Význam slova "rovno" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • rovno

  I. prísl.

  1. bez ohnutia, neohnuto, priamo: stáť, sedieť, ležať r.

  2. vzpriamene, kolmo: držať telo r., dym stúpa r. k oblohe

  3. vo vodorovnej polohe, do vodorovnej polohy, vodorovne: polica visí r.

  4. najkratšou cestou, bez okľúk ap.; priamo: dieťa beží r. k matke;
  zo stanice šiel r. domov

  5. bez odchýlenia sa, presne, priamo: mám r. 100 korún;
  tehla mu spadla r. na hlavu;
  trafiť r. do srdca

  6. bez pretvárky, otvorene, úprimne: napísal jej r., že nepríde;
  povedať niekomu niečo r. (do očí)

  7. bez sprostredkovania, bezprostredne, priamo: pil víno r. z fľaše

  II. čast. zdôrazňuje platnosť výrazu, priam: iron. r. teba som tu potreboval!

 • rovnobežka -y -žiek ž.

  1. geom. rovnobežky priamky v rovine, kt. nemajú nijaký spoločný bod

  2. geogr. myslená kružnica na zemskom povrchu rovnobežná s rovníkom;

 • rovnobežkový príd.

 • rovnobežne prísl.;

 • rovnobežník -a m. geom. štvoruholník, ktorého protiľahlé strany sú rovnobežné

 • rovnobežnosť -i ž.

 • rovnobežný príd. kt. prebieha v rovnakej vzdialenosti od istej čiary, plochy, paralelný: r-é čiary, r-é cesty;
  geom. r-é roviny;

 • rovnocenne prísl.;

 • rovnocennosť -i ž.

 • rovnocenný príd. kt. má rovnakú cenu, hodnotu, platnosť ako niekto iný al. niečo iné: r. partner, r-é postavenie;

 • rovnodennosť -i ž. čas prechodu Slnka zo sev. polgule na juž. al. naopak: jarná, jesenná r.

 • rovnomenný príd. kt. má rovnaké, rovnako znejúce meno: hlavná postava v r-j hre

 • rovnomerne prísl.: r. schnúť, r. sa vyvíjať;

 • rovnomernosť -i ž.

 • rovnomerný príd. kt. má, zachováva rovnakú intenzitu, pravidelný: r-á teplota, r-á rýchlosť, r-é rozloženie síl, r-é plnenie úloh;

 • rovnopis -u m. odb. jedna z 2 al. viacerých rovnako znejúcich listín: r. protokolu

 • rovnoprávne prísl.;

 • rovnoprávnosť -i ž.: r. národov

 • rovnoprávny príd. kt. má rovné práva; na nich založený: r. občan, člen spoločnosti;
  r-e postavenie, r-a dohoda;

 • rovnoramenný príd. kt. má rovnako dlhé ramená: geom. r. trojuholník

 • rovnorodo prísl.;

 • rovnorodosť -i ž.: r. prípadov

 • rovnorodý príd. ktorého časti, prvky majú rovnaké vlastnosti, homogénny, súrodý, op. rôznorodý: r. celok, r-á skupina;

 • rovnošata -y -šiat ž. uniforma: vojenská r., nosiť r-u

 • rovnosť -i ž. k 1 – 4, 6: r. ulice;
  r. postavy;
  r. dlážky;
  r. bodov, hlasov;
  r. ľudí (pred zákonom);
  znamienko r-i naznačujúce rovnakú hodnotu, zn. =

 • rovnostársky príd.: r-e tendencie v odmeňovaní

 • rovnostárstvo -a s. publ. nevhodné uplatňovanie zásady rovnosti, obyč. v mzdovej politike: mzdové r., bojovať proti r-u;

 • rovnostranný príd. kt. má rovnako dlhé strany: geom. r. trojuholník

 • rovnováha -y -váh ž.

  1. stav vyrovnanosti medzi rozlične pôsobiacimi silami: r. tela, udržať r-u na kladine

  2. stav vyrovnanosti v pôsobení rozlič. činiteľov, vplyvov: politická, ekonomická, biologická r.

  3. vnútorný pokoj, duš. vyrovnanosť: udržať si, stratiť psychickú r-u;
  vyviesť niekoho z r-y;

 • rovnovážny príd.: r-a poloha predmetu;
  r-e sily

 • rovnoznačne prísl.;

 • rovnoznačnosť -i ž.

 • rovnoznačný príd. kt. má rovnaký al. veľmi podobný význ., synonymný: r. výraz, r-é slová;

 • rovnozvučne prísl.: r. znieť;

 • rovnozvučnosť -i ž.

 • rovnozvučný príd. kt. má rovnakú hláskovú podobu, ale úplne odlišný, nesúvisiaci význam, homonymný: r-é slová;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: rack, a ä, mach, are, s č, s a, ó, plã, demonstratio, å i, failure, oľe, , network, tqm
Ekonomický slovník: pdf, anp, lgm, pdc, aca, net, lat, pcw, au, lav��, ro, eln, pcv, hnl, v
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV