Význam slova "než" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • než spoj. podraď. uvádza

  1. porovnávaciu vetu (výraz) pri nerovnakosti (iba po 2. st. príd. al. prísl. a po slovách iný, opačný), ako: lepší n. ja; viac, n. treba;
  je iný, n. sme my;
  ako súčasť výrazov n. aby, n. keď, n. kým, n. ktorý, n. čo spojkové al. vzťaž. vety: príliš ťažké, n. aby to zvládol;
  dostal iné, n. čo chcel

  2. časovú vetu (často po prísl. skôr, prv, predtým): vrátia sa prv, n. odídete;
  je súčasťou podraď. spoj. prv n., skôr n.;
  prv n. odídeš, zavolaj

 • nezábudka -y -diek ž. vlhkomilná bylina s drobnými svetlobelasými kvietkami, bot. Myosotis

  oči ako n-y belasé;

 • nezábudkový príd.: n-é oči belasé

 • nezabudnuteľne prísl.;

 • nezabudnuteľnosť -i ž.

 • nezabudnuteľný príd. kt. sa nedá zabudnúť: n. priateľ;
  n. dojem trvalý;

 • nezadržateľne prísl.: n. pokračovať;

 • nezadržateľnosť -i ž.

 • nezadržateľný príd. kt. sa nedá zadržať, stále pokračujúci: n. vývin, smiech;

 • nezákonne prísl.;

 • nezákonnosť -i ž.

 • nezákonný príd. kt. je v rozpore so zákonom, protiprávny, nelegálny: n. postup;

 • nezamestnanosť -i ž. stav al. výskyt nezamestnaných: rast n-i;
  n. klesá

  II. nezamestnaný m. kto je (nedobrovoľne) bez práce: podpora n-ým

 • nezamestnaný

  I. príd. kt. je (nedobrovoľne) bez zamestnania, kt. nemôže získať prácu: n-í robotníci;

 • nezaobalene prísl.: n. povedať niečo

 • nezaobalený príd. hovor. otvorený, priamy: n-á kritika;

 • nezaujato, nezaujate prísl.;

 • nezaujatosť -i ž.

 • nezaujatý príd. nestranný, objektívny: n. pozorovateľ;

 • nezáujem -jmu m. nedostatok záujmu, ľahostajnosť, nevšímavosť: n. o prácu, prejavovať n.

 • nezávadný, správ. bezchybný, neškodný, vyhovujúci, dobrý: zdravotne n-á voda, správ. zdravotne neškodná voda, zdravotne vyhovujúca voda;
  nezávadne, správ. bezchybne, vyhovujúco, dobre;
  nezávadnosť, správ. bezchybnosť, neškodnosť

 • nezávideniahodný príd. kt. nehodno závidieť: ocitnúť sa v n-ej situácii

 • nezávisle prísl.: n. od podmienok;

 • nezávislosť -i ž.: politická, štátna n.;
  n. od cudzej mocnosti

 • nezávislý

  I. príd. kt. nie je v stave závislosti, samostatný (význ. 3), slobodný: n. štát suverénny;
  žena finančne n-á od muža;
  n. poslanec kt. nie je členom polit. strany, organizácie ap.;
  práv., admin. n-á činnosť zárobková činnosť bez riadneho prac. pomeru;
  gram. n. vetný člen nadradený

  II. nezávislý m. kto nepatrí do nijakej polit. strany, kto nie je závislý od štátu, organizácie ap.: spolok n-ých;

 • nezáživne prísl.;

 • nezáživnosť -i ž.

 • nezáživný príd.

  1. málo zaujímavý, nudný, fádny: n-á kniha

  2. málo výdatný na výživné látky: n-é jedlo;

 • nezbeda -y -bied ž. samopaš, samopašné kúsky, lapajstvo, neplecha, pestvo, nezdoba: deti robia n-y

 • nezbedne prísl.;

 • nezbednica -e -níc ž.;

 • nezbednícky príd. i prísl.;

 • nezbedníctvo -a -tiev s. lapajstvo (význ. 1, 2), samopaš

 • nezbedník -a mn. -ci m. nezbedný mladý človek, lapaj, samopašník: hrešiť n-a;

 • nezbednosť -i ž.

 • nezbedný príd. samopašný, lapajský: n-é deti;

 • nezbytný, správ. nevyhnutný

 • nezdar -u m. neúspech: pokus sa skončil n-om

 • nezdoba -y -dôb ž. samopaš, samopašné kúsky, lapajstvo, neplecha, nezbeda, pestvo: deti robia n-u

 • nezdolateľne prísl.

 • nezdolateľný príd. nezdolný: n-á energia, túžba;

 • nezdolne prísl.;

 • nezdolnosť -i ž.

 • nezdolný príd. nezlomný, nepremožiteľný, nezdolateľný; neochvejný, mocný: n-á vôľa, n. odpor;

 • nezdravo prísl. i vetná prísl.: n. vyzerať, pôsobiť;
  vo vlhkom byte je n.

 • nezdravý príd.

  1. chorý; svedčiaci o nedostatku zdravia: n. otec;
  n-á farba (tváre), n. výzor

  2. škodlivý zdraviu: n-é prostredie

  3. škodlivý, nepriaznivý: n-é názory, pomery;

 • nezdvorilo prísl.: n. odpovedať;

 • nezdvorilosť -i ž.

 • nezdvorilý príd. nedodržiavajúci pravidlá spoloč. správania, zásady zdvorilosti, neúctivý, neslušný: n-á mládež;
  n-é správanie;

 • neženatý príd. kt. nemá manželku, slobodný

 • neženskosť -i ž.

 • neženský príd. kt. nie je charakteristický al. primeraný pre ženu: n-é tvary, správanie;

  nežensky prísl.;

 • nezhoda -y -hôd ž.

  1. nedostatok zhody (význ. 1), nesúlad, nerovnosť: záujmová n., n. medzi názormi a činmi

  2. roztržka, nedorozumenie: rodinné n-y, nemali medzi sebou n-y

 • nežiaduci príd. kniž. neželaný, neželateľný, nechcený, nevítaný: n. jav, stav;
  je n-e, aby ...

 • nežičlivec -vca m. nežičlivý človek, neprajník

 • nežičlivo prísl.: n. sa správať;

 • nežičlivosť -i ž.

 • nežičlivý príd.

  1. kt. nežičí inému (niečo dobré), neprajný; svedčiaci o tom: n. človek;
  n. postoj

  2. nepriaznivý, ťažký, neprajný: n-é pomery;

 • neziskový príd. kt. nie je zacielený na dosahovanie zisku: n-é organizácie, n-é podujatia

 • nezištne prísl.;

 • nezištnosť -i ž.

 • nezištný príd. kt. nie je upriamený na zisk, výhody, nesebecký, obetavý; svedčiaci o tom: n. priateľ;
  n-á pomoc;

 • neživo prísl.: n. pôsobiť

 • neživotnosť -i ž.

 • neživotný príd.: gram. n-é podstatné mená v muž. rode pomenovanie neživých predmetov, v mn. i živých tvorov (zvierat), op. životné;

 • neživý príd. kt. je bez života, nežijúci: n-á hmota;
  n-á príroda anorganická;
  n-é telo mŕtve;

 • nezjazdný príd. nesúci na jazdu (vozidlami); neschodný: n-á cesta

 • nezlomne prísl.;

 • nezlomnosť -i ž.

 • nezlomný príd. kt. sa nedá zlomiť (význ. 4), nezdolný, nepoddajný: n. charakter, duch, n-á vôľa;

 • nezlučiteľnosť -i ž.

 • nezlučiteľný príd. kt. sa nedá zlúčiť s niečím: n-é javy;
  to je n-é s jeho zásadami;

 • nezmar -a mn. N a A -y m. drobný mnohobunkový živočích žijúci v stojatých vodách, zool. Hydra;

 • nezmazateľne prísl.: n. sa vryť do pamäti

 • nezmazateľný príd. neodstrániteľný, trvalý, stály: n-é škvrny, stopy, dojmy;

 • nezmeniteľne prísl.;

 • nezmeniteľnosť -i ž.

 • nezmeniteľný príd. kt. sa nedá zmeniť, nezvratný: n. úmysel;
  n. osud;

 • nezmerne prísl.;

 • nezmernosť -i ž.

 • nezmerný príd. kniž. nesmierny, obrovský, veľký: n-é diaľky, n. žiaľ;

 • nezmieriteľne prísl.;

 • nezmieriteľnosť -i ž.

 • nezmieriteľný príd. kt. sa nedá al. nechce zmieriť: n-é rozpory, n-í nepriatelia;
  n. boj neúprosný;

 • nezmysel -slu m. čo nemá zmysel, nerozum, pochabosť, hlúposť: vymýšľať si, tárať n-y;
  to je (úplný) n.

 • nezmyselne prísl.;

 • nezmyselnosť -i ž.

 • nezmyselný príd.

  1. kt. nedáva zmysel, pochabý, hlúpy: n-é reči, nápady

  2. kt. sa prieči rozumu, nerozumný: n-á vojna, odpor je n.;

 • neznaboh, neznajboh -a mn. -ovia m. hovor. pejor. neverec, bezbožník

 • neznalosť -i ž. kniž. neovládanie niečoho, nevedomosť: n. zákona neospravedlňuje

 • neznáma ž.

  1. neznáma žena

  2. mat. číslo, kt. treba v rovnici vypočítať

 • neznámo -a s. v spoj. do n-a, z n-a niečo neznáme a vzdialené: dívať sa do n-a, vynoriť sa z n-a

  skok do n-a

 • neznámy

  I. príd. o kt. sa nič nevie, nepoznaný: n. páchateľ, pôvod;
  u nás je n.;
  hrob N-ho bojovníka, vojaka

  II. neznámy m. neznámy človek;

 • neznášanlivo prísl.;

 • neznášanlivosť -i ž.: rodinná, národnostná n.

 • neznášanlivý príd. kt. sa s nikým neznáša, nezhodne; svedčiaci o tom: n. človek;
  n-á povaha;

 • nežne prísl.;

 • neznelosť -i ž.

 • neznelý príd.: fon. n-é spoluhlásky tvorené bez účasti hlasiviek, op. znelé;

 • neznesiteľne prísl.: n. odporný;

 • neznesiteľnosť -i ž.

 • neznesiteľný príd. kt. sa nedá zniesť; veľmi nepríjemný: n-á bolesť, n-é pomery;
  n. človek;

 • nezničiteľne prísl.;

 • nezničiteľnosť -i ž.

 • nezničiteľný príd. kt. sa nedá zničiť: n-á energia, hmota;
  hovor. táto látka je n-á veľmi trvácna;

 • nežnieť -ie -ejú nedok. stávať sa nežnejším, nežným

 • nežnosť -i ž.

  1. k nežný, neha

  2. prejav nežného citu;

 • nežnôstka -y -tok ž. zdrob. expr.: prejavovať si n-y

 • nežný príd.

  1. výzorom jemný, útly: n-á tvár, ruka

  2. plný citu, jemný, láskavý: n-é pohladenie, slovo

  expr. n-é pohlavie (o ženách);

 • nezodpovedne prísl.: n. konať;

 • nezodpovednosť -i ž.

 • nezodpovedný príd. ktorému chýba zodpovednosť, nesvedomitý: n. človek, čin;

 • nezrelo prísl.;

 • nezrelosť -i ž.

 • nezrelý príd.

  1. (o plodoch) kt. nedosiahol zrelosť, nedozretý: n-é ovocie

  2. kt. ešte nevyspel, nedospelý, nehotový: n. chlapec;
  n-á myšlienka;

 • nezriedka prísl. pomerne často: n. sa stáva, že ...

 • nezrovnalosť -i ž. rozpor, nezhoda (význ. 1), disproporcia: odstrániť n-i (v účtoch)

 • nezúčastnene prísl.: n. sa prizerať;

 • nezúčastnenosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: knn, mvs, pyn, ifa, rhj, kl, fjn, kbs, bhr, axp, phl, irs, vlg, shi, tak
Slovník skratiek: dcl, fabbl, vom, at, q77, vit, sv, gud, aed, pls, sc, v76, lbo, g55, tkk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV