Význam slova "spoj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • spoj -a m.

  1. odb. spojenie dvoch al. viacerých prvkov; miesto, uskutočnenie takého spojenia: skrutkový, zváraný, nitový s.;
  anat. mozgové s-e;
  psych. asociačné s-e

  2. ver. dopr. prostriedok; jeho pravidelný pohyb: autobusový, vlakový s., chytiť s.;
  zaradiť nový s.

  3. prostriedok komunikácie, spojenie: rádiový, televízny, smerový s.

  4. iba mn. spoje súhrnné pomenovanie pôšt, rozhlasu a televízie: diaľkové s-e, správa s-ov;

 • spojár -a m.

  1. pracovník spojov (význ. 3, 4)

  2. príslušník spojovacieho vojska;

 • spojárka -y -rok ž.;

 • spojársky príd.

 • spojazdniť dok.

  1. urobiť pojazdným (význ. 2): s. auto po havárii

  2. urobiť zjazdným: s. zaplavený úsek autostrády, s. križovatku

 • spojenec -nca m. kto sa s niekým spojí s cieľom vzájomne si pomáhať (v boji, v hnutí); taký štát: politický, spoľahlivý s.;
  s. vládnej koalície;
  mať, získať (za) s-a;
  hist. S-i štáty bojujúce v 2. svet. vojne proti fašizmu;

 • spojenecký príd.: s-á zmluva, s-é povinnosti, s-é vojsko;

  spojenecky prísl.;

 • spojenectvo -a -tiev s.: rozvíjať s. s Európskou úniou

 • spojenie -ia s.

  1. čo vznikne pri spájaní, spojení častí do celku: tesné, skrutkové s., pohyblivé s.;
  elektrotech. krátke s. skrat;
  stol. rámové s.;
  lingv.: predložkové s., ustálené (slovné) s.

  2. styk (význ. 1), kontakt: obchodné s., udržiavať, stratiť s., byť v stálom s-í

  3. spoj (význ. 2): mať priame s. (autobusom), zachytiť vlakové s.

  4. spoj (význ. 3): ďalekopisné, drôtové s., dostať telefonické s.

  5. súvislosť, zviazanosť, spojitosť: s. s atentátom;
  s. teórie s praxou;

 • spojený príd. zlúčený do celku: s-é hospodárstvo;
  fyz. s-é nádoby v kt. kvapalina voľne preteká a jej hladina má rovnakú výšku i fraz. veci, javy, kt. sa podmieňujú, súvisia;
  Organizácia S-ých národov, skr. OSN;
  S-é štáty americké, skr. USA;
  s-ými silami spoločne

 • spojiť -í -a dok.

  1. z viacerých častí urobiť celok: s. diely nábytku, tehly muriva, s. dve oddelenia

  2. dať, zlúčiť dovedna: s. úsilie pracovníkov;

  3. zblížiť (význ. 1), zjednotiť, zviazať: s. znepriatelené tábory, s-lo ich priateľstvo

  4. umožniť styk, kontakt; byť jeho prostredníkom: s. osady cestou, televízia s-la vzdialené mestá;
  čaká, kým ho s-a so sekretariátom

  5. vykonať zároveň, súbežne: s. návštevu s besedou, s. príjemné s užitočným;

 • spojiteľný príd. kt. sa dá spojiť: s-é prvky

 • spojito, spojite prísl.

 • spojitosť -i ž. (vnútorná) súvislosť, úzky vzťah: priama s. s udalosťou

  byť v s-i súvisieť;
  d(áv)ať do s-i spájať, spojiť;

 • spojitý príd. odb. súvislý (význ. 1), plynulý, neprerušený: s-á čiara, s-á výroba;
  mat. s-á funkcia;

 • spojivka -y -viek ž. spojovka;

 • spojivkový príd.

 • spojivo -a -jív s. látka spájajúca dovedna iné látky, spájadlo: zmesové, maltové s.;

 • spojivový príd.: s-é tkanivo

 • spojka -y -jok ž.

  1. predmet, jav spájajúci niečo: káblová, izolačná, magnetická s.;
  motor. mechanizmus spájajúci motor a hnacie ústrojenstvo vozidla: s. automobilu;
  stlačiť s-u;
  gram. neohybné slovo vyjadrujúce syntaktické vzťahy medzi vetnými členmi a vetami

  2. kto zabezpečuje spojenie, styk: partizánska s., využívať niekoho ako s-u;
  šport.: ľavá s., hrať s-u;

 • spojkový príd.: s. hriadeľ, s-é obloženie

 • spojler, pôv. pís. spoiler -a L -i mn. -y m. odb. usmerňovač prúdenia vzduchu okolo automobilu, krídel lietadla ap.

 • spojnica -e -níc ž. odb.

  1. čo spája niečo: s. bodov;
  rovina s-e

  2. cesta, železnica spájajúca dve miesta, mestá ap.;

 • spojnicový príd.

 • spojovací príd. spájací: s. kanál, s-ie zariadenie;
  voj. s-ia služba;
  s-ie vojsko zabezpečujúce nepretržité spojenie vo všetkých druhoch bojovej činnosti

 • spojovateľ -a mn. -ia m. pracovník telef. centrály spájajúci účastníkov hovoru;

 • spojovateľka -y -liek ž.;

 • spojovateľský príd.: s. kurz

 • spojovka -y -viek ž. anat. blana pokrývajúca vnútornú plochu mihalnice a prechádzajúca na očné bielko, spojivka: zápal s-iek;

 • spojovkový príd.

 • spojovník -a m. lingv. interpunkčné znamienko na spájanie slov al. ich častí (napr. v slove spoločensko-politický)

 • spojový príd.: s-é služby, s-é vybavenie

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV