Význam slova "mu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 157 výsledkov (2 strán)

 • cit. napodobňuje zvuk, kt. vydáva krava

 • mučenica -e -níc ž.;

 • mučenícky príd.: m-a smrť;

 • mučeníctvo -a s. mučenícka smrť;

 • mučeník -a mn. -ci m. kto je umučený za vieru al. nejakú ideu, martýr: kresťanskí m-i, m. revolúcie;

 • mucha -y múch ž. dotieravý dvojkrídly hmyz, zool. Musca: m. bzučí, štípe;
  chytať m-y

  slabý, dotieravý ako m.;
  ožiť ako m. na jar stať sa živým, čulým;
  padali ako m-y;
  ani m-e neublíži je dobrý;
  → jedným úderom zabiť dve m-y;
  expr. m. mu sadla na nos hnevá sa pre maličkosť;
  mať m-y (v hlave) mať vrtochy;
  vie, od čoho m-y dochnú, kapú a) je labužník b) dobre pozná výhody;

 • mucholapka -y -piek ž. lepkavý papierový pás na lapanie múch

 • muchotrávka -y -vok ž.

  1. huba s veľkým klobúkom rozlič. farieb a prstencom, bot. Amanita

  2. jedovatý druh tejto huby s červeným klobúkom a bielymi bodkami, bot. m. červená Amanita muscaria

 • mučiareň -rne ž. miestnosť na mučenie: stredoveká m., m-e gestapa

 • mučidlo -a -diel s. nástroj na mučenie

 • mučiť nedok.

  1. spôsobovať bolesti ubližovaním na tele, týrať, trýzniť: m. väzňa, m. hladom niekoho

  2. expr. sužovať, zožierať, trápiť, moriť: m-í ho neistota

  // mučiť sa expr. trápiť sa, trpieť, sužovať sa, súžiť sa: m. sa pochybnosťami

 • mučiteľ -a mn. -ia m. kto mučí niekoho, trýzniteľ;

 • mučiteľka -y -liek ž.

 • mučivo prísl.

 • mučivý príd. spôsobujúci teles. al. duš. muky, trýznivý: m. hlad, m. sen, žiaľ, m-á neistota;

 • múčka -y -čok ž.

  1. prášková hmota podobná múke: zemiaková, rybacia m., kŕmna m.;
  Thomasova m. umelé hnojivo

  2. zdrob. expr. k múka

 • múčnatka -y -tiek ž. huba cudzopasiaca na listoch rastlín; choroba spôsobená touto hubou

 • múčnatý príd.

  1. pripomínajúci múku: m-é ovocie

  2. obsahujúci múku: m-é zrno

 • múčnik -a m. jedlo z múky: po obede podávať m.

 • MUDr. skr. medicinae universae doctor (akademický titul doktor všeobecného lekárstva pís. pred menom)

 • mudráčka -y -čok ž.;

 • mudrácky príd. i prísl.;

 • mudráctvo -a -tiev s. mudrovanie

 • mudrák -a mn. -ci m. expr. kto rád mudruje, mudrlant: dedinskí m-i;

 • mudrc -a m.

  1. veľmi múdry človek, filozof: starovekí m-i;
  rozprávať ako m.

  2. expr., obyč. iron. mudrák, mudrlant: voľačo už len vymysli, ty m.!

 • múdrieť -ie -ejú nedok. stávať sa múdrejším, múdrym: rokmi m-l

 • mudrlant -a m. expr. mudrák;

 • mudrlantka -y -tiek ž.;

 • mudrlantský príd.;

 • mudrlantstvo -a -tiev s. mudrovanie

 • múdro prísl.: m. odpovedať;

 • múdrosť -i ž.

  1. vlastnosť múdreho: m. rodičov;
  → zuby m-i

  2. súhrn vedomostí, poznatkov: životná, ľudová m.;
  iron. nechaj si svoje m-i!

  expr. myslí si, že všetku m. (sveta) pojedol je namyslený

 • mudrovať nedok. často iron. hĺbať, premýšľať (obyč. samoúčelne, jalovo): m. o živote;
  prázdne m-nie

 • múdry príd. obdarený dobrým rozumom, úsudkom, majúci potrebné vedomosti; svedčiaci o týchto vlastnostiach;
  op. sprostý, hlúpy: m. človek, m-a staroba;
  m-a rada, reč, m. postoj

  m. ako Šalamún veľmi;
  nie som z toho m. nerozumiem tomu;
  m-ejší ustúpi;
  ráno je m-ejšie ako večer;

 • mudžahíd -a m. národnooslobodzovací bojovník v moslimských krajinách

 • muflón -a mn. N a A -y m. divá ovca so zatočenými rohmi, zool. Ovis musimon;

 • mufloní príd.: m-ia zver

 • muflónica -e -nic ž. samica muflóna;

 • muk cit. iba v spoj. ani m.! vyj. výzvu na zachovanie ticha al. mlčanlivosti: čuš, ani m.! o tom doma ani m.!

 • muka -y múk ž. obyč. mn. veľká duš. al. teles. bolesť, trýzeň, utrpenie, trápenie: prežívať smrteľné m-y;
  m-y sklamania;
  bola to preňho m.

  múka -y múk ž. jemne pomleté obilné zrná použ. na prípravu chleba, pečiva ap.: pšeničná m., hladká, hrubá, výberová m., posypať plech m-ou;

 • muknúť -e -ú -kol dok. expr. (obyč. v zápore) ozvať sa: nikto ani nem-l;
  ani o tom nem-i! neopovážiť sa (ani) m.

 • múkový, múčny príd.: m-é, m-ne vrece;
  m-ne jedlo z múky;

 • mukyňa -e -kýň ž. listnatý strom s drobnými červenými plodmi, bot. jarabina m. Sorbus aria

 • mul1 -a mn. N a A -y m. kríženec kobyly a osla

  expr. drieť ako m. ťažko a bez oddychu

  mul2 -u m. biela riedka tkanina obyč. použ. v zdravotníctve; gáza;

  múľ -u m. kal: koryto rieky zanesené m-m

 • mula -y múl ž. mulica

 • mulat -a m. miešanec belocha a černocha;

 • mulatka -y -tiek ž.

 • mulatovať nedok. hovor. zastaráv. al. expr. zabávať sa: m. do rána

 • mulica -e -líc ž. kríženec oslice a koňa

  expr.: robiť ako m. ťažko a bez oddychu;
  zaťatý ako m. veľmi

 • mulový príd.: m-é vrece

 • multikára -y ž. viacúčelové motor. vozidlo s malým motorom (použ. napr. na vnútropodnikovú prepravu)

 • multikultúra -y -túr ž. súbor kultúr viacerých etnických spoločenstiev žijúcich na spoločnom území;

 • multikultúrne prísl.

 • multikultúrny príd.: m-e USA;

 • multilaterálny príd. publ. mnohostranný (význ. 2): m-a dohoda

 • multimediálny príd.: m-e systémy;
  m-a komunikácia

 • multimédium -ia obyč. mn. multimédiá -ií s. elektronické médiá na prenášanie informácií (textu, obrazu, zvuku, grafiky); audiovizuálna technika riadená počítačom;

 • multimilionár -a m. mnohonásobný milionár

 • multinacionálny príd.

  1. mnohonárodný: m. štát

  2. medzinárodný, nadnárodný: m-e monopoly

 • multiprocesor -a m. inform. počítačový systém obsahujúci dva al. viacero procesorov so spoločnou pamäťou;

 • multiprocesorový príd.: m. počítačový systém

 • multiservis -u m. podnik poskytujúci mnohoraké služby;

 • multiservisný príd.

 • multivitamín -u m. výrobok obsahujúci najdôležitejšie vitamíny pre človeka;

 • multivitamínový príd.: m-é tabletky

 • mumák -a mn. -ci m. pejor. hlupák, trpák, chumaj (v nadávkach)

 • múmia -ie ž. mŕtvola konzervovaná obyč. balzamom: egyptská m.

  chodí, sedí ap. ako m. meravo, bez slova

 • mumifikovať nedok. i dok. konzervovaním (u)chrániť mŕtvolu pred rozkladom

  // mumifikovať sa chorobne vysychať, vyschnúť: m-ný plod;
  rana sa m-je

 • mumlať -e -ú nedok. mrmlať (význ. 1, 2): potok m-e, m-nie basy;
  nespokojne m.

 • mumps -u m. zápal príušníc

 • mundúr -a m. hovor. expr. (voj.) uniforma: obliecť si m.

 • munícia -ie ž. strelivo: zásoby m-ie;

 • muničný príd.: m. sklad

 • múr -u/-a m.

  1. zvislá (plošná) časť stavby: vysoký m., nosné, oporné m-y;
  oprieť sa o m.;

  2. murovaná ohrada, hradba: kaštieľ obohnaný m-om

  ísť → hlavou proti m-u;
  (pri)tisnúť, (pri)tlačiť niekoho k m-u (u)robiť nátlak na niekoho;
  medzi štyrmi m-mi v uzavretosti;
  postaviť k m-u odstreliť;
  čínsky m. spiatočnícka uzavretosť;
  → hlavou m. neprerazíš;
  expr. tĺcť si hlavu o m.;

 • múranica -e -níc ž. murovaný dom, murovanica

 • murár -a m.

  1. odborník v murovaní a iných zákl. stav. prácach

  2. slobodný m. člen tajnej polit. organizácie;

 • murárčina -y ž. hovor. murárstvo

 • murársky príd. k 1: m. majster;

 • murárstvo -a s. murársky odbor

 • múrik -a m.

  1. zdrob. k múr: tehlový m.;
  záhradný m.

  2. podstienok, podstienka

 • murín -a m. zastar. černoch

  kniž.: umývať m-a márne zakrývať očividné chyby;
  m. splnil svoju úlohu človeka využili na nepríjemnú robotu a zbavili sa ho

 • murivo -a -rív s.

  1. materiál na murovanie

  2. murovaná konštrukcia

 • murovanica -e -níc ž. múranica

 • murovaný príd. utvorený murovaním: m. dom, plot

 • murovať nedok. stavať z tehál, tvárnic al. kameňa a malty: m. pec

 • mušací, muší príd.: m. bzukot;
  šport. m-ia váha najnižšia váhová kategória v boxe a zápasení;

 • mušacinec -nca m. muší trus

 • mušelín -u m. jemná polopriesvitná tkanina;

 • mušelínový príd.: m. závoj

 • musieť -í -ia nedok. ako pomocné modálne sloveso v spoj. s neurč. vyj.

  1. objektívnu nevyhnutnosť: s neúspechom, so smrťou sa m-me zmieriť

  2. povinnosť; byť povinný, mať povinnosť: m-í sa starať o deti

  3. potrebu: m-í veľa študovať;
  vidím, že vás nem-ím zoznamovať

  4. nátlak, rozkaz: m-š mi vrátiť peniaze

  5. vôľu; chcieť: m-m ťa navštíviť, m-m to mať

  6. hovor. predpoklad al. istotu: m-la byť kedysi krásna

  7. hovor. prosbu, želanie: m-te mi prepáčiť;
  m-š mi potom poslať pozdrav

  to sa m-í nechať treba uznať;
  to už m-í byť (, aby prišiel) je to zriedkavé (, keď príde);
  to nem-lo byť zdráhavé prijímanie niečoho;
  expr. m-í byť všade je zvedavý

 • mušisko -a -šísk s., N a A jedn. i ž. zvel.

 • muška -y -šiek ž.

  1. zdrob. k mucha

  2. rozlič. drobný okrídlený hmyz: svätojánska m.;
  ryb. umelá návnada podobná tomuto hmyzu

  3. časť mieridiel

  m-y mu ožili ožil;
  mať dobrú m-u dobre cieliť;
  mať niekoho na m-e, brať, vziať si niekoho na m-u sústreďovať, sústrediť pozornosť na niekoho

 • muškát -u m.

  1. rastlina s červenými, ružovými al. bielymi bohatými kvetmi pestovaná najmä na balkónoch, v oblokoch ap., bot. Pelargonium: m-y za oblokom

  2. druh voňavého hrozna; víno z neho

  3. muškátový oriešok;

 • muškátovník -a m. tropický strom, bot. Myristica

 • muškátový príd.: m. oriešok voňavé korenie zo semena muškátovníka;
  m. kvet korenie z oranžového obalu tohto semena

 • mušketa -y -kiet ž. hist. puška s podpernou vidlicou a zámkou na zápalnú šnúru

 • mušketier -a m. hist.

  1. strelec vyzbrojený pôv. mušketou

  2. člen kráľovskej jazdeckej gardy vo Francúzsku;

 • mušketiersky príd.

 • mušľa -e -šieľ/-šlí ž.

  1. lastúra, ulita

  2. niečo podobné mušli: ušná m.;
  m. mikrofónu;

 • müsli [-sl-] neskl. s. ovsené vločky s kúskami sušeného ovocia, orieškov, čokolády ap.

 • mušlička -y -čiek ž. zdrob.

 • mušľovitý príd. kt. má podobu mušle

 • mušľový príd.;

 • mušt -u m. nevykvasená ovocná (najmä hroznová) šťava

 • mustang -a mn. N a A -y m. amer. zdivený stepný kôň

 • mustra, muštra -y -tier ž. zastar. al. expr. vzor, vzorka: vziať si m-u z niečoho

 • muštrovať nedok. hovor.

  1. majstrovať: vždy čosi m-je

  2. expr. naprávať, dirigovať: čo ma tu m-te?

 • mutácia -ie ž. obmena, variácia, zmena: vyskytovať sa v rozličných m-ách;
  fyziol. zmena hlasu v čase dospievania;
  genet. náhla dedičná zmena pod vplyvom zmien životného prostredia;

 • mutačný príd.

 • mútiť -i nedok.

  1. robiť mútnym, kaliť: silný prúd m-i vodu

  2. expr. mýliť, miasť, pliesť: hnev mu m-i rozum

  3. tlčením spracúvať na maslo: m. smotanu

  4. takto vyrábať: m. maslo

  m. vodu a) zakrývať nedostatky b) robiť rozruch

  // mútiť sa

  1. kaliť sa: rieka sa m-i

  2. expr. stávať sa nejasný, spletený, miasť sa, pliesť sa: myšlienky sa mu m-ia

 • mútňava -y ž. expr. niečo veľmi mútne: m. vôd

 • mútne prísl.

 • mútny príd. kalný, zakalený: m. potok;
  m-e oči

  loviť v m-om, v m-ych vodách;

 • mutovať nedok. meniť hlas v čase dospievania (u chlapcov)

 • muž -a mn. -i/-ovia m.

  1. dospelý človek muž. pohlavia, chlap: slobodný, ženatý m., úspešný, mladý m.;
  hovor. žabí m. potápač

  2. nositeľ typických (kladných) muž. vlastností, chlap: buď (konečne) m-om! to je slovo m-a

  3. jednotlivec vo vzťahu ku skupine (v armáde): pri obrane padlo desať m-ov

  4. manžel: vziať si niekoho za m-a, mať dobrého m-a

  ako jeden m. jednotní;
  slovo robí m-a;

 • múza -y múz ž.

  1. M-y v gréc. mytológii bohyne a ochrankyne umenia

  2. kniž. umenie: adept m-y, holdovať m-e;
  ľahká m. opereta, populárna hudba ap.

  3. kniž. inšpirácia; nadanie: hudobná, básnická m.

  expr. m. ho kopla dostal umel. nápad;

 • mužatka -y -tiek ž. žena majúca muž. vlastnosti al. záľuby

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: browse, otč, lev, server, bi, memory stick, ž, preset, mes, edi, p, hot, advanced, åˆeä ã, gso
Ekonomický slovník: kurč, mvw, obl, ifm, sby, úm, opv, amr, ho, cvr, mercosur, hyl, zm, rcg, kbi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV