Hľadaný výraz "ak" v Slovníku cudzích slov

nájdených 338 výsledkov (3 strán)

 • AKA

  - skratka z anglického "Also Know As" - známy tiež ako

 • akácia

  - tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma

 • akadémia

  - starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom

 • akademický

  - týkajúci sa akadémie; školský; učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár); triezvy; čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu

 • akademik

  - člen akadémie vied alebo umení; najvyššia vedecká hodnosť

 • akademiker

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vysokoškolák

 • akademizmus

  - strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu; konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami; v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi

 • akalkúlia

  - strata schopnosti počítať

 • akant

  - rod tropických a subtropických rastlín; dekoratívna výzdoba hlavice antických stĺpov v podobe listu akantu

 • akantit

  - sulfid strieborný; odroda argentitu, čierne sfarbený nerast

 • akantóm

  - ohraničené bujnenie kože

 • akantóza

  - zhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky

 • akapnia

  - nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi

 • akarinóza

  - kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi

 • akarológ

  - odborník v akarológii, znalec života roztočov

 • akarológia

  - náuka o roztočoch, súčasť biológie

 • akatafázia

  - chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet

 • akatalektický

  - neúplný

 • akatízia

  - chorobná neposednosť, hyperaktivita

 • akawi

  - druh syra v slanom náleve

 • AKC

  - Skratka učebného predmetu Administratíva a hospodárska korešpondencia

 • akcelerácia

  - zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas

 • akcelerátor

  - časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“); urýchľovač; koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach

 • akcelerograf

  - prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelerometer

 • akcent

  - prízvuk, dôraz; znamienko prízvuku; spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia

 • akcentácia

  - zvýraznenie

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku

 • akcentovať

  - zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať

 • akcept, akceptácia

  - prijatie, príjem niečoho, akceptácia; prijatie zmenky akceptantom

 • akceptabilný

  - prijateľný, vyhovujúci

 • akceptant

  - príjemca cudzej zmenky

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice; porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti

 • akceptovať

  - prijať, súhlasiť s niečím alebo niekým

 • akcesia

  - prístup k už uzavretej zmluve; prírastok knižnice; pripojenie územia

 • akcesoria

  - nerast vyskytujúci sa v nepatrnom množstve vo vyvrelej hornine a nevplyvňujúci jej klasifikáciu

 • akcesorický

  - vedľajší, prídavný, nepodstatný

 • akcesórny

  - sprievodný, vedľajší

 • akcia

  - cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti; jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho; vo fyzike pôsobenie

 • akcidencia

  - niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie; prechodný, pominuteľný jav; príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia

 • akcidenčný

  - vedľajší, mimoriadny, príležitostný

 • akcidens

  - nepodstatné, nepatriace k podstate; dočasné, menlivé

 • akcident

  - nehoda; nepredvídaná udalosť, náhla príhoda

 • akcidentála

  - znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu; znamienko rušiace predznamenanie

 • akcidentálny

  - náhodný, nepodstatný, vedľajší

 • akcionár

  - majiteľ akcie, podielnik akciovej spoločnosti

 • akciová spoločnosť

  - podnik, ktorého kapitál je tvorený vkladmi účastníkov, akcionárov; akciovka

 • akciovka

  - akciová spoločnosť

 • akcíza, akcíz

  - daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta; spotrebná daň; stanovište daňovej kontroly

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie

 • akčný prúd

  - elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov

 • akčný rádius

  - krajná medza účinnosti, napr. doletu lietadla bez doplnenia pohonných látok

 • AKD

  - Skratka učebného predmetu Akademická debata

 • AKE

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná krajinná ekológia

 • aker

  - stará plošná jednotka v anglosaských krajinách, značka ac

 • AKII

  - skratka pre The Research and Information Institute for Agricultural Economics, Hungary - Inštitút pre výskum a informácie o poľnohospodárskej ekonomike, Maďarsko
  - v Maďarsku, skratka pre Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet - Výskumný a informačný ústav pre ekonomiku poľnohospodárstva

 • akinakes

  - krátky bronzový alebo železný meč Skýtov a Sarmatov

 • akineta

  - nedeliaca sa bunka

 • akinetický

  - nepohyblivý

 • akinéza

  - nepohyblivosť
  - nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí; neschopnosť pohybovať končatinami

 • akja, akija

  - sane v tvare loďky, používané pôvodne Eskimákmi a Laponcami, dnes aj horskou službou na zvoz ranených

 • AKKOR

  - skratka pre Russian Association of Private Farmers and Land Owners - Združenie súkromných roľníkov a vlastníkov pôdy Ruska

 • AKL

  - Nový Zéland, Auckland International Airport - skratka pre letisko

 • aklamácia

  - verejné hlasovanie zdvihnutím ruky; verejný prejav súhlasu; hlasité pozdravovanie

 • aklamovať

  - vítať, pozdravovať, hlasito volať

 • aklimácia

  - zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu

 • aklimatizácia

  - prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu

 • aklimatizovať (sa)

  - prispôsobiť (sa) zmeneným životným podmienkam

 • aklina

  - izočiara s nulovou magnetickou inklináciou, zhodná s geomagnetickým rovníkom

 • akmé

  - vrchol, vyvrcholenie nejakého procesu

 • akméizmus

  - literárny smer v Rusku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia

 • akné

  - uhrovitosť, hnisavý zápal mazových žliaz kože
  - uhrovitosť pleti, najmä počas puberty

 • AKO

  - Skratka učebného predmetu Anglická konverzácia

 • akoazma

  - zvonenie alebo praskanie v ušiach

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových osnov

 • akológ

  - odborník v akológii

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch

 • akomáňiňek

  - v oravskom nárečí - trošku

 • akomik

  - plešatý človek

 • akomodácia

  - schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti
  - prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia; schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností

 • akomodovať

  - prispôsobiť akomodáciou

 • akonitín

  - prudko jedovatý alkaloid

 • akontácia

  - záloha, napr. pri lízingu, čiastočná platba predom

 • akorád

  - v záhorskom nárečí - akurát

 • akord

  - súzvuk troch alebo viacerých tónov; úkolová práca alebo mzda

 • akordeón

  - ťahacia harmonika s klávesnicou

 • akordeonista

  - harmonikár, hráč na akordeóne

 • akostné víno

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Obohacovanie sa bude robiť podľa tohto predpisu pre biele vína najviac do 22 °NM a pre červené najviac do 24 °NM.

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • AKP

  - Skratka učebného predmetu Automatizované systémy riadenia keramického priemyslu

Pozri výraz AK v synonymickom slovníku slovenčiny.