Význam slova "my" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 65 výsledkov (1 strana)

 • my G, A, L nás D nám I nami zám. osob. 1. os. mn.

  1. označ. skupinu, ktorú tvorí hovoriaci a jedna al. viac osôb: poď s nami, so mnou a otcom;
  dajte nám vedieť;
  my s bratom ja a brat;
  u nás na Slovensku

  2. označ. ľudí všeobecne al. istý kolektív; všetci, každý z nás: musí nám (všetkým) záležať na poriadku;
  my žiaci 4. triedy...

  3. naznač. citovú, osobnú zainteresovanosť hovoriaceho: ako nám pokus potvrdzuje, ... teraz nám zahrá obľúbená skupina;
  hovor. ako nám ide robota? vám, ti

  4. zastupuje zám. ja a) v odb. a publ. textoch (plurál skromnosti): záver, ku ktorému sme došli my b) v min. v prejavoch panovníkov (majestátny plurál): my, kráľ uhorský

  nech to ostane medzi nami nevyzradené;
  expr. po nás → potopa

 • mycí, správ. umývací

 • mydielko -a -lok s. zdrob.

 • mydlina -y -lín ž. obyč. mn. (spenený) mydlový roztok; mydlová pena: na tvári mu ostala m.;
  namočiť bielizeň do m-ín

 • mydliť nedok. natierať mydlom: m. špinavé šaty, m. si ruky, m. sa pred holením

  expr. m. niekomu hlavu hrešiť ho

 • mydlo -a -diel s. prostriedok na uvoľňovanie špiny pri umývaní a praní: toaletné m., m. na pranie;
  umývať sa m-om;

 • mydlovnička -y -čiek ž. mištička al. puzdro na mydlo

 • mydlový príd.: m. prášok, m-á pena, bublina;

 • myk cit. naznač. prudký pohyb, myknutie: m. s ním do vody

 • mykaný príd. text. upravený mykaním: m-á priadza mäkká, huňatá

 • mykať nedok.

  1. (opakovane) prudko a krátko ťahať, potrhávať, šklbať: m. plecami, m. hlavu;
  m. niekoho za ruku;
  neos. m-á mu bradou

  2. text. spracúvať (kúdeľ) na rovnomerné vlákna: m-nie bavlny;

 • dok. myknúť -e -ú -kol expr.

  1. trocha ho to m-lo zarazilo, naľakalo

  2. ujsť: m. za roh

  // mykať sa robiť prudké a krátke pohyby, šklbať sa, trhať sa: svaly na tvári sa mu m-li;
  nem-aj sa!

 • dok. myknúť sa

 • mykológ -a mn. -ovia m. odborník v mykológii;

 • mykológia -ie ž. veda o hubách;

 • mykologička -y -čiek ž.;

 • mykologický príd.: m-á poradňa

 • myksovať, myksľovať nedok. hovor. expr. mykať, potrhávať, šklbať: m. niekoho za rukáv, m. spáčom

 • mýliť -i -ľ! nedok.

  1. uvádzať do omylu, miasť, pliesť, zavádzať: nemýľ ma (v rátaní);
  m-i ho výpoveď svedka

  2. vyrušovať, prekážať: m-i ju cudzie prostredie

  // mýliť sa byť na omyle; robiť chyby: často sa m-l;
  m. sa vo výpočtoch

  // mýliť si omylom si zamieňať, pliesť si: m. si ľudí

 • mýlka -y -lok ž. omyl, chyba: bola to osudná, nepríjemná m.

 • mylne prísl.: m. usudzovať;

 • mylnosť -i ž.

 • mylný príd. nezodpovedajúci pravde, nepravdivý, chybný, pomýlený: m-é tvrdenie, m. názor, m-á predstava;

 • myokard -u m. anat. srdcový sval: infarkt m-u

 • myóm -u m. lek. nezhubný nádor

 • myostimulátor -a m. lek. rehabilitačný prístroj na povzbudzovanie činnosti ochabnutého svalstva

 • myrha -y ž. voňavá živica niekt. orientálnych stromov (jeden z darov, kt. mudrci priniesli narodenému Ježišovi)

 • myriada -y -iád ž. kniž. desaťtisíc;
  obyč. pren. nesčíselné množstvo: m-y hviezd

 • myrta -y mýrt ž. stredomorský vždyzelený ker, bot. Myrtus;

 • myrtový príd.: m. veniec

 • mys -u m. výbežok pevniny do mora: M. dobrej nádeje

 • myš -i ž.

  1. malý hlodavec robiaci škodu najmä v domoch a na poliach, zool. Mus

  2. inform. obslužný, ručne ovládaný prvok pripojený k počítaču, pohybujúci sa po tvrdej podložke a zabezpečujúci vstup informácií

  expr.: mokrý, zmoknutý, spotený ako m. veľmi;
  chudobný ako (kostolná) m. celkom;
  je ich ako m-í veľa;
  hrať sa s niekým ako mačka s m-ou zahrávať sa;
  spí ako m. na vreci čujne;

 • myšacina, myšina -y ž. myšací zápach

 • myšacinec -nca m. myšací trus

 • myseľ -sle/-sli ž.

  1. myslenie, vedomie; intelekt: bystrá, sústredená m.;
  zamestnáva, vzrušuje to jeho m.

  2. zmýšľanie, presvedčenie: jednota m-í;
  je mu to proti m-i

  3. duš. stav, nálada: mať veselú m.;
  (ne) klesať na m-i

  mať niečo na m-i, mať m. na niečo myslieť na niečo

  prišlo mu na m., prebehlo mu m-ou pomyslel si, spomenul si;
  ani m.! nie!;
  zíde z očí, zíde z m-e;
  klesať na m-i;
  veselá m. – pol zdravia

 • myší, myšací príd.: má m-ie zuby drobné a ostré;
  myší chvost, bot. rebríček Achillea;
  myší chvostík, bot. chvostík Myosurus;

  expr. schoval by sa i do m-cej diery hanbí sa, bojí sa;

 • myšiak -a mn. N a A -y m.

  1. dravý vták živiaci sa myšami, kaňa, zool. Buteo

  2. rozpráv. myší samec

 • myška -y -šiek, myšička -y -čiek ž. zdrob.

 • myšlienka -y -nok ž.

  1. obsah, výsledok myslenia: mať smutné, bočné m-y;
  hlavou mu preletela m.;
  vyjadriť m-u vetou, jazykom

  2. iba mn. myslenie, premýšľanie: zahĺbiť sa do m-ok, pretrhnúť niť m-ok

  3. myslená predstava o niečom, idea, nápad; plán, úmysel: to je výborná m.;
  prísť na originálnu m-u;
  uskutočniť svoju m-u

  4. idea, presvedčenie, zásada: m. samostatnosti;
  hlásať revolučné m-y

  5. obsahové zacielenie umel. al. ved. diela, idea, námet, téma: hlavná m. románu, filmu;

 • myšlienkovo, myšlienkove prísl.: m. bohaté dielo

 • myšlienkový príd.: m. proces, m-á náplň;

 • myslieť -í -ia nedok.

  1. rozumom postihovať skutočnosť a rozlič. vzťahy v nej, robiť myšlienkové operácie pomocou pojmov a súdov, uvažovať, premýšľať: logicky m.;
  m-iaca bytosť človek;
  mať presné, popletené m-nie;
  m-ená čiara jestvujúca v predstave;
  hovor. m-í mu to (dobre)

  2. mať na mysli, na zreteli, pamätať; rozumieť: m. na deti, na budúcnosť;
  koho, čo tým m-š?

  3. mať v úmysle, zamýšľať, chcieť: m-í už na odplatu;
  m-m to s vami dobre;
  ako m-š

  4. i myslieť si mať mienku, názor, zmýšľať, usudzovať, mieniť: čo si o veci m-š? nem-m, že je to správne

  5. i myslieť si mať dojem, domnievať sa, nazdávať sa, mieniť: m. si o sebe priveľa namýšľať si;
  m-m (si), že sa vrátim skoro

  6. myslím vo funkcii čast. hádam, tuším, vari: toto je, m., moja posledná príležitosť

  m. si svoje mať vlastný (iný) názor

 • mysliteľ -a mn. -ia m. kto hlboko a tvorivo premýšľa o dôležitých (najmä filoz.) otázkach, filozof;

 • mysliteľka -y -liek ž.;

 • mysliteľný príd. kt. sa dá predstaviť, možný: to je ťažko m-é, to nie je m-é;
  jedine m. dôvod

 • mysliteľský príd.: m. typ človeka;

  mysliteľsky prísl.;

 • mysliteľstvo -a s.

 • mystériový príd.

 • mysteriózny príd. kniž. tajomný, záhadný, mystický

 • mystérium -ria D a L -iu s.

  1. kniž. veľké tajomstvo, záhada: m. života, smrti

  2. náb. pravda poznávaná z Božieho zjavenia, nie prirodzeným rozumom, tajomstvo

  3. lit. stredoveká duchovná hra;

 • mysticizmus -mu m. učenie a prax týkajúce sa prepiatej mystiky (význ. 1): upadnúť do m-u

 • mystička -y -čiek ž.;

 • mystický príd.: m-á viera;
  m-á sila tajomná;

  mysticky prísl.

 • mystik -a mn. -ci m. kto sa venuje mystike;

 • mystika -y ž.

  1. prežívanie priameho kontaktu s nadzmyslovým svetom, s Bohom; príslušné učenie: budhistická m., kresťanská m.

  2. tajuplnosť, tajomnosť, záhadnosť: m. smrti, m. čísel;

 • mýtickosť -i ž.

 • mýtický príd.: m. svet, hrdina;

 • mýtizovať nedok. utvárať mýtus okolo niečoho: m. hrdinu v románe, m-nie dejín

 • mýtny príd.: m. poplatok

 • mýto -a mýt s.

  1. poplatok za používanie ciest a mostov: vyberať, platiť m.

  2. miesto, kde sa vyberá tento poplatok;

 • mytológia -ie ž.

  1. súhrn mýtov, bájoslovie: antická m.

  2. veda o mýtoch;

 • mytologický príd.: m. výjav;
  m. výskum

 • mýtus -tu m.

  1. tradíciou prenášaná predstava ľudí o vzniku sveta, o prír. javoch, bohoch, hrdinoch ap., báj: pohanské, africké mýty

  2. expr. výmysel podávaný ako pravda: mýty o neomylnosti niekoho;
  osobnosť opradená m-om;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV