Význam slova "stre" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 93 výsledkov (1 strana)

 • strebať -e -ú nedok.

  1. expr., (o ľuďoch) pejor. hltavo piť, chleptať (tekutinu, riedke jedlo): pes s-l vodu;
  s-e každú chvíľu

  2. pejor. opíjať sa (význ. 1);

 • štréber -a m. pejor. šplhúň, karierista;

 • štréberka -y -riek ž.;

 • štréberský príd.;

  štrébersky prísl.;

 • štréberstvo -a s.

 • strebkať nedok. zjemn. popíjať: s. čaj

 • dok. strebnúť, strebnúť si -e -ú -bol

 • strecha -y -riech ž.

  1. kryt na vrchnej časti budovy: škridlová, rovná s., slamená s. chalúpky

  2. vrchný kryt chrániaci vnútrajšok niečoho: s. auta

  3. prečnievajúci okraj klobúka, čiapky: klobúk s prehnutou s-ou

  kniž. rodná s. domov;
  nemať strechu nad hlavou nemať prístrešie;
  dostať niečo pod s-u (úspešne) dokončiť;
  mať niečo pod s-ou zaistené; vybavené;
  bývať s niekým pod jednou s-ou spoločne;
  hneď je → oheň na s-e;
  (červený) kohút na s-e horí;
  s. mu horí nad hlavou je v kritickej situácii;
  o tom už → vrabce na s-e čvirikajú;
  lepší vrabec v hrsti ako holub na s-e;

 • strechovito, strechovite prísl.: s. naklonený

 • strechovitý príd. kt. má tvar strechy: s. tvar;

 • strechový, strešný príd.: s-á konštrukcia;
  s-ná krytina;

 • strečing -u m. kondičná gymnastika vykonávaná bez náčinia;

 • strečingový príd.: s. úbor

 • strečkovať nedok.

  1. (o rožnom statku) splašene utekať (pred hmyzom): voly s-jú

  2. expr. splašene pobehávať; vyvádzať, blázniť sa: deti s-jú na dvore;

 • strečok -čka mn. N a A -y m. bodavá cudzopasná mucha kladúca vajíčka obyč. pod kožu niekt. cicavcov, zool. Oestrus

 • stred -u m.

  1. miesto približne rovnako vzdialené od okrajov, prostriedok: s. ihriska;
  s. mesta centrum;
  trafiť do s-u terča;
  geom. s. kružnice

  2. prostredná časť medzi začiatkom a koncom: s. knihy, v s-e týždňa

  3. obyč. v spoj. s predl. skupina, okruh ľudí, vecí, javov: vyvolili si zástupcu zo svojho s-u;
  prijali ho do svojho s-u medzi seba;
  v s-e rodiny je šťastný

  4. polit. smer medzi pravicou a ľavicou: politika s-u

  5. stredobod, centrum: byť s-om pozornosti prítomných;
  spoločenský s. mesta;
  byť v s-e záujmu;

 • streda -y -ried ž. 3. deň v týždni;
  cirk. Popolcová s., hovor. Škaredá s. deň, ktorým sa začína pôstne obdobie;

 • stredajší príd.: s. program (divadla)

 • stredisko -a -dísk s.

  1. inštitúcia, kde sa vykonáva istá činnosť: zdravotné, informačné, nákupné s.

  2. miesto, oblasť, v kt. je sústredená nejaká činnosť, centrum: turistické s., s. divadelného života, priemyselné s-á štátu;

 • strediskový príd.: s-á obec sústreďujúca organizačné a spoloč. funkcie

 • stredne prísl. k 2: s. veľký

 • strednodobý príd. určený, poskytovaný na stredne dlhý čas: s. úver na jedenpäť rokov

 • strednotechnický, správ. stredný technický: s-é sily, správ. stredné technické sily

 • strednotlakový príd. tech. zariadený na stredný tlak: s. kotol

 • stredný príd.

  1. kt. sa nachádza v strede, centrálny: s-á izba, s-á Európa, s-é Slovensko;
  anat. s-é ucho;
  šport. s. útočník

  2. kt. má prostrednú mieru istej vlastnosti, priemerný, prostredný; kt. je v poradí, v hodnotení ap. uprostred: s-á akosť;
  človek s-ej postavy, s-ého veku;
  s. žiak priemerný;
  s-é zdravotnícke, technické sily so stredoškol. kvalifikáciou;
  s-á škola s maturitou;
  gram. s. rod zahŕňajúci najmä pomenovania mláďat a tých vecí, kt. nepatria do muž. ani žen. rodu, neutrum;
  s-é (rozhlasové) vlny v rozsahu od 100 do 1000 m;
  šport. (beh na) s-é vzdialenosti na 800 – 1500 m

  → zlatá s-á cesta;

 • stredoamerický príd. vzťahujúci sa na Stred. Ameriku: s-é štáty

 • stredoázijský príd. vzťahujúci sa na Stred. Áziu: s-é republiky

 • stredobod -u m. niekto, niečo, na koho, na čo je sústredená najväčšia pozornosť, centrum, stred: s. záujmu;
  byť s-om pozornosti

 • stredoeurópsky príd. vzťahujúci sa na stred. Európu: s-e štáty;
  s. čas majúci o 1 hodinu viac ako greenwichský (svetový) čas, skr. SEČ

 • stredoľavicový príd. politol. názorovo orientovaný na politický stred až ľavicu, stredoľavý: s-é postoje

 • stredoľavý príd. politol. stredoľavicový: s-á strana

 • stredom

  I. prísl. prostriedkom: ísť s.

  II. predl. s G prostriedkom: potok tečie s. dediny

 • stredometrážny príd.: s. film so stred. metrážou

 • stredomorský príd. vzťahujúci sa na Stredozemné more: s-á krajina, oblasť, s-é ostrovy;
  s-é podnebie, rastliny

 • stredopoliar -a m. hráč pohybujúci sa v strednej časti ihriska;

 • stredopoliarka -y -rok ž.;

 • stredopoliarsky príd.

 • stredopravicový príd. politol. názorovo orientovaný na politický stred až pravicu, stredopravý: s. blok

 • stredopravý príd. politol. stredopravicový: s. vládny kabinet

 • stredoškoláčka -y -čok ž.

 • stredoškolák -a mn. -ci m. žiak al. absolvent stred. školy;

 • stredoškolský príd. vzťahujúci sa na stred. školu: s. profesor, s-é vzdelanie

 • stredoslovenský príd. vzťahujúci sa na stred. Slovensko: s-é piesne, s-é nárečia

 • stredovek -u m. obdobie od zániku Západorímskej ríše (476) do objavenia Ameriky (1492): raný, vrcholný s.;

 • stredoveký príd.: s-é stavby, umenie

 • stredovo prísl.

 • stredový príd. k 1: s-á poloha;
  geom.: s. uhol, s-á súmernosť;
  šport. s. hráč hrajúci v strede (poľa);

 • stredovýchodný príd. vzťahujúci sa na Stredný východ: s-é krajiny

 • stredozemie -ia s. odb. územie ležiace vnútri krajiny, územia, vnútrozemie;
  geogr. Stredozemie územie ležiace okolo Stredozemného mora;

 • stredozemský, stredozemný príd.: s-ské podnebie;
  s-á oblasť;
  geogr. S-né more medzi Európou, Afrikou a Áziou

 • stredtýždeň -dňa m.

  1. dni v strede týždňa (streda, štvrtok)

  2. dni medzi dvoma nedeľami; všedné dni týždňa: múzeum navštevujú aj v s-i

 • streh -u m. napätá pozornosť, ostražitosť

  byť v s-u striehnuť

 • strek -u m.

  1. vystrieknutie: s. krvi

  2. víno so sódou al. minerálnou vodou: (vínny) s.

 • štreka -y -riek ž. hovor. trať (význ. 1 3); železnica

 • dok. k 1, 2 streknúť -e -ú -kol, strieknuť -e -u -kol

 • strela -y -riel ž.

  1. súčasť náboja, predmet, kt. po vystrelení vyletí zo strelnej zbrane: trhavá s., s. z pušky, kuše;
  zasiahnuť s-ou cieľ

  2. prudké usmernenie lopty, puku na bránu; takto usmernená lopta, puk: s. na bránu;
  chytiť prudkú s-u

  expr. letieť, bežať ap. ako s. rýchlo;
  v zahrešeniach: s. jasná, okovaná! s., sto s-l ti do matere! sto s-l hrmených, okovaných!

 • streľba -y -lieb ž. strieľanie: cvičná s., s. z pušky, s. do terča;
  s. na bránu (vo futbale, v hokeji ap.)

 • strelec -lca m.

  1. kto strieľa zo zbrane; kto sa zaoberá streľbou (ako športovec, poľovník ap.): guľometný s.;
  s-ovi ušla srna;
  žart. sviatočný s. (o poľovníkovi) občasný; kt. zriedka trafí

  2. hráč, kt. strieľa na bránu al. kt. dal gól, kôš: s. gólu

  3. v niekt. armádach príslušník pechotných útvarov

  4. šach. figúrka, kt. sa pohybuje uhlopriečne;

 • strelecký príd. k 1 – 3: s. výcvik;
  s-é šťastie;
  s-á jednotka;

  strelecky prísl.: s. pohotový hráč;

 • strelectvo -a s. šport. streľba na terč

 • strelene prísl.;

 • strelenosť -i ž.

 • strelený príd. hovor. pejor. nenormálny, pojašený, trafený: prečo to urobil? – lebo je (trocha) s.;

 • streliť -ľ! dok.

  1. vystreliť (význ. 1), vypáliť: s. na cieľ, s. z pištole;
  hore ruky, lebo s-m!

  2. zasiahnuť strelou: s-l mu do srdca;
  s. vedľa i fraz. pomýliť sa (v úsudku, zámere)

  3. (v loptových hrách, hokeji) usmerniť strelu na bránu, kôš: s. zblízka;
  s. gól, kôš dať

  4. expr. dať zaucho, úder, vylepiť: s-m ti (jednu)!

  (zostal, bol,) akoby bol doňho s-l prekvapil sa, preľakol sa;
  rozpŕchli sa, akoby bol do nich s-l rýchlo;
  expr.: s. capa povedať, urobiť hlúposť, blamovať sa;
  s. očami po niekom, niečom rýchlo prezrieť;
  s. naslepo a) nerozmyslene povedať b) pokúsiť sa uhádnuť;
  na dobré s-enie dosť ďaleko;

 • strelivo -a s. hromad. náboje do strelných zbraní, munícia

 • strelka -y -liek ž. magnetka: s. kompasu

 • strelkyňa -e -kýň ž. k 1, 2;

 • strelnica -e -níc ž. miesto určené na výcvik v streľbe: vojenská s.

 • strelný príd.

  1. určený na strieľanie: s. prach, s-é zbrane

  2. spôsobený strieľaním: s-á rana

  3. týkajúci sa odstreľovania: s-é práce (v lome, v bani)

 • strémovať dok. hovor. spôsobiť trému: s. recitátora pred vystúpením

  // strémovať sa dostať trému, podľahnúť tréme: s-ný žiak

 • strepať -e -ú dok. hovor. expr.

  1. pohádzať dovedna, potrepať: s. veci na hŕbu

  2. zraziť (význ. 1), zvaliť: s-li chlapa na zem

  // strepať sa

  1. dať sa dovedna, zbiť sa: ovce sa s-li na jedno miesto

  2. (s)padnúť (význ. 1), zvaliť sa: s-l sa do potoka

 • streptokok -a m. biol. mikroorganizmus, kt. vyvoláva niekt. infekcie (napr. angínu);

 • streptokokový príd.: s-á nákaza

 • streptomycín -u m. antibiotikum so širokým spektrom pôsobenia, účinnosti;

 • streptomycínový príd.

 • stres -u m. nadmerná psychická záťaž organizmu;

 • stresovať nedok. i dok. spôsobovať, spôsobiť stres: každé vystúpenie ho s-uje; s-ný študent

 • stresový príd.: s-á situácia

 • strestať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! dok. kniž. potrestať: s. zradcu, vinu

 • stret -u m. subšt. konflikt, rozpor, kolízia

 • stretať -á, stretávať -a nedok.

  1. prechádzať popri niekom, niečom pohybujúcom sa v protismere: s. ľudí, autá

  2. pri prechádzaní popri niekom sa dostávať s ním do styku: všade s-á známych;

 • stretávací príd. určený na stretávanie: s-ie svetlá tlmené (na motor. vozidle)

 • stretávka -y -vok ž. hovor. (pravidelne sa opakujúce) stretnutie záujmovej al. inej skupiny: maturitná s., mali sme s-u

 • stretko -a -tiek s. slang. stretnutie mládeže s duchovným programom (pôv. za totalitného režimu): tešiť sa na s.

 • dok. stretnúť -e -ú -tol: pren. s-lo ho (ne)šťastie zastihlo ho

  // stretať sa, stretávať sa

  1. pri chôdzi, jazde sa dostávať do blízkosti niekoho, niečoho pohybujúceho sa v protismere: s. sa po ceste s ľuďmi, autá sa s-jú

  2. stýkať sa (význ. 1), schádzať sa, vídať sa: s. sa s priateľmi (v kaviarni)

  3. prichádzať do styku, dosahovať; zažívať: s. sa s obdivom, s prekážkami

  4. zbiehať sa (význ. 1), spájať sa, križovať sa: tu sa s-jú štyri cesty;

 • dok. stretnúť sa

  1. k stretať sa;

  2. naraziť na seba, zraziť sa (v spore ap.): s. sa v boji;
  šport. s. sa vo finále zohrať finálový zápas

  expr. ešte sa s-me! porátame sa (vyhrážka)

 • stretnutie -ia s.

  1. schôdzka (význ. 2): dohovoriť si s.;
  maturitné s. schôdzka maturantov po istom čase

  2. zápolenie, zápas: futbalové, priateľské s.;
  názorové s. konflikt

 • prístrešie -ia s.

  1. príbytok, útulok: dať, poskytnúť niekomu p.;
  nemať p.;
  byť bez p-ia

  2. prístrešok: p. pre dobytok

 • prístrešok -ška m. kryt nad niečím v podobe strechy, prístrešie: p. nad balkónom, p. na bicykle

 • nedok. sústreďovať

  // sústrediť sa: športová činnosť sa s-la v kluboch;
  s. sa na splnenie úlohy;

 • nedok. sústreďovať sa

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV