Význam slova "ver" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • verabože čast. expr. veru: to v. nie!

 • verajež. pomn. zárubňa: oprieť sa o v. (dverí)

 • veranda -y -ránd ž. prístavok domu plniaci funkciu chodby, predsiene ap.: zasklená v., sedieť na v-e;

 • verandička -y -čiek ž. zdrob.

 • verandový príd.: v-é okná;

 • verbalista -u m. kto pestuje verbalizmus;

 • verbalistický príd.;

  verbalisticky prísl.

 • verbalistka -y -tiek ž.;

 • verbalizmus -mu m. priveľký dôraz na slovné vyjadrovanie, často na úkor obsahu;

 • verbalizovať nedok. i dok. kniž. vyjadrovať, vyjadriť slovami: v. svoje pocity

 • verbálny príd.

  1. kniž. vyjadrený slovami, slovný: v-a nóta;
  práv. v. delikt (slovná) urážka

  2. lingv. slovesný: v-e substantívum slovesné podst. meno

 • verbista -u m. člen rehole Spoločnosť Božieho slova venujúcej sa najmä misiám

 • verbovať nedok. v min. získavať na voj. službu;
  pejor. naliehavo získavať vôbec: v. (vojakov) do cudzineckých légií

 • verbunk -u m. starodávny muž. ľud. tanec

 • vercajg, vercajk -u m. (nem.) subšt. náradie, náčinie: stolársky v., debnička s v-om

 • verdikt -u m. kniž. rozhodnutie (význ. 1), rozsudok: v. poroty, rozhodcov

 • verejne prísl.: v. oznámiť, vystúpiť;
  v. prístupný pre verejnosť

 • verejnoprávne prísl.;

 • verejnoprávnosť -i ž.

 • verejnoprávny príd. týkajúci sa ver. práva: v-e záväzky;
  v-a inštitúcia, televízia;

 • verejnoprospešne prísl.

 • verejnoprospešný príd. určený na ver. prospech: v-á činnosť;

 • verejnosť -i ž.

  1. občania, pospolitosť: služba v-i, spotrebiteľská, kultúrna v., svetová v.

  2. ver. prostredie: vec sa dostala na v.

 • verejný príd.

  1. vzťahujúci sa na celú spoločnosť, týkajúci sa jej organizovaného života, spoločný: v. prospech;
  v-é záujmy, op. súkromné;
  v. poriadok, v. činiteľ;
  v-á správa administratíva

  2. kt. sa koná za (možnej) prítomnosti všetkých, op. tajný: v-é zhromaždenie, v-é hlasovanie;
  v-á pochvala, v-é vystúpenie;
  v-á súťaž ponuková súťaž na získanie istej objednávky ap.

  3. určený verejnosti: v-é budovy, v-á doprava, v-é zásobovanie;
  v. dom dom prostitúcie, nevestinec

  4. všeob. rozšírený, známy, všeobecný: v-á mienka, v-é pohoršenie, v. škandál

  v-é tajomstvo všeobecne známa vec;

 • veriaci

  I. príd. kt. verí (význ. 1): v. kresťan

  II. veriaci m. obyč. mn. príslušník cirkvi al. náb. spoločnosti: oznam pre v-ich

 • verifikácia -ie ž. odb. verifikovanie;

 • verifikačný príd.: v. postup, v. protokol

 • verifikovať nedok. i dok. odb. overovať, overiť pravdivosť niečoho: v. listinu, v-ný archeologický nález

 • veriť nedok.

  1. byť presvedčený o jestvovaní niekoho, niečoho: v. na sny, na duchov;
  v. v zázraky, na zázraky i pren. pripúšťať nemožné;
  v., že vo vesmíre je život

  2. náb. byť presvedčený o jestvovaní Boha a slobodne súhlasiť so všetkými pravdami, kt. zjavil; mať náboženskú vieru, byť veriaci, op. neveriť, byť ateista: v. v Boha, v. vo večný život;
  celá rodina v-í

  3. byť presvedčený o pravdovravnosti niekoho, o pravdivosti niečoho: treba mu v., hovorí pravdu;
  nev-í mu ani slovo;
  ja tým rečiam nev-m

  4. dôverovať: viac v-í cudzím ako svojim, slepo v. každému

  5. dúfať: pevne v-m, že nakoniec zvíťazíme

  6. hovor. v zápore s neurč.modálny význ., nebyť schopný, nemôcť: nev-í sa už dočkať konca

  sýty hladnému, lačnému nev-í;
  nev-l vlastným očiam, ušiam bol prekvapený, čo vidí, počuje

 • veriť sa nedok. prisahať sa, zaverovať sa, zaprisahávať sa, božiť sa: v-l sa, že neprekročí prah toho domu

 • veriteľ -a mn. -ia m. kto požičal niekomu peniaze: (ne)trpezliví v-ia, vyrovnať sa s v-om;

 • veriteľka -y -liek ž.;

 • veriteľský príd.

 • verkeľ -kľa m. hovor. hracia skrinka vydávajúca zvuk pri otáčaní kľukou;
  pejor. akýkoľvek starý stroj, nástroj (hodinky, klavír ap.)

  expr. hovoriť ako v. rýchlo, mechanicky;

 • verklík -a m. zdrob. expr.

 • verklikár -a m. hovor. kto hrával na verkli

 • verkľový príd.;

 • vermút -u m. dezertné víno s prísadou aromatických byliniek a korenín: červený, biely v.;

 • vermútový príd.

 • verne prísl.: v. milovať;
  v. dodržiavať zmluvu;
  v. podávať udalosť;

 • vernisáž -e ž. slávnostné otváranie výstavy (výtvar. diel); (slávnostné) predstavenie knihy na knižnom trhu

 • vernosť -i ž.: manželská v.

 • vernostný

  I. príd. kt. súvisí s vernosťou (povolaniu): v-é prídavky

  II. vernostné s. odmena za vernú službu (pracovníka): dostať v.

 • vernovka, verneovka -y -viek ž. hovor. dobrodružný román J. Verna; jeho sfilmovaná podoba: čítať v-y;
  ísť na v-u

 • verný príd.

  1. (citovo) úprimne oddaný; dodržiavajúci záväzky: v. priateľ, v-é zviera, v. návštevník (divadla), v. v láske, byť v. svojim zásadám

  2. úprimne myslený, opravdivý, skutočný: v. cit, v-á láska, v-é služby

  3. pravdivo vystihujúci, presný: v. obraz, opis, v. preklad;
  historicky v.;

 • veronika -y -ník ž. (liečivá) bylina s drobnými fialovými kvetmi, bot. Veronica

 • verš -a m.

  1. rytmicky usporiadaný rad slov tvoriaci časť básne: prízvučný, voľný v., dráma (písaná) vo v-ch

  2. hovor. sloha, strofa: tretí v. piesne

  3. iba mn. verše básne: písať, recitovať v-e;

 • veršík -a m. zdrob. obyč. expr. k 2, 3

 • veršotepec -pca m. pejor. autor básní s nízkou umel. úrovňou;

 • veršotepecký príd.;

 • veršotepectvo -a s.

 • veršovací príd. súvisiaci s veršovaním: v-ia technika

 • veršovačka -y -čiek ž. hovor. pejor. remeselne napísaná báseň: príležitostná v.

 • veršovane prísl.

 • veršovanka -y -niek ž. rytmicky výrazná nenáročná básnička: v-y pre deti

 • veršovaný príd. vyjadrený vo veršoch, zveršovaný: v. román;

 • veršovať nedok. písať (nenáročné) básne: zo záľuby v-l

 • veršový príd. k 1: v-á štruktúra;

 • versta -y vierst ž. stará rus. dĺžková miera (o niečo viac ako 1 km)

 • vertikála -y -kál ž. vertikálna priamka

 • vertikálne prísl.: v. členený

 • vertikálny príd. zvislý: v-a poloha, v. prierez;

 • veru, poet. ver', expr. veruže čast. dotvrdzuje platnosť výpovede, naozaj, skutočne: v-u(že) to nie je špás! to je v. riadny kus cesty;
  v. tak pritakanie

 • verva -y ž. nadšenie, zápal, elán: pustiť sa s v-ou do práce

 • verzála -y -zál, verzálka -y -lok ž. veľké písmeno abecedy (použ. v titulkoch a na začiatku sadzby);

 • verzálový, verzálkový príd.

 • verzia -ie ž. jedna z možných podôb textu, umel. stvárnenia niečoho ap., znenie, obmena: pôvodná v. filmu;
  opis udalosti v niekoľkých v-ách

 • verzus, pôv. pís. versus spoj. priraď. kniž. kontra: mladí v. veteráni

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV