Význam slova "i" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1475 výsledkov (13 strán)

 • i1, í1 neskl. s.

  1. samohláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: a i. a iné, a iný, a inde;
  o. i. okrem iného;
  I rím. číslica 1

  i2

  I. spoj.

  A. priraď. vyj.

  1. zlučovací vzťah, aj; spája a) s dôrazom členy viacnásobných výrazov al. pripája kladnú vetu: je lekárom i hudobníkom (zároveň);
  i hanbí sa, i žiaľ cíti;
  zem praská i studňa vysychá b) významovo usúvzťažnené slová na vyjadrenie úplnosti: starí i mladí všetci;
  deň i noc stále;
  telom i dušou c) opakované zámenné výrazy sem i tam, to i to, tu i tam, kt. vyj. sporadickosť

  2. stupňovací vzťah, najmä v spoj. ba i, nielenale i;
  pozerá sa, ba i pomáha;
  nielen kričal, ale i nadával

  3. odporovací vzťah, obyč. v spojení s ukaz. zám., ale: mal kocúra i ten zdochol

  4. dôsledkový vzťah; nuž, a tak, preto: zdržali ho i prišiel neskoro

  5. vysvetľovací vzťah obyč. vo výrazoch i tak, i to; aj tak, veď: nešiel nikam, i tak pršalo

  B. podraď. i čo, i keby, i keď, čo i vyj. krajnú podmienku: i keby nechcel, musí poslúchnuť;
  starel sa do toho, i keď nemusel

  II. čast.

  1. uvádza (oznam.) vetu: i rozplakal sa

  2. obyč. vo výraze čo i len vyj. hodnotiaci postoj k výrazu poukázaním na krajnú možnosť, hoci (len), aspoň: keby si bol čo i len naznačil

  3. zdôrazňuje pripojený výraz; aj: vrátil sa i druhý raz

  III. aj í2, íí cit. vyj. prekvapenie, údiv ap.: í, ty si to vedel?

 • [i-á] cit. napodobňuje zvuk, kt. vydáva somár

 • iba

  I. spoj.

  A. i ibaže, iba čo priraď. vyj. odporovací vzťah obmedzením platnosti predchádzajúcej vety, len(že): bol mladý, i. majetok mu chýbal;
  vedel o tom dávno, ibaže doteraz mlčal;
  bola tma, i. čo lampy svietili

  B. podraď. uvádza vetu

  1. časovú a) i. (čo) – už s význ. predčasnosti, len (čo) – už: i. (čo) svitlo, už vstával b) i. keď (už) s význ. súčasnosti al. následnosti, len keď, až keď: vošiel (do triedy), i. keď (už) zvonilo c) i. keď s význ. nečakaného zásahu do iného deja, len keď: pokojne kráča, i. keď padne pred neho kameň

  2. i. ak (by), ibaže (by) podmienkovú s význ. obmedzenia na 1 možnosť, len ak (by): odísť nemôžeš, i. ak by si tu nocoval;
  dnes nemôžem, i. ak prídeš zajtra

  II. čast.

  1. zdôrazňuje platnosť výrazu vyjadrením jeho výlučnosti, obmedzením jeho platnosti, len, jedine: z toho budú i. hnevy, je i. kosť a koža, bolo i. desať hodín

  2. iba čo vyj. hodnotiaci postoj k vete, len čo: i. čo zbytočne klame, i. čo s ním čas tratí

  3. iba tak: povedať niečo i. tak nezáväzne;
  to nie je i. tak treba to brať vážne

 • ibis -a mn. N a A -y m. cudzokrajný vták podobný bocianovi, zool. Threskiornis, Plegadis

 • ibiš -a m. vys. (liečivá) rastlina s plstnatou byľou a listami, s ružovými al. rôznofarebnými kvetmi, bot. Althaea

 • ibištek -a m. okrasný kvitnúci stromček, bot. Hibiscus

 • ichtyol -u m.

  1. olej použ. vo farmaceutickom priemysle

  2. liečivá masť z tohto oleja;

 • ichtyológ -a mn. -ovia m. odborník v ichtyológii

 • ichtyológia -ie ž. odbor zoológie zaoberajúci sa rybami;

 • ichtyolový príd.: i-á masť

 • ichu, ichuchu cit. vyj. pocit radosti, dobrej nálady: i., zavýskali deti

 • idea -ey D a L -ei mn. -ey ž.

  1. myslená predstava o niečom, myšlienka, nápad; úmysel, plán: to je dobrá i.;
  → fixná i.

  2. výsledok myslenia ako odraz konkrétnej al. abstraktnej skutočnosti, pojem, predstava: i. dobra a zla, i. rovnosti;
  národné, revolučné i-y;
  filoz. celostný súbor pojmových obsahov: Hegelova absolútna i.

  3. vedúci obsahový prvok diela, myšlienka (význ. 5): základná i. diela;

 • ideál -u L -i mn. -y m.

  1. predstava o dokonalej podobe niečoho ako cieľ (snaženia): mravný, spoločenský, životný i.;
  stratiť i-y

  2. dokonalá podoba vyhovujúca predstavám, vzor: stelesňovať i., byť i-om muža

  3. predmet túžob: táto dievčina je jeho i-om

 • idealista -u m.

  1. stúpenec idealizmu

  2. nadšenec, rojko;

 • idealistický príd.: i. svetonázor;

  idealisticky prísl.

 • idealistka -y -tiek ž.;

 • idealizácia -ie ž.

  1. idealizovanie: i. skutočnosti

  2. filoz. tvorenie ideálneho v zobrazení objektívneho sveta, abstrakcia: bod je i.;

 • idealizačný príd. k 1: i. pátos

 • idealizmus -mu m.

  1. filoz. smer vychádzajúci z prvotnosti duchovného, ideálneho princípu, op. materializmus

  2. nezištné nadšenie za ideály, oduševnenie: mladí sú naplnení i-om;

 • idealizovať nedok. i dok. prikrášľovať, prikrášliť: i. skutočnosť, postavu v románe

 • ideálne [-n-] s. filoz. oblasť ideí, op. materiálne

  ideálne prísl.;

 • ideálnosť -i ž.

 • ideálny príd.

  1. majúci vlastnosti ideálu (význ. 2): i. muž, i. spôsob, i-e podmienky

  2. jestvujúci iba vo vedomí, neskutočný, abstraktný: i-e zobrazenie priestoru, i. cieľ;

 • identickosť -i ž.

 • identický príd.: i-é javy;

  identicky prísl.;

 • identifikácia -ie ž. identifikovanie: i. osôb;

 • identifikačný príd.: i-é číslo

 • identifikovať nedok. i dok. zisťovať, zistiť totožnosť: i. mŕtvolu

 • identita -y ž.

  1. kniž. totožnosť, zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, rovnakosť;
  i. vecí;
  zisťovať i-u zisťovať, o koho ide

  2. filoz., psych. konkrétna, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba odlišujú jednotlivci, pren. i spoločenstvá: národná i.;

 • ideológ -a mn. -ovia m. tvorca al. hlásateľ istej ideológie: i. revolúcie, i. marxizmu, národný i.;

 • ideológia -ie ž. sústava filoz., polit., náb., práv. ap. názorov, ideí prispôsobených záujmom istých skupín, strán ap.: komunistická i., štátna i.;

 • ideologickosť -i ž.

 • ideologický príd.: i. boj;

  ideologicky prísl.;

 • ideologizovať nedok. vnášať ideológiu (i nevhodne): prílišné i-nie literatúry

 • ideovo, ideove prísl.;

 • ideovo-estetický príd. ideový a estetický: i. rozbor diela

 • ideovosť -i ž.: i. umenia

 • ideový príd. k 2, 3: i-é prúdy;
  i-á náplň románu;

 • idióm -u m. lingv. idiomatizmus;

 • idiomatický príd.: i-é spojenie, i. slovník

 • idiomatizmus -mu m. lingv. ustálený, obyč. doslovne nepreložiteľný výraz príznačný pre daný jazyk

 • idiot -a m. človek postihnutý idiotizmom;

 • idiotizmus -mu m. odb. najvyšší st. slabomyseľnosti, choromyseľnosť

 • idiotský príd.: i. výraz v tvári;
  pejor. i. príkaz nezmyselný;

  idiotsky prísl.;

 • idiotstvo -a -tiev s. expr. hlúposť, sprostosť, bláznovstvo: robí samé i-á

 • idol -a/-u m. predmet zbožňovania, modla: stal sa i-om mládeže

 • idúcky prísl. idúc, za chôdze; cestou, po ceste: i. sa rozprávali;
  i. domov nás navštívil

 • idyla -y idýl ž.

  1. pokojný, harmonický život; stav pokoja, harmónie, pohoda;
  sviatočná, rodinná i.;
  prežiť i-u

  2. odb. selanka;

 • idylickosť -i ž.;

 • idylický príd.: i. život, i-á nálada;
  i. epos;

  idylicky prísl.: i. vykresliť;

 • idylizovať nedok. i dok. (u)robiť idylickým: i. dedinský život

 • idylka -y -liek ž. zdrob. expr.

 • igelit -u m. nepremokavá plastická látka: plášť do dažďa z i-u;

 • igelitka -y -tiek ž. hovor. igelitová taška: nákup nesie v i-e

 • igelitový príd.: i-é vrec(úš)ko

 • iglu neskl. s. eskimácky príbytok zo snehových a ľadových kvádrov

 • ignorant -a m. kto niekoho, niečo ignoruje;
  pejor. nevedomec, hlupák;

 • ignorantka -y -tiek ž.;

 • ignorantský príd.: i-é znevažovanie;

 • ignorantstvo -a -tiev s.

  1. k ignorant

  2. ignorantský čin

 • ignorovať nedok. i dok. úmyselne si nevšímať, nevšimnúť, nepozn(áv)ať: i. bývalého priateľa, i. skutočnosť, zásady

 • igric -a m. stredoveký spevák a herec (u Slovanov): piesne i-ov

 • ih, íh cit. vyj. rozlič. pocity (hnev, bolesť, veselosť ap.): íh, takú by som mu tresol!

 • íha cit. vyj. údiv, prekvapenie: í., ale si vyrástol

 • ihaha, ihahá cit. napodobňuje zvuk vydávaný koňom

 • ihelnica -e -níc ž. poduštička na zapichovanie ihiel;

 • ihelnička -y -čiek ž. zdrob.

 • ihelník -a m. schránka na odkladanie ihiel

 • ihielka -y -lok, ihlička -y -čiek ž. zdrob.

 • ihla -y ihiel/ihál ž.

  1. nástroj s hrotom a uškom (z tenkého oceľového drôtu) určený na šitie: tupá, strojová i.;
  navliecť niť do i-y

  2. nástroj al. súčiastka v tvare ihly: gramofónová, magnetická i.;
  výtvar., typ. suchá i. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do kovovej dosky; jeho odtlačok

  byť, sedieť ako na i-ách byť nepokojný, netrpezlivý;
  hľadať i-u v kope sena;
  šiť horúcou i-ou;

 • ihlan -a/-u m. geom. mnohosten, ktorého základňou je mnohouholník a bočnými stenami sú trojuholníky so spoločným vrcholom; takýto tvar: zrezaný i., pravidelný šesťboký i.;
  opracovať kamene do i-a;

 • ihlanček -a m. zdrob.

 • ihlanovitý príd. majúci podobu ihlana: i. stan, pomník

 • ihlanový príd.: i-á plocha;

 • ihlica -e -líc ž.

  1. predmet s hrotom určený na upevnenie al. ozdobu vlasov, častí oblečenia ap.: zlatá i., i. do vlasov

  2. nástroj s hrotom (z hrubšieho oceľového drôtu ap.) určený na pletenie: pliesť na okrúhlej i-i

  3. anat. kosť predkolenia

  4. obyč. mn. úzke tvrdé listy ihličnatých stromov

 • ihličie -ia s. hromad. lístie ihličnatých stromov; vetvy s takýmto lístím, chvojina, čečina: opadané i., strieborné i., vôňa i-ia;
  prikryť kvety i-ím

 • ihlička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k ihla, ihlica (význ. 1, 4)

  2. zahrotený, pichajúci predmet: i-y srieňa

  3. obyč. mn. veľmi tenké špicaté podpätky; topánky s takýmito podpätkami

  oči ako i-y pichľavé;

 • ihličkovitý príd. majúci podobu ihličky: i. kryštál

 • ihličkový príd.: i-é podpätky;
  i-á tlačiareň na ktorej sa tlačí ihličkami cez pásku

 • ihličnan -a m. ihličnatý strom

 • ihličnatý príd. majúci ihličie: i. strom;
  i. les v kt. sú ihličnany

 • ihlicovitý príd. majúci podobu ihlice: i-é kryštály

 • ihlový príd.: i. ventil;

 • ihneď prísl. hneď, okamžite, zaraz, už aj: platiť treba i.;
  i. príď!

 • ihraťnedok. obyč. poet. hrať (význ. 6): i-á mu úsmev na perách

  i. farbami pestrieť sa;
  expr. všetky → žilky v ňom, mu i-ú

  // ihrať sa hrať sa, baviť sa, zabávať sa: pren. vietor sa i-á s jej vlasmi

 • ihravo prísl.;

 • ihravosť -i ž.: básnická i.

 • ihravý príd. hravý (význ. 1, 2): i-é deti;
  i-é vlnky, i-é svetielka;

 • ihrisko -a ihrísk s. vymedzená a upravená plocha určená na šport, hry ap.: športové, detské, dopravné i., trávnaté i., tenisové i.

 • ikebana -y -bán ž.

  1. orientálny spôsob úpravy okrasných rastlín; takto upravené rastliny

  2. špeciálna nádoba určená na takúto úpravu

 • ikernáč -a mn. N a A -e m. ikernačka (ryba majúca ikry)

 • ikernačka -y -čiek ž. odb. rybia samica

 • ikona -y ikon ž.

  1. posvätný obraz maľovaný na drevenej al. kovovej tabuli (vo vých. cirkvách), kt. má pôvod v byzantskom umení: východoslovenské, ruské i-y

  2. inform. grafický symbol na obrazovke počítača, s ktorého pomocou možno rýchlo vykonávať rozličné operácie;

 • ikonickosť -i ž.

 • ikonický príd. obrazný: i. ráz, znak;

 • ikonka -y -niek ž. zdrob. k 2

 • ikonový príd.;

 • ikra -y ikier obyč. mn. ž. rybie vajíčko: klásť i-y;
  nasadiť i-y do rybníka

 • íl -u m. nepriepustná hornina zložená z jemných častíc;

 • ilegalita -y ž. činnosť zákonom zakázanej polit. strany; stav s ňou spojený: pracovať, žiť v i-e, prejsť do i-y

 • ilegálne prísl.;

 • ilegálnosť -i ž.

 • ilegálny príd. nezákonný, protizákonný, nelegálny: i-e hnutie konšpiračné;
  i. boj podzemný;
  i. pracovník;

 • iľjušin -a m. typ rus. lietadla (podľa konštruktéra rovnakého mena)

 • ílovitý príd. obsahujúci íl: í-á pôda, í-á bridlica

 • ílový príd.: í. minerál

 • iluminácia -ie ž.

  1. kniž. slávnostné osvetlenie

  2. farebná kresba v starých rukopisoch;

 • iluminačný príd. k 1: i-á technika osvetľovacia

 • ilustrácia -ie ž.

  1. obrázok, kresba súvisiaca s textom: i. detskej knihy;
  tvorcovia i-ií;
  bienále i-ií

  2. názorný príklad, dôkaz, doklad ap.: uviesť na i-iu;
  i. stavu;

 • ilustračný príd.: i-á tvorba;
  i-á hudba sprievodná (k filmu ap.);
  i. materiál

 • ilustratívne prísl.;

 • ilustratívnosť -i ž.: i. v umení

 • ilustratívny príd. určený na ilustrovanie (význ. 2), ilustračný, osvetľujúci, objasňujúci: i. príklad, i. spôsob;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: fp, kčs, lih, hro, množ, mnc, mga, rhs, tji, chu, lsk, čelo, rpi, bio, zhn
Slovník skratiek: hnm, dlw, avd, koláč, cry, cel, edãƒâ, dzf, sqs, use, e574, cpv, j10, itcf, ã epiã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV