, žalúdková š.

  2. nápoj z rastlinných plodov: malinová, paradajková, pomarančová š.

  3. tekutina vznikajúca pri dusení mäsa al. zeleniny: dusiť sa vo vlastnej š-e i fraz. uzavierať sa s vlastnými problémami;

 • stavadlo -a -diel s. žel. súhrn mechanizmov na ovládanie výhybiek, koľajových križovatiek, návestidiel

 • stavár -a m. slang. študent al. absolvent školy stav. zamerania; stavársky príd.

 • stavať -ia -ajú nedok.

  1. zostrojovať stavbu, tech. dielo, budovať: s. dom, priehradu, železnicu;
  vtáci s-jú hniezda

  2. umiestňovať (význ. 1), klásť, dávať (obyč. tak, aby to stálo): s. riad na stôl, s. kolky;
  žel. s. výhybky nastavovať;
  s. rebrík k stromu;
  s. snopy (do krížov)

  3. brať za základ, opierať, budovať: s. na získaných vedomostiach, na skúsenosti

  4. uvádzať do istej situácie: s. niekoho pred hotovú vec

  5. kniž. určovať (význ. 1), vytyčovať, formulovať: s. (si) za cieľ

  6. zaraďovať (význ. 1): s. hráčov (do mužstva);
  to ho s-ia do úlohy diváka

  7. nedok. k staviť: s. na koňa, s. sto korún

  s. (si) vzdušné, veterné zámky mať nereálne zámery;
  s. (dom) na piesku podnikať bez reálnych predpokladov;
  s. za vzor, za príklad dávať

  // stavať sa

  1. zaujímať (stojačky) isté miesto, (vzpriamenú) polohu: s. sa do radu, na špičky;
  s. sa pred oči ukazovať sa;
  s. sa na zadné (nohy) (o niekt. zvieratách) i fraz. priečiť sa

  2. zaujímať (kladné) stanovisko, zasadzovať sa: s. sa za návrh, s. sa kladne k úlohám, s. sa na obranu niekoho

  3. odporovať (význ. 1), priečiť sa, nesúhlasiť: syn sa s-ia proti rodičom;
  darmo sa s-ia, musí poslúchnuť

  4. robiť sa niekým, nejakým, tváriť sa, predstierať: s. sa nevedomým;
  s-ia sa, že nepočuje

  5. nedok. k staviť sa2: s. sa o peniaze

  kniž. s. sa na odpor odporovať

  s. sa na vlastné nohy osamostatňovať sa;
  s. sa k niekomu, niečomu chrbtom odmietať, ignorovať;
  s. sa do pózy (urazeného atď.) dokazovať urážku atď.

  nedok. stavať -ia -ajú

  // staviť sa2 uzavrieť stávku: s. sa o päťsto korún;
  stav sa, že mám pravdu!

  opak. stávať1 -a

  opak. k 1, 2 stávať2 -a

 • nedok. stavať sa3

  nedok. stavať sa2 -ia -ajú: každodenne sa s-jú u suseda

  nedok. stávať sa -a

 • nedok. k 1 stávať si, stávať3 -a

 • stavba -y -vieb ž.

  1. činnosť pri vytváraní budov, tech. diel: s. domu, sídliska, elektrárne

  2. rozostavaný al. postavený objekt, budova al. tech. dielo: montovaná s., ekologická s., pracovať na s-e

  3. spôsob usporiadania častí do celku, zloženie, štruktúra: s. tela;
  s. románu;
  lingv. gramatická s. jazyka, s. vety;

 • stavbár -a m. pracovník v stavebníctve;

 • stavbárka -y -rok ž.;

 • stavbársky príd.

 • stavbička -y -čiek ž. zdrob. k 2

 • stavbyvedúca ž.

 • stavbyvedúci m. kto je poverený vedením stavby;

 • stavcový príd.

 • stavebne prísl.;

 • stavebnica -e -níc ž. súbor dielcov na stavanie, skladanie (ako det. hračka al. na amatérske konštrukcie): detská s., skladať zo s-e domček;

 • stavebnička -y -čiek ž. zdrob.

  stavebníčka -y -čok ž.

 • stavebnícky príd.

 • stavebnicový príd.: s. nábytok zostaviteľný z dielcov;

 • stavebníctvo -a s. hosp. odvetvie zaoberajúce sa stav. činnosťou a výr. stav. materiálov;

 • stavebník -a mn. -ci m. kto stavia pre seba al. z vlastných prostriedkov stavbu: individuálni s-i;
  s-om je Hydrostav;

 • stavebnina -y -nín obyč. mn. ž. stav. materiál, stavivo

 • stavebnomontážny príd. týkajúci sa montáže stavieb a zariadení v stavbách: s-e práce

 • stavebný príd.: s. materiál, s-é povolenie;
  s. inžinier;
  s-é bytové družstvo;

 • stavec -vca m.

  1. krátky kruhovitý článok chrbtice: krčné, chvostové s-e

  2. hovor. kĺb, zhyb: spuchnuté s-e prstov;

 • šťaveľ -a m. lúčna bylina podobná špenátu s kyslými listami, bot. štiavec Rumex, štiav Acetosa;

 • šťaveľový príd.: š-á polievka;
  chem. kyselina š-á

 • stavenisko -a -nísk s.

  1. miesto určené na stavbu, miesto, na kt. sa stavia: úprava s-a, s. križovatky

  2. zried. stavisko: drevené s.;

 • staveniskový príd.

 • šťavička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • stavidlo -a -diel s. vodohosp. mechanizmus uzavierajúci a regulujúci prietok al. odtok vody: výpustné s., odraziť vodu s-om;

 • stavidlový príd.: s-á hať

 • stavikrv -u m. liečivá bylina, bot. Polygonum

 • stavisko -a -vísk s. obyč. mn. (rozložitejšia vidiecka) budova, dom: hospodárske s-á, murované s.

 • staviť dok. dať do stávky, postaviť do hry: s. na koňa, s. sto korún;

 • staviť sa1 dok. hovor. zastaviť sa (niekde na istý čas), pristaviť sa: s. sa u rodičov;

 • šťaviť sa nedok. hovor. expr. namáhať sa, trápiť sa (a pritom sa potiť): š. sa pri rýľovaní, š. sa na slnku

 • staviteľ -a mn. -ia m. kto odb. stavia (význ. 1): s. dómu;
  s-ia mosta, metra;

 • staviteľka -y -liek ž.;

 • staviteľský príd.: s. projekt;
  s. sloh, s-é pamiatky

 • staviteľstvo -a s.

  1. tech. odbor zaoberajúci sa stavaním: pozemné, vodné s.

  2. stav. umenie, architektúra: ľudové s.;

 • stavivo -a -vív s.

  1. stavebniny

  2. zákl. materiál nejakej štruktúry ap.: biol. s. kostí

 • stávka -y -vok ž.

  1. dohovor, pri kt. vyhráva ten, ktorého tvrdenie sa ukáže správne; hra založená na takomto dohovore: uzavrieť, prehrať s-u;
  s. o peniaze

  2. vec, vklad, o kt. sa niekto stavil al. kt. postavil do hry: prijímať s-y

  niečo je v s-e niečo možno stratiť al. získať;

 • stávkar -a m. kto uzatvára stávky;

 • stávkarka -y -riek ž.;

 • stávkarský príd.

 • stávkový príd.: s-á kancelária kt. prijíma a vypláca stávky

 • šťavnato prísl.;

 • šťavnatosť -i ž.

 • šťavnatý príd.

  1. majúci veľa šťavy: š-é jablko, mäso;
  š-á dužina, byľ;

  2. svieži (význ. 1), čerstvý: š-á zeleň, tráva

  3. hovor. hrubý (význ. 6), drsný, surový: š. vtip, š-á nadávka;

 • stavovec -vca mn. N a A -e m. zool. živočích so stavcami (napr. cicavec, ryba)

 • stavovský príd. k 5: s-é výsady, rozdiely

 • stavový príd. k 1: lingv. s-é slovesá (napr. byť, belieť sa ap.);

 • prístav -u m. miesto upravené na pristávanie lodí: riečny, námorný p.;

 • ústav -u m.

  1. ved., bádateľská inštitúcia; jej budova, inštitút: výskumný ú., teoretické ú-y, u-y Slovenskej akadémie vied

  2. ustanovizeň s praktickým ver. zacielením; jej budova: liečebný ú., ú. sociálnej starostlivosti, pohrebný ú.

  3. v min. typ školy: učiteľský ú.;

 • nedok. usústavňovať

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: palmtop, éf, prehliadaã, c, , untitled, sma, sťa, mb, , eã e, denote, anonymous, tg, reason
Ekonomický slovník: clitravi, eea, enl, klaå, vis, ccy, sis, plsť, pxc, dep, tvc, byã, žkv, mpk, všk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV