Význam slova "nos" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 365 výsledkov (4 strán)

 • nos -a m.

  1. výčnelok medzi čelom a ústami, čuchový orgán: dlhý, krivý n.;
  orlí n. zahnutý;
  dýchať n-om;
  zápach mu udrel do n-a náhle ho pocítil

  2. niečo podobné nosu, vyčnievajúca predná časť niečoho: n. člna, lietadla

  n. ako cvikla červený;
  mať (dobrý) n. na niečo vedieť odhadnúť, vycítiť;
  rozprávať, hundrať si popod n. nezrozumiteľne;
  expr.: hádzať niekomu → frčky do n-a;
  brnkať niekomu popod, na n. zadierať, dráždiť;
  krčiť n., n-om, ohŕňať n. nad niekým, niečím prejavovať nechuť, pohŕdanie;
  ísť rovno za n-om neodbočiť;
  vziať, uchytiť niekomu niečo spo(po)d, spred n-a predbehnúť, predstihnúť v niečom;
  mať niečo pred, pod n-om celkom blízko;
  padnúť na n. doluznak;
  nevystrčí n. z domu nechodí medzi ľudí;
  (ujsť) pred n-om tesne;
  vešať, ovesiť n. byť a) sklamaný b) zahanbený;
  odísť s dlhým, ovisnutým, zveseným n-om;
  dať, dostať po n-e pokarhať, byť pokarhaný;
  pchať, strkať n. do niečoho, do všetkého miešať sa, starieť sa;
  všade musí n. strčiť je zvedavý;
  vodiť, ťahať niekoho za n. zavádzať;
  mucha mu sadla na n.;
  niečo mu → sadlo na n.;
  zavesiť niekomu niečo na n. prezradiť;
  vidieť mu to na n-e;
  nik ti z n-a neodhryzne nič sa ti nestane; neboj sa;
  preťahovať niekomu → medové motúz(ik)y popod n.;

 • noša -e ž. plachta, obyč. s popruhmi na nosenie na chrbte; jej obsah: n. trávy;

 • nosáň -a m. expr. človek s veľkým nosom

 • nosatý príd. expr. majúci veľký nos: n-á tvár

 • nosič -a m. živ.

  1. kto sa zamestnáva nosením: n. batožín, streliva, staničný n.

  2. i neživ. mn. -e nositeľ (význ. 3), prenášač: n. malárie;

  nosič -a mn. -e m. neživ.

  1. predmet, kt. niečo nesie, podopiera, drží: n. rakety, n. kladky, n. na bicykli

  2. odb. prostriedok na zvukový záznam; gramofónová al. kompaktná platňa, kazeta: z albumu speváka sa už predalo 100 tisíc n-ov;

 • nosička -y -čiek ž.;

 • nosičový príd.

 • nosičský príd.;

 • nosidlo -a obyč. pomn. nosidlá -diel s. konštrukcia na prenášanie bremien, osôb: murárske n-á, odniesť ranených na n-ách

 • opak. nosievať -a

  // niesť sa

  1. spočívať na niečom pohybujúcom sa: n. sa na koni, dieťa sa n-ie na otcových pleciach

  2. pomaly sa pohybovať v priestore, vznášať sa: za autom sa n-ie oblak prachu;
  vôňa, hudba sa n-ie zďaleka

  3. expr. kráčať, vykračovať si: dievča sa hrdo n-ie

  zvesť sa n-ie z úst do úst šíri sa;

  opak. nosievať -a

  // nosiť sa

  1. (opakovane, často, zvyčajne ap.) niesť sa (význ. 1, 3): n. sa na koni;
  expr. dievča sa hrdo n-í

  2. zastaráv. obliekať sa, šatiť sa: n. sa po sedliacky;

 • opak. nosievať sa

 • nosisko -a -sísk s., v jedn. i m. zvel.

 • nosiť nedok.

  1. (opakovane, často, zvyčajne ap.) niesť (význ. 1, 2, 4 – 6): n. dieťa na rukách, n. nákupy;
  n. jedlo na stôl, nohy ho ešte dobre n-ia;
  n-í meno po otcovi;
  strom n-í dobré ovocie

  2. (opakovane, často, zvyčajne ap.) mať niečo na sebe al. pri sebe (oblečenie, ozdobu, výstroj ap.): n. (jedny) topánky, také šaty sa už nen-ia, n. uniformu, n. smútok, n. okuliare, legitimáciu, zbraň, n. bradu

  n-í dieťa pod srdcom je ťarchavá;
  n. niekoho na rukách prejavovať mu veľkú lásku;
  n. niečo v hlave stále na to myslieť;
  n. niekoho v → srdci;
  n. drevo do hory nepotrebne rozmnožovať niečo;
  expr. n. parohy byť klamaným manželom;

 • nositeľ -a mn. -ia m.

  1. kto niečo predstavuje, reprezentant: n. štátnej moci;
  n. kultúry

  2. kto niečo má, vlastní (meno, titul ap.): n. Nobelovej ceny;
  n. tohto mena

  3. i neživ. L -i mn. -e kto, čo niečo rozširuje, prenášateľ, šíriteľ, nosič: n. infekcie;
  n-e dedičných vlastností;

 • nositeľka -y -liek ž.

 • nosítka, správ. nosidlá

 • nôška -y -šok ž. zdrob.

 • nosnica -e -níc ž. sliepka, kt. znáša vajcia: dobrá n.

 • nosník -a m. nosná časť konštrukcie: mostný, oceľový n.;

 • nosníkový príd.

 • nosnosť -i ž.

  1. schopnosť zniesť isté zaťaženie: n. (nákladného auta) 5 ton

  2. účinnosť, pôsobnosť: umelecká n.

  3. schopnosť niesť vajcia: zvyšovať n. sliepok

  4. množstvo znesených vajec za isté obdobie

 • nosný2 príd.

  1. kt. niečo nesie, podopiera, drží: n. pilier, n-á konštrukcia;
  n-á raketa kt. vynáša kozmickú loď na obežnú dráhu

  2. schopný al. vhodný na dosiahnutie účinku: n-á myšlienka dramatického diela

  3. chovaný na znášanie vajec: n-é plemeno;

 • nosohltan -a m. nosová časť hltana;

 • nosohltanový príd.: n-á sliznica

 • nosorožec -žca mn. N a A -e m. veľký tropický bylinožravý cicavec s rohom (al. dvoma) na prednej časti hlavy, zool. Rhinoceros;

 • nosoroží príd.

 • nosovka -y -viek ž. nosová samohláska

 • nosový, zried. nosný1 príd. k 1: n-á dutina;
  n. hlas fufnavý;
  fon. n-á hláska vyslovovaná s účasťou nosovej dutiny;
  n-né dierky;

 • nostalgia -ie ž. clivá túžba po niečom vzdialenom: n. po domove;

 • nostalgickosť -i ž.

 • nostalgický príd.: n-á nálada;
  n-á pieseň clivá;

  nostalgicky prísl.;

 • noštek, nosík -a m. zdrob.;

 • nostrifikácia -ie ž. nostrifikovanie: n. diplomu;

 • nostrifikačný príd.

 • nostrifikovať nedok. i dok. úradne uzn(áv)ať platnosť odb. kvalifikácie získanej v cudzine: n. diplom lekára

 • akčnosť -i ž.

 • bezbožnosť -i ž.

 • bezcieľnosť -i ž.

 • bežnosť -i ž.

 • bezobsažnosť -i ž.

 • bezostyšnosť -i ž.

 • bezpečnosť -i ž.

  1. istota; ochrana; zabezpečenie: osobná b.;
  b. práce;
  b. jazdy;
  systém kolektívnej b-i;
  b. štátu

  2. (prv) policajné orgány, polícia; policajný úrad: oznámiť niečo b-i;

 • bezprašnosť -i ž.

 • bezúspešnosť -i ž.

 • bezútešnosť -i ž.

 • blahovoľnosť -i ž.

 • choromyseľnosť -i ž.

  II. choromyseľný m. duševne chorý človek: ústav pre ch-ých

 • čiastočnosť -i ž.

 • čitateľnosť -i ž.: č. písma;
  č. spolkovej činnosti

 • cnosť, čnosť -i ž.

  1. kladná mravná vlastnosť: občianske c-i;
  náb. trvalá dispozícia konať dobro: ľudské c-i, božské č-i

  2. dobrá vlastnosť, prednosť: presnosť je jeho veľká c.

  robiť z → núdze c.;

 • ctibažnosť -i ž.

 • cudzojazyčnosť -i ž.

 • dedičnosť -i ž. schopnosť prenášať vlastnosti predkov na potomstvo

 • deklamačnosť -i ž.

 • dekoračnosť, dekoratívnosť -i ž.

 • deliteľnosť -i ž.

 • deštrukčnosť, deštruktívnosť -i ž.

 • dobrodružnosť -i ž.

 • dobrodušnosť -i ž.

 • dobromyseľnosť -i ž.

 • dobrosrdečnosť -i ž.

 • dobrovoľnosť -i ž.: princíp d-i

 • dobyvačnosť -i ž.

 • dochvíľnosť -i ž.

 • dokázateľnosť -i ž.

 • dostatočnosť -i ž.

  II. dostatočný m., dostatočná ž. 4. stupeň prospechu v škol. klasifikácii, štvorka

 • driečnosť -i ž.

 • družnosť -i ž.

 • dvojjazyčnosť -i ž. bilingvizmus

 • dvojznačnosť -i ž.

 • dýchavičnosť -i ž.

 • falošnosť -i ž.

 • fešnosť -i ž.

 • funkčnosť -i ž.

 • hlbokomyseľnosť -i ž.

 • hlučnosť -i ž.: stupeň h-i

 • hmatateľnosť -i ž.

 • hnuteľnosť -i ž. hnuteľná vec, hnuteľný majetok (nábytok, peniaze ap.), op. nehnuteľnosť: predaj h-í

 • hriešnosť -i ž.

 • infekčnosť -i ž.

 • inštančnosť -i ž.

 • invenčnosť -i ž.

 • jedinečnosť -i ž.

 • jednojazyčnosť -i ž.

 • jednomyseľnosť -i ž.

 • jednoslabičnosť -i ž.

 • jednoznačnosť -i ž.

 • knižnosť -i ž.;

 • kompilačnosť -i ž.

 • koncepčnosť -i ž.: k. prístupu

 • kontrarevolučnosť -i ž.

 • krivoprísažnosť -i ž.

 • krušnosť -i ž.

 • krvilačnosť -i ž.

 • lačnosť -i ž. hlad, žiadostivosť: l. za majetkom

 • ľahkomyseľnosť -i ž.

 • ľahkovážnosť -i ž.

 • liečiteľnosť -i ž.

 • ľubovoľnosť -i ž.

 • ľubozvučnosť -i ž.

 • malodušnosť -i ž.

 • malomyseľnosť -i ž.

 • márnomyseľnosť -i ž.

 • mimovoľnosť -i ž.

 • mnohoznačnosť -i ž.

 • možnosť -i ž.

  1. okolnosti, situácia, v kt. je niečo možné, uskutočniteľné; príležitosť: pracovné, finančné m-i;
  m. cestovať;
  získať m-i na štúdium

  2. možný prípad, eventualita: využiť poslednú m.;
  je tu m. požiaru

  3. obyč. mn. schopnosť: tvorivé m-i umelca

  mať m.;
  dať, poskytnúť m. umožniť

 • mravoučnosť -i ž.

 • mužnosť -i ž.

 • nábožnosť -i ž.

 • nadbytočnosť -i ž.

 • nadskutočnosť -i ž.

 • nahraditeľnosť -i ž.

 • nános -u m. množstvo vzniknuté nanesením: n. prachu, bahna;

 • náročnosť -i ž.

  1. k 1: divácka n., kritická n.

  2. súbor nárokov kladených na istý jav: n. na riadenie, materiálová n.

 • nebezpečnosť -i ž.

 • nečitateľnosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: uisťovať, nos, hmota, háčiť, vyschýnať, tex, pozachytã vaå, slepý, zvaliť, pôde, cia, osirel, laã, vå å ok, mží
Technický slovník: , raš, pur, applet, zã â lohovanie, d, a í, pif, dvb t, dbf, multitasking, inp, eisa, ťi, též
Ekonomický slovník: plúšť, hfl, vmd, spm, rti, kon, čína, tau, chuå, mercosur, refíž, ttt, voe, lps, pvc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV