Hľadaný výraz "c" v Technickom slovníku

Nájdených 160 výsledkov (2 strán)

 • C++

  - programovací jazyk

 • cable connector

  - káblový konektor

 • Cache

  - Vyrovnávacia pamäť.

 • CAISE

  - Computer Aided Integrated Software Engeneering; integrovaná tvorba programov pomocou počítača

 • calcul

  - výpočet

 • Call

  - Vetvenie na iný podprogram, podkód v programe, alebo kóde. Zaznamenáva sa miesto vetvenia aby sa dalo vrátiť po vykonaní podkódu, podprogramu.

 • Call by value

  - Volanie hodnotou. Spôsob odovzdania parametrov procedúry , pri ktorom sa volanej procedúre odovzdá len hodnota aktuálneho parametra nie však meno, alebo adresa.

 • CAM

  - Conditional Access Module - dekódovací modul systému podmieneného prístupu

 • Cancel

  - Všeobecný príkaz na zrušenie prebiehajúcej akcie.

 • capability

  - schopnosť

 • Capacity

  - Kapacita. Maximálne množstvo objemu informácii, ktoré je počítač schopný spracovať. Meria sa v rôznych veličinách podľa druhu informácií.

 • Capital letter

  - Veľké písmena

 • Caps Lock

  - Klávesa na klávesnici, ktorá trvale prepína na veľké písmená.

 • Capture

  - Informácia, ktorá sa objaví len dočasne a preto je zachytená zvláštnym spôsobom Capture. Väčšinou sa tento spôsob používa pri zachytení obsahu obrazovky klávesou Print Screen a potom sa prenesie do iného programu cez menu edit/paste/CTRL+V/

 • carbonless paper

  - samoprepisovací papier

 • card

  - karta, rozširujúca, prídavná doska

 • carrier

  - nosič, nosný kmitočet

 • Carrier Detect

  - CD - detekcia spojenia, detekcia nosnej

 • Cartridge

  - Názov pre vymienateľnú náplň do tlačiarní

 • CAS

  - Conditional Access System - systém podmieneného prístupu. Označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti

 • CASE

  - Computer Assisted Software Engineering softwarová podpora vývoja a údržby softwarových aplikácií

 • case sensitive

  - citlivé na rozlišovanie malých a veľkých písmen

 • Case sensitivity

  - Určenie vlastnosti rozpoznávania rozdielov v textových dátach ohľadne rozdielu malých a veľkých písmien

 • catch

  - zachytiť, zachycovací

 • CATV

  - Označenie systému káblovej televízie.

 • CB Radio

  - z angl. Citizen`s Band Radio - občianske rádiové pásmo

 • CC

  - z anglického Carbon Copy, kópia správy

 • CCD

  - Svetlocitlivý silikon, ktorý sa používa v digitálnych fotoaparátoch na zachytenie obrazu.

 • CCIR

  - z angl. Commité Consultatif International Radiocommunication - Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie

 • CD-R

  - CD Recordable; označenie CD zapisovacej mechaniky

 • CD-RW

  - CD Rewriteable; označenie CD zapisovacej mechaniky, ktorá umožňuje na špeciálne médiá viacnásobný zápis - prepisovanie

 • CDMA

  - z angl. Coded Division Multiplexing Access - prístup s kódovým multiplexom

 • CDR UDF DVD

  - Ak chcete zapisovať na DVD disk tak, aby bol čitateľný aj pre prehrávač, musíte zapísať súbory formátom MPG2 zo štruktúrou UDF.

 • CEE

  - Central East Europe Stredná a východná Európa

 • cell

  - bunka, políčko

 • Center

  - Názov spojený s úpravou textu. Konkrétne sa používa pri zarovnaní textu do stredu

 • Centronics

  - Rozohnanie slúžiace na prenos údajov medzi počítačom a periférnym zariadením, ktoré navrhla firma Centronics. Najviac sa uplatnilo pri prenose údajov na tlačiareň.

 • CEO

  - Chief Executive Officer Najvyšší výkonný riaditeľ

 • CEPT

  - z angl. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií

 • CERT

  - Americká vládna organizácia zaoberajúca sa bezpečnosťou na Internete.

 • certification

  - preskúšanie, potvrdenie

 • certified

  - autorizovaný, uznaný, atestovaný

 • CGA colour graphics adapter

  - Grafický adaptér s možnosťou zobrazovať text v 40, alebo 80 riadkoch.

 • CGC

  - z angl. Complementary Ground Components - doplnkové zemské komponenty

 • CGI

  - Common Gateway Interface; aplikácie bežiace na servery umožňujúce dynamicky (na základe požiadaviek) vytvárať alebo meniť www stránky

 • cgi bin

  - Spravidla štandardný adresár na web serveri kde sa nachádzajú skripty Cgi

 • character

  - Časť s konečnej množiny, ktorá je určená na zobrazovanie. V praxi to môžu byť pismena, číslice a znaky.

 • Character spacing

  - Vzdialenosti znakov.

 • chart

  - mapa, graf, diagram, schéma

 • check

  - kontrola, overenie, skúška

 • Check spelling

  - Kontrola gramatiky.

 • cheet

  - v počítačových hrách skratky, ktoré vám umožnia dostať sa rýchlejšie ďalej, do vyššej úrovne, v ďalších programoch zaujímavé doplnky, ktoré napr. predstavujú programátorov

 • CHID

  - Channel Identification - identifikačný reťazec pre kanál; používané v TV a satelitnej technike

 • choice

  - výber, voľba

 • CI

  - Common interface - rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc

 • CIO

  - Chief Information Officer

 • čipová sada

  - integrované obvody použité na matičnej doske

 • circle

  - kruh

 • circuit

  - slučka, obvod, okruh

 • Citect

  - Softwarová spoločnosť s globálnym pôsobením vyvýjajúca aplikácie pre priemyselnú automatizáciu a riešenia na báze SCADA, HMI a MES. Jej hlavnými SW produktami sú CitectScada, CitectScadaReports a Ampla.

 • class

  - trieda, druh

 • clean

  - čistiť, čistý, čistiaci

 • Cleanup

  - Program ktorý slúži na uvolnenie miesta na disku pomocou vymazania nepotrebných súborov.

 • clear

  - vymazať, nulovať; svetlosť, vyjasňovať

 • Click - Kliknutie

  - Udáva počet kliknutí na daný reklamný banner.

 • Click Rate

  - Účinnosť reklamy v % Účinnosť reklamného banneru - pomer počet kliknutí / počet impresií na reklamný banner. Nesleduje sa však, či záujemca o reklamu došiel na cieľový server inzerenta.

 • Click Through Rate CTR

  - Účinnosť reklamy v % Účinnosť reklamného banneru - pomer počet a prenesení sa na inzerentove stránky / počet impresií na reklamný banner

 • Client Server

  - Asi najčastejšie používaný typ siete. Všetky počítače sú pripojene na jeden počítač – server, ktorý ich riadi, poskytuje im dáta ,zároveň umožňuje prístup k sieťovým perifériám.

 • clik

  - vybrať, aktivovať

 • Clipart

  - Kolekcia volne šíriteľných obrázkov, predlôh, mapiek zvyčajne ponúkaná ako súčasť balíkov niektorých programov ako napríklad MS Word, Corel Draw a pod.

 • Clipboard

  - Pamäťová oblasť určená na dočasné uchovávanie dát počas presúvanie, kopírovania.

 • Close

  - Znamená niečo ukončiť, uzavrieť

 • cluster

  - skupina, blok

 • CMOS

  - Complementary Metal Oxide Semiconductor; druh pamäte, je nezávislá na napájaní počítača, je v nej uložená konfigurácia systému - parametre pre BIOS

 • CMYK

  - Cyan Magenta Yellow Key; farebný model zložený z modrozelenej, fialovej, žltej a čiernej, každá farba sa dá namiešať z týchto zložiek

 • coat

  - náter, pokrytie, pokrývať, ovrstvenie

 • COBOL

  - Common Business Oriented Language; všeobecný obchodne orientovaný programovací jazyk

 • code

  - kód, kódový, kľúč, kódový, kódovací

 • codec

  - kóder/dekóder, kodek

 • collision

  - kolízia

 • column

  - stĺpec

 • COM EXE

  - Koncovka/Prípona programu určeného na spúšťanie.

 • combine

  - kombinovať, zložiť, zlučovať, spájať

 • command

  - inštrukcia, povel, príkaz

 • command prompt

  - príkazový režim, riadok na zadávanie príkazov

 • comment

  - poznámka

 • Compare

  - Porovnať.

 • compatibility

  - kompatibilita, zhodnosť

 • Compatible Kompatibilita

  - Zlučiteľnosť vlastnosti jedného zariadenia s druhými. Možnosť prenášať programy a dáta z jedného počítača do druhého.

 • compile

  - prekladať, zostavovať program

 • Complexity

  - Zložitosť vypočitateľnej funkcie sú nároky na prostriedky ako pamäť, výpočtový čas, požadované zariadenia, prenositeľnosť atd. potrebne pre jej výpočet.

 • Composite

  - zložený

 • compress

  - zhustiť, stláčať, lisovať, komprimovať

 • Concatenation

  - Zreťazenie /spojenie/ dvoch slov dom a hrad je slovo, ktoré vznikne zapísaním oboch slov za sebou

 • concurrency

  - Súbežnosť. Dva priebehy ,alebo procesy nazývame súbežnými , ak sa môžu spracúvať nezávislé od seba.

 • condition

  - podmienka

 • Configuration

  - Súhrn nastavení a príkazov pre inicializáciu programov.

 • Confirm

  - Väčšinou sa tento pojem používa vtedy ak má užívateľ niečo potvrdiť ,alebo prekontrolovať.

 • connection

  - spoj, prípojka, zapojenie

 • Connector

  - Zástrčka ,ktorá sa nachádza na začiatku ,alebo konci kábla ktorým sa pripojujú zariadenia.

 • console

  - systémový terminál, konzola, riadice pracovisko

 • Content

  - Obsah správy, stránky, súboru.

 • contents

  - obsah

 • control

  - riadenie, ovládanie, regulácia, nastavenie, kontrola

 • Control Panel

  - Základná súčasť Windows slúžiaca na nastavenie celého systému.

 • controller

  - radič, elektronický obvod, slúži na prepojenie periférií a diskov s procesorom

 • convention

  - dohovor

 • Convert

  - Konverzia súborov, alebo dát. Zmena a prispôsobenie sa formátov súborov, alebo dát.

 • Cookie

  - Je väčšinou textový súbor, ktorý vznikne pri návšteve niektorej Internetovej stránky. Môže byť použitý na uloženie hesiel, prihlasovacích mien a ďalších nastavením a zároveň aj pre štatistické účely.

 • cookies

  - premenné, ktoré posiela www server vášmu prehliadaču, pri otvorení stránky vrátite späť hodnoty premenných, súbor sa uloží vo vašom počítači, slúži na osobné nastavenia a štatistiku vašej činnosti

 • cooler fan

  - ventilátor, chladiaci ventilátor, chladič

 • coordinate

  - súradnice, súradnicový

 • Copression

  - Kompresia, zmenšovanie dát podľa algoritmov, ktoré sú špeciálne určené na vyhľadávanie podobností v dátach a tieto údaje využívajú pre zmenšovanie týchto dát pre účely prenosy, alebo zálohovania.

 • Copy

  - Všeobecný pojem pre kopírovanie súbor a dát. Používa sa buď v menu, alebo ako príkaz.

 • Copy and paste

  - Druh prenosu medzi aplikáciami Windows. Z jednej aplikácie sa označia dáta (copy) a vložia sa do druhej (paste).

 • Copyright

  - Znak písmena C v zátvorkách, alebo v krúžku, označujúci autorské práva.

 • cordless

  - bezdrôtový

 • corner

  - roh, rožok

 • Correct Korekcia

  - Oprava chyb v programe.

 • correctly

  - správne, bez chýb

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tay, svf, udo, ozp, sul, mzg, asv�� ��, sjq, aku, ior, aniã æ ã ã æ ã, , szd, de, rpp
Slovník skratiek: mob, esw, dct, s, r59, bu, imf, asv�� ��, aek, a ã ã, sjd, cvy, ã esã, kvč, cpl