Význam slova "spolu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 114 výsledkov (1 strana)

 • spolu prísl.

  1. vo vzájomnej blízkosti, pohromade: idú s. do školy, pijú s. kávu;
  žijú s. v rodine, v manželstve al. ako manželia;
  chodia s. majú ľúbostný pomer

  2. ako jeden celok; ako výsledok spočítavania, dovedna; navzájom: držia s.;
  to všetko s. súvisí;
  s. ich tam bolo desať, s. je to 1200 korún;

 • spolu s predl. s I: s. s festivalom sa konala súťaž;
  koncertoval s. s bratom

 • spoluautor -a m. kto spolu s niekým utvoril nejaké dielo, spolutvorca: s. slovníka, vynálezu;

 • spoluautorka -y -riek ž.;

 • spoluautorský príd.;

 • spoluautorstvo -a s.

 • spolubesedníčka -y -čok ž.

 • spolubesedník -a mn. -ci m. účastník (priateľského) rozhovoru;

 • spolubojovníčka -y -čok ž.

 • spolubojovník -a mn. -ci m. kto bojuje s niekým ako jeho spojenec;

 • spolubrat -a mn. -ia m. cirk. člen tej istej rehole; človek muž. pohlavia vo vzťahu k inému človeku vôbec (v kresť. etike)

 • spolubývajúca ž.

 • spolubývajúci m. kto s niekým býva v spoločnom byte al. izbe;

 • spolucestujúca ž.

 • spolucestujúci m. kto spolu s niekým cestuje v jednom dopr. prostriedku;

 • spolucítiť -i nedok. kniž. súcitiť

 • spoludedič -a mn. -ia/-i m. práv. ktoúčasť na dedičstve spolu s inými dedičmi;

 • spoludedička -y -čiek ž.

 • spolufinancovať nedok. financovať spolu s niekým iným: s. výskumný projekt

 • spolufinancovateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných financovateľov: s. stavby;

 • spolufinancovateľka -y -liek ž.

 • spoluherec -rca m. partner v div. ap. hre; člen div. súboru vo vzťahu k ostatným členom

 • spoluhláska -y -sok ž. lingv. hláska majúca ráz šumu (nie tónu), konsonant: znelá, neznelá s.;

 • spoluhláskový príd.

 • spoluhra -y -hier ž. spoločná hra najmenej dvoch hráčov, hercov ap., súhra: dokonalá s., organizácia s-y

 • spoluhráč -a m. kto sa spolu s niekým zúčastňuje na šport. al. inej hre, partner: s. v orchestri, vrátiť loptu s-ovi;

 • spoluhráčka -y -čok ž.

 • spoluidúci m. kto spolu s niekým ide tou istou cestou

 • spoluinvestor -a m. kto spolu s niekým investuje do niečoho: s. výstavby metra;

 • spoluinvestorský príd.;

 • spoluinvestorstvo -a s.: systém s-a

 • spolujazdec -dca m. kto sa s niekým spolu vezie al. s niekým spolu pretekársky jazdí;

 • spolujazdkyňa -e -kýň ž.

 • spolumajiteľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných majiteľov (majetku, veci ap.), spoluvlastník: s. domu;

 • spolumajiteľka -y -liek ž.;

 • spolumajiteľský príd.;

 • spolumajiteľstvo -a s. spoločné vlastnenie

 • spolunájomníčka -y -čok ž.

 • spolunájomník -a mn. -ci m. jeden zo spoločných nájomníkov: s. domu, bytu;

 • spolunáležitosť -i ž. kniž. spolupatričnosť, príbuznosť, blízkosť: pocit s-i s rodinou

 • spolunažívať -a nedok. (v zhode) žiť spolu (na 1 mieste, v 1 spoločenstve ap.): susedia dobre s-li;
  mierové s-nie národov;
  biol. s-nie rastlín symbióza

 • spoluobčan -a mn. -ia m. jeden z občanov vo vzťahu k ostatným: naši s-ia maďarskej národnosti;

 • spoluobčianka -y -nok ž.

 • spoluobjaviteľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných objaviteľov: s. jaskyne Driny;

 • spoluobjaviteľka -y -liek ž.

 • spoluobyvateľ -a mn. -ia m. jeden z obyvateľov toho istého domu, sídliska ap.;

 • spoluobyvateľka -y -liek ž.

 • spoluobžalovaná ž.

 • spoluobžalovaný m. osoba obžalovaná spolu s inými osobami z toho istého trestného činu;

 • spoluorganizátor -a m. jeden zo spoločných organizátorov;

 • spoluorganizátorka -y -riek ž.

 • spoluorganizovať nedok. organizovať spolu s niekým iným

 • spolupáchateľ -a mn. -ia m. kto sa spolu s niekým dopustil trestného činu: s. krádeže;

 • spolupáchateľka -y -liek ž.;

 • spolupáchateľstvo -a s. spoločná účasť na trestnom čine

 • spolupacient -a m. pacient v pomere k iným pacientom toho istého liečebného oddelenia al. ústavu;

 • spolupacientka -y -tok ž.

 • spolupatričnosť -i ž. kniž. príslušnosť k sebe navzájom, spolunáležitosť; súdržnosť, solidarita: národná a kultúrna s.

 • spolupodnikať nedok. podnikať spolu s niekým iným: s. pri spracovaní ropy

 • spolupodnikateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných podnikateľov;

 • spolupodnikateľka -y -liek ž.

 • spolupôsobiť nedok. spoločne pôsobiť: hra s-í pri výchove detí, s-enie viacerých okolností

 • spolupráca -e ž. spoločná práca (osôb, inštitúcií ap.): s. rodiny so školou;
  medzinárodná s., nadviazať s-u v oblasti ochrany životného prostredia

 • spolupracovať nedok. spoločne pracovať: s. na výskumnej úlohe, rodičia s-jú so školou

 • spolupracovníčka -y -čok ž.

 • spolupracovník -a mn. -ci m. jeden z pracovníkov na spoločnom diele, na jednom pracovisku ap.: privítať nového s-a;
  externý s.;

 • spolupredkladateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných predkladateľov: s. návrhu zákona;

 • spolupredkladateľka -y -liek ž.

 • spolupredseda -u mn. -ovia m. jeden zo spoločných predsedov: s. organizačného výboru;

 • spolupredsedníčka -y -čok ž.

 • spolupútnička -y -čiek ž.

 • spolupútnik -a mn. -ci m.

  1. kto ide, cestuje spolu s niekým;

  2. kto spolu s niekým ide na púť;

 • spoluriešiteľ -a mn. -ia m. jeden z riešiteľov: s. úlohy, projektu;

 • spoluriešiteľka -y -liek ž.

 • spolurozhodovať nedok. spoločne rozhodovať: národy s-jú o mieri;
  právo s.

 • spoluručiteľ -a mn. -ia m. práv. jeden zo spoločných ručiteľov;

 • spoluručiteľka -y -liek ž.

 • spolusestra -y -tier ž. cirk. členka tej istej rehole; človek žen. pohlavia vo vzťahu k inému človeku vôbec (v kresť. etike)

 • spolutrpiaca ž.

 • spolutrpiaci m. spolutrpiteľ: pomáhať s-im;

 • spolutrpiteľ -a mn. -ia m. kto spolu s niekým trpí, spolutrpiaci: s-ia v nešťastí, chorobe;

 • spolutrpiteľka -y -liek ž.

 • spolutvorba -y ž. spoločná tvorba

 • spolutvorca -u mn. -ovia m. jeden z tvorcov, spoluautor

 • spoluúčasť -i ž.

  1. spoločná účasť: s. pri, na rozhodovaní, riadení

  2. porozumenie, účasť (význ. 3): prejaviť s.

  mať s. zúčastňovať sa, zúčastniť sa

 • spoluúčastníčka -y -čok ž.;

 • spoluúčastnícky príd.

 • spoluúčastník -a mn. -ci m. jeden z účastníkov: s. besedy, dopravnej nehody;

 • spoluúčinkovať nedok. účinkovať spolu s niekým iným: s-je chlapčenský zbor

 • spoluúčinkujúca ž.

 • spoluúčinkujúci

  I. príd. kt. účinkuje spolu s inými: s. speváci

  II. spoluúčinkujúci m. kto spoluúčinkuje;

 • spoluutvárať -a nedok. utvárať spolu s niekým, s niečím: kultivovaný jazyk s-a umelecký zážitok

 • spoluužívateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných užívateľov: s. bytu;

 • spoluužívateľka -y -liek ž.

 • spoluväzeň -zňa m. jeden z väzňov v spoločnom väzení vo vzťahu k ostatným;

 • spoluväzenkyňa -e -kýň, spoluväzenka -y -niek ž.

 • spoluvina -y -vín ž. účasť na spoločnej vine: s. na trestnom čine

 • spoluvinníčka -y -čok ž.

 • spoluvinník -a mn. -ci m. ktoúčasť na spoločnej vine;

 • spoluvládca -u mn. -ovia m. jeden zo spoločných vládcov

 • spoluvlastníčka -y -čok ž.;

 • spoluvlastnícky príd.: s. podiel;

 • spoluvlastníctvo -a s.

 • spoluvlastník -a mn. -ci m. práv. spolumajiteľ: s. domu;

 • spoluzakladateľ -a mn. -ia m. kto spolu s niekým niečo založil, zakladá: s. časopisu;

 • spoluzakladateľka -y -liek ž.

 • spoluzamestnanec -nca m. kto je spolu s niekým zamestnaný;

 • spoluzamestnanecký príd.

 • spoluzamestnankyňa -e -kýň ž.;

 • spolužiačka -y -čok ž.

 • spolužiak -a mn. -ci m. jeden zo žiakov tej istej triedy vo vzťahu k ostatným: stretnutie bývalých s-ov;

 • spolužitie -ia s. spoločný život, spolunažívanie: manželské s., bezkonfliktové s. národov

 • spoluzodpovednosť -i ž. spoločná zodpovednosť: s. za výchovu mládeže

 • spoluzodpovedný príd. majúci spoločnú zodpovednosť: byť s. za organizovanie festivalu, štrajku;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: struder, stat, nov, phare, hvi, yvr, krd, tam, hut, zvs, cnv, ve, ealm, jsp, asp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV