Význam slova "ak" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 137 výsledkov (2 strán)

 • ak

  I. expr. i akže spoj. podraď. uvádza vetu

  1. podmienkovú: ak sa nebudeš učiť, prepadneš;
  ak by kúpele nepomohli, treba ho operovať;
  v spájacích výrazoch iba ak, ak len: asi nepríde, iba ak by zmenil program;
  necestuj, ak len nechceš riskovať

  2. nepravú vzťažnú (s priraď. vzťahom), kým: ak sa vlani zúčastnilo 100 súťažiacich, tento rok ich už bolo 300

  II. čast. vyj. približnosť al. obmedzovanie: nebolo ich veľa, ak traja, štyria

 • akad. skr. akademik

 • akadémia -ie ž.

  1. hist. aténska filozofická škola založená Platónom

  2. vrcholná ved. inštitúcia: Slovenská a. vied

  3. vys. škola, najmä umelecká: A. Istropolitana

  4. druh stred. odb. školy: obchodná a.

  5. slávnostné podujatie s kult. programom: usporiadať slávnostnú a-iu;

 • akademička -y -čiek ž.

 • akademickosť -i ž. akademický ráz, učenosť

 • akademický príd.

  1. k 1 – 3: a. ústav, a. titul;
  a. maliar star. titul absolventa vys. školy výtvar. umení

  2. čisto teoretický, učený, abstraktný: a-á debata, otázka;

  akademicky prísl.: a. vzdelaný;

 • akademik -a mn. -ci m. riadny člen akadémie vied;

 • akcelerácia -ie ž. odb. zrýchlenie, zrýchľovanie;

 • akceleračný príd.

 • akcent -u m.

  1. lingv. prízvuk, dôraz; znak na jeho označenie: slovný, vetný a.;
  kniž. klásť na niečo a. zdôrazňovať

  2. odtienok, ráz: osobný, lyrický a.

 • akceptovať dok. i nedok. prijať, prijímať so súhlasom, uz(ná)vať: a. návrh;
  odb. a. faktúru

 • akcia2 -ie obyč. mn. ž. účastiny: kúpiť, predať a-ie;
  a-ie stúpajú, klesajú;

  akcia1 -ie ž.

  1. zámerná činnosť, konanie s istým cieľom, podujatie: mierová, podpisová a.;
  obranná, bojová a.

  2. činnosť zacielená na zníženie cien tovaru, kt. obyč. nejde na odbyt

  3. odb. činnosť, práca, pôsobenie: princíp a-ie a reakcie;

 • akcieschopnosť -i ž.

 • akcieschopný príd. schopný konať, vyvíjať činnosť: a-á organizácia;

 • akcionár -a m. účastinár

 • akciovka -y -viek ž. hovor. akciová spoločnosť

 • akciový2 príd.: a-á spoločnosť, skr. a. s.

  akciový1 príd. a. predaj;

 • akčnosť -i ž.

 • akčný príd.: a. výbor, a. program;
  a. film vyznačujúci sa pôsobivými, napínavými, rýchlo sa striedajúcimi scénami s dôrazom na dej;
  odb. a. rádius dosah, okruh činnosti;

 • aker akra L -i mn. -e m. angl. plošná poľná miera (40,5 áru)

 • akiste [agi-] čast. pravdepodobne, asi, zaiste: a. je to tak, a. sa bál

 • aklamácia -ie ž. hromadne prejavený súhlas: voliť, hlasovať a-ou;

 • aklamačne prísl.

 • aklamačný príd.: a-é voľby;

 • aklimatizácia -ie ž. aklimatizovanie, zdomácnenie: a. rastlín, zvierat;

 • aklimatizačný príd.: a-á schopnosť

 • aklimatizovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť prostrediu, privykať, privyknúť, udomácňovať, udomácniť: a. ovocné stromy

  // aklimatizovať sa: a-ný cudzinec

 • akné neskl. s. lek. kožné ochorenie prejavujúce sa uhrami a zápalom mazových žliaz najmä na tvári a chrbte, uhrovitosť; pupence, uhry, vyrážky

 • ako

  I. zám. opyt. príslov.

  1. expr. i akože vyj. otázku vzťahujúcu sa na spôsob al. kvantitu: ako(že) sa máte? na a. dlho príde?

  2.citový ukaz. význ. (vo zvol. vetách): a. je tu krásne! Ľúbiš ma? – a a.! veľmi;
  a., ty si zase tu?

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu predmetovú, príslovkovú (často súvzťažné a. – tak, tak – a., taký – a.): a. prišiel, tak odišiel;
  tak to vyšlo, a. si plánoval;
  nie som taký slabý, a. si myslíš

  4. a. kto, a. ktorý, a. kde, a. kedy (v odpovedi) vyj. neurčitosť; podľa okolností: aká bola úroda? – a. kde nie všade rovnaká

  5. v spoj. so slovesom byť al. mať a inf. vyj. (ne)schopnosť realizovať dej: jesto ho a. nahradiť;
  má a. prísť

  a. (áno) – a. nievýznam blízky výrazu nevedno ako: a. sa stalo, a. nie, ocitol sa v núdzi

  II. spoj.

  A. podraď. uvádza vetu (výraz)

  1. porovnávaciu (-cí); ani: biely a. sneh, chlap a. hora, brat je starší, a. som ja

  2. predmetovú: cítil, a. slabne;
  premýšľal, a. napraviť chybu

  3. časovú; keď: odvtedy a. má deti, má málo času;
  a. tak kráčal, zbadal horáreň;
  prv a., skôr a. sa rozhodneš, napíš

  4. prípustkovú (obyč. vo výraze čo a.): čo a. sa namáhal, nestihol to

  5. doplnkovú a doplnok: počul ho, a. sa smeje;
  pôsobil a. dirigent

  6. prívlastkovú a prívlastok: námety, a. znížiť kriminalitu;
  pravda a. zhoda poznania a bytia

  7. uvádza príklad al. výpočet: slová a. delta, elektrón sú gréckeho pôvodu;
  ovocie a. slivky, hrušky, jablká...

  8. uvádza vysvetlenie: a. je známe, a. vidieť, jazyk sa vyvíja;
  hovor. počas stretnutia, a. toho maturitného, ...

  9. ako že, pís. i akože vyj. dôrazné uistenie: vyhráme, a. že tu stojím

  10. vyj. stotožňovanie, zľahčovanie ap. (medzi rovnakým výrazom): nie sú peniaze a. peniaze;
  jeden a. druhý

  B. priraď. vyj.

  1. a. aj, a. i, a. ani zdôraznený zlučovací vzťah: otec, a. aj jeho deti;
  nešiel do práce, a. ani k lekárovi

  2. nie tak – a. vyj. stupňovací vzťah: nie tak jeho nadanie, a. skôr pracovitosť

  III. čast. hovor., expr. i akože uvádza výraz pri váhaní, rozpakoch ap.: ty si ho a., akože vyhodil?

 • ako-tak zám. neurč. príslov. nejako, zhruba, zväčša, tak-tak: večer sme robotu a. skončili

 • akoby

  I. spoj. podraď. vyj. prirovnávací vzťah: domy boli a. vymreté;
  zmizol, a. sa bol prepadol

  II. čast.

  1. a. nie v odpovedi vyj. uistenie: platí? a. nie

  2. a. aj, a. aj nie ako dodatok zdôrazňuje zápornú al. kladnú odpoveď: nemýlil sa, veď a. aj;
  stal sa známy, veď a. aj nie

 • akokoľvek zám. neurč. príslov.

  1. hocijako: takú prácu nemožno urobiť a.

  2. má význ. spoj. hoci: a. sa usiloval, nedarilo sa mu

 • akomak prísl. hovor. trocha, máličko, nepatrne: zdriemol si a.;
  odchýlila a. dvere

 • akomodácia -ie ž. odb. prispôsobenie (sa), prispôsobovanie (sa): a. organizmu;

 • akomodačný príd.: a-á schopnosť oka

 • akonáhle, správ. len čo, sotva, hneď ako

 • akord1 -u m. hud. súzvuk troch al. viacerých tónov: harmonický a.

  akord2 -u m. hovor. úkolová práca: pracovať na a., v a-e;

 • akordeón -u m. hud. chromatická ťahacia harmonika s klávesnicou

 • akordný, akordový príd.: a-á práca, mzda

 • akosi zám. neurč. príslov. vyj. zdôraznene neurčitosť spôsobu; nejako, dajako: a. len bude

 • akosť -i ž. kvalita: a. pôdy;
  dobrá, horšia a.;

 • akostne prísl.: a. lepší tovar

 • akostný príd.

  1. kvalitatívny: a-á trieda;
  gram. a-é prídavné mená

  2. dobrej akosti, kvalitný: a-á látka;

 • akreditácia -ie ž.

  1. poverenie niekoho dipl. zastupovaním v inom štáte

  2. úr. oprávnenie vykonávať istú činnosť: a. fakulty, vysokej školy; uskutočniť a-iu;

 • akreditačný príd.: a-á komisia

 • akreditovať nedok. i dok.

  1. splnomocňovať, splnomocniť dipl. zástupcu

  2. vykonávať, vykonať akreditáciu (význ. 2): a-ná fakulta

 • akríbia -ie ž. vedecká presnosť, dôslednosť, dôkladnosť: článok napísaný s a-ou

 • akrobacia -ie ž. mimoriadne obratné gymnastické, šport. ap. cvičenie: a. artistov, vzdušné a-ie letcov;

 • akrobat -a m. kto robí akrobacie: letecký a.;

 • akrobatický príd.: a-é kúsky;

  akrobaticky prísl.

 • akrobatka -y -tiek ž.

 • aksamietnica -e -nic ž. žlto kvitnúca rastlina s listami dofialova, bot. Tagetes

 • akt -u m.

  1. čin, úkon: pietny a., a. milosti;
  pohlavný a. súlož

  2. dejstvo

  3. výtvar., fot. umel. stvárnenie nahej postavy; jeho výsledok ako umel. dielo

 • aktér -a m. kniž. al. publ. účastník istej činnosti ver. al. skup. zamerania: a-i podpisovej akcie; všetci a-i konferencie;

 • aktérka -y -rok ž.;

 • aktérsky príd.

 • aktív -u m.

  1. prac. schôdzka členov al. funkcionárov organizácie

  2. súbor aktivistov

 • aktivista -u m. aktívny pomocník nejakého orgánu (v polit. a ver. živote);

 • aktivistka -y -tiek ž.

 • aktivita -y ž.

  1. zvýšená činnosť, aktívnosť, op. pasivita: politická, umelecká a.

  2. mn. a-y -vít publ. akcie rozličných skupín zacielených obyč. na všeobecné dobro: a-y ekológov, a-y Matice slovenskej

 • aktivizovať nedok. i dok. povzbudzovať, povzbudiť do väčšej aktivity; uvádzať, uviesť do činnosti: a. žiakov; a. obranyschopnosť organizmu

  // aktivizovať sa vyvíjať, vyvinúť zvýšenú činnosť: robotníctvo sa a-je

 • aktívne prísl.: a. pracovať;

 • aktívnosť -i ž.

 • aktívny príd.

  1. činný, op. pasívny: a. člen spolku;
  a-e volebné právo;
  a-a (vojenská) služba

  2. obch. vykazujúci zisk, op. pasívny: a. podnik, a-a bilancia;

 • aktivovať nedok. i dok. kniž. al. odb.

  1. aktivizovať: a. pracovníkov výskumu

  2. prevádzať, previesť do aktívnej služby: a. záložníkov

  // aktivovať sa aktivizovať sa: sopka sa a-la;
  proces tbc sa a-l

 • aktívum1 -va s. gram. činný rod slovesa; súbor aktívnych slovesných tvarov, op. pasívum

  aktívum2 -va obyč. mn. -tív s.

  1. majetok bez dlhov, op. pasíva

  2. obyč. mn. a-a ekon. prostriedky, ktorými podnik môže disponovať;

 • aktovka -y -viek ž. taška na spisy, knihy ap.: kožená a.

 • aktualita -y -lít ž. aktuálna, časová vec, správa: rozhlasové, kultúrne a-y;
  filmová a.

 • aktualizácia -ie ž. aktualizovanie, oživenie: a. divadelnej hry;

 • aktualizačný príd.

 • aktualizovať nedok. i dok. približovať, priblížiť súčasnému chápaniu, (u)robiť aktuálnym, oživovať, oživiť: a. prednášku, a. slovnú zásobu rozprávky

 • aktuálne prísl.;

 • aktuálnosť -i ž.: a. filmu

 • aktuálny príd. časový, naliehavý: a. problém, program, a-a téma;

 • akty, star. aktá -ov D -om/-ám L -och/-ách m. mn. úr. spisy

 • akumulácia -ie ž. akumulovanie, (na)hromadenie: a. tepla;
  ekon. a. kapitálu;

 • akumulačný príd.

 • akumulátor -a m. prístroj na hromadenie energie, najmä elektr.;

 • akumulátorový príd.: a-á batéria

 • akumulovať nedok. i dok. (na)hromadiť: a. kapitál

  // akumulovať sa: teplo sa a-je

 • akupresúra -y ž. lek. metóda alternatívnej medicíny využívajúca pri liečení tlak prstov na akupunktúrne body, manupresúra

 • akupunktúra -y ž. lek. metóda vpichovania ihiel do istých bodov ľudského tela najmä pri liečení bolestivých ochorení (podľa tradičnej čínskej medicíny);

 • akupunktúrny príd.: a-e body

 • akurát hovor.

  I. prísl. práve, priam: a. sme prišli

  II. neskl. príd. vhodný, dobrý, priliehavý, akurátny (v prís.): šaty sú mi a.

  III. čast.

  1. zdôrazňuje platnosť výrazu; priam, práve, presne: a. taký, a. sto, a. vtedy;
  už mám toho a. dosť

  2. expr. vyj. zápor, popieranie: no a.! ale kde!

 • akurátne prísl.

  1. riadne, dôkladne: a. učesaný

  2. práve, priam, akurát;

 • akurátnosť -i ž. presnosť, dôkladnosť

 • akurátny príd. hovor. presný, správny, dôkladný: to je a. pracovník;
  a-a gazdiná;

 • akustický príd. zvukový, sluchový: a. vnem;
  a. typ;

  akusticky prísl.

 • akustika -y ž.

  1. odbor fyziky zaoberajúci sa zvukom

  2. zvukové vlastnosti istého priestoru: miestnosť má dobrú, zlú a-u;

 • akútne prísl.;

 • akútnosť -i ž.: a. výstavby mosta

 • akútny príd.

  1. naliehavý, pálčivý: a. problém

  2. lek. prudký, silný, op. chronický: a. zápal;

 • akuzatív -u m. gram. 4. pád (v skloňovaní);

 • akuzatívny príd.: a-a väzba

 • akvamarín -u m.

  1. miner. drahokam modrozelenej farby

  2. mal. modrozelená farba;

 • akvamarínový príd.: a. prsteň, a-é more

 • akvarel -u L -i mn. -y m. mal. maľba vodovými farbami; takto namaľovaný obraz;

 • akvarelový príd.: a-á technika

 • akváriový príd.

 • akvárium -ia D a L -iu s. sklená nádržka na pestovanie vodných živočíchov;

 • aký zám. opyt.

  1. expr. i akýže vyj. otázku vzťahujúcu sa na vlastnosť, kvalitu al. ich stupeň: aké je to ovocie? aká hlboká je voda?

  2.citový ukaz. význ. (vo zvolacích vetách): aká hrôza! aká náhoda! aké strachy! netreba sa báť

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu prívlastkovú, prísudkovú, predmetovú, príslovkovú (často súvzťažné a. – taký, taký – a.): taký plat, a. si zaslúži;
  a. človek, taká reč;
  nevie, a. bude výsledok

  4. má význ. neurč. zám., nejaký: vezmi dosku, kde aká bude

  5. i akýže v rečníckych otázkach má vymedzovací význ.: a. by to malo zmysel nijaký

 • aký-taký zám. neurč. nejaký, akýsi: mám ešte akú-takú nádej

 • akýkoľvek akéhokoľvek zám. neurč. hocijaký; každý: prijal by akúkoľvek prácu;
  márna bola akákoľvek námaha;
  šaty bez akejkoľvek ozdoby úplne bez ozdoby;
  a. bol výsledok, nikdy nebol spokojný

 • akýsi zám. neurč.

  1. vyj. zvýraznenú neurčitosť vlastnosti al. kvality; nejaký, voľajaký: a. neznámy človek; prišli ta akísi ľudia; je a. mrzutý

  2. hovor. (za podst., obyč. v nadávkach) zosilňuje záporné hodnotenie, kadejaký, ledajaký, naničhodný: čudák a., pobehaj a., potvora akási

 • avšak spoj. priraď. kniž. ale, no: širší, a. výstižný termín;
  usmieva sa, a. nesmelo

 • čakáreň -rne ž. miestnosť určená pre čakajúcich: č. pre cestujúcich, č. u lekára;

 • čakárenský príd.: č-é priestory

 • opak. čakávať -a

 • opak. ďakúvať -a

 • fľak -u m. hovor.

  1. škvrna: mastný f., pes s čiernymi f-mi

  2. expr. kus, kúsok: f. zeme, poľa;

 • kľak -u m. tel. pokľaknutie; poloha pri pokľaknutí

 • koňak -u m. liehový nápoj vyrobený destiláciou vína: francúzsky k.;
  vajcový k. likér so žĺtkami;

 • mliečňak -a mn. N a A -y m.

  1. rybí samec

  2. hovor. mliečny zub

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV