Význam slova "syn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • syn -a v oslovení i synu mn. -ovia m.

  1. dieťa, priamy potomok muž. pohlavia: prvorodený s., oženiť s-a;
  náb. Boží S. Ježiš Kristus;

  2. s. môj fam. oslovenie mladého starším, chlapče: ako sa voláš, s. môj?

  je s-om smrti zomrie;
  aký otec, taký s.;

 • synagóga -y -góg ž. žid. modlitebňa;

 • synagógový príd.

 • synak -nka v oslovení i synku mn. synkovia m. expr. syn (význ. 1, 2): má dvojročného s-a;
  ako sa voláš s., s-u?

 • synátor -a m. hovor. expr. syn: nášmu s-ovi sa nechce učiť

 • synček, synáčik -a mn. -ovia m. hypok.

 • synchrónia -ie ž. odb. paralelnosť v čase, súčasnosť; prístup ku skúmaniu javov z hľadiska ich súčasného stavu, synchrónnosť, op. diachrónia;

 • synchronizácia -ie ž. kniž. al. odb. synchronizovanie: s. strojov;
  s. filmu synchrónne ozvučenie;

 • synchronizačný príd.

 • synchronizovane prísl.

 • synchronizovaný príd. odb. zladený: s-é plávanie šport. disciplína založená na cvičení vo vode s umel. a akrobatickými prvkami a s hud. sprievodom;

 • synchronizovať nedok. i dok. kniž. al. odb. uvádzať, uviesť do časovej zhody: s. film zlaďovať, zladiť obraz so zvukom

 • synchrónne, synchronicky prísl.;

 • synchrónnosť, synchronickosť -i ž.

 • synchrónny, synchronický príd.: s-é pohyby;
  s-na jazykoveda, op. diachrónna;

 • syndikát -u m.

  1. forma monopolu so spoločným odbytovým al. nákupným orgánom

  2. názov niekt. odborových organizácií;

 • syndikátový, syndikátny príd.

 • syndróm -u m. lek. súbor charakteristických príznakov choroby: abstinenčný s., s. imunitnej nedostatočnosti;

 • syndrómový príd.

 • synekdocha -y -doch ž. lit., lingv. prenášanie významu na zákl. zámeny časti celkom (al. naopak), rodu druhom (al. naopak) ap. (napr. Bratislava oslavuje); takto vzniknuté pomenovanie;

 • synekdochický príd.;

  synekdochicky prísl.

 • synergia -ie ž. odb. spolupráca, súčinnosť, spolupôsobenie;

 • synergický príd.: s. efekt;

  synergicky prísl.: pôsobiť s.

 • synkopa -y -kop ž. hud. rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú;

 • synkopový, synkopický príd.: s. rytmus

 • synkretický príd.: s-é umenie

 • synkretizmus -mu m. kniž. al. odb. zlučovanie, zlúčenie, (z)miešanie rôznorodých prvkov (myšlienkových, jazykových ap.);

 • synoda -y -nod ž.

  1. zhromaždenie cirk. hodnostárov, cirk. snem: biskupská s.

  2. zákonodarný a najvyšší orgán ev. cirkvi;

 • synodálny, synodový príd.

 • synonymia -ie ž. lingv.

  1. jav jestvovania synoným v jazyku, rovnoznačnosť; súhrn týchto javov

  2. vzťah synonymických jednotiek;

 • synonymický príd.: s. rad, slovník

 • synonymický, synonymný príd.: s. vzťah;
  s-né slová rovnoznačné

 • synonymum -nyma -ným s. lingv. jazykový prostriedok (slovo, slovné spojenie ap.) s rovnakým al. blízkym významom, akoiný jazykový prostriedok;

 • synoptický príd. prehľadný, názorný: meteor. s-á mapa na ktorej sú zachytené poveternostné údaje zistené v istom okamihu na rozlič. miestach;
  bibl. s-é evanjeliá evanjeliá podľa Matúša, Marka a Lukáša, kt. sa dajú porovnávať obsahom a usporiadaním

 • synovec -vca m. bratov al. sestrin syn

 • synovský príd.: s-á vďačnosť;

  synovsky prísl.;

 • synovstvo -a s. synovský vzťah;

 • syntagma -y -giem ž. lingv.

  1. spoj. 2 nerovnorodých syntaktických jednotiek (vetných členov, viet), sklad: podraďovacia s.

  2. spoj. 2 al. viacerých rovnorodých syntaktických jednotiek: priraďovacia s.;

 • syntagmatický príd.: s-é vzťahy ktorými sú jazykové jednotky spojené v lineárnej (dynamickej) postupnosti, op. paradigmatické

 • syntaktický príd.: s. vzťah;
  s. rozbor;

  syntakticky prísl.

 • syntax -e ž. lingv. časť gramatiky zaoberajúca sa gram. a sémantickou stavbou viet a súvetí, skladba;

 • syntetickosť -i ž.

 • syntetický príd.: s-é dielo;
  s-á metóda;
  s-é vlákna umelé;
  s-á hudba vytváraná elektroakusticky;

  synteticky prísl.;

 • syntetizátor -a m. druh hud. nástroja s elektronickým tvorením tónov

 • syntetizovať nedok. i dok.

  1. kniž. (u)robiť syntézu: s. výsledky výskumu zhŕňať, zhrnúť

  2. odb. synteticky, umelo vyrábať, vyrobiť

 • syntéza -y -téz ž. zjednotenie (do celku), zovšeobecnené zhrnutie, op. analýza: s. vedeckých poznatkov;
  chem. získa(va)nie zložitých chem. látok z jednoduchších

  (u)robiť s-u syntetizovať;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: csl, lie, tfm, flm, ha, cvw, å ach, hlc, deã, zyc, lkr, kr, huc, rgs, fjo
Slovník skratiek: mlj, e622, desã ã, ro, detr, zlg, lrp, bič, piu, pw, k77, uyu, vs, ssr, z22
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV