Význam slova "fo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 136 výsledkov (2 strán)

 • fóbia -ie ž.

  1. lek., psych. chorobný strach z niečoho, pred niekým: trpieť f-ou

  2. kniž. odpor, nenávisť k niečomu, niekomu

 • fokálny príd. lek. ložiskový

 • fókus -u m. odb. ohnisko (význ. 2);

 • fókusový príd.: f-á vzdialenosť;

 • fólia -ie ž. tenký ohybný plát z kovu al. plastickej látky: zlatá, igelitová f.;

 • fóliovník -a m. fóliou zakrytá konštrukcia na pestovanie zeleniny a kvetov

 • fóliový príd.

 • folk -u m. hud.

  1. anglosaská ľud. pieseň al. jej napodobnenie

  2. (amatérske) skladanie a spievanie (hranie pesničiek s aktuálnym obsahom), pesničkárstvo: skupina sa venuje f-u;

 • folklór -u m. ľud. kultúra a slovesná, tanečná a hud. tvorba: bohatý slovenský f.;

 • folklorista -u m. odborník vo folkloristike;

 • folkloristický príd.: f. výskum;

  folkloristicky prísl.

 • folkloristika -y ž. ved. disciplína o folklóre (ako súčasť národopisu);

 • folkloristka -y -tiek ž.;

 • folklorizovať nedok. i dok. (u)robiť folklórnym: f-ná reč

 • folklórny príd.: f-a tvorba, f. festival

 • folkový: f. festival

 • fön, star. pís. i föhn -u m. (nem.)

  1. teplý suchý horský vietor: začal fúkať f.

  2. i fén subšt. sušič (vlasov)

 • fond -u m.

  1. súhrn materiálových a fin. prostriedkov určených na niečo: mzdový, študijný f., investičný, dôchodkový, privatizačný f.

  2. zákl. zásoba: krmovinový, knižný f.;
  hlasový f. hlasová schopnosť

 • fondán -u m. zmes cukru a škrobového sirupu na výr. cukroviniek;

 • fondánový príd.: f-é pralinky

 • fonéma -y -ném ž. lingv. zákl. jednotka zvukovej stavby jazyka, hláska s rozlišovacou platnosťou;

 • fonematický príd.: f. (pravopisný) princíp vychádzajúci z výslovnosti

 • fonémový príd.: f. inventár;

 • fonendoskop -u m. lek. prístroj na vyšetrovanie chorého načúvaním

 • fonetička -y -čiek ž.;

 • fonetický príd.: f. výskum, f. atlas;
  f-á transkripcia;

  foneticky prísl.

 • fonetik -a mn. -ci m. odborník vo fonetike;

 • fonetika -y ž. lingv. veda skúmajúca tvorenie a fyzické vlastnosti zvukov ľudskej reči;

 • foniatria -ie ž. lek. odbor zaoberajúci sa liečením rečových chýb

 • fonológ -a mn. -ovia m. odborník vo fonológii;

 • fonológia -ie ž. lingv. veda o hláskovom systéme jazyka a o využívaní zvukových vlastností na dorozumievanie;

 • fonologička -y -čiek ž.;

 • fonologický príd.: f. systém;

  fonologicky prísl.

 • fonotéka -y -ték ž. zbierka, archív zvukových záznamov, nahrávok

 • fönovať, fénovať nedok. (nem.) subšt. sušiť (vlasy)

 • fontána -y -tán ž. ozdobná nádrž s tečúcou al. striekajúcou vodou;

 • fontánka -y -nok ž. zdrob.: pitná f. prívod pitnej vody, kt. vystrekuje po stisnutí tlačidla

 • fontánový príd.;

 • fór -u m.

  1. hovor. žartovný nápad, slovný vtip: rozprávať f-y

  2. hovor. trik (význ. 1): osvedčený ženský f., známy, starý f.

  3. subšt. náskok, prednosť, výhoda: mať f., dať f.

  4. hovor. expr. obyč. mn. fóry okolky

  robiť f-y zdráhať sa (naoko)

 • forčeking -u m. šport. aktívna obrana v hokeji

 • forhend, pôv. pís. forehand -u m. (angl.) šport. (v tenise, stolnom tenise, hokeji) úder šport. náčiním, pri kt. je ruka obrátená vnútornou stranou v smere úderu, dlaňový úder, op. bekhend

 • forint -u/-a m. zákl. peňaž. jednotka a platidlo maď. meny

 • forma -y -riem ž.

  1. vonkajšia podoba, tvar, vzhľad: okrúhla f. taniera, dávať niečomu f-u

  2. nástroj, predmet, kt. dáva veci tvar: tortová, odlievacia f.

  3. spôsob prejavu, podania, spracovania: f. myslenia, populárna f. výkladu, ústna, písomná f.;
  lingv. f. slova a) rad foném, ktorým sa vyj. istý význ. b) gram. tvar: slovesná f.

  4. náležité spoloč. správanie, zvyklosti: zachovávať v prejave, pri kontakte isté f-y, dbať na f-u

  5. formálnosť, formalita: je to len f.

  6. hovor. kondícia, výkonnosť (obyč. dobrá): dobrá, slabá f. futbalistu, herca;
  (ne)byť vo f-e, dostať sa do f-y

  (len) pre f-u (robiť niečo) naoko; z nevyhnutnosti;
  to nemá f-u nie je to vhodné;
  expr. robiť f-u pretŕčať sa, vystavovať sa;

 • formácia -ie ž. odb.

  1. útvar (význ. 2): útočná, vojenská f.

  2. spoločensko-ekonomická f. v marxistickom chápaní st. vo vývine spoločnosti daný spôsobom výroby a výr. vzťahmi

  3. špeciálna príprava al. výchova, formovanie: duchovná f.;

 • formačný príd.

 • formaldehyd -u m. chem. bezfarebný páchnuci plyn použ. pri výr. plastických látok

 • formalín -u m. druh dezinfekčného prostriedku

 • formalista -u m.

  1. kto veľmi dbá na vonkajšiu formu

  2. stúpenec formalizmu (význ. 2);

 • formalistický príd.: f. smer;

  formalisticky prísl.

 • formalistka -y -tiek ž.;

 • formalita -y -lít ž.

  1. ustálená, ustanovená vonkajšia podoba úr. al. spoloč. úkonu: pasové, spoločenské f-y

  2. zbytočná obradnosť, formalizmus: zaobísť sa bez f-lít

 • formalizácia -ie ž. formalizovanie;

 • formalizačný príd.

 • formalizmus -mu m.

  1. prepiate lipnutie na forme bez ohľadu na jej funkciu

  2. dávanie prednosti forme pred obsahom, odtŕhanie formy od obsahu (vo filoz., ved. a umel. smeroch);

 • formalizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť formálnymi prostriedkami: f-ný postup

 • formálne prísl.;

 • formálnosť -i ž.

 • formálny príd.

  1. týkajúci sa (vonkajšej) formy, úpravy: f-a stránka žiadosti, f-e náležitosti

  2. zachovávajúci ustálenú, vyžadovanú formu konania: f. postup;
  práv. f. protest

  3. vyhovujúci iba forme, nie podstate: f-a rovnosť;
  f-e prijatie, pozvanie odmerane zdvorilé

  4. odb. vyjadrovaný, vyjadrený symbolmi, (graf.) znakmi: f. prostriedok;

 • formát -u m.

  1. tvar, veľkosť, rozmery: f. papiera, knihy;
  malý, normalizovaný f.

  2. úroveň, význam: umelec veľkého, európskeho f-u;

  3. inform. usporiadanie istého množstva údajov (textu) na disku

 • formátovať nedok. inform. dopredu určovať utváranie štruktúry dát na disku; opatrovať (disk) formátom

 • formička -y -čiek ž. zdrob. k 2, expr. k 5: f-y na pečenie;
  f-y na hranie (do piesku)

 • formovač -a m. živ. kto niečo (odborne) formuje;

  formovač -a mn. -e m. neživ. prístroj, náradie slúžiaci (-e) na formovanie: f. tehál

 • formovačka -y -čiek ž.;

 • formovať nedok. i dok. d(áv)ať formu (význ. 1, 3), stvárňovať, stvárniť: f. sochu, hlinu;
  dobre f-ná postava;
  f. osobnosť, svetonázor;
  f. kandidátov špeciálne pripravovať, vychovávať

  // formovať sa nadobúdať podobu, utvárať sa: jeho osobnosť sa f-je;
  f-nie sa hodnotového systému

 • formovo prísl.;

 • formový príd.;

 • formula -y -múl ž.

  1. ustálené al. predpísané znenie; ustálený spôsob kratšieho prejavu: právna, zdvorilostná f., f. prísahy

  2. odb. poučka, pravidlo; vzorec (napr. mat., chem.)

  3. aut. jednosedadlové pretekárske auto: f. jeden najsilnejšia kategória pretekárskych áut;

 • formulácia -ie ž. formulovanie: f. programu, presná, stručná f.;

 • formulačne prísl.

 • formulačný príd.;

 • formulár -a L -i mn. -e m. tlačivo na vyplnenie údajov, blanketa: f. žiadosti, vyplniť f.

 • formulka -y -liek ž. zdrob. k 1, 2

 • formulovať nedok. i dok. slovne zostavovať, zostaviť, (zo)štylizovať: f. návrh, žiadosť

 • forota -y ž. iba v hovor. spoj. mať vo f-e mať v zásobe;
  do f-y do zásoby

 • forsírovať nedok. hovor. pretláčať niekoho, niečo, napomáhať, uprednostňovať: f. svojho chránenca, f. návrh

 • foršňa, fošňa -e ž. hrubá drevená doska (40 100 mm)

 • foršus -u m. hovor. expr. preddavok, záloha: vybrať si f.

 • forte (tal.) hud.

  I. prísl. silno, hlasno, op. piano, skr. f: hrať, spievať f.

  II. forte s. neskl. silný, hlasný zvuk; hlasná časť hud. skladby

 • fortieľ -a m. hovor. fígeľ; šikovnosť, zručnosť: je v tom f.;
  robiť niečo s f-om majstrovsky;

 • fortieľny príd.: f-a práca

 • fortúna -y ž. kniž. šťastena

 • fórum -ra fór s.

  1. v starom Ríme námestie

  2. orgán, inštitúcia, verejnosť povolaná posúdiť niečo: stranícke, medzinárodné f.;
  vyhlásiť na verejnom f-e

 • forzítia -ie ž. ozdobný záhradný ker so zlatožltými kvetmi kvitnúci skoro na jar, bot. zlatovka previsnutá Forsythia;
  hovor. zlatý dážď

 • fosfát -u m.

  1. chem. fosforečnan

  2. fosforečné hnojivo;

 • fosfátový príd.

 • fosfor -u m. chem. horľavý nekovový prvok, zn. P;

 • fosforečnan -u m. chem. soľ kyseliny fosforečnej: f. vápenatý, sodný

 • fosforečný príd. chem. obsahujúci fosfor v istej väzbe al. v istom pomere: kyselina f-á;
  f-é hnojivo

 • fosforeskovať nedok. svetielkovať v tme: ručičky na hodinkách f-jú

 • fosforový príd.: f-é svetlo zelenkasté;
  f-á bomba

 • fosgén [foz-] -u m. dusivá bojová chem. látka

 • fotel -a L -i mn. -y m. hovor. hlboké čalúnené sedadlo s operadlami, kreslo: sedieť vo f-i, sadnúť si do f-a

 • fotelka -y -liek ž. hovor. (menší) fotel

 • fotiť nedok. hovor. fotografovať

 • fotka -y -tiek ž. hovor. fotografia

 • fotoamatér -a m. kto sa amatérsky zaoberá fotografovaním;

 • fotoamatérka -y -rok ž.;

 • fotoamatérsky príd. i prísl.: f. krúžok

 • fotoaparát -u m. hovor. fot. aparát

 • fotoateliér -u L -i mn. -y m. podnik na zhotovovanie fotografií

 • fotobunka -y -niek ž. fotoelektrický článok: dvere na f-u

 • fotochémia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa chem. reakciami podmienenými svetelným žiarením;

 • fotochemický príd.: f-é reakcie

 • fotočlánok -nku m. fyz. fotoelektrický článok

 • fotoelektrický príd. fyz. meniaci svetelné popudy na elektr.: f. článok

 • fotogenickosť -i ž.

 • fotogenický príd. vhodný na fotografovanie; umožňujúci dobré fot. zachytenie: f-á tvár;

  fotogenicky prísl.;

 • fotograf -a mn. -i m. fotografista;

 • fotografia -ie ž.

  1. obraz vzniknutý pôsobením svetla na film al. dosku vo fot. aparáte, snímka: farebná, letecká f.

  2. odbor zaoberajúci sa fotografovaním: umelecká, technická f.;

 • fotografický príd.: f. aparát, ateliér;

  fotograficky prísl.

 • fotografista -u m. odborník vo fotografii (význ. 2);

 • fotografistka -y -tiek ž.;

 • fotografka -y -fiek ž.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV