Význam slova "sy" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 157 výsledkov (2 strán)

 • syčať -í -ia nedok. vydávať zvuk ako pri výslovnosti predĺženého s, sipieť: hus, had s-í;
  s-nie pary;
  s-í od bolesti;

 • sychravo prísl. i vetná prísl.: vonku je s.;

 • sychravosť -i ž.

 • sychravý príd. (o počasí) vlhký a chladný: s-á jeseň;

 • syčivo prísl.

 • syčivý príd. podobný syčaniu, sipivý: s. zvuk;

 • syenit -u m. hlbinná hornina navonok podobná žule;

 • syenitový príd.

 • syfilis -u m. lek. pohlavná nákazlivá choroba;

 • syfilitička -y -čiek ž.;

 • syfilitický príd.

 • syfilitik -a mn. -ci m. chorý na syfilis;

 • sykať nedok. syčať: s. od údivu, bolesti;

 • sykavka -y -viek ž. fon. sykavá spoluhláska (napr. s, z, c)

 • sykavo prísl.;

 • sykavosť -i ž.

 • sykavý príd. podobný sykaniu, syčivý: s. zvuk;
  fon. s-é spoluhlásky sykavky;

 • dok. syknúť -e -ú -kol

 • sýkorčí príd.: s-ie vajíčka

 • sýkorka -y -riek ž. drobný spevavý vták s farebným perím, zool. Parus;

 • sykot -u m. syčanie: s. pary, husí

 • sylabickosť -i ž.

 • sylabický príd. odb. slabičný: s. verš;

  sylabicky prísl.;

 • sylván, sylvánsky, správ. silván, silvánsky

 • symbióza -y -bióz ž. biol. navzájom prospešné spolužitie 2 al. viacerých druhov organizmov: s. rastlín a mikroorganizmov;

 • symbol -u m.

  1. niečo konkrétne, čo sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej skutočnosti: s. Vianoc;
  holubica je s., s-om mieru;
  ľalia je s., s-om čistoty, nevinnosti

  2. v odb. textoch dohodnutý graf. znak pre vec, proces, kvalitu ap.: variabilný s. na účte

  3. výsostný znak (štátu, mesta ap.); erb: štátny s., s. mesta Bratislavy

  byť s-om symbolizovať;

 • symbolickosť -i ž.

 • symbolický príd.: s-á postava, s. význam;
  s-á značka;

  symbolicky prísl.: s. znázorniť, vyjadriť niečo;

 • symbolika -y ž.

  1. používanie symbolov, vyjadrovanie sa pomocou symbolov: náboženská, aritmetická s.

  2. symbolický význam, ráz: s. kvetov, farieb

 • symbolista -u m. stúpenec symbolizmu;

 • symbolistický príd.: s-á poézia

 • symbolizmus -mu m. umel. smer z prelomu 19. a 20. stor. usilujúci sa postihnúť relativitu a mnohovýznamovosť skutočnosti pomocou symbolov;

 • symbolizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť pomocou symbolov: zelená farba s-je nádej

 • symetrála -y -rál ž. geom. os súmernosti;

 • symetrálny príd.

 • symetria -ie ž. súmernosť: s. postavy;

 • symetrickosť -i ž. symetria

 • symetrický príd. súmerný: s-é usporiadanie (obrazca);

  symetricky prísl.: s. ukladať niečo;

 • symfónia -ie ž. cyklická orchestrálna skladba obyč. v 4 častiach;

 • symfonický príd.: s. orchester, s-á skladba

 • sympaťák -a mn. -ci m. subšt. sympatický človek; sympaťáčka -y -čok ž. sympatická žena

 • sympatia -ie ž. kladný citový vzťah k niekomu, niečomu, náklonnosť, op. antipatia: osobné s-ie, prejavovať s-iu k, voči priateľom

  mať s-ie k niekomu sympatizovať s niekým;

 • sympatickosť -i ž.

 • sympatický príd. budiaci sympatie: s. človek, s-é prostredie;

  sympaticky prísl.: vyzerať s.;

 • sympatizant -a m. kto sympatizuje s niekým, s niečím, stúpenec, prívrženec;

 • sympatizantka -y -tiek ž.

 • sympatizovať nedok. prejavovať, mať sympatie: s. s kolegom, s návrhom

 • sympózium -ia D a L -iu s.

  1. (medzinár.) porada odborníkov: lekárske s.

  2. (medzinár.) prac. stretnutie výtvar. umelcov: sochárske, sklárske s.

 • symptóm -u m. kniž. príznak: s. choroby;

 • symptomatický príd.: s-á črta príznačná;

  symptomaticky prísl.

 • syn -a v oslovení i synu mn. -ovia m.

  1. dieťa, priamy potomok muž. pohlavia: prvorodený s., oženiť s-a;
  náb. Boží S. Ježiš Kristus;

  2. s. môj fam. oslovenie mladého starším, chlapče: ako sa voláš, s. môj?

  je s-om smrti zomrie;
  aký otec, taký s.;

 • synagóga -y -góg ž. žid. modlitebňa;

 • synagógový príd.

 • synak -nka v oslovení i synku mn. synkovia m. expr. syn (význ. 1, 2): má dvojročného s-a;
  ako sa voláš s., s-u?

 • synátor -a m. hovor. expr. syn: nášmu s-ovi sa nechce učiť

 • synček, synáčik -a mn. -ovia m. hypok.

 • synchrónia -ie ž. odb. paralelnosť v čase, súčasnosť; prístup ku skúmaniu javov z hľadiska ich súčasného stavu, synchrónnosť, op. diachrónia;

 • synchronizácia -ie ž. kniž. al. odb. synchronizovanie: s. strojov;
  s. filmu synchrónne ozvučenie;

 • synchronizačný príd.

 • synchronizovane prísl.

 • synchronizovaný príd. odb. zladený: s-é plávanie šport. disciplína založená na cvičení vo vode s umel. a akrobatickými prvkami a s hud. sprievodom;

 • synchronizovať nedok. i dok. kniž. al. odb. uvádzať, uviesť do časovej zhody: s. film zlaďovať, zladiť obraz so zvukom

 • synchrónne, synchronicky prísl.;

 • synchrónnosť, synchronickosť -i ž.

 • synchrónny, synchronický príd.: s-é pohyby;
  s-na jazykoveda, op. diachrónna;

 • syndikát -u m.

  1. forma monopolu so spoločným odbytovým al. nákupným orgánom

  2. názov niekt. odborových organizácií;

 • syndikátový, syndikátny príd.

 • syndróm -u m. lek. súbor charakteristických príznakov choroby: abstinenčný s., s. imunitnej nedostatočnosti;

 • syndrómový príd.

 • synekdocha -y -doch ž. lit., lingv. prenášanie významu na zákl. zámeny časti celkom (al. naopak), rodu druhom (al. naopak) ap. (napr. Bratislava oslavuje); takto vzniknuté pomenovanie;

 • synekdochický príd.;

  synekdochicky prísl.

 • synergia -ie ž. odb. spolupráca, súčinnosť, spolupôsobenie;

 • synergický príd.: s. efekt;

  synergicky prísl.: pôsobiť s.

 • synkopa -y -kop ž. hud. rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú;

 • synkopový, synkopický príd.: s. rytmus

 • synkretický príd.: s-é umenie

 • synkretizmus -mu m. kniž. al. odb. zlučovanie, zlúčenie, (z)miešanie rôznorodých prvkov (myšlienkových, jazykových ap.);

 • synoda -y -nod ž.

  1. zhromaždenie cirk. hodnostárov, cirk. snem: biskupská s.

  2. zákonodarný a najvyšší orgán ev. cirkvi;

 • synodálny, synodový príd.

 • synonymia -ie ž. lingv.

  1. jav jestvovania synoným v jazyku, rovnoznačnosť; súhrn týchto javov

  2. vzťah synonymických jednotiek;

 • synonymický príd.: s. rad, slovník

 • synonymický, synonymný príd.: s. vzťah;
  s-né slová rovnoznačné

 • synonymum -nyma -ným s. lingv. jazykový prostriedok (slovo, slovné spojenie ap.) s rovnakým al. blízkym významom, akoiný jazykový prostriedok;

 • synoptický príd. prehľadný, názorný: meteor. s-á mapa na ktorej sú zachytené poveternostné údaje zistené v istom okamihu na rozlič. miestach;
  bibl. s-é evanjeliá evanjeliá podľa Matúša, Marka a Lukáša, kt. sa dajú porovnávať obsahom a usporiadaním

 • synovec -vca m. bratov al. sestrin syn

 • synovský príd.: s-á vďačnosť;

  synovsky prísl.;

 • synovstvo -a s. synovský vzťah;

 • syntagma -y -giem ž. lingv.

  1. spoj. 2 nerovnorodých syntaktických jednotiek (vetných členov, viet), sklad: podraďovacia s.

  2. spoj. 2 al. viacerých rovnorodých syntaktických jednotiek: priraďovacia s.;

 • syntagmatický príd.: s-é vzťahy ktorými sú jazykové jednotky spojené v lineárnej (dynamickej) postupnosti, op. paradigmatické

 • syntaktický príd.: s. vzťah;
  s. rozbor;

  syntakticky prísl.

 • syntax -e ž. lingv. časť gramatiky zaoberajúca sa gram. a sémantickou stavbou viet a súvetí, skladba;

 • syntetickosť -i ž.

 • syntetický príd.: s-é dielo;
  s-á metóda;
  s-é vlákna umelé;
  s-á hudba vytváraná elektroakusticky;

  synteticky prísl.;

 • syntetizátor -a m. druh hud. nástroja s elektronickým tvorením tónov

 • syntetizovať nedok. i dok.

  1. kniž. (u)robiť syntézu: s. výsledky výskumu zhŕňať, zhrnúť

  2. odb. synteticky, umelo vyrábať, vyrobiť

 • syntéza -y -téz ž. zjednotenie (do celku), zovšeobecnené zhrnutie, op. analýza: s. vedeckých poznatkov;
  chem. získa(va)nie zložitých chem. látok z jednoduchších

  (u)robiť s-u syntetizovať;

 • sypáreň -rne ž. zastaráv. sýpka: plné s-e

 • sypať -e -ú nedok.

  1. nechať padať prúdom (niečo sypké, drobné): s. múku, zemiaky do vreca

  2. hovor. (o obilí) mať veľa zrna: pšenica (dobre) s-e;
  neos. toho roku hojne s-lo;

  3. expr. rýchlo, v hojnej miere vyslovovať: s-e chvály, nadávky

  s. → hrach na stenu;
  akobyhrach na stenu s-l;
  s. niečo ako z rukáva spamäti rýchlo odriekať;
  s. niekomu piesok do očí klamať, balamutiť;
  s. si popol na hlavu kajať sa;

 • opak. sypávať -a

  // sypať sa

  1. (o niečom sypkom, drobnom) hrnúť sa dolu, padať prúdom: z vreca sa s-e múka;
  sneh sa s-e veľmi sneží

  2. (o prezretom obilí) vypadúvať z klasov: pšenica sa už s-e

  3. expr. rýchlo, vo veľkom množstve nasledovať: na schôdzke sa s-li otázky;
  údery sa naňho s-li

  4. expr. rýchlo, vo veľkom množstve pribúdať, množiť sa: peniaze, pozvania sa mu s-ú

  5. expr. vo veľkom množstve sa pohybovať, hrnúť sa, valiť sa: ľudia sa s-ú z kina

  6. hovor. expr. brať sa preč, utekať: deti, s-te sa domov!

  expr. s. sa ako z deravého vreca hrnúť sa vo veľkom množstve;

 • opak. sypávať sa

 • sýpka -y -pok ž. budova, miestnosť na uskladnenie vymláteného obilia a iných poľnohosp. výrobkov

 • sypkosť -i ž.

 • sypkovina -y -vín ž. hustá tkanina, kt. sa používa ako obal na perie podušiek, perín ap.

 • sypký príd.

  1. kt. sa (ľahko) sype; kyprý (význ. 1): s-á hlina, s. sneh

  2. málo šťavnatý, rozsýpajúci sa: s-é zemiaky, jablká;

 • sypučký, sypunký príd. expr. sypký: s. sneh

 • syr -a m. potrav. výrobok z mlieka upraveného kvasnými procesmi: mäkký, tvrdý, topený, ementálsky s.

  expr. mať sa ako červík v s-e dobre;

 • syrár -a m. pracovník v syrárstve;

 • syráreň -rne ž. výrobňa syra;

 • syrárenský príd.: s-é zariadenie

 • syrárka -y -rok ž.;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ism, sra, inp, rýľ, e eň, kiň, , å o, å v, srd, basic, gát, scrooll lock, kód, fragment
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV