Význam slova "rod" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • rod -u m.

  1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r.

  2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme

  3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín

  4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u;
  je r-om Slovák

  5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u

  6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.;
  slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu;

 • rodáčka -y -čok ž.

 • rodák -a mn. -ci m. krajan: r. z Turca, spišský r., zahraniční r-i;

 • rodený príd.

  1. pochádzajúci rodom: r. Slovák;
  Mária Horská, r-á Hečková

  2. majúci prirodzené vlohy, nadanie na niečo: r. organizátor, básnik

 • rodeo [i ró-] -ea D a L -eu s. kovbojská slávnosť spojená s krotením divých koní a býkov;

 • rodič -a mn. -ia m.

  1. otec al. matka: som tvoj r.

  2. iba mn. otec a matka: mať dobrých r-ov, vlastní r-ia;
  starí r-ia starý otec a stará matka;

 • rodička -y -čiek ž. žena pred pôrodom al. po ňom

 • rodičovský príd.: r. dom, r-á rada, výchova;

 • rodičovstvo -a s.: výchova k r-u

 • rodidlá -diel s. pomn. anat. ženské al. samičie pohlavné ústroje

 • opak. rodievať -a

  // rodiť sa

  1. prichádzať na svet: r-ia sa samé zdravé deti;

  2. dobre rásť a prinášať úrodu (o rastlinách): na juhu sa r-í hrozno;

 • opak. rodievať sa

 • rodina -y -dín ž.

  1. zákl. spoloč. jednotka, ktorú tvoria manželia (s deťmi): početná, bezdetná r.;
  pri stole sedí celá r.;
  hlava r-y

  2. príbuzenstvo, príbuzní: byť s niekým r.;
  to je blízka, ďaleká r.

  3. hovor. potomstvo: čakať r-u dieťa;
  mať r-u dieťa, deti

  4. spoločenstvo jednotlivcov s rovnakými záujmami ap.: r. záhradkárov, športovcov;

 • rodinka -y -niek ž. zdrob.

 • rodinkárstvo -a s. protekčné uplatňovanie príbuzenských vzťahov: pestovať r.

 • rodinne prísl.;

 • rodinný príd.

  1. k 1: r. byt, dom, r-é prostredie, r. príslušník;
  r. podnik v kt. pracujú príslušníci rodiny;
  r. román z prostredia rodiny;

  2. dôverný, familiárny: r-á atmosféra;

 • rodisko -a -dísk s. miesto narodenia: odísť z r-a, prísť na návštevu do r-a

 • rodiť nedok.

  1. privádzať na svet deti, mláďatá (o žene al. samici): je schopná r. zdravé deti, r. ťažko, bezbolestne;
  myš r-í živé mláďatá;

  2. prinášať plody, dávať úrodu (o rastlinách al. pôde): jablone dobre r-li;
  zle ošetrovaná pôda ner-í;

 • rodný príd.

  1. kt. je v príbuzenskom vzťahu, blízky rodom, vlastný: r. otec, r-á sestra, r-í bratia

  2. súvisiaci s narodením, prislúchajúci podľa narodenia, označujúci rodovú al. národnú príslušnosť: r. dom, r. kraj, r. jazyk;
  r. list úr. doklad o narodení;
  r-é meno krstné (kt. sa dáva po narodení k priezvisku)

 • rododendron -u m. okrasný ker pestovaný pre bohaté kvety, obyč. ružových až fialových odtieňov, bot. Rhododendron

 • rodokmeň -a m.

  1. zaznačený vývin rodu: panovnícky r.

  2. sled, postupnosť predkov: kôň s r-om

 • rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie;
  r-é znaky;
  r-é prípony

 • národ -a m.

  1. historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím, hosp., históriou, kultúrou a psychikou: slovenský n., slovanské, európske n-y;
  Organizácia Spojených n-ov, skr. OSN

  2. národnosť (význ. 3), etnikum: sťahovanie n-ov

  3. hovor. ľud, ľudia: na manifestácii bolo veľa n-a

  4. hovor. expr. skupina ľudí, pren. i zvierat so spoločnými záujmami, vlastnosťami ap.; spoločnosť, spoločenstvo: rybári sú svojrázny n., ženský n.;
  vrabce sú nespratný n.;

 • národík -a m. zdrob. k 1, 2, 4 i expr.

 • nesúrodý príd. rôznorodý, heterogénny, op. súrodý: n-á spoločnosť, n-é snahy;

 • nedok. odnárodňovať

  // odnárodniť sa stratiť vedomie príslušnosti k vlastnému národu, odrodiť sa: o-ená spoločnosť;

 • nedok. odnárodňovať sa

 • pôrod -u m. proces, ktorým sa na konci ťarchavosti dostáva plod z matkinho tela: ťažký, ľahký, bezbolestný p.;

 • súrodý príd. kniž. rovnorodý, homogénny, op. nesúrodý: s-é prvky, s-á spoločnosť;

 • nedok. zmedzinárodňovať

 • nedok. znárodňovať

 • nedok. zúrodňovať: z-nie pôdneho fondu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rth, ves, b, zut, eph, štof, ä it, bo, syp, cff, zad, kkt, karé, hlk, dct
Slovník skratiek: hpy, trr, f51, ch, úka, sta�, množ, hr, kj, bzv, c56, tsa, jaz, ofv, zms
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV