Význam slova "mat" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 93 výsledkov (1 strana)

 • mat -u m. porážka súpera v šachu zajatím kráľa

  dať m. i fraz. zvíťaziť nad niekým;
  dostať m. i fraz. prehrať s niekým;

  mať1, mater, hovor. mati -tere D a L -teri mn. -tere -í -iam -iach -ami ž.

  1. matka, rodička: láskavá, starostlivá m.;
  stará m. vo vzťahu k vnúčaťu;
  krstná m. zástupkyňa dieťaťa pri krste;
  byť na m., po m-eri podobať sa matke;

  2. zvieracia matka: vtačia m.

  expr. otcu-materi naozaj;
  → nemému (dieťaťu) ani vlastná m. nerozumie;
  expr. zbiť niekoho, že ho ani vlastná m. nespozná veľmi;
  hrub. v zahrešeniach: strela, hrom mu do m-e! čertovu m.! do psej m-e so všetkým

  mať2 má majú nedok. používa sa

  I. v plnom lexikálnom význ.

  1. byť vlastníkom, vlastniť: m. dom;
  kto má, dá

  2. vlastniť s istým cieľom (na istý čas): m. v zásobe, m. na predaj;
  m. zbierku na potešenie, m. cukrík pre dieťa

  3. držať, prechovávať; nosiť: m. knihu v ruke, m. dieťa na kolenách, m. retiazku na krku

  4. vlastniť (po úsilí získať niečo, zmocniť sa niekoho), dosiahnuť: už má dva tituly;
  po týždni ho majú chytia ho

  5. byť v príbuzenskom pomere: m. sestru, rodičov;
  m. dve deti splodiť, porodiť

  6. byť v spoloč., priateľskom, úr. ap. styku s niekým: m. známych, m. pytača, m. upratovačku;
  hovor. čo spolu majú? nechcem s ním nič m.

  7. pravidelne dostávať, prijímať: m. dôchodok, prémie;
  m. obedy v internáte

  8. obsahovať (ako príslušenstvo, súčasť ap.) byt má tri izby, šaty majú vrecká

  9. pokladať, považovať: m. pracovníka za schopného;
  má to za vybavené

  10. nabádať, viesť: mali nás k tomu, aby sme boli slušní

  11. v spoj. so vzťaž. výrazom a inf. vyj. existenciu a možnosť realizovať dej: (ne)má koho poslať, nemá kde ísť, m. čo jesť

  m. niečo proti niekomu namietať;
  m. niečo s niekým stýkať sa (intímne);
  m. s niekým, s niečím do činenia, do roboty prichádzať do styku;
  m. niečo z niekoho ťažiť, získavať;
  expr. ani ma nemá odmietnutie;
  má, čo chcel čo si zaslúži

  II. vo funkcii modálneho slovesa

  1. (s inf.) vyj. a) nevyhnutnosť, potrebnosť, povinnosť: m. sa veľa učiť, zajtra sa má ísť domov b) možnosť konať dej: čo má robiť? ako to mám vedieť? c) blízkosť, pravdepodobnosť uskutočnenia: prísť o chvíľu, má to byť hotové d) podmienenosť: máš prísť neskoro, radšej nechoď e) cudziu mienku: to má byť nový vedúci vraj je

  2. v spoj. s opyt. zám. a inf. má intenzitný význam nevyhnutnosti: má čo robiť, aby to stihol;
  má sa čo oháňať

  III. hovor. vo funkcii limitného slovesa (s inf.) vyj. prípravný stav pred uskutočnením deja (kt. sa nerealizuje): malo ho roztrhnúť, zadusiť;
  narieka, ako keby mal umrieť

  IV. vo funkcii existenciálneho slovesa a) (s príslov. určením al. predmetovým doplnkom) vyj. výskyt niekoho, niečoho na nejakom mieste al. jestvovanie istého postavenia, stavu, vlastnosti osoby al. veci vo vzťahu k podmetu: obed máš v kuchyni;
  kde máš pero? m. úsmev na tvári;
  m. (zo) syna športovca;
  majetok má po otcovi, talent má po matke;
  líca má biele b) (v spoj. s vetnými prísl., s podst. m. v A a s čísl.) vyj. rozlič. stavy, časové, číselné ap. údaje z hľadiska zainteresovanej osoby: dnes máme teplo;
  teraz máme jún;
  máme presne osem hodín;
  mlieko, maslo, chlieb – to máme päťdesiat korún

  čo zasa má? čo chce? máš ešte niečo? chceš ešte niečo? to máš jedno na tom nezáleží;
  máš to u mňa a) som ti dlžníkom b) pomstím sa ti

  V. ako formálne sloveso a tvorí význ. celok s pripojeným podst. m. (v A) al. iným slovným druhom; takto vyj. a) vlastnosť osoby al. veci: m. odvahu byť odvážny, m. pružnosť byť pružný b) postavenie, funkciu (v zamestnaní ap.): m. funkciu (poslanca), m. výhodu, m. právo c) vymedzenie obsahu (jednotiek miery): minúta má 60 sekúnd d) rozlič. stavy, teles. al. duš. pocity: m. horúčku, m. (vyše) tridsať (rokov);
  m. radosť tešiť sa, m. strach báť sa;
  (ne)m. rád niekoho, m. chuť do niečoho;
  m. plán, v pláne niečo plánovať e) rozlič. stavy osôb vo vzťahu k iným osobám: m. lásku, úctu k niekomu, m. autoritu u žiakov, m. pomoc niekoho f) účasť na nejakej činnosti, akcii, v spoloč. živote ap.: m. prednášku prednášať al. počúvať prednášku;
  m. dozor, m. podiel, účasť na niečom;
  m. svadbu, promóciu, pohreb;
  (ne)m. čas, m. po sezóne;
  m. naponáhlo ponáhľať sa

  VI. ako spona v spoj. s trpným príčastím, vyj. stav ako výsledok skončeného deja: m. upratané, m. sľúbenú odmenu, m. vypité;

 • mäta -y ž. voňavá lúčna rastlina s fialovými kvetmi, bot. Mentha;

 • matador -a m. zápasník s býkmi: španielsky m.;

 • mátať -ta/-ce -tajú/-cu nedok.

  1. zjavovať sa ako mátoha, mátožiť, strašiť: m. deti, m-nie duchov;
  neos. m-a ho;

  2. expr. znepokojovať, mátožiť: m-a ho ťažký sen;
  v hlave mu m-la spomienka

  expr. v hlave mu m-a je pomätený

 • matečný, správ. materský

 • matematička -y -čiek ž.;

 • matematický príd.: m. výpočet, m-á olympiáda, m-á logika;

  matematicky prísl.

 • matematik -a mn. -ci m. odborník v matematike;

 • matematika -y ž. veda o priestorových a kvantitatívnych vzťahoch reálneho sveta; príslušný vyučovací predmet: vyššia, aplikovaná, množinová m., prepadnúť z m-y;

 • matematikár -a m. hovor. učiteľ al. študent matematiky;

 • matematikárka -y -rok ž.

 • matéria -ie ž.

  1. hmota (význ. 1)

  2. hmotná podstata, materiál, látka: prírodná, surová m.;
  jazyková m.

 • materiál -u L -i mn. -y m.

  1. látka al. súhrn jednoduchých výrobkov, z kt. sa niečo vyrába: stavebný m.;
  šaty z dobrého m-u;
  šetrenie m-om

  2. veci, údaje, poznatky ap. ako prostriedok na poznanie al. uskutočnenie niečoho: písomný, notový, archívny, osobný m., m. na školenie;
  zbierať výskumný m.;

 • materialista -u m.

  1. stúpenec materializmu, op. idealista

  2. obyč. pejor. kto uprednostňuje hmotné záujmy, hmotár, prospechár, op. idealista;

 • materialistický príd.: m. svetonázor;
  m. prístup;

  materialisticky prísl.

 • materialistka -y -tiek ž.;

 • materializácia -ie ž. kniž. zhmotňovanie: m. ideí;

 • materializačný príd.

 • materializmus -mu m.

  1. filoz. smer vykladajúci svet na zákl. materiálneho princípu, op. idealizmus: vulgárny, mechanický m. filoz. smery; → dialektický m.

  2. obyč. pejor. uprednostňovanie hmotného záujmu a prospechu;

 • materiálne [-n-] s. filoz. súhrn hmotných, telesných javov v protiklade k ideálnym, op. ideálne

  materiálne prísl.: m. zabezpečiť;

 • materiálno-technický príd. týkajúci sa materiálu (význ. 1) a techniky: m-é zásobovanie

 • materiálnoprávny príd. práv. týkajúci sa hmotného práva

 • materiálnosť -i ž.

 • materiálny príd. týkajúci sa hmoty, hmotnej stránky vecí al. javu, hmotný, op. duchovný: m-e prostriedky, podmienky, zdroje, m-a základňa;
  m-e potreby, op. duchovné;

 • materiálovo prísl.

 • materiálový príd.: m-é straty, náklady;
  m-á štúdia;

 • materinčina, materčina -y ž. materinská reč, materinský jazyk

 • materinskosť -i ž.

 • materinský príd.

  1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s matkou; materský: m. cit, m-é srdce, m-á láska;
  m-é znamienko materské;
  m-á reč, m. jazyk naučená (-ý) od rodičov, mater(in)čina

  2. pripomínajúci matku, starostlivý: m-á opatera, starostlivosť

  prijímať niečo s m-ým mliekom odmalička;

  materinsky prísl.;

 • maternica -e -níc ž. časť ústrojenstva žien a samíc vyšších živočíchov, kde sa vyvíja plod;

 • maternicový príd.

 • materný príd.: m-é konope majúce samičie kvety, op. poskonné konope

 • materskosť -i ž.;

 • materský

  I. príd.

  1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s materstvom; materinský: m-é mlieko;
  m-á povinnosť;
  m-é znamienko od narodenia i pren. dedičný znak;
  m-é šaty, m-á dovolenka;
  m-á škola inštitúcia na výchovu detí v predškolskom veku

  2. zried. pripomínajúci matku, materinský: m-á nežnosť

  3. kt. je niečomu základom, východiskom; pôvodný: m. závod, klub;
  m-á lietadlová loď;
  biol. m-á bunka;
  geol. m-á hornina;
  včel. m. úľ;

  matersky prísl.;

 • materstvo -a s.

  1. stav, postavenie matky

  2. obdobie pred pôrodom a po ňom: dávky v m-e

  II. materská ž. hovor. materská dovolenka: ísť na m-ú

 • mätež -e ž. kniž. zmätok, chaos: m. jazykov;

 • mätežný príd.

 • matica -e -tíc ž.

  1. voľná súčasť skrutky s vnútorným závitom: pritiahnuť, uvoľniť m-u

  2. mat. prvky usporiadané podľa istých pravidiel do riadkov a stĺpcov

  3. názov fondov a svojpomocných kult. spolkov zakladaných v min.: M. slovenská;
  M. srbská;

 • matičiar -a m. hovor. člen, pracovník al. stúpenec Matice slovenskej;

 • matičiarka -y -rok ž.;

 • matičiarsky príd.

 • matička1 -y -čiek ž. zdrob. k 1

  matička2 -y -čiek ž. hypok. k matka (význ. 3): m. zem;
  expr. M. dobrotivá, nebeská! (citové vzývanie Panny Márie)

 • matičný príd. k 3: m-é roky 1863 – 1875;

 • maticový príd. k 1, 2: m. závit;
  m-á metóda;

 • matika -y ž. štud. slang. matematika (vyučovací predmet)

 • matiné neskl. s. predpoludňajší kult. al. slávnostný program: hudobné, spomienkové m.

 • matka -y -tiek ž.

  1. žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu; rodička: mnohodetná, nastávajúca m., láskavá, starostlivá m.;
  stať sa m-ou;
  starostlivosť o m-u a dieťa;
  stará m. vo vzťahu k vnúčaťu;
  slobodná m. bez zákonitého manžela;

  2. zvieracia samica majúca mladé;
  včel. včelia kráľovná

  3. niekto al. niečo, ku komu al. čomu má človek vzťah ako dieťa k matke: m. zem, m. príroda;
  expr. M. nebeská, božská! (citové zvolanie, vzývanie Panny Márie)

  4. hovor. matica (význ. 1)

  5. hovor. maternica

  nemému (dieťaťu) ani vlastná m. nerozumie;
  aká m., taká Katka;

 • matkový príd. k 4, 5

 • matne, matno prísl.: m. svietiť;
  m. znieť;

 • matnosť -i ž.

 • matný príd.

  1. kt. má iba slabý al. nijaký lesk, op. lesklý: m-é svetlo mesiaca mdlé;
  m. lesk, m. papier;
  m-é sklo

  2. nejasný, nezreteľný, hmlistý: m. dojem, m-é tušenie

  3. malátny (význ. 1), chabý: m. výkon;

 • mátoha -y -toh ž. strašidlo (význ. 1): báť sa m-y;

  expr.: chodiť ako m. neprítomne;
  bledý ako m. veľmi

 • matovať1 nedok. i dok. tech. upravovať, upraviť povrch predmetov tak, aby neboli lesklé: m-nie dreva, skla

  matovať2 nedok. i dok. šach. slang. d(áv)ať mat

 • mätový príd.: m. odvar

 • matový príd.: m-é postavenie

 • mátožiť nedok. expr.

  1. strašiť, mátať: nočné tiene m-li;
  čosi tu m-í;

  2. znepokojovať, mátať: m-í ho zlá predtucha;
  v hlave mu m-í otázka

 • mátožne prísl.: m. sa kolísať;
  expr. m. hrať

 • mátožný príd.

  1. vzbudzujúci hrôzu, strašidelný, hrôzostrašný: m. zjav, sen, m-á vidina

  2. expr. malátny (význ. 1), chabý: m. výkon;

 • matrac -a m. pružná podložka na ležanie: m-e do postele;
  drôtený, nafukovací m.;

 • matracový príd.: m-á náplň

 • matriarchálny príd.: m. kmeň

 • matriarchát -u m. hist. forma rodovej spoločnosti, v kt. má vedúce postavenie matka;

 • matrica -e -ríc ž. odb.

  1. forma na lisovanie, odlievanie rozlič. výrobkov, na rozmnožovanie ap.: kovová m. na odlievanie písmen, m. na lisovanie gramofónových platní

  2. kresba al. text určené na kopírovanie;

 • matričný, matrikový príd.: m-ný zápis, výťah, m-ný úrad;
  m-ová príslušnosť

 • matricový príd.: m. papier

 • matrika -y -rík ž.

  1. úr. kniha so zápismi o narodení, sobáši a smrti občanov: výpis z m-y;
  cirkevná m., farská m.

  2. úr. zoznam vôbec: zdravotnícka m.;

 • matrikár -a m. kto vedie matriku;

 • matrikárka -y -rok ž.;

 • matrikársky príd.

 • matróna -y -rón ž.

  1. dôstojná staršia žena: vznešené rímske m-y

  2. expr., obyč. pejor. (staršia) žena statnej postavy;

 • matrónsky príd.

 • matróz -a m. zastar. námorník;

 • matrózka -y -zok ž.

  1. zastaráv. námornícka blúza al. čiapka

  2. pomn. matrózky hovor. matrózové šaty;

 • matrózkový príd.

 • matrózový príd. kt. má strih ako námornícke šaty: m-é šaty, m. golier

 • matrózsky príd.

 • matúra -y -túr ž. maturita: zložiť m-u i pren. obstáť v niečom

 • maturant -a m.

  1. študent v období maturity

  2. kto má stredoškol. vzdelanie s maturitou;

 • maturantka -y -tiek ž.;

 • maturantský príd.

 • maturita -y -rít ž. záverečná skúška na stred. škole: zložiť m-u, byť po m-e;

 • maturitný príd.: m-á skúška;
  m-é stretnutie na výročie maturity

 • maturovať nedok. i dok. (u)robiť maturitnú skúšku

 • matuzalemský príd. k Matuzalem (bibl. osoba s vysokým vekom): m. vek

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV