Význam slova "jedno" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 100 výsledkov (1 strana)

 • jednobožstvo -a s. monoteizmus

 • jednobunkový, star. jednobunečný príd. biol. kt. tvorí jediná bunka: j. organizmus

 • jednočlenný príd. kt. má jeden člen, jedného člena: gram. j-á veta ktorej gram. jadro tvorí 1 zákl. vetný člen;
  j-é hliadky

 • jednodenný príd. trvajúci 1 deň, jednodňový (význ. 1): j. štrajk

 • jednodetný príd. kt. má 1 dieťa: j-é rodiny

 • jednodielny príd. kt. má 1 diel: j-a skriňa;
  j. film

 • jednodňový príd.

  1. trvajúci 1 deň, jednodenný: j-á konferencia

  2. 1 deň starý: j. chlieb

 • jednoducho

  I. prísl.

  1. nie zložito, nie komplikovane: j. sa vyjadrovať

  2. obyčajne, prosto, skromne: j. sa obliekať, j. žiť

  II. čast.

  1. bez okolkov, priamo, skrátka: povedal j.: nie

  2. pripája vysvetľujúci výraz, prosto, slovom: to sa j. nedá urobiť;
  nebral ho j. na vedomie

 • jednoduchosť -i ž.

 • jednoduchý príd.

  1. jestvujúci ako 1, nie zložený celok, op. zložený: j-é dvere, j-é dno;
  gram. j-á veta s 1 gram. jadrom;
  mat. j. zlomok

  2. ľahko riešiteľný, nekomplikovaný, op. zložitý: j. príklad, j-á otázka;
  nebolo j-é to vybaviť

  3. obyčajný, bežný, prostý: j. človek, j-á strava, j-é bývanie;

 • jednofázový príd. elektrotech. kt. má 1 fázu: j. prúd

 • jednohlasne prísl.: j. schváliť rezolúciu;
  j. spievať;

 • jednohlasnosť -i ž.

 • jednohlasný príd.

  1. jednomyseľný: j-á voľba, j-é uznesenie

  2. spievaný jedným hlasom, určený jednému hlasu: j. zborový spev;

 • jednohrbý príd. kt. má 1 hrb: zool. ťava j-á cicavec žijúci v púšti a použ. na dopravu, dromedár, Camelus dromedarius

 • jednoizbový príd. kt. má 1 izbu: j. byt

 • jednojazyčnosť -i ž.

 • jednojazyčný príd. používajúci 1 jazyk, jednorečový: j-é obyvateľstvo;
  j. slovník výkladový;
  j. text v 1 jazyku;

 • jednokoľajka -y -jok ž. hovor. jednokoľajná trať

 • jednokoľajový, jednokoľajný príd. kt. má 1 koľaj: j-á trať

 • jednokolesový príd. kt. má 1 koleso: j. vozík

 • jednokomorový príd. kt. má 1 komoru: tech. j-á pec

 • jednokorunový príd. kt. má hodnotu 1 koruny: j-á minca

 • jednokrídlový príd. kt. má 1 krídlo: j-é dvere

 • jednoliato prísl.;

 • jednoliatosť -i ž.

 • jednoliaty príd. kt. má jednotný ráz, ucelený, rovnorodý, homogénny: j. kolektív, j. útvar;

 • jednolôžkový príd. kt. má 1 lôžko: j-á (nemocničná) izba;
  tech. j. stroj

 • jednomesačný príd.

  1. trvajúci 1 mesiac: j-é školenie

  2. 1 mesiac starý: j-é mláďa

 • jednomiestny príd. kt. má 1 miesto: j. čln;
  mat. j-e číslo s 1 cifrou

 • jednomocný príd.: chem. j. prvok ktorého 1 atóm sa zlučuje s 1 atómom vodíka

 • jednomotorový príd. kt. má 1 motor: j-é lietadlo

 • jednomyseľne prísl.: j. prijať návrh;

 • jednomyseľnosť -i ž.

 • jednomyseľný príd. kt. je rovnakého zmýšľania, názoru, vychádzajúci z rovnakého zmýšľania: j-é uznesenie, zvolenie;

 • jednonárodný príd. obývaný jedným národom: j. štát

 • jednonohý príd. kt. má iba 1 nohu: ostal j.

 • jednooký príd. kt. má iba 1 oko: j. človek

 • jednoosový príd. kt. má 1 os: j. kryštál

 • jednoplošník -a m. lietadlo s 1 párom nosných plôch

 • jednopohlavný príd. kt. má orgány, znaky jedného z pohlaví: j-á rastlina

 • jednopoľný príd.: poľnohosp. j-á sústava pri kt. sa na pozemku pestuje dlhšie tá istá plodina

 • jednoposchodový príd. kt. má 1 poschodie: j-á budova

 • jednoposteľový príd. kt. má 1 posteľ: j-á izba

 • jednoramenný príd. kt. má 1 rameno: fyz. j-á páka

 • jednorazový čísl. nás. uskutočnený jeden raz, poskytnutý na 1 raz: j-á odmena, výpomoc

 • jednorečový príd. jednojazyčný: j. štát

 • jednoriadkový príd. kt. má 1 riadok: j. nadpis

 • jednoročiak -a mn. N a A -y m. jednoročné mláďa niekt. zvierat, ročiak

 • jednoročný príd.

  1. trvajúci 1 rok: j-é väzenie

  2. 1 rok starý: j. žrebec

 • jednorozmerný príd. kt. má 1 rozmer: geom. j. útvar

 • jednoruký príd. kt. má iba 1 ruku: j. invalid

 • jednosedadlový príd. kt. má (iba) 1 sedadlo: j. kajak

 • jednoslabične prísl.;

 • jednoslabičnosť -i ž.

 • jednoslabičný príd. kt. tvorí 1 slabika: j-á predložka;

 • jednoslovne prísl.;

 • jednoslovnosť -i ž.

 • jednoslovný príd. kt. má 1 slovo: j-é pomenovanie;

 • jednosmerne prísl.;

 • jednosmernosť -i ž.

 • jednosmerný príd. kt. prúdi v 1 smere: j. prúd, j-á premávka;
  j-á ulica s premávkou v 1 smere;

 • jednostaj prísl. jednostajne, neprestajne, ustavične: j. len spí;
  psy j. brechali

 • jednostajne prísl.: j. pracovať;

 • jednostajnosť -i ž.

 • jednostajný príd. ustavičný, neprestajný, nepretržitý: j-é zmeny;

 • jednostopový príd.: j-é vozidlo kt. zanecháva 1 stopu (napr. bicykel)

 • jednostranne prísl.: j. potlačený papier;
  j. niečo riešiť;

 • jednostrannosť -i ž.

 • jednostranný príd.

  1. zasahujúci iba 1 stranu, vyskytujúci sa iba na 1 strane: j. zápal pľúc, j-é zaťaženie vozidla

  2. vzťahujúci sa iba na 1 stránku veci (obyč. v zápor. zmysle), op. všestranný: j-é informácie, j-é chápanie niečoho;
  j-á strava, op. pestrá;

 • jednostrunový príd. kt. má 1 strunu: j. nástroj

 • jednostupňový príd. kt. má hodnotu 1 stupňa: j. mráz

 • jednota -y ž.

  1. spojenie do 1 celku, v 1 celku: bojovať za j-u štátu;
  j. názorov;
  filoz. j. obsahu a formy;
  j. protikladov

  2. harmonické spojenie, jednomyseľnosť, súlad, jednotnosť: j. v názoroch;
  j. vedenia a pracovníkov

  3. i mn. jednoty -nôt združenie, spolok, spoločnosť: telovýchovná j.

 • jednotiť nedok. poľnohosp. pretrhávať: j. repu, kukuricu

 • jednotka -y -tiek ž.

  1. číslo, číslica 1: prirátať j-u

  2. niečo označené číslicou 1 (izba, električka ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body, známku ap.): kúpiť si lístok do j-y 1. vozňovej triedy;
  mať j-u z dejepisu známku 1. stupňa;
  preradiť na j-u 1. rýchlostný stupeň;
  zaradiť (tovar) do j-y 1. (akostnej) kategórie;
  hovor. kaviareň j. v 1. cenovej skupine

  3. izba pre 1 os. (v hoteli, nemocnici ap.): ubytovať sa v j-e

  4. zákl. veličina pri meraní: j. váhy, času, tepla, tlaku;
  menová j.

  5. samostatná zložka, útvar istého celku: vojenská, letecká j.;
  správna j.

  6. hovor. čo predstavuje vrcholnú kvalitu, výkon: je to naša j. (chémii, v športe, v speve ap.);

 • jednotkár -a m. hovor. žiak, kt. má prospech na jednotku;

 • jednotkárka -y -rok ž.

 • jednotkový príd.

 • jednotlivec -vca m. jednotlivý človek, indivíduum: podľa j-ov nemožno posudzovať celú spoločnosť;
  preteky j-cov (v športe);

 • jednotlivina -y -vín ž. kniž. jednotlivá vec

 • jednotlivkyňa -e -kýň ž.

 • jednotlivo prísl.: prichádzať j., prihlasovať sa j.;

 • jednotlivosť -i ž. jednotlivá vec, podrobnosť: nezachádzať do j-í

 • jednotlivý príd.

  1. oddelený od ostatných, od celku, každý osobitne, každý osebe: j-é predmety, j-é národy, j-é body programu

  2. mn. niektorí (-é); príslušní (-é): j-é osoby;

 • jednotne prísl. k 1, 2: j. organizovať prácu;

 • jednotnosť -i ž.

 • jednotný príd.

  1. vo svojom celku nedelený, tvoriaci celok, ucelený: j. štát, j. jazyk;
  (prv) j-é roľnícke družstvo, skr. JRD

  2. rovnaký pre všetkých, ten istý, zhodný; kt. vyj. jednotu: j-é zákony, j-á politika, j. postup;
  j-é stanovisko

  3. gram. j-é číslo kt. vyj. jednosť predmetu v protiklade k mnohosti, singulár, op. množné;

 • jednotriedka -y -dok ž. hovor. jednotriedna škola

 • jednotriedny príd. kt. má 1 triedu: j-a škola

 • jednotvárne prísl.;

 • jednotvárnosť -i ž.

 • jednotvárny príd. stále rovnaký, nie rozmanitý, monotónny: j. kraj, j-a práca, j. život;

 • jednotýždňový príd.

  1. trvajúci 1 týždeň: j. zájazd

  2. 1 týždeň starý: j-é kurča

 • jednouchý príd. kt. má 1 ucho: j. hrniec

 • jednoženstvo -a s. monogamia, op. mnohoženstvo

 • jednozmenný príd. kt. prebieha v 1 zmene: j-á prevádzka

 • jednoznačne prísl.: j. sa postaviť na stranu pravdy;

 • jednoznačnosť -i ž.

 • jednoznačný príd. kt. má iba 1 zmysel, význam, jasný, vyhranený, op. dvojznačný, viacznačný: j-á odpoveď, j-é odmietnutie;

 • jednozväzkový príd. kt. má 1 zväzok: j. román

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV