Hľadaný výraz "i" v Technickom slovníku

Nájdených 105 výsledkov (1 strana)

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

 • IBCN

  - z angl. Integrated Broadband Communications Network - integrovaná širokopásmová komunikačná sieť

 • IBM compatible

  - Kompatibilný s IBM. Názov pre zariadenie, ktoré je kompatibilné dá sa používať v štandarte IBM.

 • ICMP

  - Internet Control Message Protocol; protokol sady TCP/IP, súčasť IP, slúži pre prenos riadiacich informácií pre smerovače

 • Icon

  - Malý informatívny obrázok odkazujúci na nejakú funkciu.

 • ICQ

  - skratka z "aj sík ju" (ang. I SEEK YOU), umožňuje dvom účastníkom spojiť sa po sieti internet a vzájomne si posielať odkazy v reálnom čase; stále populárnejšia služba

 • ICQ I seek you

  - Systém vyvinutí na on-line rozhovor medzi viacerými ľuďmi na Internete s množstvom daľších funkcii.

 • ICT

  - Information and Communication Technology Informačné a komunikačné technológie

 • IDC

  - International Data Corporation; organizácia, ktorá sleduje a vyhodnocuje štatistické ukazovatele z oblasti výpočtovej techniky

 • IDE

  - Integrated Drive and Electronics. Rozhranie pevného disku zabezpeè ujúce transfer dát z a na pevný disk. Umožò uje pripojiť dve diskové jednotky, jednu ako master (riadiaca jednotka) druhú ako slave. Niekedy sa tiež používa označenie AT-bus al

 • identification

  - identifikácia

 • identifier

  - identifikátor

 • idle

  - prestoj, voľný chod, nevyužitý

 • IDS

  - Intrusion Detection Systems Software, detekčný systém, detekujúci nepriateľské snahy o prienik do počítačovej siete alebo informačného systému. Sleduje aktivity na vstupe i výstupe systému.

 • IEEE

  - Institute of Electrical and Electronics Engineers; americká spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou noriem

 • IFF

  - z angl. Identification Friend or Foe - identifikácia vlastný - cudzí

 • IIRC

  - z anglického If I Remember Correctly, ak si dobre pamätám

 • IKT

  - Informačné a komunikačné technológie
  - v IT terminológii Informačné a komunikačné technológie

 • illegal character

  - neprípustný znak

 • ILS

  - z angl. Instrument Landing System - systém zariadení na presné priblíženie

 • IMAC

  - Install, Move, Add, Change Inštaluj, Presuň, Pridaj, Zmeň Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním hardwaru v priebehu jeho životného cyklu. Inštalácia, prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb pre informačné technológie. Viď tiež IMACD.

 • IMACD

  - Install, Move, Add, Change, Disposal Inštaluj, Presuň, Pridaj, Zmeň, Deinštalácia Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním hardwaru v priebehu jeho životného cyklu. Inštalácia, prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie, odinštalovanie prípadne aj s odstránením. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb pre informačné technológie.

 • Image map

  - Obrázkové menu .Obrázok v HTML dokumente, na ktorom sú uložené odkazy na ďalšie dokumenty.

 • IMAP

  - Jeden s posledných systémov na doručovanie Internetovej pošty.

 • immediate

  - priamy, bezprostredný, okamihový

 • impact printer

  - mechanická ihličková tlačiareň

 • Import

  - Vo všeobecnosti tento výraz znamená doplnenie informácií, dát do už existujúcich informácii, prípadne otvorenie nekompatibilného súboru, aby sa dal použiť jeho obsah.

 • impossible

  - nemožný

 • Impressions Imp

  - Zhliadnutie reklamy, impresia, videnie.

 • IMS Information Management System

  - Najrozšírenejší systém banky dát, údajov. IMS bol vyvinutý pre počítače firmy IBM a je založený na hierarchickom dátovom modeli.

 • IMT

  - z angl. International Mobile Telecommunications - medzinárodné mobilné telekomunikácie

 • inactive

  - neaktívny, pasívny

 • Include

  - Príkaz používaný vo väčšine programovacích jazykov slúžiaci na načítaní informácií pri behu programu.

 • incoming message

  - došlá správa

 • incompatibility

  - nezlučiteľnosť

 • incomplete

  - neúplný

 • incorrect

  - nesprávny, chybný

 • incorrect number of parameters

  - nesprávny počet parametrov

 • increase

  - vzrast

 • incremental

  - prírastok

 • independent

  - autonómny, nezávislý

 • infected file

  - súbor napadnutý vírusom

 • inheritance

  - dedičnosť vlastností z nadradeného objektu

 • INI

  - Koncovka/Prípona inicializačného súboru v ,ktorom sú uložené rôzne natavenia.

 • initial value

  - počiatočná hodnota

 • ink

  - atrament

 • inkjet printer

  - atramentová tlačiareň, atramentový súradnicový zapisovač

 • INMARSAT

  - z angl. International Maritime Satellite Organisation - Medzinárodná námorná družicová organizácia

 • Input

  - Vstup. Spôsob ktorým počítač prijme program, alebo vstupne dáta pre výpočet, úlohy.

 • inquiry

  - otázka, anketa

 • Ins

  - kláves Insert; umožňuje prepínať medzi režimom vkladať text a prepisovať

 • Insert

  - Vlož

 • insert mode

  - režim vkladania

 • inside

  - vnútro, vo vnútri

 • install

  - inštalovať, montáž, uvedenie do chodu

 • instant

  - okamih, okamihový

 • instruction

  - inštrukcia, predpis, príkaz, riadiaci

 • insufficient disk space

  - nedostatok miesta na disku

 • insufficient memory

  - nedostatok pamäti

 • insufficient room

  - nedostatok miesta

 • integer

  - celé číslo

 • integrity check

  - kontrola celistvosti

 • interactive command mode

  - interaktívny príkazový režim

 • Interface

  - Je zariadenie, rozohranie , ktoré určuje prostriedky a pravidla na spojenie konkrétnych počítačových časti.

 • interference

  - vzájomné ovplyvňovanie, rušenie

 • interlace

  - preloženie, prekladanie

 • intermediate

  - prechodný, čiastočný, medzivýsledky

 • Internet

  - Celosvetová počítačová sieť založená na protokole TCP/IP. Skladá sa z viacerých sieti ,ktoré sú navzájom prepojene.

 • interpreter

  - interpretačný program, prekladač

 • interrupt

  - prerušenie

 • intersection

  - prisečník

 • Intranet

  - Celofiremná počítačová sieť využívajúca technológie pripojenie pomocou TCP/IP. Dosah a pôsobisko siete je obmedzené na budovu, prípadne firmu.

 • intro

  - úvod, predstavenie

 • introduction

  - úvod, predstavenie

 • Invalid

  - Neplatný ,zlý.

 • IP

  - internetový protokol, internet protocol Súbor komunikačných štandardov, ktoré riadia prenos dát vo forme paketov po internete. Zabezpečuje priraďovanie adresy paketu kam sa má paket doručiť. IP je zároveň aj jedinené číslo priradené každému počítaču pripojenému do internetovej siete.

 • IP adresa

  - IP address, Internet Protocol Address Jedinečná adresa vyjadrená jedinečným číslom, pridelená každému zariadeniu resp. počítacu, ktoré je pripojené do internetovej siete. IP adresa umožňuje jednoznačne identifikovať zariadenia pripojené v sieti a tým umožniť komunikáciu medzi nimi. IP adresu môžeme prirovnať systému čísiel v telefónnej sieti, v ktorej má každý účastník pridelené jedinečné číslo.
  - Adresa počítača v sieti používanej protokol IP. Skladá sa z 4 osembitových čísiel oddelených čiarkami, napr. 255.16.19.55. IP adresa identifikuje počítač jedinečne v celom Internete.

 • IPAM

  - Internet Protocol Address Management Systém spravovania IP adries resp. adresného priestoru pre internet. Využíva nástroje ako je DNS a DHCP.

 • IRC

  - Internet Relay Chat; služba prevádzkovaná v sieti internet, otvorená diskusia väčšej skupiny na danú tému, všetci majú zobrazené vyjadrenia ostatných, prihlásiť sa je možné pod prezívkou - nickname

 • IRC Internet relay chat

  - Systém umožňujúci on-line textový rozhovor medzi viacerými ľuďmi na Internete.

 • IrDA

  - Štandard ktorý umožňuje prenos informácii medzi počítačmi pomocou infra portu a infra primaču

 • IRQ

  - IRQ sú hardvérove toky dát, po ktorých posielajú zariadenia prerušovanie signály mikroprocesoru. Interrupt Request Line (interrupt - prerušenie, request - požiadavka, line - riadok, linka)

 • IS

  - Informačný Systém, Information System Systém zabezpečujúci zber, spracovanie, archiváciu, vyhľadávanie, prenos, distribúciu informácií. Najčastejšie sa rozumie v zmysle elektronického systému - systému pozostávajúceho z hardwaru, softwaru, komunikačných kanálov.

 • IS vs IT

  - Informačný systém je program/aplikácia na správu dát a informácií, informačné technológie sú nástroje a metódy prostredníctvom ktorých sa informačné systémy tvoria.

 • ISA

  - 16 bitová zbernica

 • ISDN

  - Digitálna integrovaná sieť služieb. V súčasnosti najväčšia digitálna sieť ktorá je budovaná na základe stávajúcej telefónnej siete. S príchodom digitalizácie táto sieť dokáže poskytovať viac možnosti ako bežná pevná linka.

 • ISM

  - z angl. Industrial, Scientific and Medical - priemysel, veda a medicína

 • ISO

  - The International Organization for Standardization Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu. Definuje celosvetovo akceptované priemyselné a komerčné štandardy.
  - International Standards organization Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

 • ISO 20000

  - Medzinárodný štandard pre ITSM – manažovanie IT služieb.

 • ISO/IEC 27001

  - Medzinárodný štandard špecifikujúci požiadavky pre bezpečnosť informačného systému, manažovanie a kontrolu bezpečnosti IS.

 • ISP

  - Internet Service Provider Poskytovateľ internetového pripojenia
  - Firma, ktorá poskytuje pripojenie do Internetu svojím zákazníkom. Väčšinou poskytuje aj doplnkové služby ako je mailová schránka, www stránky , FTP prístup a pod.

 • issue

  - výsledok, záver, dôsledok

 • IT

  - Informačné Technológie, Information Technology Hardwarové a softwarové prostriedky, postupy, algoritmy, metódy, procedúry.

 • Italic

  - Typ úpravy písma, ktorý písmena zošikmí.

 • Item

  - Výraz, ktorý sa používa v spojitosti z menu a znamená položku menu

 • ITIL

  - Information Technology Infrastructure Library ITIL je súbor kníh, doporučení, najlepších praktík (best practises), sprievodcov ako poskytovať a implementovať IT služby. ITIL a IT Infrastructure Library sú registrované obchodné známky britskej vlády.

 • ITS

  - z angl. Inteligent Transport Systems - inteligentné dopravné systémy

 • ITSM

  - IT Service Management IT disciplína zaoberajúca sa riadením IT systémov. Charakteristický je pre ňu zákaznícky orientovaný prístup.

 • ITUR

  - z angl. International Telecommunication Union-Radiocommunication - Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie

 • MPR I

  - odporúčania pre dovolené emisné vyžarovanie monitorov, stanovil ich Swedish National Institute of Radiation Protection, odporúčania sú celosvetovo akceptované ako norma

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pog, seh, afidem, phn, ock, ruv, nez, gos, kosã ã, jta, zus, hm, bapsa, adt, pcz