Význam slova "lu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 194 výsledkov (2 strán)

 • lub -u m. tenké štiepané drevo použ. na výr. náradia, košíkov ap.: l. sita

  mať niečo za l-om (tajne) zamýšľať niečo;

 • ľúbezne prísl.;

 • ľúbeznosť -i ž.

 • ľúbezný príd. pôvabný a milý: ľ-é dieťa, ľ. spev, úsmev;

 • ľúbiť -i nedok.

  1. prechovávať k niekomu ľúbostné city, milovať, mať rád: ľ. ženu, verne sa ľ-ia

  2. pociťovať k niekomu (neerotickú) lásku, sympatie, milovať, mať rád, op. nenávidieť: ľ. deti, vlasť

  3. hovor. mať v obľube, mať rád: ľ. dobré jedlo, ľ-i si vypiť

  // ľúbiť sa

  1. páčiť sa: dievča sa mu ľ-i;
  ľ-i sa mu, že ...

  2. byť vhod, páčiť sa: robí, ako sa mu ľ-i;
  nech sa ľ-i zdvorilostná formula (pri ponúkaní)

 • ľúbo prísl. k 2

 • ľúbosť -i ž.

  1. láska (význ. 2): verná, nešťastná ľ.

  2. obyč. v spoj. jesť, piť do ľ-i koľko sa žiada, do vôle;

 • ľúbostne prísl.

 • ľúbostný príd. k 1: ľ. cit;
  ľ-á pieseň, lyrika;

 • ľubovník -a m. trváca liečivá bylina so žltými kvetmi, bot. Hypericum

 • ľubovôľa -e ž. uplatňovanie vlastnej vôle; (neobmedzená) vlastná vôľa, ľubovoľnosť: vybrať si podľa ľ-e;
  závisieť od ľ-e niekoho

 • ľubovoľne prísl.: ľ. určený;

 • ľubovoľnosť -i ž.

 • ľubovoľný príd. vybratý, určený ap. podľa vôle, akýkoľvek, hocijaký: ľ. počet, spôsob;

 • lubový príd.: l. kôš

 • ľubozvučne prísl.;

 • ľubozvučnosť -i ž.

 • ľubozvučný príd. príjemne, lahodne znejúci: ľ. tón, ľ-á reč;
  slovenčina je ľ-á;

 • ľúby príd. poet.

  1. (obyč. v oslovení) milý, drahý: druh môj ľ.!

  2. ľúbezný: ľ. zvuk;

 • lúč -a m. fyz. dráha, po kt. postupuje energia vlnenia (zo zdroja); prúd takého vlnenia: svetelný, tepelný, laserový l.;
  slnečné l-e, ultrafialové, röntgenové l-e, gama l-e, l-e gama;

 • lúčavka -y ž. chem.: l. kráľovská zmes kyselín, kt. rozpúšťa ušľachtilé kovy

 • lucerna -y -rien ž. lúčna rastlina pestovaná ako krmivo, bot. Medicago;

 • lucernový príd.: l-á kŕmna zmes

 • lucifer -a m. (podľa Lucifera, vodcu diablov) čert, diabol;

 • lúčik -a m. zdrob.

 • lúčina -y -čin ž. lúka, lúčka, obyč. horská: zelené l-y;

 • lúčinka -y -niek ž. zdrob.

 • lúčiť sa -i nedok. (s pozdravom) sa rozchádzať s niekým, opúšťať niekoho, niečo, odoberať sa: l. sa s priateľmi, s mladosťou;
  l. sa bozkom;
  ťažké l-enie

  l. sa so svetom, so životom chystať sa zomrieť

 • lúčka -y -čok ž. zdrob.

 • lúčnatý príd. bohatý na lúky: l. kraj

 • lúčnica -e -nic obyč. mn. ž. ľud. pieseň spievaná pôv. pri hrabaní sena

 • lúčničiar -a m. člen umel. súboru Lúčnica;

 • lúčničiarka -y -rok ž.;

 • lúčničiarsky príd.

 • lúčny príd.: l-e hospodárstvo;
  l. koník;

 • lúčovito, lúčovite prísl.: l. sa rozbiehať

 • lúčovitý príd. rozvetvujúci sa ako lúče, pripomínajúci lúče: l-é vrásky;

 • lúčový príd.;

 • ľud -u m.

  1. najširšie vrstvy obyvateľstva (obyč. v protiklade k vládnucej al. bohatej vrstve obyvateľstva): slovenský ľ., dedinský ľ.;
  je to človek z ľ-u;
  cirk. Boží ľ. spoločenstvo veriacich ľudí, cirkev

  2. množstvo ľudí, ľudia: ľ. sa zbieha, prišlo veľa ľ-u

 • ľudáčka -y -čok ž.;

 • ľudácky príd. i prísl.: ľ-a orientácia;

 • ľudáctvo -a s. ľudácka politika

 • ľudák -a mn. -ci m. člen al. stúpenec býv. Hlinkovej sloven. ľud. strany; člen al. stúpenec ľud. strany vo všeobecnosti, ľudovec;

 • ľudiam.

  1. mn. k človek; ľudské bytosti: jednoduchí, mladí, cudzí ľ., zástup ľ-í

  2. (vo funkcii všeob. podmetu) mnohí, všetci, niektorí: ľ. vravia, rozprávajú

  3. expr. (v oslovení, zvolaní) vy (všetci): ľ., pomoc! ľ. (moji, dobrí, boží)!

  ľ-í ako maku veľa;
  chodiť medzi ľ-í a) do spoločnosti b) neizolovať sa;
  byť ľ-om na očiach byť predmetom pozornosti;
  všetci sme ľ., sme len ľ. v podstate sme všetci rovnakí (v chybách, vlastnostiach ap.);
  nešťastie nechodí po horách, ale po ľ-och

 • ľudkovia -kov m. expr. ľudia: ľ. (moji, dobrí, boží)! v oslovení, zvolaní;
  často iron. (boli tam) všelijakí ľ. prostí, bezvýznamní ľudia

 • ľudnatosť -i ž.

 • ľudnatý príd. husto obývaný; zaľudnený: ľ-á oblasť;
  ľ-á ulica;

 • ľudojed -a m. ľudožrút, kanibal;

 • ľudojedstvo -a s.

 • ľudomil -a mn. -ovia m. kniž. ľudomilný človek, dobrodinec: lekár ľ.;

 • ľudomilka -y -liek ž.;

 • ľudomilnosť -i ž. filantropia

 • ľudomilný príd. prejavujúci starostlivosť o dobro ľudí; svedčiaci o tom: ľ. človek;
  ľ-á činnosť;

 • ľudomilský príd.;

 • ľudomilstvo -a s.

 • ľudoop -a mn. N a A -y m. ľudoopica

 • ľudoopica -e -píc ž. zool. opica vývinovo najbližšia človekovi (orangutan, gorila, šimpanz)

 • ľudoprázdny príd. v kt. nieľudia; neobývaný: ľ-e ulice

 • ľudovec -vca m. publ. člen ľudovej strany (napr. v Rakúsku)

 • ľudovláda -y -lád ž. vláda ľudu, demokracia

 • ľudovo prísl.: ako sa ľ. hovorí;

 • ľudovodemokratický príd. vzťahujúci sa na tzv. ľud. demokraciu: ľ. štát, ľ-é zriadenie

 • ľudovosť -i ž.

 • ľudovoumelecký príd. týkajúci sa ľud. umenia, majúci znaky ľud. umenia: ľ-á výroba

 • ľudový príd.

  1. týkajúci sa ľudu: ľ. odpor, ľ-é hlasovanie;
  ľ-é zhromaždenia na námestiach;
  v rozlič. názvoch: Ľ -á banka;
  ľ-á škola (prv);
  ľ-á strana

  2. vlastný ľudu, pochádzajúci z ľudu; určený ľudu: ľ-á tvorivosť, pieseň, múdrosť, hudba;
  ľ-á slávnosť;

 • ľudovýchova -y ž. osvetová výchova širokej verejnosti: zdravotnícka ľ.;

 • ľudovýchovný príd.: ľ-á činnosť, ľ. pracovník

 • ľudožrút -a m. kto je (aj) ľudské mäso, najmä z rituálnych dôvodov, kanibal: kmeň ľ-ov;

 • ľudožrútsky príd. i prísl.;

 • ľudožrútstvo -a s.

 • ľudskosť -i ž.

 • ľudský príd.

  1. súvisiaci s človekom, s ľuďmi; spoločný ľuďom: ľ-é telo, pokolenie, ľ-á bytosť;
  ľ-é práva

  2. vyznačujúci sa citom pre ľudí, humánny: byť k niekomu ľ.

  to je nad ľ-é sily viac, ako sa dá zniesť;
  to je pod ľ-ú dôstojnosť nedôstojné človeka;
  ľ-é jazyky ohovárači;
  mýliť sa je ľ-é;

  ľudsky prísl.;

 • ľudstvo -a s. hromad.

  1. súhrn ľudí, ľudské pokolenie, človečenstvo: vývin, dejiny ľ-a

  2. hovor. dav ľudí, ľudia: nahrnulo sa tam ľ-a

 • luft, ľuft -u m. hovor. expr. vzduch: vyletieť do l-u

  rozprávať, strieľať do l-u, ľ-u nehovoriť k veci, tárať

 • luh -u m. vlhký listnatý nížinný les: dunajské l-y;

  lúh -u m. tekutý výťažok z drevného popola: vydrhnúť niečo l-om;
  alkalický l. názov hydroxidu sodného al. draselného

  voda, pivo ako l. teplá (-é);

 • luhanina -y -nín ž. expr. lož, klamstvo, cigánstvo

 • luhár -a m. klamár;

 • luhárka -y -rok ž.;

 • luhársky príd.;

 • luhárstvo -a s.

 • luhať -že/-há -žú/-hajú luž/-haj! -žúc/-hajúc nedok. klamať, cigániť: l. niekomu do očí

 • lúhovať nedok. spracúvať lúhom; máčať v nejakom roztoku: l. kože

 • lúhovitosť -i ž.

 • lúhovitý príd. majúci vlastnosti lúhu: l-á chuť, pôda;

 • lúhový príd.

 • luhový, lužný príd.: l-ný les v zaplavovaných oblastiach

 • luk -u m. stará strelná zbraň; dnes šport. náčinie: tetiva l-u, vystreliť šíp z l-u;
  napätý ako l.

 • lúka -y lúk ž. väčšia prírodná plocha zarastená trávou: horská, zelená l., kosiť l-y;
  cvičná l. určená na cvičenie

  (začať) na zelenej l-e začať z ničoho, začať úplne od začiatku;

 • lúkarský príd.

 • lúkarstvo -a s. poľnohosp. lúčne hospodárstvo;

 • lukostreľba -y -lieb ž. strieľanie z luku (ako šport. disciplína): majstrovstvá v l-e

 • lukostrelec -lca m. strelec z luku (bojovník); športovec pestujúci lukostreľbu;

 • lukostrelecký príd.

 • lukostrelkyňa -e -kýň ž.;

 • lukratívne prísl.;

 • lukratívnosť -i ž.: l. obchodu, podniku

 • lukratívny príd. kniž. al. publ. kt. prináša zisk, ziskový, výnosný: l-e zamestnanie;

 • lukulský príd.: l-é hody, l-á hostina bohatá hostina s vyberanými jedlami

 • ľuľkový príd.

 • ľuľok -ľka m. poľná liečivá bylina, bot. Solanum;

 • lúmen -u m. fyz. hlav. jednotka svetelného toku v sústave SI, zn. lm;

 • luminiscencia -ie ž. fyz. svetelné žiarenie bez sprievodnej vys. teploty, svetielkovanie;

 • luminiscenčný príd.

 • lump -a m. expr.

  1. kto lumpuje; pijan

  2. naničhodník, darebák, lotor: ty l. jeden! nadávka;

 • lumpáčisko -a s. i m. zvel.

 • lumpáčiť -i nedok. hovor. expr. lumpovať

 • lumpácky príd.: l. život;

 • lumpáctvo -a s.;

 • lumpák -a mn. -ci m. expr. lump;

 • lumpisko -a s. i m. zvel.

 • lumpovačka, lumpačka -y -čiek ž. hovor. lumpovanie, flámovanie

 • lumpovať nedok. hovor. nestriedmo sa zabávať, obyč. po nociach, hýriť, flámovať: l. po nociach

 • luna -y ž. poet. mesiac na oblohe: svit l-y;

 • lunapark -u m. zábavný podnik (s kolotočom, strelnicami ap.) obyč. na voľnom priestranstve

 • lunárny príd. mesačný: astron. l. rok;
  l. modul na kozmickej lodi

 • luniak -a mn. N a A -y m. veľký dravý vták s vykrojeným chvostom, zool. Milvus

 • lup1 cit.

  1. napodobňuje zvuk úderu, nárazu: l., l., ozývalo sa z izby

  2. naznač. úder: a on l. ho po chrbte

  lup2 -u m.

  1. zbíjanie, zbojstvo, zboj: vydať sa na l.

  2. lúpežou získaná, ulúpená vec, korisť: držať v rukách celý l.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ä ip, adãƒâ, oop, tre, bsa, keypad, oã ã ã ã, å ã k, sector, scale, ôsťa, am, ka, pai, dv
Ekonomický slovník: zo, pga, suo, umr, mj, dbv, ozu, coa, msa, toč, ier, zaz, svd, akp, seã ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV