Význam slova "ve" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 418 výsledkov (4 strán)

 • vec -i ž.

  1. všetko, čo jestvuje mimo človeka, konkrétny al. abstraktný jav: vzťah v-í k človeku;
  filoz. v. osebe predmety a javy v Kantovej filozofii

  2. konkrétny predmet, jav vnímateľný zmyslami; predmet slúžiaci človeku, osobný majetok ap.: (ne)vníma v-i okolo seba, to je cenná v.;
  pobrať, pobaliť si svoje v-i

  3. fakt, skutočnosť; skutok; udalosť: (to je) istá, známa, vážna v.;
  hlavná v. (je), že prišli rozhodujúce je, že prišli;
  v-i dozreli nastal vhodný čas;
  tak sa v-i majú tak je to;
  to na v-i nič nemení;
  podujal sa na dobrú v., vykonal veľké v-i;
  stala sa nepríjemná v.

  4. problém (význ. 1), otázka; záležitosť: vyriešiť dôležitú v., to je v. názoru, každá v. má dve stránky, to nepatrí k v-i;
  to je tvoja v.;
  prišiel v úradnej v-i;
  ministerstvo zahraničných v-í

  5. činnosť (význ. 1), práca; jej výsledky: rozumieť (sa) svojej v-i;
  vyrába pekné v-i

  (to je) hotová v. je rozhodnuté;
  to je stará v. to je známe;
  to, niečo je v. jeho srdca záleží mu na tom;
  postaviť niekoho pred hotovú v.;
  nazvať v-i pravým menom;
  nebude, nebolo by od v-i bolo by potrebné;
  hovoriť od v-i o nepodstatnom;

 • večer

  I. -a L -e mn. -y m.

  1. časť dňa od súmraku do noci: letný v.;
  od rána do v-a celý deň;
  Štedrý v. pred 1. vianočným sviatkom;
  dobrý v.! pozdrav

  2. večerná udalosť, slávnosť, večierok: kultúrny, diskusný v., usporiadať v. na počesť ...

  ráno je múdrejšie ako v.;
  nechváľ deň pred v-om neprenáhli sa pri hodnotení;

 • večera -e L -i mn. -e ž. jedlo podávané večer: studená v., slávnostná v., variť v-u, ísť, byť pozvaný na v-u, v. je o 6. hod.

 • večeradlo -dla s. cirk. miestnosť, v kt. Ježiš Kristus posledný raz večeral so svojimi učeníkmi

 • večerať -ia -ajú nedok. jesť (ako) večeru: (ne)v. doma;
  v. praženicu;

 • opak. večeriavať -a

 • večeriť sa nedok. neos. zvečerievať sa: v-í sa prichádza noc

 • večerňajší príd.: v. chlad, v-ie posedenie

  II. večer prísl. vo večernom čase: vrátil sa neskoro v., v. sa ochladilo, zajtra v. sa uvidíme

 • večernica -e ž. (astron. Večernica) planéta Venuša na večernej oblohe

 • večerník -a m. noviny vychádzajúce pred večerom;

 • večerníkový príd.: v-é informácie

 • večerný príd.: v. čas, v. program, v-é šaty;
  v-á univerzita;

 • večerom, expr. večierkom prísl. vo večernom čase, večer: v. sedávali na podstení

 • vecheť -chťa m.

  1. zväzok slamy ap. obyč. na podpaľovanie al. čistenie: vydrhnúť sud v-om (slamy)

  2. handra na umývanie riadu: mokrý v., utierať stôl v-om;

 • vechtík -a m. zdrob.

 • vecička -y -čiek ž. zdrob.

 • večiereň -rne ž. popoludňajšie al. večerné služby Božie (u evanjelikov)

 • večierka1 -y -rok ž. signál, ktorým sa ohlasuje (v kasárňach, táboroch ap.) začiatok nočného pokoja: odtrúbiť v-u

  večierka2 -y -rok ž. predajňa (potravín) s večerným predajom

 • večierok -rka m. menšia večerná slávnosť, zábava: spoločenský v., usporiadať v.

 • večito, večite prísl.

 • večitý príd. zastaráv. večný: v-á škoda, že sme tam neboli;

 • vecko -a s. subšt. záchod: ísť na v.

 • véčko -a -čok s. hovor. písmeno v, V;
  vec ním označená al. majúca jeho podobu: pulóver s v-om s výstrihom v podobe V

 • vecne prísl.: vyjadrovať sa v.;
  v. nevyhovujúci;

 • večne prísl. k 2, 3: trvať v.;
  hovor. expr. v. nahnevaný, neupravený vždy;
  v. sa (na) čosi vypytuje stále, ustavične

  nič netrvá v.

 • vecnosť -i ž.

 • večnosť -i ž.

  1. jestvovanie bez začiatku a bez konca al. iba bez konca; vlastnosť toho, čo je večné: chápanie vecí z hľadiska v-i;
  v. Boha

  2. náb. posmrtný život

  3. expr. veľmi dlhý čas: trvalo to celú v.

  zjemn. odísť, odobrať sa na v. zomrieť

 • vecný príd.

  1. vzťahujúci sa na vec (význ. 2): v. dar, v-á odmena, v-á lotéria

  2. vzťahujúci sa na vec z obsahovej stránky, obsahový: v. katalóg, register, v-é poznatky;
  v. význam slov lexikálny

  3. opierajúci sa o skutočnosť, objektívny: v-á kritika, v. argument, v-é pripomienky;

 • večný príd.

  1. stále jestvujúci, trvajúci, nestrácajúci sa, trvalý, stály: krajiny v-ého snehu a ľadu;
  v-é priateľstvo, na v-ú pamiatku;
  expr. na v-é veky, časy stále;
  cirk. v-é svetlo stále horiace (v kostole ap.)

  2. jestvujúci bez začiatku a bez konca al. iba bez konca, časovo neobmedzený: v-é pravdy stále platné;
  náb.: v. život posmrtný;
  v-é zatratenie

  3. expr. kt. má trvale istú vlastnosť; stále sa opakujúci: v-í nespokojenci;
  v-é ponižovanie, upodozrievanie

  4. expr. nesmierny, veľký: v-á škoda! (to je) v. hriech neodpustiteľné previnenie

  zjemn.: odísť na v. odpočinok zomrieť;
  spať, snívať v. sen byť mŕtvy;

 • veď

  I. spoj. priraď. má vysvetľovací význ., však (význ. 2): otvorte oblok, v. sa tu nedá dýchať;
  počul som to, v. každý iba o tom hovorí

  II. čast.

  1. v nadväznosti na kontext vyj. utvrdenie sa v mienke, však (význ. 1): v. on ešte príde prosiť;
  v. som si to myslel;
  v. sa hádam neurazil

  2. i veďže hovor. vyj. pobádanie, nože: v. už daj pokoj! veď(že) sa nebojte!

 • veda -y vied ž. sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti, kt. vznikla teoretickou poznávacou činnosťou človeka; jednotlivý odbor tejto sústavy: súčasná v., exaktné v-y, prírodné, technické v-y, historická v., rozvoj v-d, Slovenská akadémia v-d;

 • vedátor -a m. hovor. expr. vedec: bude z neho v.

 • vedec -dca m. kto vedecky pracuje: známy v.;
  v-i zistili, že nad Antarktídou je ozónová diera;

 • vedecko-fantastický príd. fantastický s použitím ved. poznatkov: v. román

 • vedecko-popularizačný príd. popularizujúci ved. poznatky: v. film

 • vedecko-technický príd. týkajúci sa vedy a techniky: v. rozvoj, v-á revolúcia

 • vedeckosť -i ž.

 • vedeckovýskumný príd. týkajúci sa ved. výskumu: v-é úlohy

 • vedecký príd.

  1. súvisiaci s vedou; založený na vede: v. výskum, v-é dielo, v. pracovník;
  v-é myslenie

  2. týkajúci sa vedcov: v-á hodnosť, v. ašpirant;

  vedecky prísl.: v. pracovať, v. zdôvodnený;

 • vedenie -ia s.

  1. zariadenie spájajúce dva al. viacej tech. zdrojov: elektrické, trolejové v.;
  v. ústredného vykurovania

  2. skupina ľudí, kt. niečo vedú, spravujú: (zvoliť) v. strany;
  adresovať v-iu závodu

  3. vedúce postavenie (v súťaži ap.): dostať sa do v-ia;
  dvojgólové v. náskok dvoch gólov

  expr. mať dlhé v. byť nechápavý

 • vedierko -a -rok s. zdrob.

 • vedieť vie vedia vedz! vedel nedok.

  1. mať vedomosť o niekom, niečom, byť oboznámený s niečím: v. niečo presne, dobre, zo skúsenosti;
  v-m o ňom všetko;
  (ja) nev-m o tom nič nie som informovaný;
  nev-te (mi povedať), kde je stanica? čo ja v-m (, kde to vzal);
  viem jedno miesto poznám

  2. mať osvojené (ako poznatok), mať zručnosť v niečom, ovládať: v. písať, čítať, plávať, v. matematiku, v. po nemecky, v. hrať na klavíri

  3. mať schopnosť vyrovnať sa s istou situáciou, vyznať sa v niečom: v. si poradiť, v. sa vynájsť, nevie si to vysvetliť, v-l si to oceniť;
  (teraz) ukáž, čo v-š!

  4. dať v. oznámiť (význ. 1): dáme vám v., ako sme sa rozhodli;
  (ne)dať o sebe v. (ne)ohlásiť sa

  5. v zápore so slovesami, kt. vyj. veľkú mieru deja zdôrazňuje intenzitu deja: nev-l si to vynachváliť, nev-l sa vynadívať

  6. neviem (, neviem) hovor. vyj. pochybnosť: n., n., či vydrží do konca

  vie, čo chce je cieľavedomý;
  vie, ako na to vyzná sa;
  vie, koľko udrelo situácia mu je jasná;
  nevie, kde mu hlava stojíveľa roboty;
  nevie si rady je bezradný;
  nevie sa do kože zmestiť je samopašný;
  nevie, kam z konopí je v rozpakoch;
  nevie o sebe je v bezvedomí;
  nevie (ani) ústa otvoriť je nesmelý;
  robí sa, vyzerá, akoby nev-l do päť, do piatich, do troch napočítať, narátať robí sa nevedomým, naivným;
  každý vie, kde ho topánka tlačí čo ho trápi, aké má problémy;
  v., kde je sever vyznať sa v niečom

 • vedkyňa -e -kýň ž.

 • vedľa

  I. prísl.

  1. v tesnej blízkosti, v susedstve: spal v. (v izbe), je to hneď tu v.

  2. bokom (od cieľa), mimo: lopta dopadla v.

  triafať, byť v. mýliť sa

  II. predl. s G vyj.

  1. miestnu blízkosť, popri, povedľa: stromy rastú husto jeden v. druhého, v kine sedel v. mňa

  2. smerovanie popri niečom, okolo, povedľa: cesta vedie v. potoka, kráčal chodníkom v. cintorína

  3. výskyt v spoločnosti niekoho: vyrastali, pracovali v. seba

 • vedľajší príd.

  1. nachádzajúci sa v susedstve: vo v-ej izbe, pri v-om stole

  2. vyskytujúci sa popri hlavnom, bočný: v-ia ulička, v-ie zamestnanie, v-ie produkty;
  bot. v. koreň;
  gram. v-ia veta závislá od inej vety

  3. bezvýznamný, nepodstatný: to je teraz v-ie

  odsunúť niečo na v-iu → koľaj

 • vedno prísl.

  1. spoločne (význ. 3), spolu: chodili v. do školy

  2. dohromady (význ. 1), dovedna: všetko splýva v.

 • vedný príd.: v. odbor, v-á politika

 • vedome prísl.: v. škodiť niekomu

 • vedomie -ia s.

  1. schopnosť človeka myslieť a uvedomovať si svoj vzťah k okoliu: ľudské v.;
  spoločenské v. súhrn teórií a názorov, kt. sú odrazom života spoločnosti

  2. stav, keď si človek uvedomuje svoju existenciu: stratiť v., byť pri (plnom) v-í

  3. uvedomovanie si, vedomosť o niečom, povedomie: v. viny, v. vlastnej dôležitosti;
  robil to s v-ím nadriadených

  dať na v. oznámiť;
  (ne)brať na v. a) (niečo) (ne)uvedomovať si b) (niekoho) (ne)všímať si

  (konať) podľa najlepšieho v-ia a svedomia s plnou zodpovednosťou

 • vedomosť -i ž.

  1. iba mn. vedomosti poznatky nadobudnuté štúdiom, skúsenosťou, znalosti: školské v-i, získavať (nové) v-i, mať rozsiahle, slabé v-i

  2. zastaráv. vedomie, uvedomenie si, uvedomovanie si

  (ne)mať o niečom v. (ne)vedieť niečo;

 • vedomostne prísl.

 • vedomostný príd.: v-á úroveň;

 • vedomý príd. konaný s plným vedomím, uvedomovaný: v. čin, v-á lož

  byť si v. niečoho uvedomovať si niečo;

 • vedro -a -dier s. väčšia valcovitá nádoba s pohyblivým držadlom (na vodu); jej obsah: smaltované v.;
  za v. malín

  leje sa ako z v-a veľmi prší;

 • vedúca ž.

 • vedúci

  I. príd.

  1. kt. niečo vedie, riadi: v. pracovník, v-a osobnosť, v-i činitelia

  2. kt. súvisí s vedením: v-e postavenie, v-a úloha;
  v. gól

  II. vedúci m. vedúci pracovník: zodpovedný v., v. oddelenia, predajne;

 • vedychtivosť -i ž.

 • vedychtivý príd. túžiaci po vedomostiach;

 • vegetácia -ie ž.

  1. rastlinstvo, porast; flóra: bujná v., európska, tropická v.

  2. obdobie rastu (rastlín): rastliny počas v-ie;

 • vegetačný príd.: v-é pásmo;
  obdobie v-ého pokoja

 • vegetarián -a m. človek živiaci sa zväčša al. výlučne rastlinnou potravou;

 • vegetariánka -y -nok ž.;

 • vegetariánsky príd. i prísl.: v-a strava;
  v. sa stravovať;

 • vegetariánstvo -a s.

 • vegetatívne prísl.

 • vegetatívny príd. odb. týkajúci sa rastu a životných funkcií organizmu: anat. v-e nervstvo;
  bot. v-a hybridizácia;
  v-e rozmnožovanie nepohlavné (výhonkami ap.);

 • vegetovať nedok.

  1. odb. (o rastlinách) rásť (význ. 1)

  2. hovor. expr. živoriť (význ. 1, 2): v. bez prostriedkov

 • vehemencia -ie ž. prudkosť (význ. 1), ráznosť: obhajovať svoje názory s nečakanou v-ou;

 • vehementne prísl.: v. zakročiť;

 • vehementnosť -i ž. vehemencia

 • vehementný príd.: v. zásah;

 • vehikel -kla L -i mn. -e m. obyč. pejor. vozidlo (obyč. staré, v zlom stave ap.)

 • vejačka -y -čiek ž. nástroj, stroj na čistenie zrna od pliev

 • vejár -a L -i mn. -e m. predmet na ovievanie v podobe roztvárajúcej sa kruhovej výseče: hodvábny v., rozprestrieť v.;

 • vejárik -a m. zdrob.

 • vejárovito, vejárovite prísl.: v. poskladaný

 • vejárovitý príd. kt. má podobu vejára: v. list;

 • vejárový príd.;

 • vek -u m.

  1. obyč. mn. (dlhý) časový úsek: pretrvať v-y;
  expr.: celé v-y veľmi dlho;
  na večné v-y navždy;
  od v-ov odpradávna

  2. obdobie niečím typické, éra: atómový v.

  3. obdobie (ľudského) života udávané v rokoch: v mladom, útlom v-u, školský, predškolský v.;
  vyspelý na svoj v., dožiť sa vysokého v-u;
  odhadnúť v. zvieraťa, stromu

  4. kniž. (ľudský) život: v šesťdesiatom roku svojho v-u

  5. pokročilé obdobie života, staroba: choroby idú s v-om, otec je už vo v-u

  zlatý v. obdobie rozkvetu;

 • veko -a viek s. príklop nádoby, schránky ap., vrchnák: v. škatule, skrinky, prikryť súdok v-om, zdvihnúť v.;

 • vekovo, vekove prísl.: v. primeraný

 • vekový príd.: v. rozdiel;

 • veksláčka -y -čok ž.;

 • vekslácky príd.;

 • veksláctvo -a s.

 • vekslák -a mn. -ci m. hovor. pejor. kto veksluje;

 • vekslovať nedok. hovor. pejor. nezákonne obchodovať s cudzími valutami, ukradnutým a pašovaným tovarom ap.: v. na ulici;
  živí sa v-ním

 • vektor -a L -e mn. -y m. mat., fyz. veličina udaná veľkosťou a smerom;

 • vektorový príd.

 • veľa viac(ej)

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. vyj. veľké množstvo, veľký počet, rozsah, mnoho, op. málo: v. ľudí, v. peňazí, v. trápenia

  v. šťastia, úspechov! pozdrav, želanie;
  mať v. → rečí

  II. prísl. vyj. veľkú mieru, veľký rozsah ap. deja, mnoho, op. málo: v. jesť, hovoriť, v. napršalo

  čo je v., to je v. to presahuje mieru;
  v. nechýbalo skoro sa prihodilo niečo, obyč. nepríjemné;
  to za v. nestojí to nemá hodnotu

 • veľakrát, veľa ráz neskl. čísl. nás. neurč. v mnohých prípadoch, mnoho ráz, mnohokrát: v. mu to pripomínal;
  v. sa vyskytovať často

 • veľavážený príd. kniž. veľmi vážený (obyč. v oslovení, v adrese): v-é publikum, v. pán

 • veľavravne prísl.;

 • veľavravnosť -i ž.

 • veľavravný príd.

  1. (zbytočne) veľa rozprávajúci, mnohovravný: v. človek

  2. veľa naznačujúci, sľubujúci, mnohovravný: v. pohľad výrečný;

 • veľavýznamne prísl.: v. sa usmievať

 • veľavýznamný príd.

  1. veľmi významný, mnohovýznamný: v-á udalosť

  2. mnohoznačný: v. pohľad;

 • veľdielo -a -diel s. veľké, mimoriadne významné dielo: architektonické v.

 • veľduch -a mn. -ovia m. kniž. človek výnimočných duchovných hodnôt, génius: v. svetovej literatúry

 • velebiť nedok. kniž. oslavovať (význ. 2), zvelebovať, chváliť: v. múdrosť ľudu;
  v-nie Boha

  expr. v. niekoho do neba veľmi vychvaľovať

 • velebne prísl.;

 • velebnosť -i ž.

 • velebný príd. kniž.

  1. dôstojný (význ. 1), úctyhodný: v-á postava starca

  2. vznešený (význ. 1), majestátny: v-é horstvo;
  v-é ticho;

 • velenie -ia s.

  1. vedenie vojska al. inej (ozbrojenej) skupiny: jednotné v., ujať sa v-ia

  2. veliteľstvo, veliteľský zbor: hlavné v. armády

 • velezrada -y ž. vlastizrada;

 • velezradca -u mn. -ovia m. vlastizradca;

 • velezradkyňa -e -kýň ž.

 • velezradný príd.

 • veľhory -hôr ž. mn. vys. horstvo (nad 2500 m): končiare v-r

 • veliaci príd.

  1. poverený velením: v. dôstojník

  2. v. jazyk, v-a reč ktorou sa velí

 • velice prísl. nár. veľmi

 • veličenstvo -a s. titul, oslovenie panovníka: jeho v., vaše v. (v oficiálnom písomnom styku Jeho V., Vaše V.)

 • veličina -y -čín ž.

  1. kvantitatívne vyjadrený jav, pojem, vlastnosť: fyzikálna, matematická v.

  2. expr. významná osobnosť: politická v.

 • veličizný príd. expr. velikánsky: v-é dubisko

 • opak. velievať -a

 • velikán -a m. kniž.

  1. obor; veľduch, gigant: v. umenia, národní v-i

  2. mn. N a A i -y vec obrovských rozmerov, gigant: tatranskí v-i, tatranské v-y štíty

 • velikánsky príd. expr. veľmi veľký, veličizný, obrovský: v. dom, v-a diera, v-a radosť

 • velikáš -a m. pejor. kto preceňuje svoj vlastný význam, túži po sláve ap., megaloman;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV