Význam slova "sto" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 136 výsledkov (2 strán)

 • sto sta/sto D stu/sto L ste/sto I stom/sto mn. stá G sto D stám L stách I stami;
  v spoj. s počítaným predmetom neskl. s. čísl. zákl.

  1. vyj. číslo a počet 100: s. metrov, niekoľko s. osôb, vydať zo s. korún, rátať do s., do sta;
  dvaja zo s. ľudí;
  jeden (prípad) zo sta i fraz. zriedkavo;
  plniť dodávky na s. percent

  2. často mn. expr. neurč. množstvo, veľa: mať s. námietok;
  stá a stá ľudí;
  bolo ich tam na stá

  gazdovať od tisíca ku stu;
  expr. byť s. rokov za opicami byť veľmi zaostalý;
  mať s. chutí (niečo urobiť) veľmi chcieť; zastrájať sa;
  (niečo je) na s. percent isté; isto;
  expr.: s. (striel) hrmených, s. striel ti do pečene, s. bohov! zahrešenia

 • stočiť dok.

  1. skrútiť (význ. 1 – 3): s. drôt, s-ený pokrovec;
  s. volant;
  s. auto;

  2. (o tekutine) odviesť do inej nádoby, preliať (hadičkou): s. víno do fliaš;

 • štočkový príd.

 • stočlenný príd. majúci 100 členov: s. tanečný súbor

 • stočné s. vodárenský poplatok za odvádzanie odpadovej vody

 • štočok -čka m. typ. kovová platňa s negatívom obrazu použ. na tlač;

 • stodola -y -dôl ž. hosp. budova na uskladnenie poľnohosp. plodín (obilia, náradia ap.), humno: pozvážať do s-y, uskladniť slamu v s-e

  studený máj, v s-e raj

 • stoh -u m.

  1. veľká kopa naukladanej slamy, krmovín ap.: postaviť s., s. sena

  2. expr. veľké množstvo, kopa, hromada: s-y spisov, kníh;

 • stohový príd.

 • stoicizmus -mu m. antický filoz. smer hlásajúci najmä potrebu poznať prír. zákony a potrebu životnej vyrovnanosti;

 • stoický príd.: s-á filozofia;
  s. pokoj, postoj;

  stoicky prísl.: s. znášať nešťastie

 • stoik -a mn. -ci m. stúpenec stoicizmu;

 • stoj -a m. zvislá poloha (stojaceho) tela;
  tel. s. spätný, s. na rukách;
  streľba v s-i

 • stojací príd. uspôsobený na postavenie v zvislej polohe: s-ie hodiny, s-ia lampa

 • stojačik -a m. hovor. stojatý golier

 • stojačky prísl. stojac, postojačky: obedovať s.;
  streľba s. stojmo

 • stojan -a m. konštrukcia, na kt. sa veci vešajú, kladú, pripevňujú ap.: s. na kabáty, s. na kvety, na noty;
  maliarsky s. podstavec;

 • stojanček -a m. zdrob.

 • stojanový príd.: s. sušiak;

 • stojato prísl.

 • stojatý príd.

  1. postavený v zvislej polohe: s-é písmo;
  s. golier

  2. kt. nehybne stojí, nehybný: s-á voda (napr. v bazéne)

  s-é vody nečinnosť, stagnácia (napr. v spoloč. živote);

 • stojisko -a -jísk s.

  1. miesto pre jedno zviera v ustajňovacom objekte

  2. plocha na odstavenie al. parkovanie (motor.) vozidla

 • stojka -y -jok ž.

  1. stoj na rukách: urobiť s-u

  2. stojatá podpera (napr. v štôlni)

  3. šport. slang. streľba stojmo

 • stojmo prísl.

  1. stojac, postojačky: streľba s.;
  tel. vzpor s.

  2. stojato: uložiť veci s.

 • stojné s. žel. poplatok za prepravované vozne, ktoré zostávajú na koľajach aj po určenej lehote

 • stok -u m. vodohosp.

  1. sútok: s. vôd

  2. bod nepretržite pohlcujúci kvapalinu;

 • štok -u m. subšt. poschodie: bývať na štvrtom š-u;
  štokový príd.

 • stoka -y stôk ž. vedenie (v podobe kanála) na odvádzanie odpadovej al. inej znečistenej vody: odpadová, odtoková s.;

 • stokilový príd. hovor. vážiaci 100 kg: s. chlap

 • stoknúť -e -ú -kol dok. navliecť (význ. 1), nastoknúť: s. prsteň na prst;
  s. papuče na nohy

 • stokorunáčka -y -čok ž. stokorunová bankovka, stovka

 • stokorunový príd. majúci hodnotu 100 korún: s-á bankovka, s. účet, dar

 • stokový1 príd.: s-á oblasť

  stokový2 príd.

 • stokráska -y -sok ž. bylina s kvetom podobným väčšej sedmokráske, bot. Bellidiastrum

 • stokrát, sto ráz neskl. čísl. nás.

  1. k 100: s. zväčšený

  2. expr. veľa ráz, veľakrát, mnoho ráz, mnohokrát: je s. lepší, horší ako ty

 • stôl stola m.

  1. kus nábytku pozostávajúci z dosky pripevnenej vodorovne na nohách al. podstavci: kuchynský, písací s., rozťahovací, okrúhly s.;
  sedieť za s-om, pri s-e;
  prestrieť (na) s. pripraviť na stolovanie;
  pozvať k s-u pozvať jesť;
  nosiť na s. podávať jedlá;

  2. zariadenie podobné stolu: operačný s.;
  biliardový s.

  (terén ap.) rovný ako s. úplne;
  udrieť (päsťou) na s. rázne zakročiť;
  publ.: (rozhodovať ap.) za zeleným s-om bez poznania reálnej skutočnosti;
  zasadnúť za → okrúhly s.;

 • štóla -y štól ž.

  1. súčasť žen. oblečenia nosená ako široký pás okolo pliec

  2. cirk. dlhý pás nosený na pleciach ako súčasť liturg. oblečenia

 • stolár -a m. odborník zhotovujúci výrobky z dreva (nábytok, dvere ap.); samostatný živnostník;

 • stolárčina -y ž. hovor. stolárstvo (význ. 1)

 • stolárčiť -rč/-i! nedok. hovor. robiť stolárske práce, byť stolárom

 • stolársky príd.: s-a dielňa, s. majster, s-e remeslo;

 • stolárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. stolársky odbor

  2. stolárska prevádzkareň, dielňa

 • stolček -a m.

  1. menší stôl, stolík (slúžiaci obyč. ako podstavec): kvetinový s.

  2. nízka jednoduchá sedačka al. podložka pod nohy: vyložiť si nohy na s.

 • stolec -lca m.

  1. drevené sedadlo: trojnohý, kuchynský s.

  2. kniž. prestol;

 • stolica -e -líc ž.

  1. sedadlo v podobe lavice al. väčšej stoličky: vyrezávaná s.

  2. odb. (prí)stroj použ. pri výr. al. opracúvaní rozlič. materiálu: rezacia, valcovacia s., hobľovacia s.

  3. vys. úr. inštancia, úrad, inštitúcia (najmä v min.): práv. súdy prvej, druhej s-e;
  Svätá s.

  4. hist. admin.-správna územná jednotka v býv. Uhorsku: Trenčianska s.

  5. vylučovanie výkalov (z ľudského tela); (ľudské) výkaly: mať s-u;
  riedka s.;

 • stolička -y -čiek ž.

  1. ľahšie sedadlo s operadlom pre 1 osobu: drevená, čalúnená, skladacia s.;
  ponúknuť hosťovi s-u

  2. široký zadný zub cicavcov

  sedieť na dvoch s-ách;

 • stoličkový príd.: s-é operadlo

 • stoličný príd. k 4: s. úrad;

 • stolicový príd. k 5

 • stolík -a m. zdrob.: konferenčný, servírovací s.;
  nočný s.

 • stolistý príd.: bot. ruža s-á okrasná krovitá rastlina, Rosa centifolia

 • štôlňa -e ž. vodorovná banská chodba

 • stolnotenisový príd. k stolný tenis: s. turnaj

 • stolný príd.: s. tenis pingpong;

 • stolovací príd. použ. pri stolovaní: s. poriadok

 • stolovať nedok.

  1. jesť pri (prestretom) stole s dodržiavaním zásad prijatých pri tomto úkone: rodinné s-nie, kultúra s-nia

  2. kniž. hodovať, hostiť sa: hostia s-li do noci

 • stolovník -a mn. -ci m. kniž. účastník stolovania

 • stolový príd.: s-á doska, lampa, s. olej;
  s-é hry;

 • stomatológ -a mn. -ovia m. odborník v stomatológii;

 • stomatológia -ie ž. lek. odbor zaoberajúci sa chorobami zubov a ústnej dutiny;

 • stomatologička -y -čiek ž.;

 • stomatologický príd.: s-é oddelenie

 • stometrový príd. merajúci 100 metrov: s-á výška, vzdialenosť

 • ston -u m. hlasný, bolestný vzdych, zastenanie: ťažké s-y (chorého)

 • stonásobne čísl. nás. príslov.: expr. s. sa odvďačiť

 • stonásobný čísl. nás.

  1. znásobený al. opakovaný 100 ráz: s-é množstvo, zväčšenie

  2. expr. mnohonásobný (význ. 1, 2): s-á ozvena;

 • stonka -y -niek ž. stopka (význ. 1)

 • stonoha -y -nôh ž. expr.

  1. dlhý a obyč. chudý človek

  2. figliar, huncút

 • stonožka -y -žiek, stonôžka -y -žok ž. drobný živočích s článkovaným telom a veľkým počtom nôh;
  zool. stonôžky Chilopoda

 • stop

  I. cit.

  1. vyj. výzvu zastaviť, stoj!: s. fajčeniu! výzva na jeho odstránenie

  2. naznač. rozhranie viet v telegrame

  II. stop -u m.

  1. admin. zastavenie pohybu cien, miezd ap. (dohora) s cieľom stabilizovať ich: mzdový s.

  2. hovor. autostop: ísť, cestovať s-om

 • stopa -y stôp ž.

  1. odtlačok po chodidle, obuvi na zemi, šľapaj, stupaj; odtlačok po chôdzi, jazde ap.: ľudské, vtačie s-y;
  zanechávať (hlboké, mokré) s-y;
  s. kolesa;

  2. zvyšok po niečom (po deji, veci ap.), pozostatok, znak: s. farby, s. po údere, s-y vojny, s-y utrpenia (na tvári);
  odb. zvuková s. (na magnetofónovej páske) záznam

  3. stará dĺžková miera; v angl. a amer. prostredí jednotka dĺžky (0,3048 m)

  4. metr. rytmická jednotka verša: jambická, slabičná s.

  niesť s-y niečoho mať znaky niečoho;
  prísť niekomu, niečomu na s-u vypátrať;
  ísť v s-ách niekoho nasledovať (príklad);
  zmiznúť bez s-y stratiť sa;
  ani s-y (niet po ňom, po tom) a) stratil(o) sa b) niet ho;

 • stopár2 -a m. hovor. kto stopuje motor. vozidlo;

  stopár1 -a m.

  1. kto hľadá podľa stôp, kto sleduje stopu (zveri ap.): indiánsky s.

  2. mn. N a A -e poľovný pes vycvičený na sledovanie zveri;

 • stopárka -y -rok ž.

 • stopársky príd. i prísl.;

 • stopárstvo -a s. stopovanie (zveri)

 • štopeľ, štupeľ -pľa m. neživ. hovor. zátka: vytiahnuť š. z fľaše;

  štopeľ, štupeľ -pľa mn. -i m. živ. expr. malé dieťa al. malý človek;

 • stopér -a m. vo futbale stred. obranca;

 • stopercentne prísl.;

 • stopercentnosť -i ž.

 • stopercentný príd.

  1. zahŕňajúci 100 percent: s. zisk

  2. expr. úplný, dokonalý: s. muž, s-á istota;

 • stopérka -y -rok ž.;

 • stopérsky príd.

 • stopiť dok. roztopiť (význ. 1), rozpustiť: s. maslo, slnko s-í sneh;

 • stopka -y -piek ž.

  1. tenký výhonok na rastline nesúci kvet, list al. plod: s. listu;
  čerešne visia na s-ách

  2. tenký útvar, kt. niečo nesie al. spája, upevňuje: s. kalíška;
  odb.: mozgová s.;
  valcová s.

  mať → oči (ako) na s-ách;

 • štopkačka -y -čiek ž. hovor. niť na štopkanie

 • štopkať nedok. látať dieru prešívaním niťou na spôsob mriežky, mriežkovať: š. ponožky

 • stopkový príd.;

 • stopky -piek ž. pomn. mechanicky spúšťané a zastavované hodinky na presné meranie krátkych časových úsekov (napr. v športe)

 • štoplík, štuplík -a m. zdrob.

 • stopnúť -e -ú -pol dok. hovor.

  1. zmerať trvanie niečoho na stopkách al. hodinkách: s. plavcovi čas

  2. zastaviť auto s cieľom odviezť sa: s. auto;

 • stopôčka -y -čok ž. zdrob.

 • stopovací príd. určený na stopovanie, vyhľadávanie: s. pes;
  s-ia skupina

 • nedok. stopovať1

  stopovať2 nedok. nepozorovane sledovať (podľa stôp); vyhľadávať, pátrať: detektív s-je páchateľa;
  s. zver

 • stopový príd. k 2, 4: chem. s-é prvky vyskytujúce sa v prírode v nepatrných množstvách;
  s-é členenie verša

 • stóra -y stór ž. zaťahovacia záclona obyč. z ťažšieho materiálu

 • storako čísl. druh. príslov.

 • storaký čísl. druh.

  1. stých rozlič. druhov

  2. expr. mnohoraký, rozmanitý: mať s-é možnosti;

 • štorcovať sa nedok. subšt. odporovať (význ. 1, 2), vzpierať sa, priečiť sa: darmo sa š-š

 • storno -a s. odb.

  1. odstúpenie od objednávky, zrušenie zmluvy

  2. opravné účtovanie chybne zaúčtovanej položky

  3. poplatok za stornovanie

 • stornovať nedok. i dok. odb. (z)rušiť (objednávku, zmluvu, chybné účtovanie ap.)

 • storočie -ia s. obdobie trvajúce 100 rokov; v letopočte počítané od 1. do 100. roku: dom tu stojí už pol s-ia;
  žiť v dvadsiatom prvom s-í;
  na prelome s-í

 • storočnica -e -níc ž. sté výročie: oslava s-e divadla, s. Kukučínovho narodenia

 • storočný príd.

  1. trvajúci 100 rokov: s-á poroba

  2. 100 rokov starý: s. dub, človek

 • stôs -a/-u m. niečo naukladané do výšky, štôs: s. polien, tehál;
  uložiť knihy do s-a do stĺpca;

 • štôs, štós -u m. hovor. stôs: š. dreva, novín;

 • stôsik -a m. zdrob.

 • štôsik, štósik -a m. zdrob.

 • stotina -y -tín ž.

  I. čísl. zlom. stá časť celku: s. sekundy;

 • stotinka -y -niek ž. zdrob. expr.: rozhodovali s-y sekundy

  II. stotina v min. rota: s. vojska

 • stotinový príd.;

 • stotisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 100 000: s. obyvateľov;

 • stotisíci čísl. rad. k 100 000: narodil sa s. obyvateľ mesta

 • stotisícový príd.: s-á strata;
  s-é mesto

 • stotožniť dok. urobiť totožným: s. (si) predstavu so skutočnosťou;

 • nedok. stotožňovať

  // stotožniť sa mať, prejaviť rovnaký názor: s. sa s mienkou priateľa;
  herec sa s-l s postavou hry vžil sa do nej;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: gr, sct, plså, zlr, tkã æ ã æ, pgw, pv, mfc, no, pvt, insee, tbr, �� opi, gr��, cil
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV