Význam slova "sko" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • skoba -y skôb ž. hrubší kovový klinec zahnutý na jednom al. obidvoch koncoch do pravého uhla, kramľa: spojiť s-ou, zatĺcť (horolezeckú) s-u;

 • skobka -y -biek ž. zdrob.

 • skočiť dok.

  1. skokom prekonať vzdialenosť al. prekážku a tak sa premiestniť: s. do vody, do výšky, s. zo stromu

  2. hovor. odísť (význ. 1), odskočiť si: s. (si) na pivo, po cigarety, do autoservisu

  3. expr. prudkým pohybom sa dostať, vrhnúť sa: s. ku dverám, do autobusu, k telefónu;
  slzy jej s-li do očí nahrnuli sa

  4. zaútočiť, vrhnúť sa: s. na súpera

  5. hovor. expr. chopiť sa (význ. 2), chytiť sa: s-li na našu ponuku

  s-l by zaňho aj do ohňa je mu veľmi oddaný;
  s. niekomu do reči prerušiť ho v rozprávaní;
  s-li si do → vlasov;

 • skočka -y -čiek ž. škodlivý hmyz žijúci najmä v zelenine a v obilí, zool. Phyllotreta

 • škoda2 -y ž. auto zn. Škoda

  škoda1

  I. -y škôd ž.

  1. hmotná al. iná strata spôsobená poškodením, znehodnotením niečoho: hospodárska š., vojnové š-y, š-y na majetku, na životoch, na zdraví;
  zapríčiniť, spôsobiť, nahradiť š-u

  2. strata, ujma, nevýhoda, neprospech, op. osoh: robiť niečo na vlastnú š-u

  byť na š-u, robiť š-u škodiť

  narobiť viac š-y ako osohu urobiť niečo zle;
  učiť sa na vlastnej š-e;

 • škodca -u mn. -ovia m.

  1. mn. i -e škodlivý živočích al. rastlina: ochrana proti š-om

  2. človek, kt. niečo poškodzuje, záškodník: š. záujmov národa;
  počítačový š.;

 • škodcovský príd. k 2: š-á činnosť;

 • škodcovstvo -a s.

 • škodiť nedok. spôsobovať škodu, ujmu, byť na škodu, robiť škodu: š. človeku, rastlinám;
  fajčenie š-í (zdraviu)

 • škodlivina -y -vín ž. škodlivá látka

 • škodlivo prísl.;

 • škodlivosť -i ž.

 • škodlivý príd. spôsobujúci ujmu, škodu; ničivý, zhubný: š. hmyz, š-é účinky, výpary;
  zdraviu š-á látka;
  mať š. vplyv;

 • škodný

  I. príd. zastaráv.

  1. škodlivý: š-é zviera

  2. iba v spoj. (ne)byť š. (ne)škodovať

  II. škodná ž. poľov. slang. škodlivá zver

 • škodoradosť -i ž. zlomyseľná radosť zo škody, z nešťastia ap. iného: ľudská š.;
  oči mu svietili od š-i;

 • škodoradostne prísl.

 • škodoradostník -a mn. -ci m. škodoradostný človek

 • škodoradostný príd.: š. človek;
  úsmev, smiech;

 • škodovať nedok. mať ujmu, škodu, byť poškodený: veľa š., domáci š-jú na prázdnych izbách

 • škodovka -y -viek ž. hovor. auto zn. Škoda

 • škodový príd.: š-é poistenie

  II. škoda vetná prísl.

  1. vyj. ľútosť nad niekým, niečím al. nad (ne)uskutočnením nejakého deja: š. by ho bolo, š. každej koruny;
  š., že neprišiel;
  expr. škoda-preškoda, že odišiel

  2. vyj. zbytočnosť istej činnosti: š. sa namáhať, š. hovoriť

  expr. š. nohy (topánky) drať nehodno sa unúvať;
  š. reči je to zbytočné

 • skok -u m.

  1. pohyb, kt. vzniká odrazom nôh od zeme: veľký, plavný s.;
  s. o žrdi, do diaľky, s-y do vody šport. disciplíny;
  preteky v s-och

  2. náhla zásadná zmena: vývinový s., myšlienkové s-y;
  filoz. zmena z jednej kvality na inú

  byť na s. veľmi blízko;
  (od)ísť (iba) na s. na chvíľku;
  s. do neznáma neuvážené konanie;

 • skokan -a m.

  1. kto vie skákať: vynikajúci, slabý s.

  2. pretekár v skokoch: s-i na lyžiach, do vody

  3. mn. N a A -y neživ. žaba žijúca vo vode al. na zemi (na vlhkých lúkach, v lesoch): zool. s. zelený, veľký;

 • skokanka -y -niek ž. k 1, 2;

 • skokanský príd.: s. mostík, s-á veža

 • skokom prísl. skáčuc, rýchlo: prísť s.

 • skokový príd.: s-á súťaž

 • skoksovať dok. tech. vyrobiť koks: s. uhlie, s-ná rašelina

 • škola -y škôl ž.

  1. výchovno-vzdelávacia inštitúcia; jej budova: materská, základná, vysoká š.;
  cirkevná, súkromná š.;
  základná umelecká š.;
  chodiť do š-y;
  postaviť š-u

  2. hovor. vyučovanie (význ. 1, 2): dnes nie je š.;
  byť, zostať po š-e za trest po vyučovaní

  3. výchova (význ. 1, 2), poučenie, životné skúsenosti: tvrdá š., mať dobrú š-u

  4. hovor. štúdium (význ. 2), vzdelávanie: poslať syna do škôl

  5. učebná metóda; učebnica (obyč. hudby): husľová, klavírna š.

  6. stúpenci istého filoz., ved., umel. smeru: Hegelova, Štúrova š.

  chodiť poza š-u svojvoľne vynechávať vyučovanie;
  š. života činnosť, prostredie, kt. poskytuje potrebné skúsenosti;
  vyjsť š-u vychodiť;

 • skolabovať dok. utrpieť kolaps;

 • školáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • školáčka -y -čok ž.;

 • školácky príd. i prísl.: š-a chyba základná;
  š. pamflet naivný;
  š. sa vyjadrovať primitívne;

 • školák -a mn. -ci m. žiak zákl. al. stred. školy;

 • skolaudovať dok. vykonať kolaudáciu: s. stavbu, s-né byty

 • skolektivizovať dok. ku kolektivizovať: s-né poľnohospodárstvo

 • školenie -ia s.

  1. vyučovanie (význ. 1), vzdelávanie obyč. v kurzoch: odborné, jazykové š., š. manažérov

  2. zastaráv. školské vzdelanie: neušlo sa mu š-ia

 • školenosť -i ž.

 • školený príd.

  1. vzdelaný, študovaný, vyučený; vycvičený: š. personál;
  š. hlas

  2. vin.: š-é víno upravené rozlič. zásahmi po vykvasení;

 • školička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • skoliť -ľ! dok. úderom zraziť, zabiť: s. vlka, s. protivníka

 • školiť -ľ! nedok.

  1. vzdelávať, učiť, vyučovať: odborne š. zamestnancov, pracovníkov banky

  2. expr. poúčať

  // školiť sa získavať vedomosti

 • školiteľ -a mn. -ia m. kto niekoho školí (vo ved. výchove): š. ašpirantov, doktorandov;

 • školiteľka -y -liek ž.;

 • školiteľský príd.;

 • školiteľstvo -a s. funkcia školiteľa

 • škôlka -y -lok ž.

  1. hovor. materská škola

  2. les., ovoc. pozemok na pestovanie sadeníc: lesná, ovocná, šľachtiteľská š.

 • škôlkar -a m.

  1. hovor. žiak materskej školy

  2. ovoc., les. pestovateľ mladých stromčekov v škôlke;

 • škôlkarský príd.;

  škôlkarsky prísl.;

 • škôlkarstvo -a s.

 • školné s. poplatok za vyučovanie: zaplatiť š.

 • školníčka -y -čok ž.;

 • školnícky príd.: š. plat, byt;

 • školníctvo -a s.

 • školník -a mn. -ci m. zamestnanec starajúci sa o udržiavanie škol. budovy;

 • školomet -a m. pejor. kto sa mechanicky pridŕža (škol.) príručiek, poučiek ap.;

 • školometský príd.: š. výklad;

  školometsky prísl.;

 • školometstvo -a s.

 • školopovinnosť -i ž.

 • školopovinný príd. na kt. sa vzťahuje povinnosť navštevovať škol. vyučovanie: š-á mládež;
  š. vek;

 • školovanosť -i ž.

 • školovaný príd. zastaráv. vzdelaný, študovaný: š. človek;

 • školský príd.

  1. k 1, 2: š. rok, š. dvor;
  š-í bratia rehoľa venujúca sa výchove mládeže

  2. názorný, jasný: š. príklad;

 • školstvo -a s.

  1. organizácia, systém škol. výchovy: štátne, cirkevné š., ministerstvo š-a

  2. hromad. školy: učňovské, poľnohospodárske š.;

 • skombinovať dok. kombinovaním spojiť: s. farby, s-né šaty;
  s. myšlienky

 • skomercializovať, skomercionalizovať dok. uplatniť komerčný zreteľ: s. reklamu, umenie

 • skomolenina -y -nín ž. hovor. popletenina: jazyková, štylistická, myšlienková s.

 • skomoliť -ľ! dok. hovor. spliesť (význ. 3), popliesť, prekrútiť: s. text, názov

 • skompletizovať dok. kniž. urobiť kompletným: s. časopisy, zbierku

 • skomplikovať dok. urobiť komplikovaným: s. otázku, s. si život

  // skomplikovať sa stať sa komplikovaným: situácia sa s-la

 • skomponovať dok. ku komponovať: s. symfóniu

 • skompromitovať dok. ku kompromitovať: s. priateľa, s-ná skupina

  // skompromitovať sa: s. sa pred verejnosťou

 • skon -u m. kniž. skonanie, smrť: smutný, tragický, nečakaný s.

 • skonať dok. kniž. zomrieť: ticho s., s. v bolestiach

  až do s-nia sveta vždy;

 • nedok. skonávať -a

 • skoncentrovať dok. ku koncentrovať, sústrediť: s. výrobu, s. pozornosť, s-ná sila

  // skoncentrovať sa: s. sa na úlohu

 • skoncipovať dok. urobiť koncept, zostaviť: s. list, zmluvu

 • skončiť -nč/-i! dok.

  1. dokončiť, zakončiť, zavŕšiť, op. začať: s. školu, prácu, službu, sezónu

  2. urobiť koniec, prerušiť: s. s ohováraním;
  s. so životom;
  hovor. s tebou som s-l ďalej s tebou nehovorím

  3. dostať sa do niečoho nepríjemného: s. na šibenici, v záchytke

  4. docieliť istý výsledok: s. na 3. mieste, napokon s-l ako zástupca podniku

  5. zomrieť: s. pod kolesami auta

  // skončiť sa dostať sa na koniec, mať koniec, zavŕšiť sa, op. začať sa: zápas sa s-l, prednáška sa s-la

 • skoncovať dok.

  1. skončiť (niečo nepríjemné, zdĺhavé): s. spor, jalovú debatu

  2. prestať sa zaoberať, zbaviť sa (niečoho neželateľného): s. s váhaním, s. s odporom

 • skonfiškovať dok. zhabať (význ. 1): s. majetok, náklad časopisu, s-né vydanie diela

 • skonkretizovať dok. ku konkretizovať: s. návrh, myšlienku, tézu

 • skonkrétniť -i dok. urobiť konkrétnejším, konkrétnym: s. predstavu, úlohu

 • skonsolidovať dok. ku konsolidovať, ustáliť, urovnať: s. pomery, front

  // skonsolidovať sa: situácia sa s-la

 • skonštruovať dok. ku konštruovať, zostrojiť: s. stroj, stavbu, projekt

 • skontaktovať dok. uviesť do kontaktu: s. podnikateľov

  // skontaktovať sa nadviazať kontakt: s. sa so zahraničnou firmou

 • skontrolovať dok. ku kontrolovať: s. úlohu, s. nastavenie motora

 • skonzumovať dok. ku konzumovať: s. zásoby, s. prídel mäsa

 • skoordinovať dok. ku koordinovať: s. plány, súpis názvov

 • škop1 -a mn. N a A -y m. vykastrovaný baran, škopec;

  škop2 -a m. menšia (drevená) nádoba, šaflík;

 • skopať -e -ú dok.

  1. kopaním (význ. 1) upraviť: s. hriadku, s-ný briežok

  2. kopaním (význ. 4) zasiahnuť, nakopať: s. výtržníka

  3. kopaním (význ. 4) odstrániť, odkopať: s. prikrývku

  4. subšt. spraviť s chybami, pokaziť: s. skúšku, úlohu;

 • nedok. k 3 skopávať -a

  // skopať sa odkopať sa;

 • nedok. skopávať sa -a

 • škopec -pca mn. N a A -e m. škop1

 • škopík -a, škopok -pka m.

  1. zdrob. ku škop

  2. škop2

 • škopiť nedok. kastrovať (barana)

 • skopnieť -ie -ejú dok. stratiť sneh: kopce, doliny s-li;
  neos. čoskoro s-ie

 • škopovina -y -vín ž. koža zo škopa1, ovčina

 • škopový príd.

 • skopŕcnuť sa -e -u -col dok. expr. zvaliť sa (význ. 2 – 3), spadnúť: chlapec sa s-ne, diviak sa s-l

 • skôr

  I. prísl.

  1. prv (význ. 1), včaššie, op. neskôr, neskoršie: odísť, prísť, vstať s.

  2. kedysi, predtým: všetko je ako s.

  3. pravdepodobnejšie, ľahšie: tak sa s. získajú peniaze

  kto s. príde, ten s. melie rýchlosť sa vypláca;
  s. alebo neskôr, s. či neskôr, skôr-neskôr raz (to bude) naisto;
  nevie, čo s. (do ruky chytiť)veľa roboty

  II. spoj.

  A. priraď. skôr – ako, než, (a) nie vyj. vylučovací vzťah s uprednostnením 1. člena: s. by sme mali robiť ako čítať

  B. podraď. skôr ako, skôr než uvádza časovú vetu: vyzdravel, s. ako začal užívať lieky

  III. čast. zdôrazňuje platnosť výrazu; väčšmi, viac, predovšetkým: ide s. o budúcnosť;
  je s. mestským človekom

 • škorčí príd.

 • skóre neskl. s. pomer gólov, bodov ap. v šport. zápase

 • škorec -rca mn. N a A -e m. spevavý sťahovavý vták živiaci sa hmyzom a drobným ovocím, zool. Sturnus;

 • skorej

  I. prísl.

  1. skôr (význ. 1), skoršie, včaššie, op. neskôr, neskoršie: dôjsť, vrátiť sa s.

  2. skôr (význ. 3), ľahšie: tam sa dá s. zamestnať

  II. skorej – ako, než, (a) nie spoj. priraď. vyj. vylučovací vzťah s uprednostnením 1. člena: je to s. nepozornosť ako úmysel;
  s. sa mal usilovať a nie vzdychať

  III. čast. skôr, viac, väčšmi: je s. priateľom

 • škorica -e ž. voňavé korenie zo sušenej kôry škoricovníka;

 • škoricovník -a m. tropická rastlina s aromatickou kôrou, bot. Cinnamomum

 • škoricovohnedý príd. hnedý ako škorica

 • škoricový príd.: š-á vôňa;
  š. cukor so škoricou;
  š-á farba červenohnedá ako škorica

 • skorigovať dok.

  1. opraviť chyby v texte: s. článok, sadzbu

  2. napraviť, usmerniť: s. letovú dráhu, s. záujmy

 • skormútene, skormúteno prísl.;

 • skormútenosť -i ž.

 • skormútený príd. smutný (význ. 1), zarmútený, skľúčený: s-í rodičia, s. výraz;

 • skôrnatieť -ie -ejú dok. stať sa kôrnatým: zem s-la;
  s-ená cieva zúžená a stvrdnutá

 • skoro

  I. prísl.

  1. o krátky čas, čoskoro, onedlho: s. bude svadba

  2. zavčasu (význ. 1), op. neskoro: s. vstávať, líhať, s. ráno

  3. zastaráv. rýchlo (význ. 1), chytro, op. pomaly: chlapče, s.!

  II. čast. takmer, bezmála: s. vždy, s. pol roka, s. sa urazil

 • skorocel -u m. liečivá bylina s listami v prízemnej ružici a bezlistým stvolom, bot. Plantago;

 • skorocelový príd.: s. sirup

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: elh, keď, vos, cmt, ã es, vpd, kld, cv, ruã ã, ukptf, t鎈, ssg, sae, kyr, uvy
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV