Hľadaný výraz "bi" v Lekárskom slovníku

Nájdených 148 výsledkov (2 strán)

 • Bianco

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 55%. Pôvodom z Horného Bavorska - Nemecka

 • Biarom

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Horného Bavorska - Nemecka

 • biarticularis

  - biartikulárny, dvojklĺbový

 • biatriatus

  - dvojpredsieňový, majúci dve predsiene

 • biaxialis

  - biaxiálny, dvojosový

 • bicapsularis

  - bikapsulárny, dvojpúzdrový

 • bicaudalis

  - bikaudálny, dvojchvostový

 • bicellularis

  - bicelulárny, dvojbunkový

 • bicephalus

  - bicefalus, monštrum s dvoma hlavami

 • biceps

  - dvojhlavý (sval)

 • bicipitalis

  - bicipitálny, vzťahujúci sa k dvojhlavému svalu

 • bicipitis (musculus)

  - dvojhlavý (sval)

 • bicipitoradialis

  - bicipitoradiálny, týkajúci sa svalu dvojhlavého a vretennej kosti

 • bicolor

  - dvojfarebný

 • biconcavus

  - bikonkávny, dvojdutý

 • bicondylaris

  - bikondylový, dvojhrboľový

 • biconvexus

  - bikonvexný, vypuklý na dve strany, dvojvydutý

 • bicornis

  - dvojrohý

 • bicornualis

  - dvojrohý

 • bicorpor

  - dvojtelový

 • bicuspidalis

  - bikuspidálny, dvojhrotový, dvojcípy

 • bidens

  - dvojzubý

 • bidermoma

  - bidermóm, nádor obsahujúci tkanovi z dvoch zárodočných listov

 • bidestillatus

  - dvakrát prekapkávaný, destilovaný

 • bidiscoideus

  - bidiskoidny, dvojdiskový, dvojkotúčový

 • biduum

  - biduum, doba dvoch dní

 • bielkovina

  - veľmi dôležité látka, ktorá sa vyskytuje výlučne v živej alebo v bývalej živej hmote. Väčšina bielkovín sa skladá z reťazca asi 20 rozličných druhov navzájom spojených aminokyselín . Bielkoviny sú základné stavebné a funkčné látky, z ktorých sú vytvorené napríklad vlasy, nechty, koža, svaly a časti buniek, ako membrány alebo enzýmy.

 • biennium

  - dvojročný, dva roky

 • bifidus

  - dvojklaný, týkajúci sa orgánu rozdeleného, rozštiepeného na dve časti

 • bifocalis

  - bifokálny, dvojohniskový, dvojložiskový

 • biformatus

  - dvojtvarý, majúci dvojitý tvar

 • biformis

  - biformný, dvojtvarý, dvojtelový

 • bifrons

  - dvojčelový, dvojtvárový, s dvoma tvárami

 • bifurcatio

  - bifurkácia, rozdelenie, vidlicovité rozdvojenie

 • bifurcatus

  - vidlicovitý, rozdvojený, rozštiepený na dva diely

 • bifurcus

  - dvojvidlicový, vidlicovito rozdvojený

 • bigamia

  - bigamia, dvojženstvo

 • bigemini

  - dvojčatá

 • bigeminia

  - bigemínia, porucha srdcového rytmu charakterizovaná tým, že na každú normálnu systolu je viazana extrasystola, tep združený do dvojíc

 • bigeminus

  - zdvojený

 • bigravida

  - žena druhý krát tehotná

 • bilabialis

  - bilabiálny, tvorený dvoma perami

 • bilaminaris

  - bilaminárny, dvojlistový

 • bilancia

  - výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom; porovnanie pasív a aktív za určité obdobie; rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich

 • bilateralis

  - bilaterálny, dvojstranný, obojstranný

 • bilharziosis

  - bilharzióza, ochorenie vyvolané bilharziami s postihnutím močového systému či tráviaceho ústrojenstva

 • biliaris

  - žlčový, súvisiaci so žlčou

 • biliárny

  - žlčový, súvisiaci so žlčou

 • bilifer(us)

  - vedúci žlč, žlčovodný

 • bilificatio

  - bilifikácia, tvorba žlče

 • bilifuscinum

  - bilifuscín, bilifuchsín, žlčové farbivo vznikajúce z bilirubínu

 • biligraphia

  - biligrafia, rontgenové vyšetrenie žlčových ciest s použitím kontrastnej látky podanej do žily (cholangiografia)

 • bilinguismus

  - bilingvizmus, dvojjazyčnosť

 • biliodigestivus

  - biliodigestívny, týkajúci sa žlčového systému a tráviaceho ústrojenstva

 • biliosus

  - biliózny, žlčový, bohatý na žlč

 • bilirhachia

  - bilirachia, prítomnosť žlče v miechovej tekutine

 • bilirubín

  - žlčové farbivo

 • bilirubinaemia

  - bilirubinémia, prítomnosť bilirubínu v krvi

 • bilirubinum

  - bilirubín, žlčové farbivo vznikajíúce pri rozklade hemoglobínu

 • bilirubinuria

  - bilirubiúria, prítomnosť bilirubínu v moči

 • bilis

  - žlč

 • biliverdinum

  - biliverdín, zelené žlčové farbivo, tvoriace sa v tele ako medzičlánok pri rozklade hemoglobínu na bilirubín

 • bilobatus

  - dvojlaločný

 • bilobectomia

  - bilobektómia, chirurgické vybratie dvoch lalokov súčasne

 • bilocularis

  - bilokulárny, majúci dve dutiny, púzdra

 • bimanualis

  - bimanuálny, prevádzaný oboma rukami

 • bimaritus

  - manžel dvoch žien

 • binarius

  - binárny, obsahujúci dve zložky, dvojčlenný

 • binauralis

  - binaurálny, týkajúci sa obidvoch uší, určený pre obidve uši

 • bini

  - po dvoch

 • binoctium

  - trvajúca dve noci

 • binocularis

  - binokulárny, týkajúci sa obidvoch očí, určený pre obidve oči

 • binoculus

  - binokulus, obväz kryjúci obidve oči

 • binomalis

  - binomálny, zložený z dvoch mien

 • binoticus

  - binotický, vzťahujúci sa na obidve uši

 • binovularis

  - binovulárny, týkajúci sa, odvodený od dvoch rozdielnych vajíčok

 • binuclearis

  - binukleárny, dvojjadrový

 • biocatalysator

  - biokatalyzátor, látka, ktorá už v nepatrnej koncentrácii urýchľuje látkovú premenu v živých organizmoch

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
  - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.

 • biochemický

  - týkajúci sa chemických dejov a reakcií, ktoré sa odohrávajú v živých organizmoch.

 • biochemicus

  - biochemický, týkajúci sa biochémie

 • biocíd

  - chemická látka používaná proti škodcom

 • biocoenosis

  - biocenóza, spôsob vzájomného spolužitia organizmov rôznych druhov na určitom mieste

 • biocyclus

  - biocyklus, biologický obeh, opakujúci sa striedaním biologických funkcií v bunkách a orgánoch

 • biodromalis

  - biodromálny, týkajúci sa priebehu života, biodromálna psychológia, obor zaoberajúci sa psychickým vývojom človeka v životu ako celku

 • biodynamicus

  - biodynamický, životne silný

 • bioecologia

  - bioekológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa vzťahmi medzi živými organizmami, vzťahmi organizmov k prostrediu a výmenou energie (potravinovým reťazcom) vo vnútri ekosystému

 • bioethica

  - bioetika, etika vzťahujúca sa k živej prírode, zaoberajúca sa predovšetkým mravnou oprávnenosťou vedeckých pokusov, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ľudského druhu (klonácia ľudského embrya)

 • biogenes

  - biogénny, zúčastňujúci sa životných javov, vyvolaný životnými pochodmi

 • biogenesis

  - biogenéza, vznik a vývoj živých organizmov, jedna z hypotéz vysvetľujúca vznik života na Zemi

 • biokatalyzátor

  - látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.

 • bioklimatologia

  - bioklimatológia, náuka o vplyvoch podnebia na život a vývoj živého organizmu

 • biologia

  - biológia, veda o životných dejoch, o živote organizmov vôbec, o ich vývoji a vzťahoch k okolitému prostrediu
  - veda zaoberajúca sa štúdiom života a živých organizmov. Jej súčasťou sú aj také vedy ako veda o živočíchoch (zoológia), správaní živočíchov (etológia), rastlinách (botanika), bunkách (cytológia), dedičnosti (genetika), vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím (biológia) a ďalšie.

 • biologicus

  - biologický, vzťahujúci sa k biológii

 • biolysis

  - biolýza, narušenie základných životných pochodov organizmu, rozrušenie organickej hmoty ako výsledok pôsobenia živých organizmov

 • biomedicina

  - biomedicína, nekonvenčný spôsob liečby používajúci len prirodzené, telu vlastné látky

 • biometria

  - biometria, biometrika, štatistická analýza dát z oblasti biológie, bioštatistika

 • biomorphosis

  - biomorfóza, životné premeny organizmu od narodenia až po smrť

 • biomotor

  - biomotor, prístroj k zavedeniu umelého dýchánia (pľúcny ventilátor)

 • bionike

  - bionika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a technikou používajúci technické metódy pri biologickom bádanie

 • bionomia

  - bionómia, vedný odbor zaoberajúci sa životom organizmu z hľadiska jeho ovplyvnenia rôznymi zákonitosťami,

 • biophysica

  - biofyzika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou, študujúci vplyv faktorov prostredia na živé organizmy z hľadiska fyzikálnych zákonitostí a metód

 • bioplasma

  - bioplazma, základná živá bunková hmota

 • biopsia

  - odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho mikroskopické vyšetrenie

 • biorheusis

  - bioreúzia, priebeh životných pochodov, označenie pre prirodzený proces starnutia a s ním spojených zmien v organizme

 • biorhytmus

  - biorytmus, biologický vrodené striedanie určitých dejov alebo stavov

 • biosféra

  - tenká “vrstva života” na povrchu Zeme, vrátane oživenej vrstvy vzduchu a pôdy, sladkých vôd a morí, ktorej môžu existovať živé organizmy.

 • biosis

  - bióza, život v širokom zmysle slova, životnosť

 • biosphaera

  - biosféra, oblasť výskytu živých organizmov na Zemi a v ovzduší, vonkajší obal Zeme osídlený živými organizmami

 • biostimulans

  - biostimulačný, zvyšujúci obranné schopnosti organizmu

 • biostimulatio

  - biostimulácia, zvyšovanie obranyschopnosti organizmu

 • biosynthesis

  - biosyntéza, tvorba látok v živom organizme, tvorba chemických zlúčenín v bunkách živého organizmu, tvorba organických substancií

 • biotelemetria

  - biotelemetria, prenášanie a registrácia biologických pochodov na diaľku

 • biotherapia

  - bioterapia, liečebné použitie látok vzniknutých v živých organizmoch

 • bioticus

  - žijúci, týkajúci sa života, pre život vhodný, k životu užitočný

 • biotinum

  - biotín, súčásť komplexu vitamínu B2, v biologických systémoch má funkciu koenzýmu

 • biotome

  - biotómia, vivisekcia, operácia na živom zvierati bez znecitlivenia

 • biotonus

  - biotonus, životná energia jedinca

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tvn, ekd, tuš, roh, fíf, ess, chy, apff, ept, spať, ope, sapard, nle, dy, hfc