Význam slova "pol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 364 výsledkov (4 strán)

 • pol neskl. čísl. zákl. zlom. polovica, polovička: p. pecňa chleba;
  p. vagóna uhlia;
  p. roka;
  je p. deviatej;
  o p. roka;
  p. druha hodiny jeden a pol;
  p. treťa metra dva a pol

  nepovedať ani p. slova nič;
  počúvať na p. ucha nesústredene;
  hovoriť na p. úst a) nedbanlivo b) neochotne;
  čistota p. života (porekadlo)

  pól -u m.

  1. bod na povrchu Zeme, ktorým prechádza zemská os: severný, južný p.

  2. fyz. miesto sústredenia magnetických, elektr. síl telesa

  3. elektrotech. vstup al. výstup elektr. prúdu: kladný, záporný p.

  byť, stáť na opačnom p-e mať krajne odlišné stanovisko;

 • polabčina -y ž. jazyk vymretých polabských Slovanov

 • polabský príd.: p-í Slovania kt. boli usadení na dolnom toku rieky Labe

 • poľadovica -e -víc ž. klzký ľadový povlak na teréne, ľadovica: p. na ceste, nebezpečenstvo p-e

 • poľahčiť dok. urobiť ľahším, uľahčiť: p. si živobytie;

 • nedok. poľahčovať

  // poľahčiť sa uľahčiť sa, uľaviť sa: pocítiť p-enie;
  neos. chorému sa p-lo

 • poľahčujúci príd.: práv. p-a okolnosť kt. je dôvodom na zníženie trestu, op. priťažujúca

 • poľahky prísl. ľahko, bez námahy: p. predbehnúť súpera

 • poľahnúť -e -ú -hol dok. skloniť sa, zvaliť sa na zem (obyč. o obilí), povaliť sa: po daždi raž p-la;
  p-té obilie;

 • poľahoba -y -hôb ž. uľahčenie, poľahčenie, úľava: práčka je v domácnosti p-ou

 • polahoda -y -hôd ž. príjemný pocit, pohoda, potešenie: debatovať s ním bola p.;
  p. večera

 • poľahučky, poľahunky prísl. expr. ľahko, zľahka: p. vojsť

 • poľakano, poľakane prísl.: p. sa obzerať

 • poľakaný príd. kt. sa poľakal, naľakaný, vyľakaný; svedčiaci o poľakaní: p-é žriebä;
  mať p. výzor;

 • poľakať dok. naľakať, poplašiť: výstrely ho p-li

  // poľakať sa naľakať sa, zľaknúť sa, splašiť sa: kone sa p-li

 • polámať -e -u dok.

  1. lámaním rozdeliť, rozlámať: p. raždie

  2. zlomením poškodiť, zničiť: p. stoličku

  expr. byť ako p-ný veľmi ustatý

  // polámať sa zlomiť sa (na viac kusov): hrable sa p-li

 • poľana -y -lian ž. horská lúka: kosiť p-u;

 • polapať dok. pochytať, schytať: mačka p-la všetky myši

 • polapiť dok.

  1. chytiť, dochytiť: p. zlodeja

  2. trocha expr. schytiť, pochytiť: p. sekeru

 • polarimeter -tra L -i mn. -e m. fyz. prístroj na skúmanie opticky aktívnych látok;

 • polarimetrický príd.

 • polarita -y -rít ž.

  1. fyz. jav zvýšenia magnetických al. elektr. vlastností na póloch

  2. kniž. napätie, protikladnosť, vyhrotenie: p. dramatického diela;

 • polaritný príd.

 • polarizácia -ie ž.

  1. fyz. usmernenie vlnenia do jednej roviny

  2. elektrotech. proces, pri kt. telesá nadobúdajú elektromagnetické vlastnosti

  3. kniž. vyhrocovanie, vyhrotenie, vyostrovanie, vyostrenie: p. názorov;

 • polarizačný príd.: p. prúd

 • polarizovane prísl.;

 • polarizovanosť -i ž.

 • polarizovaný príd. vyhrotený, vyostrený na protichodné pozície: p-á politická scéna, p-á spoločnosť;

 • polárnik -a mn. -ci m. skúmateľ polárnych oblastí Zeme

 • polárny príd. k 1: geogr. p. kruh rovnobežka na 66. st. 30. min.;
  p-a noc (za polárnym kruhom) obdobie, počas kt. Slnko zostáva viac ako 24 hod. pod horizontom

 • polarograf -a mn. -i m. živ. odborník v polarografii;

  polarograf -u mn. -y m. neživ. polarografický prístroj;

 • polarografia -ie ž. elektrochemická analytická metóda založená na zmene napätia v ortuťovej elektróde;

 • polarografický príd.: p-á analýza;

  polarograficky prísl.

 • polarografka -y -fiek ž.;

 • poláskať -a dok. prejaviť city láskaním: p. dieťa

 • polatinčiť -nč/-i! dok. dať latinský ráz: p. si meno;

 • nedok. polatinčovať

  // polatinčiť sa dostať latinský ráz;

 • nedok. polatinčovať sa

 • poľaviť dok.

  1. stať sa miernejším, zmierniť sa, popustiť, povoliť: mrazy p-li

  2. znížiť výkon, ochabnúť: p. v práci;

 • nedok. poľavovať

 • polčas -u m.

  1. polovica času, v kt. sa niečo uskutočňuje (napr. fyz. deje, šport. hry): prvý, druhý p.

  2. prestávka medzi dvoma polovicami hracieho času: ísť si cez p. zajesť

 • polcesta -y ž. polovička cesty, vzdialenosti: byť na p-e;
  vrátiť sa z p-y i fraz. vzdať sa dokončenia začatého;
  ostať, zastaviť sa na p-e i fraz. nedokončiť načaté

 • poldecák -a m. hovor. poldecový pohárik

 • poldeci neskl. s. hovor. pol decilitra: vypiť p. (vodky)

 • poldecový príd. majúci obsah pol decilitra: p. pohárik

 • poldeň -dňa m. pol dňa: cesta trvala p.

 • poldenný príd. trvajúci pol dňa, poldňový (význ. 1): p. výlet

 • poldňový príd.

  1. trvajúci pol dňa, poldenný: p-é zasadanie

  2. pol dňa starý: p-é kurča

 • poldruhahodinový príd. trvajúci hodinu a pol: p. program

 • poldruhametrový príd. kt. má meter a pol: p. stĺp

 • poldruharočný príd.

  1. trvajúci rok a pol: p. pobyt

  2. rok a pol starý: p-é dieťa

 • pole -a s.

  1. obrábaný pozemok, roľa: úrodné p-ia, kukuričné p.;
  zorať, obsiať p.

  2. územie mimo obce, chotár: šíre p.;
  ísť do p-a

  3. miesto dobývania, výskytu: naftové, diamantové p-ia;
  mínové p. zamínované územie

  4. kniž. bojisko: vytiahnuť do p-a;
  padnúť v p-i

  5. ohraničená plocha: p-ia na šachovnici

  6. priestor, v kt. pôsobí fyz. účinok: elektromagnetické p.

  7. okruh činnosti, pôsobenia, oblasť: pracovať na športovom p-i

  byť, stáť ako hruška v p-i osamotený;
  kniž.: mať → voľné p.;
  p. neorané nepreskúmaná oblasť;

 • polemickosť -i ž.

 • polemický príd.: p. článok, p. tón;

  polemicky prísl.: p. zahrotený;

 • polemika -y -mík ž. útočná, ostrá výmena názorov: literárna p.

  viesť p-u polemizovať;

 • polemizovať nedok. viesť polemiku: p. s kolegom o nevyjasnených otázkach

 • poleno -a -lien s.

  1. kus siahovice: p-á uložené do štôsu

  2. polienko: nakálané p-á;
  doniesť za kôš p-n

  expr. hluchý, hlúpy ako p. veľmi;
  hádzať niekomu p-á pod nohy;

 • polený príd. pripravený polením: p-é marhule

 • polepiť dok.

  1. postupne prilepiť, popriliepať: p. známky na listy

  2. priliepaním, naliepaním pokryť, oblepiť: p. plot plagátmi

  // polepiť sa zlepiť sa, pozliepať sa: vlasy sa mu od potu p-li

 • polepšiť dok.

  1. urobiť lepším, zlepšiť: p-li mu plat

  2. (morálne) napraviť: p. previnilca;

 • nedok. polepšovať

  // polepšiť sa

  1. stať sa lepším, zlepšiť sa: jeho zdravotný stav sa p-l;
  neos. p-lo sa mu

  2. (morálne) sa napraviť: mal by si sa p.;

 • nedok. polepšovať sa

  // polepšiť si dosiahnuť priaznivejšie podmienky: hmotne si p.;

 • nedok. polepšovať si

 • polepšovňa -e ž. ústav na nápravu mravne narušených mladistvých

 • poleptať dok. leptaním rozrušiť: chemikáliou p-ná pokožka

 • polesie -ia s. prevádzková jednotka v systéme lesnej správy; ňou spravovaný úsek lesa

 • polesný m. vedúci polesia

 • poletí bud. k letieť

 • poletovať -uje, poletúvať -a nedok.

  1. pozvoľna lietať hore-dolu: vtáky p-jú nad poľom;
  sneh p-je;

  2. expr. behať sem a ta, pobiehať: dieťa p-je po izbe

 • poleva -y -liev ž.

  1. masa na polievanie múčnikov, cukroviniek: torta s čokoládovou p-ou

  2. hovor. glazúra (na ker. výrobku)

 • poležať, poležať si -í -ia dok. trocha ležať: p. si na pohovke;
  zišlo by sa ti p.

 • poležiačky prísl. ležiac, ležiačky: čítať p.

 • polguľa -e -gúľ/-í ž. polovica gule

 • polhárok -rka m. polovica hárka

 • polhodina -y -dín ž. 30 minút: prešla p.;
  odišiel pred p-ou;

 • polhodinka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • polhodinový príd.: p-é meškanie;

 • polianka -y -nok ž. zdrob.

 • poliať -leje -lejú dok.

  1. naliať na niečo, na niekoho: p. dlážku vodou;
  p. sa studenou vodou;
  p. tortu polevou;

  2. dať zemi, rastlinám vlahu: p. pôdu, p. kvety

  3. obliať (vodou) na Veľkonočný pondelok: p. dievčence;

 • polica -e -líc ž. jednoduchý kus nábytku (al. jeho časť) z vodorovnej dosky: p. na knihy;
  p-e v skrini;

 • policajne prísl.: p-e sa prihlásiť

 • policajný príd.: p-é orgány;
  p-é opatrenia, p-á razia;
  P. zbor Slovenskej republiky;

 • policajt -a m. príslušník polície;

 • policajtský príd.: p-á uniforma

 • polichotiť dok.

  1. zalichotiť, zalíškať sa: p-l žene darčekom

  2. dobre padnúť, ulahodiť: slová chvály mu p-li

 • polícia -ie ž.

  1. (štátne) bezpečnostné orgány: kriminálna, tajná p.;
  mestská p.;
  zavolať p-iu

  2. policajný úrad: byť predvolaný na p-iu;

 • polička -y -čiek ž. zdrob.

 • políčko -a -čok s. zdrob.

 • nedok. poliehať -a

 • poliehavosť -i ž.

 • poliehavý príd. kt. má sklon poliehať: p-á odroda pšenice;

 • polienko -a -nok s. krátky kus (štiepaného) dreva na kúrenie: priložiť p. i fraz. pričiniť sa o zvýšenie intenzity niečoho

 • polietať -a dok. expr. rýchlo obísť, ponavštevovať: p. všetkých známych

 • polievací príd.

  1. určený na polievanie: p-ia krhla

  2. p. pondelok Veľkonočný

 • polievačka -y -čiek ž. oblievačka: veľkonočná p.

 • nedok. polievať -a

  // poliať sa nechtiac naliať na seba: p. sa kávou

 • polievka -y -vok ž. tekuté jedlo, obyč. teplé, so zavarenými prísadami: zeleninová p., horúca p.;
  variť p-u

  žiadna p. sa neje taká horúca, ako sa navarí rázne rozhodnutie sa po čase zmierni;

 • polievkar -a m.

  1. v podnikoch hromad. stravovania kuchár špecializovaný na polievky

  2. hovor. kto rád je polievku (-y)

 • polievkový príd.: p. tanier, p-é korenie;

 • polievočka -y -čiek ž. zdrob. expr.

  prihriať si svoju p-u

 • políhať si -a dok. postupne si ľahnúť: deti si už p-li

 • polihovať nedok. chvíľami ležať (pri chorľavení, odpočinku ap.): nie je zdravý, p-je;
  psy v horúčave p-li

 • poliklinický príd.

 • poliklinika -y -ník ž. zdravotné stredisko s ambulanciami odb. lekárov;

 • poliš -a m. subšt. policajt

 • pólista -u m. športovec hrajúci pólo

 • poliť -ľ! nedok. rozdeľovať na polovice, rozpoľovať: p. marhule

 • politbyro -a s. (rus.) (v min.) výkonný orgán ústredného výboru (komunistickej) strany: uznesenie p-a

 • politička -y -čiek ž.;

 • politickoorganizačný príd. týkajúci sa polit. organizovania: p-é opatrenia

 • politickosť -i ž.: p. prístupu

 • politický príd.: p-á strana, p. program;
  p. subjekt polit. strana al. hnutie;
  p-á → scéna;

  politicky prísl.: byť p. angažovaný;

 • politik -a mn. -ci m. kto sa zaoberá politikou;

 • politika -y ž.

  1. činnosť vedúcich orgánov moci, strán, organizácií, občanov v oblasti všeob. štátnych vecí a spravovania vnútroštátnych a medzinár. vzťahov: vnútorná, zahraničná p., mierová p. štátu

  2. spôsob spravovania istej oblasti: školská, personálna, platová p.;

 • politikár -a m. pejor. politik: predajní p-i

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV