Význam slova "stý" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • stý čísl. rad.

  1. k 100: sté výročie, každý s. obyvateľ

  2. expr. nespočítateľný: to je už s. spôsob, čo skúšam

 • styčný príd.: s-á plocha;
  s. bod i fraz. východisko podobnosti, dorozumenia ap.;
  s. dôstojník kt. sprostredkúva spojenie i pren. sprostredkovateľ vôbec

 • styk -u m.

  1. vzájomné spojenie, stretanie, stýkanie sa, kontakt: písomný, spoločenský s., medzinárodné, diplomatické s-y, pohraničný s.;
  prísť s niekým, s niečím do s-u, nadviazať, prerušiť s (-y);
  hovor. mať s-y mať vplyvné známosti;
  pohlavný s. súlož

  2. miesto, na kt. sa niečo stýka, spojenie: tech. zvarový s.

  3. náčinie na čistenie pluhu

  byť s niekým v s-u, mať s niekým s. stýkať sa;
  dať sa do s-u spojiť sa;

 • stýkač -a m. elektrotech. prístroj na zapájanie elektr. prúdu plošnými kontaktmi;

 • stýkačový príd.: s. prepínač

 • stýkať sa -a nedok.

  1. byť v styku, v spojení, stretávať sa: s. sa s priateľmi;
  s. nikým sa nes-a;
  pohlavne sa s. súložiť

  2. dostávať sa do tesnej blízkosti, dotýkať sa, spájať sa: miesto, kde sa s-a cesta s riekou;

 • opak. stýkavať sa -a

 • stykový príd. k 2: tech. s-é zváranie;

 • štýl -u m.

  1. špecifický spôsob vyjadrovania, myslenia, správania, konania príznačný pre jednotlivca, skupinu, dobu: životný š., nový š. práce

  2. sloh (význ. 1): barokový š.

  3. výber a využívanie jazykových prostriedkov typické pre istý prejav al. istého autora, sloh: umelecký, publicistický, náučný š.

  4. ráz veci al. javu: š. výrobku, šiat, š. obliekania

  5. spôsob vykonávania šport. disciplíny: plavecký, bežecký š.;
  voľný š. druh šport. zápasenia;

 • štylista -u m. kto štylizuje (text), štylizátor: dobrý, zlý š.;

 • štylistička -y -čiek ž.;

 • štylistický príd.: š. výskum;

  štylisticky prísl.: š. kultivovaný text

 • štylistik -a mn. -ci m. odborník v štylistike;

 • štylistika -y ž. lingv. odbor zaoberajúci sa štýlom (význ. 3);

 • štylistka -y -tiek ž.

 • štylizácia -ie ž. štylizovanie; jeho výsledok: š. listu, zákona, románu;
  š. ľudovej piesne;

 • štylizačne prísl.

 • štylizačný príd.: š-é schopnosti;

 • štylizátor -a m. štylista;

 • štylizátorka -y -riek ž.

 • štylizovane prísl.;

 • štylizovanosť -i ž.

 • štylizovaný príd. istým spôsobom upravený: š. prejav, motív;

 • štylizovať nedok.

  1. zostavovať nejaký text, slohovať: vedieť dobre š.

  2. upravovať do istého štýlu: š. ľudovú pieseň;
  š. sa do úlohy záchrancu

 • štýlotvorne prísl.;

 • štýlotvornosť -i ž.

 • štýlotvorný príd. formujúci štýl: š-é činitele, prvky;

 • štýlovo prísl.: š. čisté dielo;

 • štýlovosť -i ž.

 • štýlový príd.: š. nábytok, účes;

 • stýrať -a dok. týraním utrápiť, utýrať: zajatcov s-li (na smrť);
  s-né kone

 • štyri, m. živ. štyria -och čísl. zákl. vyj. číslo a počet 4: š. minúty, hodiny, dni, roky, koruny;
  š-ia žiaci;
  chodiť po š-och štvornožky

  kôň má š. nohy, a predsa sa potkne;
  žiť medzi š-i stenami, múrmi v odlúčenosti

 • štyridsať, m. živ. i štyridsiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 40: š. korún, detí;
  š. žiakov, š-i žiaci

 • štyridsatina -y -tín ž. čísl. zlom. štyridsiata časť celku, 1/40

 • štyridsaťkrát, štyridsať ráz neskl. čísl. nás. k 40: š. zvíťaziť

 • štyridsaťročný príd.

  1. trvajúci 40 rokov: š-é manželstvo

  2. 40 rokov starý: š. muž, š-á žena

 • štyridsaťstupňový príd. kt. má, meria 40 stupňov: š. uhol;
  š-á horúčava, horúčka

 • štyridsaťtisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 40 000: š. korún, divákov, obyvateľov;

 • štyridsaťtisícový príd.

 • štyridsiatka -y -tok ž.

  1. číslo 40

  2. niečo označené číslom 40 (autobus, izba ap.)

  3. 40 jednotlivcov, jednotlivín tvoriacich celok: osláviť š-u vek 40 rokov;
  ísť š-ou rýchlosťou 40 km/hod.

 • štyridsiatnička -y -čiek ž.

 • štyridsiatnik -a mn. -ci m. (približne) štyridsaťročný človek;

 • štyridsiaty čísl. rad. k 40: š. v rade, skončiť na š-om mieste;
  š-e roky 20. stor. roky 1940 – 1949

 • štyrikrát, štyri razy neskl. čísl. nás. k 4: štyrikrát tri je dvanásť, š. väčší zisk

 • štyristo neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 400: š. žiakov, kilogramov, korún

 • štyritisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 4000: š. korún, obyvateľov, divákov

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV