Význam slova "dru" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • drúčik -a m. zdrob.

 • druh1 -u m.

  1. súhrn predmetov al. javov s rovnakými podstatnými znakmi: nový d. topánok;
  viaceré d-y stromov, pšenice;
  literárne d-y žánre;
  d-y živočíchov, d-y rastlín;
  lingv. slovné d-y;
  biol. zákl. jednotka použ. pri systematike živočíchov a rastlín

  2. charakteristické črty veci ako súčasti istého celku, typ: je to d. lepidla;
  d. odborného textu

  kniž. predmet, človek ap. svojho d-u špecifický;

  druh2 -a mn. -ovia m.

  1. kniž. spoločník, priateľ, kamarát: jeho najbližší d.

  2. muž, kt. žije so ženou v spoločnej domácnosti bez sobáša

  životný d. manžel;

 • druháčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • druháčka -y -čok ž.;

 • druhácky príd.: d-e učivo;

 • druhák -a mn. -ci m. žiak 2. ročníka, 2. triedy: učiť d-ov;

 • druhohorný príd.

 • druhohory -hôr ž. pomn. geol. éra s troma geol. útvarmi medzi prvohorami a treťohorami;

 • druhorado prísl.;

 • druhoradosť -i ž.

 • druhoradý príd. menej významný, podradný, druhotriedny: d. umelec, d. problém;

 • druhoročiak -a mn. -ci m. poslucháč, študent 2. ročníka (vys.) školy; (prv) vojak zákl. služby v 2. ročníku

 • druhorodený príd. narodený ako druhý: d. syn

 • druhostupňový príd. kt. stojí hierarchicky na 2. mieste: d-á sesternica, d. článok riadenia

 • druhotne prísl.;

 • druhotnosť -i ž.

 • druhotný príd. podmienený iným, odvodený, sekundárny, op. prvotný, primárny: poznanie je d-é (oproti bytiu);
  ekon. d-á platobná neschopnosť ktorú spôsobuje neplatenie dlhov inými podnikmi;
  lingv. d-é predložky nepôvodné;

 • druhotriedne prísl.;

 • druhotriednosť -i ž.

 • druhotriedny príd. druhoradý: d. výkon, d. tovar;

 • druhovo, druhove prísl.

 • druhový príd.: d-á vlastnosť typická pre druh;
  lingv. d-á číslovka (napr. trojaký, mnohoraký);

 • druhý čísl. rad.

  1. k 2: d. ročník, rad;
  byť na d-om mieste;
  d-á svetová vojna, d. diel filmu;
  bolo to d-ho januára;
  skončiť o d-ej (hodine);
  pol druha, druhého litra;
  po prvé, po d-é (pri vypočítavaní);
  gram.: d. pád genitív;
  d. stupeň komparatív;
  d-á (slovesná) osoba;
  mat. d-á (od)mocnina;
  hud. d. hlas;
  hrať d-é husle i fraz. mať druhoradú úlohu;
  tech. d. rýchlostný stupeň

  2. (vo vzťahu k prvý) kt. stojí na nižšej úrovni: d. tajomník veľvyslanectva;
  výrobky d-ej kvality

  3. nasledujúci, budúci, ďalší (v čase): odložiť niečo na d. deň, týždeň;
  (na) d. raz inokedy

  4. blíži sa význ. vymedz. zám., ďalší, iný;
  v mn. i ostatní: na to si vyber (niekoho) d-ho;
  d-í sa zabávali a on tam stál

  5. (z dvojice) protiľahlý, opačný, náprotivný: d-á strana ulice, mince;
  preplávať na d. breh

  6. kt. má funkciu pôvodného: jeho d-á vlasť;
  mať d. kľúč rezervný

  7. v dvojici jeden, tento – d. vyj. odlišnosť al. vzájomnosť stránok: jeden, tento sa namáha, d. leňoší;
  pomáhať jeden d-mu, vyhovárať sa jeden na d-ho

  d. svet záhrobie;
  odísť na d. svet umrieť;
  d. stav ťarchavosť;
  (informácia) z d-ej ruky nepôvodná;
  (to je) d-á strana mince iná stránka veci;
  jeden lepší, horší ako d. sú rovnakí;
  jedno s d-ým dovedna;
  rozprávať jedno cez d-é tárať;
  prejsť na d-ú stranu k protivníkom;
  jeden (ťahá) čihi, d. hota nezhodnú sa;
  jeden (stojí) za devätnásť, d. bez jedného za dvadsať;
  → jedným uchom dnu a d-ým von

 • druhýkrát, druhý raz neskl. čísl. rad. nás. príslov.

  1. k 2: d. povedať niečo

  2. blíži sa význ. zám., inokedy: príď d.;
  odložiť niečo na d. na neskoršie

 • drúk -a m. tenší kmeň al. hrubší konár: bukový d., zobrať d. do ruky;

  expr. stáť ako d. bez prejavu;

 • drukovať nedok. hovor. myšlienkami, rečou ap. podporovať v činnosti: d. domácim hráčom

 • drumbľa -e ž. ľud. hud. nástroj rozoznievaný dychom hráča v ústach a brnkaním na výstupku;

 • drumblička -y -čiek ž. zdrob.

 • drumbľový príd.: d. zvuk;

 • družba1 -u mn. -ovia m. mládenec sprevádzajúci mladuchu al. družičku pri svadobnom obrade ap.: ísť za d-u

  družba2 -y -žieb ž.

  1. priateľstvo: pripijeme si na našu d-u

  2. prospešné prac. a spoloč. styky inštitúcií, orgánov ap.; dohoda o nich: d. medzi školou a závodom

  mať d-u s niekým;

 • družďať -í -ia nedok. expr. praskať, prašťať: konáriky d-ia pod nohami

 • druzg cit. napodobňuje zvuk pri lámaní, buchnutí ap.: konár pod ťarchou d.!

 • drúzgať -a nedok. expr.

  1. násilím s praskotom lámať: d. ľad kladivom

  2. i drúzgať sa s praskotom sa lámať: konáre d-li pod kolesami;
  sklo sa d-lo na kameňoch

  3. udierať, búchať, tĺcť: d-l päsťou o stôl

  4. s praskotom, buchotom padať: fľaše, taniere d-li na dlážku;

 • dok. k 2 – 4 druzgnúť -e -ú -gol

 • druzgot -u m. expr. drúzganie, praskot: bolo počuť silný d.

 • družica -e -žíc ž.

  1. deva v slávnostnom oblečení pri svadobnom, pohrebnom ap. obrade

  2. teleso krúžiace okolo väčšieho kozmického telesa, obežnica, satelit: umelá d. Zeme;

 • družička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k družica

  2. družica (význ. 1)

 • družina -y -žín ž.

  1. sprievod, suita: kniežacia d.

  2. (organizovaná) skupina ľudí spätých spoločnou prácou, záujmami ap.: Štúrova d., svadobná d.

  3. (školská) d. inštitúcia pri zákl. školách poskytujúca deťom starostlivosť v čase mimo vyučovania; jej budova: dať dieťa do d-y

 • družinár -a m. hovor.

  1. žiak chodiaci do škol. družiny

  2. učiteľ v škol. družine;

 • družinárka -y -rok ž.;

 • družinársky príd.: d-e deti

 • družiť sa nedok. kniž.

  1. pridávať sa ako ďalší člen, pridružovať sa, pripájať sa, priraďovať sa: k vedúcej osobnosti sa d-í generácia básnikov

  2. spájať sa, zjednocovať sa: cit sa uňho d-í s rozumom

  3. zoskupovať sa, zhromažďovať sa: študenti sa d-ia okolo svojho učiteľa

 • družka -y -žiek ž.

 • družne prísl.;

 • družnosť -i ž.

 • družný príd. priateľský, kamarátsky: d. človek, d-é posedenie;

 • družobník -a mn. -ci m. hovor. družobný partner: d-i z partnerského mesta

 • družobný príd. k 2: d. ústav;
  d. večer

 • družstevne prísl.: d. hospodáriť

 • družstevníčka -y -čok ž.;

 • družstevnícky príd.: d-e pozemky ktorých užívatelia sú družstevníci

 • družstevníctvo -a s. družstevné hnutie, družstevná činnosť;

 • družstevník -a mn. -ci m. člen družstva; člen býv. jednotného roľníckeho družstva;

 • družstevný príd. k 1: d-é hnutie, d-é hospodárenie, d. byt;

 • družstvo -a -tiev s.

  1. dobrovoľná organizácia na spoločnú činnosť, najmä ekon.: poľnohospodárske d., skr. PD;
  poľnohospodársko-výrobné d.;
  (prv) jednotné roľnícke d.;
  bytové d., spotrebné d.;
  d. invalidov

  2. organizovaná jednotka, skupina (v športe, v boji ap.): volejbalové d.;
  d. parašutistiek;
  vojenské d. najmenšia voj. organizačná jednotka;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: manéž, rko, zfp, erdf, ltp, trims agreement, mtq, hyy, mbv, dlhý, com, eq, vyq, ikt, mpt
Slovník skratiek: non, fyp, tgif, ph, vom, g90, tkr, scats, gr, prm, fym, rvl, taric, tej, scg
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV