Význam slova "stáť" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 66 výsledkov (1 strana)

 • stať1 -e ž.

  1. (väčší odb.) článok: publicistická s., zborník s-í

  2. ucelená časť (väčšieho) textového celku: záverečná s. (diela);
  s. o kultúre (napr. v encyklopédii)

  stáť1 stojí stoja stoj! stál nedok.

  1. (o ľuďoch a zvieratách) zaujímať vzpriamenú polohu na nohách: s. rovno, na prstoch, v pozore;
  lístok na s-tie;
  hovor. s. na lístky (do kina)

  2. byť vo zvyčajnej polohe, byť, nachádzať sa: v izbe s-í stôl, pri dome s-í garáž

  3. nehýbať sa z miesta, nebyť v činnosti; nefungovať: zostaň s.! autobus s-í (na červenú);
  zákaz s-tia (motor. vozidla);
  stoj! zastaviť s.! povely;
  hodiny s-a, fabrika s-í nie je v prevádzke;
  v spoj. nechať s. (potraviny) odstáť, postáť

  4. zaujímať isté postavenie; byť v nejakom vzťahu al. stave: s. v popredí i fraz. vynikať;
  s. v pozadí i fraz. a) byť nenápadný b) viesť niečo z pozadia;
  s. na čele i fraz. viesť;
  s. na vysokom stupni (vzdelania ap.);
  s. pred úlohami;
  s. v ceste i fraz. prekážať;
  s. bokom i fraz. nezúčastňovať sa;
  s. proti sebe i fraz. a) byť v protiklade b) byť v nepriateľstve;
  dom s-í v plameňoch horí

  5. držať s niekým; podporovať, pomáhať: rodina s-í pri ňom

  6. neupúšťať od niečoho, nástojiť: s. na svojich požiadavkách;
  s-m na tom, aby odišiel

  7. mať záujem, želať si: o jeho lásku nes-í

  8. (existenčne) závisieť, opierať sa: blahobyt s-í na práci

  9. hovor. byť zaznačený, napísaný: v liste s-lo, že prídu v sobotu;
  s-lo to v novinách

  10. hovor. svedčať, pristať: šaty mu s-a (ako uliate)

  s. ako socha, ako (soľný) stĺp, ako prikovaný, ako pribitý, expr. s. ako svätý za dedinou nehybne, bezradne;
  s. na vlastných nohách byť nezávislý;
  nevie, kde mu hlava s-íveľa roboty;
  rozum mu nad tým s-í;
  abyreč nes-la;
  to nes-í za → reč;
  s. na prahu niečoho byť na začiatku;
  s. (si) na svojom neustupovať;
  vlasy mu → dupkom s-a;
  → oči mu s-li stĺpkom;
  (odvtedy,) čo → svet svetom s-í;
  ako tu s-m! celkom iste (zaverenie);

  stáť2 stojí stoja stoj! stál nedok.

  1. mať cenu (vyjadrenú v peniazoch); vyžadovať vynaloženie peňazí: obed s-í 50 korún;
  koľko to s-í? liečenie s-í veľa (peňazí);
  nebude to nič s.

  2. vyžadovať vynaloženie úsilia, času ap.: s-lo to veľa námahy;
  s-lo ho to život prišiel o život

  3. mať istú cenu, rovnať sa hodnotou, byť hodný: zábava nes-la za mnoho, usiluj sa, aby si za dačo s-l;
  s. za pokus, za pozornosť

  stoj čo stoj za akýchkoľvek okolností;
  to nes-í za reč je bezvýznamné;
  to nes-í za nič je bezcenné;
  môže ho to s. krk, hlavu môže doplatiť životom;
  expr. (ne)s-í za fajku dymu je nanič;

  sťať stne stnú sťal sťatý dok.

  1. seknutím oddeliť, odťať, odseknúť, zoťať: s. vrcholec stromčeka, s-li mu hlavu

  2. popraviť odseknutím hlavy: zločinca s-li

  3. vyrúbať, zoťať, vyťať: s. strom

  4. expr. zbiť (význ. 3), nabiť, zmlátiť: s-l syna remeňom

  expr. s. niekoho ako hada veľmi zbiť;

 • štát -u m. zákl. právna organizácia zvrchovanej polit. moci spoločenstva na istom území; toto územie: demokratický š., kapitalistické š-y;
  federatívny š.;
  unitárny š.;
  právny š.;
  hlava š-u prezident;

  šťať -í -ia nedok. hrub. močiť (význ. 3)

 • stať sa stane stanú staň! stal dok.

  1. zmeniť svoj stav, nadobudnúť obyč. nové vlastnosti: s. sa učiteľom, s. sa zádumčivým, s-l sa z neho majster;
  s-lo sa módou, zvykom všetko kritizovať, že sa všetko kritizuje

  2. (obyč. o niečom nepríjemnom) prihodiť sa, pridať sa; porobiť sa: s-la sa mu nehoda, krivda, s-lo sa mu nešťastie, nikomu sa nič nes-lo

  3. (o udalosti) uskutočniť sa (v čase), odohrať sa, prihodiť sa: čo sa s-lo? dúfal, že sa s-e zázrak;
  nevie, čo sa s nimi potom s-lo;
  s-lo sa nedá sa nič robiť

  čo sa s-lo, už sa neodstane;
  rado sa s-lo odpoveď na poďakovanie;
  nič sa nes-lo odpoveď na ospravedlnenie;

 • stať si, stať2 stane stanú staň! stal dok.

  1. zaujať postavenie v stoji, postaviť sa, zastať si: s. si pred zrkadlo, do radu, na špičky;
  s. niekomu do cesty

  2. iba stať2 kniž. zastať (význ. 1), zastaviť sa: čo je? – s-ú zarazení;

 • štatariálny príd.: š. súd

 • štatárium -ia D a L -iu s. stanné právo: vyhlásiť š.;

 • statička -y -čiek ž.;

 • statickosť -i ž. nehybnosť, nemennosť, op. dynamickosť

 • statický príd.

  1. súvisiaci so statikou: s. výpočet

  2. nehybný, nemenný, pokojový, op. dynamický: s-á poloha;
  s-á (šport.) hra;
  fyz. s-á elektrina elektr. náboj v pokoji;

  staticky prísl.: s. overená stavba;
  pôsobiť s.;

 • statik -a mn. -ci m. odborník v statike;

 • štátik -a m. zdrob.

 • statika -y ž. odbor mechaniky, kt. sa zaoberá rovnováhou síl v nepohybujúcich sa telesách;

 • státisíce -ov m. mn. čísl. zákl.

  1. mnoho(sto)tisíc: straty presahujúce s.

  2. expr. veľké množstvo: s. ľudí hladujú;

 • státisícový príd.: s-é sumy, s. zástup

 • štatista -u m. kto vystupuje v divadle, vo filme ap. v hromadných scénach, komparzista;

 • štatistička -y -čiek ž.;

 • štatistický príd.: š. výskum, š-á evidencia, š-é údaje;
  š. úrad;

  štatisticky prísl.: š. zistiť

 • štatistik -a mn. -ci m. odborník v štatistike;

 • štatistika -y -tík ž.

  1. číselné zachytenie hromadných javov: š. pôrodnosti, úrazov;
  urobiť š-u

  2. odbor zaoberajúci sa skúmaním a kvantitatívnou charakteristikou rozlič. javov: matematická š.;

 • štatistka -y -tiek ž.

 • statív -u m. podstavec, stojan (na upevnenie prístrojov): s. fotografického prístroja

 • statkár -a m. veľkostatkár;

 • statkárka -y -rok ž.

  1. k statkár

  2. hovor. statkárova žena;

 • statkársky príd.: s-a pôda

 • statne prísl.;

 • štátnica -e -nic ž. hovor. št. skúška: urobiť š-u;

 • štátnickosť -i ž.

 • štátnický príd.: š. prejav, čin, š-á rozvaha;

  štátnicky prísl.;

 • štátnicový príd.: š. predmet

 • štátnik -a mn. -ci m. kto má vysokú št. funkciu;

 • štátnohospodársky príd. týkajúci sa št. hospodárstva: š-e záujmy

 • štátnomonopolistický príd. vyznačujúci sa št. monopolmi: š. kapitalizmus

 • štátnopolitický príd. týkajúci sa št. politiky: š-é záujmy;

  štátnopoliticky prísl.

 • statnosť -i ž.

 • štátnosť -i ž.: slovenská š. vedomie štátu;

 • statný príd. dobre urastený, mocný: s. chlap, s-á postava;

 • štátny príd.: š. znak, š-a hymna, š-e hranice, územie;
  š. rozpočet;
  š. majetok, š. poklad;
  š-a príslušnosť, š-e občianstvo;
  š-a poznávacia značka;
  š-a skúška na záver (vysokoškol.) štúdia;
  š. tajomník vládou vymenovaná osoba zastupujúca ministra;

 • statoček -čka m. zdrob. expr.

 • statočne prísl.: s. žiť;

 • statočnosť -i ž. vlastnosť statočného;
  náb. jedna z mravných cností, mravná sila

 • statočný príd. kt. koná v súlade so cťou, mravnosťou, (po)čestný, poriadny, svedomitý; svedčiaci o tejto vlastnosti: s. človek, občan;
  s. záchranca hrdinský, odvážny;
  s-á práca, s. úmysel;

 • statok2 -tku m.

  1. väčší pozemkový majetok, veľkostatok: dedičný s.

  2. obyč. mn. ekon. zastar. výr. al. existenčný prostriedok schopný uspokojovať ľudskú potrebu, hmotné a duchovné hodnoty

  statok1 -tku m. hromad. úžitkové domáce zvieratá, najmä hovädzí dobytok, často i ošípané, ovce, kozy, kone; dobytok, lichva: rožný s.;
  opatriť, nakŕmiť s.;
  drobný s. ovce, ošípané, kozy;

 • štátoprávne prísl.

 • štátoprávny príd. týkajúci sa št. práva al. práv. pomerov v štáte: š-e usporiadanie;

 • stator -a m. tech. nepohyblivá časť motora, turbíny ap.;

 • statorový príd.

 • štátostrana -y -rán ž. publ. strana s vedúcou funkciou v štáte, ktorej rozhodovacia moc splýva s výkonnou mocou

 • štátotvorne prísl.;

 • štátotvornosť -i ž.

 • štátotvorný príd. tvoriaci štát; podporujúci jeho zriadenie a jestvovanie: š. čin, proces;
  š-á politika;

 • štátovka -y -viek ž. papierový peniaz vydaný štátom

 • štatus -u m. zastar. stav niečoho v určitom období, status;

 • status -u m. (lat.) kniž. stav (význ. 1), postavenie, situácia: s. filozofie;
  v lat. spoj. s. quo [kvó] doterajší, súčasný stav: zachovávať s. quo

 • štatusový príd.

 • štatút -u m.

  1. organizačný poriadok, stanovy: š. súťaže, spolku

  2. právny vzťah, právny stav ap. upravený príslušnými predpismi: nadobudnúť š. utečenca;

 • štatutárne prísl.

 • štatutárny príd.: š. orgán, zástupca;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dip, zve, vqprd, å kr, lta, oke, ve í, sod, czl, pcq, šéf, myómy, ktk, hod, bgg
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV