Hľadaný výraz "a" v Technickom slovníku

Nájdených 128 výsledkov (2 strán)

 • A/D convertor

  - analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

 • ABAP

  - Advanced Business Application Programming Programovací jazyk od spoločnosti SAP pre vývoj aplikacií pre podnikateľský softwarový systém SAP. Novšia verzia, ABAP Objects, je rozšírená o objektové programovanie.

 • abbreviated addressing

  - skrátené adresovanie

 • able

  - môcť, je dovolené

 • Abnormal termination

  - Ukončenie chodu programu, vyvolané operačným systémom alebo jeho súčasťou jeho z dôvodu chyby. Operačný systém takto skončí prebiehajúcu operáciu, alebo operácie čoho následkom je strata všetkých neuložených dát.

 • about

  - o, o aplikácii

 • absence of feedback

  - absencia spätnej väzby

 • AC

  - Alternating Current; striedavý prúd

 • Accelerator

  - Zariadenie slúžiace pre urýchľovanie špeciálnych procesov v počítači. Častým prípadom, je grafický akcelerátor , čo je špeciálna karta zasunutá v počítači, ktorá urýchľuje grafické operácie a zobrazenie grafiky.

 • accept

  - prijať, akceptovať

 • access

  - prístup, sprístupniť

 • access code

  - prístupový kód, heslo

 • Access control

  - Spôsoby a metódy, ktorými sú definované a prideľované prístupové práva na manipuláciu s prostriedkami, väčšinou dátami.

 • Access denied

  - Hlásenie systému, aplikácie , že s požadovanými údajmi nieje možné pracovať. Dôvodom môže byť nedostatočné prístupové práva, alebo neuzatvorený súbor.

 • access list

  - prístupový zoznam; zoznam tých, ktorí majú prístup povolený

 • access path

  - prístupová cesta

 • accessible

  - prístupný

 • Accessories

  - Príslušenstvo.

 • account

  - účet, konto; pre používateľa sú dostupné niektoré funkcie počítača alebo počítačovej siete až po prihlásení sa menom a heslom, je teda pre neho potrebné zriadiť konto s určitými oprávneniami

 • acknowledgment

  - potvrdenie

 • ACPI

  - Advanced Configuration and Power Interface; funkcie pre riadenie spotreby energie pre zariadenia v počítači

 • activate

  - aktivovať, zapnúť

 • active hub

  - aktívny rozbočovač, prvok počítačovej siete

 • Active X

  - prvok skriptovacieho jazyka; pravidlá pre zdielanie informácií medzi rôznymi aplikáciami; komponenty Active X majú plný prístup k operačnému systému

 • ActiveX

  - Programátorské rozhranie a sada technológii a nástrojov od firmy Microsoft. Slúži na prepojenie kancelárskych aplikácií a operačných systémov rady Windows s možnosťami Internetu .

 • actual value

  - skutočná hodnota

 • ad lib

  - ad libitum much as you like - ľubovoľné

 • ADA

  - Starší objektovo orientovaný programovací jazyk.

 • Add

  - Vložiť, pridať

 • additional

  - prídavný, voliteľný

 • ADI

  - Autocad alebo Autodesk Device Interface; rozhranie použité v programe AutoCAD vyvynuté firmou Autodesk

 • adjust

  - nastaviť, nastavovať

 • Admin

  - Osoba majúca najvyššie práva k práci zo systémom, väčšinou počítačovou sieťou.

 • administrácia

  - proces prevádzkovania, poskytovania podpory, údržby rôznych IT systémov, od počítačových systémov až po informačné systémy

 • Administrátor

  - Osoba majúca najvyššie práva k práci zo systémom, väčšinou počítačovou sieťou.

 • ADS

  - z angl. Automatic Dependant Surveillance - automatický závislý sledovací systém pre letectvo

 • Advanced

  - Pokročilý. Menu, alebo nastavenia určené pre pokročilých uživateľov.

 • advertising

  - inzerovanie smerovacích informácií

 • advice

  - rada, oznam

 • adware

  - Legitímny software, poskytovaný zdarma ako freeware, avšak na strane druhej slúžiaci ako nosič reklamy. Jeho tvorca ho poskytuje zdarma ale za to si vyhradzuje právo zobrazovať na ňom v nejakej podobe reklamné prvky pri jeho používaní. Príkladom využitia adwaru je poskytnutie softwaru užívateľom na otestovanie pred jeho zakúpením.

 • AGA

  - z angl. Air - Ground - Air, v preklade vzduch - zem - vzduch

 • AGP

  - (Acelerated graphics port) - Akcelerovaný grafický port

 • agreement

  - súhlas, pri inštalácii programov je potrebné súhlasiť s licenčnou zmluvou (I agree)

 • AI

  - Artificial Intelligence Umelá inteligencia Implementácia procesov, ktoré majú charakter ľudského myslenia alebo majú schopnosti syntetizovať nové informácie z údajov, do softwarových aplikácií resp. do činností vykonávaných počítačom. Príkladmi sú rozpoznávanie reči, rozpoznávanie znakov a písaného textu, data mining, autonómne riadenie pohybov robota v priestore, simulácia a prognózovanie počasia.

 • AIM

  - Asociácia Internetových Médií združenie prevádzkovateľov najnavštevovanejších internetových stránok na Slovensku

 • AIS

  - z angl. Universal Shipborne Automatic Identification System - univerzálny systém identifikácie lodí

 • AIX

  - IBM varianta operačného systému UNIX

 • Ajax

  - Asynchronous JavaScript and XML Technika tvorby interaktívnych web aplikácií. Rieši komunikáciu medzi internetovým prehliadačom a samotnou web stránkou prostredníctvom XML alebo iného protokolu. Web aplikácia sa tak môže viac podobať klasickej offline softwarovej aplikácii, predovšetkým z pohľadu interaktivity, rýchlosti reakcie, užitkovosti.

 • alert

  - výstraha, nastavenie výstrahy, antivírový program vás môže upozorniť na prítomnosť vírusu, plánovacie programy na termín schôdzky

 • Algoritmus

  - Algoritmom rozumieme prepis na spracovanie , ktorý je formulovaný natoľko presne , že ho môže realizovať mechanické alebo elektronické zariadenie.

 • alias

  - Všeobecne druhé meno, alebo prezývka, ktoré sa používa ako alias. Aliasy sa používajú ako druh skratky.

 • Alignment

  - Výraz sa používa pri formatovaní textu a označuje zarovnanie textu.
  - zarovnanie

 • allocate

  - prideliť, priradiť

 • allocation of hardware resouces

  - prideľovanie technických prostriedkov

 • allowed

  - prístupný

 • Alpha processor

  - RISC-ový procesor firmy DIGITAL

 • Alpha-blending

  - stupne priehľadnosti objektov

 • alternate

  - obmena, alternatíva, ale i protiľahlý

 • am

  - ante meridien before noon predpoludním
  - skratka pre amplitúdovú moduláciu

 • amount

  - stupeň, množstvo, počet

 • amplifier

  - zosilovač

 • anchor

  - kotva, napr. obrázok v texte je možné ukotviť, aby sa nepohyboval pri editovaní textu

 • angle

  - uhol

 • anonymous

  - účet pre anonymné prihlásenie

 • Anonymous FTP

  - Internetová služba, ktorá poskytuje niekoľko tisíc internetových serverov na svete. Ich podstatou je poskytovanie dát ľubovoľným užívateľom Internetu .Anonymní znamená, že k prístupu k serveru a jeho obsahu nieje potrebný vlastný účet s právami, server j

 • ANSI

  - American National Standards Institute Americký národný úrad pre normalizáciu.

 • answering

  - dotazovací, potvrdzovací, odpovedajúci

 • Antialiasing

  - Vyhladenie

 • antilaser

  - zariadenie slúžiace ako ochrana pred meraním rýchlosti automobilu pomocou laserovej pištole (typ merača rýchlosti založený na laserových paprskoch) tým, že eliminuje účinnosť vysielaním laserových pulzov proti laseru z policejnej pištole. V SR je požívanie tohto zariadenia zakázané.

 • antiradar

  - zariadenie slúžiace k odhaleniu prítomnosti policajného radaru tak, aby vodiť stihol v dostatočnom časovom intervale prispôsobiť rýchlosť aktuánej povolenej rýchlosti. V SR je požívanie tohto zariadenia zakázané.

 • any

  - ktorýkoľvek

 • AOL

  - America On Line; jeden z najväčších poskytovateľov internetu v USA

 • Apache

  - WWW server

 • API

  - Application programming interface Programovacie rozhranie softwarovej aplikácie, ktoré umožňuje užívateľom aplikácie písať vlastné ‘nadstavbové’ programy využívajúc jej funkcionality. Programovacie príkazy resp. inštrukcie sú definované v API aplikácie. Príkladmi aplikácií, ktoré môžu poskytovať API rozhranie sú operačné, databázové, grafické a sieťové systémy.

 • App

  - skrátenina anglického slova application, označenie pre softwarovú aplikáciu

 • Applet

  - Na rozdiel od aplikácie, applet ako vykonateľný softwarový program nie je určený pre samostatné vykonávanie, ale naopak, je podporným programom pre aplikácie, typicky pre internetové prehliadače.
  - Applet väčšinou malý program, ktorý plní konkrétnu, špecializovanú úlohu – napríklad zobrazuje Menu, efektné animácie , dekopresia, presne dané výpočty.

 • apply

  - použiť, upotrebiť

 • AR

  - z angl. Along Routes - použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí

 • archive

  - archivovať

 • archive file

  - archívny súbor

 • area density

  - hustota v oblasti, množstvo údajov uložených na ploche štvorcového palca

 • ARJ

  - Veľmi často používaný program pre kompresiu a dekompresiu súborov.

 • armour

  - kovanie, pancier, v niektorých hrách môžete získať pre svojho hrdinu pancier

 • ARP

  - Address Resolution Protocol; protokol sady TC/IP, súčasť IP, prekladá IP adresy na hardvérové adresy jednotlivých prvkov

 • Arrange

  - Výraz používaný v menu pre zoradenie, uloženie ikoniek na obrazovke.

 • array

  - pole, zoskupenie, útvar

 • arrows

  - šípky, posúvacie šípky

 • artifical intelligence

  - umelá inteligencia

 • artificial intellingence

  - Vedná disciplína, ktorou náplňou je pochopiť a vyjadriť inteligentne správanie pomocou počítačov, alebo všeobecne riešiť ulohy,ktore si vyžadujú inteligentne správanie pomocou počítačov.

 • ascending

  - stúpanie, vzostupný, v poradí od A po Z

 • ASCII

  - American Standard Code for Information Interchange dohovor podľa , ktorého sa písmená, číslice a iné znaky nahrádzajú osembitovými číslami v dvojkovej sústave.

 • ASDE

  - z angl. Airport Surface Detection Equipment - zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska

 • ASP

  - Application Service Provider Poskytovateľ aplikačných služieb Spoločnosť poskytujúca softwarové služby na diaľku, prostredníctvom internetu. Poskytuje alternatívne riešenie informačného systému zákazníkom v protiklade ku klasickým desktop aplikáciám, ktoré sú závislé na inštalácii softwaru na počítači užívateľa. Takéto riešenia sú prínosom predovšetkým pre malé a stredné firmy. Umožňuje znižovať náklady na nadobudnutie a prevádzku informačného systému resp. špecializovaných a/alebo samostatne prevádzkovaných aplikácií.
  - Koncovka/Prípona súboru skriptového jazyka ASP

 • Aspect ratio

  - pomer strán

 • ASPI

  - Advanced SCSI Programming Interface; zdokonalené programovateľné rozhranie SCSI

 • ASSEMBLER

  - programovací jazyk symbolických inštrukcií, je zviazaný s typom procesora

 • assign device

  - prideliť, pridelené zariadenie

 • assistant

  - pomocník, asistent

 • asterisk

  - znak *

 • Asynchrónny prenos

  - Prenos údajov medzi počítačmi založený na princípe čakania na potvrdenie príjmu.

 • AT

  - Formát matičnej dosky

 • AT Bus

  - Štandard zbernice definovaný v prvých počítačoch IBM PC (AT), vďaka volnej dostupnosti okamžite rozšírený na všetky (kompatibilné) klony tohto štandardu. Dominoval v počítačoch 80286 až 80486.

 • ATA

  - Oficiálne označenie pre rozhranie pevných diskov, známe ako IDE (Integrated Drive Electronics).
  - AT Attachment; rozhranie pre pripojenie CD mechaník; verzie: ATA=IDE, ATA2=EIDE, ATA3=UltraATA

 • ATA-2

  - Rozšírenie štandardu ATA. Poskytuje vyššiu prenosovú rýchlosť v rozhraní, podporu šetrenia spotreby elektriny.

 • ATAPI

  - Štandard rozhrania, ktorý umožňuje pripojovanie nielen pevných diskov (na to slúži rozhranie EIDE), ale aj mechanik CD-ROM či dokonca páskových mechanik k jednému radiču. Rozhranie ATAPI je dnes veľmi rozšírené obsahuje hardwarovú architektúru, aj softwar
  - AT Attachment; rozhranie pre pripojenie CD mechaník; verzie: ATA=IDE, ATA2=EIDE, ATA3=UltraATA

 • attach

  - pripojiť, k textu správy môžete pripojiť súbor

 • attachment

  - pripojiť, k textu správy môžete pripojiť súbor

 • attention

  - výstraha, dávať pozor

 • ATTN

  - z anglického Attention, pozor, dôležité

 • attribute

  - vlastnosť

 • ATX

  - Formát matičnej dosky.

 • Audio

  - Hlasový záznam.

 • authorize

  - oprávňovať, povoliť

 • auto logon

  - automatické prihlásenie, nie je potrebné zadať meno a heslo

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: hsk, h06, elé, j64, pa, tr, err, pzf, klg, mrq, atc, w08, smb, eep, w