Význam slova "zi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 228 výsledkov (2 strán)

 • žiabre -ber/-bier ž. pomn. dýchacie orgány vodných živočíchov;

 • žiabronôžka -y -žok ž. vodný kôrovec, zool. Branchipus

 • žiabrový príd.

 • žiačik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • žiačka -y -čok ž.;

 • žiacky príd. i prísl.: ž. lístok;
  ž-a knižka informujúca o prospechu, správaní ap.;

 • žiactvo -a s. hromad. žiaci;

 • žiadanka -y -niek ž. formulár žiadosti (o vydanie niečoho): ž. na materiál, na zľavu;
  vyplniť ž-u

 • žiadať -a nedok.

  1. predkladať žiadosť, nástojčivo chcieť, uplatňovať nárok, požadovať: ž. náhradu škody, ž. (riaditeľa) o prijatie do zamestnania;
  ž. od niekoho, aby splnil sľub;
  úctivo, dôrazne ž.;
  ž-ný tovar hľadaný;
  dosiahnuť ž-né výsledky očakávané

  2. úctivo, zdvorilo predkladať žiadosť, pýtať, prosiť: ž. o pomoc, o radu;
  ž. dievča o ruku, ž. rodičov o ruku dcéry pýtať za manželku

  3. i žiadať si kniž. vyžadovať (význ. 2): previnenie (si) ž-a trest

  // žiadať sa

  1. pociťovať potrebu, chcieť, túžiť: ž-lo sa mu vody;
  ž-a sa, aby prišli všetci;
  neos. ž-a sa mu piť

  2. nástojčivo chcieť, požadovať: ž. sa do iného oddelenia, ž. sa von

  // žiadať si želať si (význ. 1, 2), priať si: otec si ž-l vidieť deti

 • žiadateľ -a mn. -ia m. kto o niečo žiada: ž. o byt, o miesto;
  vyhovieť ž-ovi;

 • žiadateľka -y -liek ž.

 • žiaden, žiadny zám. vymedz. nijaký (význ. 1); ani jeden, nikto: nestane sa ž. zázrak, nemá ž-u starosť;
  ž. neprišiel neskoro

  za ž-u cenu v nijakom prípade;
  ž-e strachy neboj(te) sa

 • žiadosť -i ž.

  1. ústny al. písomný prejav, ktorým sa niečo žiada: ž. o byt, o prijatie;
  napísať, podať ž., vyhovieť ž-i;
  uvoľnili ho na vlastnú ž.

  2. expr. silná túžba, žiadostivosť: oči sa jej zapálili ž-ou

 • žiadostivo prísl.: ž. piť, ž. pozerať;

 • žiadostivosť -i ž.: telesná ž.

 • žiadostivý príd. kt. silno po niečom túži; svedčiaci o túžbe, túžobný; náruživý, vášnivý: ž-á duša;
  ž-é oči;
  ž. pohľad;

 • žiaduci príd. kniž.

  1. želateľný, potrebný, požadovaný: dosiahnuť ž-e výsledky požadované;
  je ž-e, aby prišiel je potrebné

  2. vzbudzujúci túžbu, žiadostivý: je ž-ejšia ako pred chorobou

 • žiak -a mn. -ci m.

  1. kto chodí do zákl. al. stred. školy, kurzu ap.: dobrý, zlý, usilovný ž., ž. 1. triedy, ž. ľudovej školy umenia

  2. člen najmladšej časti tel. a šport. organizácie (do 14 rokov): mladší, starší ž-i

  3. odchovanec, stúpenec, vyznávač: ž-i Ľ. Štúra, Metodovi ž-i;

 • žiaľ

  I. -u m. veľký smútok, zármutok, žalosť: mať, pociťovať, premáhať ž.;
  plakať, piť od ž-u;
  zomrieť, pominúť sa, zmárniť sa od ž-u

  zalievať ž. piť;
  srdce mu puklo od ž-u utrápil sa

  II. vetná prísl. vyj. postoj ľútosti k obsahu vety: (bolo) ž. na neho pozrieť

  III. čast. vyj. poľutovanie, ľútosť, žiaľbohu, bohužiaľ: ž., dnes nemôžem prísť

 • žiaľbohu čast. žiaľ, bohužiaľ: ž., nemôžem ti pomôcť;
  jeho práca, ž., ostala torzom

 • žialiť -i -ľ! nedok. pociťovať, prežívať žiaľ, žalostiť: ž. nad smrťou matky, ž. za stratenou slobodou

 • žiaľne, žiaľno prísl. i vetná prísl.: ž. plakať;
  človeku je ž.

 • žiaľny príd. kniž. žalostný (význ. 1), bôľny, bolestný, smutný: ž. pohľad, vzdych, plač;

 • ziapať -e -u nedok. expr. hlasno kričať, vrieskať, revať: nahnevano z-l na syna

 • žiar -u m. vys. teplota vyžarovaná zo žeravého zdroja, horúčava: slnečný ž., ž. plameňa;
  odb. vys. teplota, pri kt. sa látky rozžeravujú;

 • žiara -y mn. -e žiar ž. svetlo vyžarované obyč. žeravým predmetom: slnečná, polárna ž., oslepujúca ž., ž. ohňa, lampy, v ž-e reflektorov;

 • žiarenie -ia s. odb. šírenie, vyžarovanie energie zo zdroja; radiácia: slnečné, kozmické, rádioaktívne, röntgenové, ultrafialové ž.

 • žiarič -a m. zdroj žiarenia; prístroj na žiarenie, ožarovanie: rádioaktívny, infračervený, elektrický ž.

 • žiariť -i nedok.

  1. vydávať žiaru, svetlo, svietiť: slnko, mesiac ž-i, reflektory ž-ia;

  2. jagať sa, ligotať sa, lesknúť sa: drahokamy ž-ia, vyleštený riad ž-i;
  izba ž-i čistotou

  3. byť zreteľný, vyžarovať: z tváre mu ž-i spokojnosť

 • žiarivka -y -viek ž. výbojka, v kt. sa ultrafialové žiarenie mení na viditeľné svetlo: neónová ž.;

 • žiarivkový príd.: ž-é osvetlenie

 • žiarivo prísl.;

 • žiarivosť -i ž.

 • žiarivý príd.

  1. vydávajúci žiaru: ž. plameň, ž-é slnko, hviezdy;
  ž-é farby jasné

  2. jagavý, ligotavý, lesklý: ž. klenot, ž-é brilianty

  3. krásny (význ. 1), lákavý: ž. úspech, ž-á budúcnosť;
  ž. úsmev;
  ž. príklad, vzor hodný nasledovania;

 • žiarliť -i nedok.

  1. báť sa (chorobne) o priazeň, lásku milovanej osoby; spájať tento strach s odporom voči ľuďom al. veciam blízkym tejto osobe: ž. na snúbenicu, ž. bez príčiny;
  ž. na manželovu kolegyňu

  2. závidieť niekomu úspech, prednosť; nepriať, nežičiť niečo: ž. na spolupracovníkov;
  ž. na jeho záľuby

 • žiarlivec -vca m. žiarlivý človek

 • žiarlivo prísl.;

 • žiarlivosť -i ž.

 • žiarlivý príd. kt. žiarli; svedčiaci o tejto vlastnosti: ž. manžel, ž-á milenka;
  ž. pohľad;
  je žiarlivý na prednosti druhých

  byť ž. žiarliť;

 • žiarovisko -a -vísk s.

  1. časť krematória, kde sa spaľuje mŕtvola

  2. archeol. miesto, kde sa spaľovali mŕtvoly

 • žiarovka -y -viek ž. (hruškovitá) sklená banka s kovovým vláknom, kt. sa elektr. prúdom rozžeraví a svieti: kontrolná ž.;
  mliečna ž. z mliečneho skla;
  vypálená ž.;
  vymeniť ž-u;

 • žiarovkový príd.

 • žiarový príd.: ž-á pec;
  archeol. ž. hrob so zvyškami spálených mŕtvych

 • žiarupevný príd. odb. zachovávajúci pevnosť pri vys. teplote: ž. materiál

 • žiaruvzdorne prísl.: pôsobiť ž.;

 • žiaruvzdornosť -i ž.

 • žiaruvzdorný príd. odolný proti žiaru: ž. materiál, ž-á oceľ, ž-é tehly;

 • opak. žičievať -a

 • žičiť nedok.

  1. byť priaznivo naklonený, priať: šťastie, počasie im ž-í, osud mu než-í;
  mali by si navzájom ž.

  2. želať (význ. 1, 2), priať: ž. šťastie, dobré počasie;
  ž. priateľovi úspech;
  ž. si víťazstvo;
  ž-m vám, aby ste sa šťastne vrátili;
  ž-enie pevného zdravia

 • žičlivec -vca m. žičlivý človek

 • žičlivo prísl.: ž. sa správať;

 • žičlivosť -i ž.

 • žičlivý príd.

  1. žičiaci druhému, (dobro)prajný; svedčiaci o tom: ž. človek;
  ž. úsmev, pohľad

  2. vyhovujúci, priaznivý, vhodný: ž-é pomery, prostredie

  byť ž. žičiť;

 • žid -a mn. -ia m.

  1. vyznávač náboženstva opierajúceho sa o Starý zákon a uznávajúceho jediného Boha, izraelita

  2. Žid príslušník (starovekého) izraelského národa

  skúpy ako ž. veľmi;

 • židáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • židák -a mn. -ci m. pejor.

  1. žid

  2. skupáň, lakomec;

 • zidealizovať dok. k idealizovať, prikrášliť: z. skutočnosť;
  z. hrdinu (diela)

 • židko -a mn. -ovia m. zdrob. expr.;

 • židovčička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • židovka -y -viek ž.;

 • židovský príd.: ž-é náboženstvo;
  ž. cintorín;
  ž. jazyk hebrejčina

  je tu ako v ž-ej škole veľmi hlučne;

  židovsky prísl.: rozprávať (po) ž.;

 • židovstvo -a s.;

 • žieňa -aťa mn. -atá -ňat s.

  1. expr. žena (menšej postavy): drobné, šikovné, mladé ž.

  2. hypok. manželka: ty moje ž.

 • žienka -y -nok ž.

  1. zdrob. k žena (význ. 1): drobná ž.;
  lesná, divá ž. rozpráv. bytosť

  2. hypok. k žena (význ. 2): moja ž.;

 • žieravina -y -vín ž. (tekutá) žieravá látka

 • žieravý príd.

  1. rozožierajúci, rozleptávajúci tkanivá, leptavý: ž-á látka, tekutina, ž. lúh

  2. kniž. mučivý, rozžierajúci: ž-á bolesť, túžba

 • žíhací príd. odb. určený na žíhanie: ž-ia pec;
  ž-ia teplota potrebná na žíhanie

 • žihadielko -a -lok s. zdrob.

 • žihadlo -a -diel s. obranný a útočný orgán niekt. hmyzu na bodnutie a vstreknutie jedu: včelie, osie ž., pichnúť ž-om;

  mať jazyk ako ž. ostrý;
  je ako ž. vrtký, čulý;

 • žihadlový príd.;

 • žíhareň -rne ž. oddelenie v továrni, kde sa žíhajú výrobky, materiál ap.;

 • žíharenský príd.

 • žíhať -a nedok. spracúvať zahrievaním na vys. teplotu: ž. odliatky;
  ž-nie zliatiny;
  ž-ná oceľ

 • žihľava -y -liav ž. pŕhľava (význ. 1)

  mráz ž-u nespáli;
  → dotkla sa ž. plota;

 • žihľavka -y ž. alergické ochorenie prejavujúce sa vyrážkami na koži: dostať ž-u

 • žihľavovina -y -vín ž. vlákna al. tkanina zo žihľavy

 • žihľavový príd.: ž. výťažok

 • žila -y žíl ž.

  1. cieva v tele, ktorou prúdi krv: prerezať si ž-u, ž-y mu navreli;
  podrezať si ž-y spáchať samovraždu;
  zlatá ž. hemoroidy;
  kŕčové ž-y chorobné rozšírenie povrchových žíl (obyč. na nohách);
  anat. cieva, kt. vedie krv do srdca

  2. (pri rastlinách) zvonku badateľný cievny zväzok: listová ž.

  3. geol. trhlina v hornine vyplnená inou horninou: rudná, zlatonosná ž.

  4. vodič elektr. prúdu vo viacprameňovom kábli

  5. hovor. šľacha

  krv mu tuhne, mrzne v ž-ách;
  mať vodu, cmar v ž-ách byť flegmatický;
  vliať sily do žíl povzbudiť;
  expr. pustiť, seknúť niekomu ž-u, ž-ou a) ublížiť, zabiť b) pripraviť o peniaze;

 • žiletka -y -tiek ž. tenký ostrý kovový plát do holiaceho prístroja

 • žilka -y -liek ž. zdrob.: ž-y na tvári, na listoch

  expr. (všetky) ž-y v ňom (i)hrajú je temperamentný;

 • žilkovanie -ia s. útvary v podobe žiliek, ktorými je niečo popretkávané: ž. na liste

 • žilkovaný príd. kt. má výrazné žilky, žilkovatý, žilkovitý: ž-á tvár, ž-é ruky

 • žilkovatý príd. žilkovaný: ž-á tvár

 • žilkovitosť -i ž. poľnohosp. zhrubnutie žiliek na listoch chorej rastliny

 • žilkovitý príd. žilkovaný, žilkovatý;

 • žilnatý príd.

  1. kt. má viditeľné, vystupujúce žily, žilovatý: ž-á ruka

  2. šľachovitý: ž. chlap, ž-é telo

 • žilôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • žilovatieť -ie -ejú nedok. stávať sa žilovatým: ruky pri robote ž-ú

 • žilovatý, žilovitý príd. žilnatý (význ. 1, 2): ž. krk, ž-á ruka;
  ž. chlap

 • žilový, žilný príd.: ž-ová krv;
  ž-á hornina;

 • zima

  I. -y zím ž.

  1. ročné obdobie od 21. 12. do 20. 3.: tuhá, sychravá, suchá z.;
  zásobiť sa na z-u

  2. zastar. (škol.) rok: chodil do školy štyri z-y

  3. nízka teplota, chlad, op. teplo: treskúca z.;
  z. poľavila, pritiahla;
  tvár vyštípaná z-ou, uši červené od z-y;
  máte tu z-u;
  z. mu zaliezla pod nechty;
  triasť sa, drgľovať sa z-ou, od z-y;
  z. ho drví zimnica

  v z-e v lete stále;
  expr. z. ako v psinci veľká;

 • zimisko -a s., N a A jedn. i ž. zvel.

  II. zima vetná prísl. chladno, studeno: vonku je z.;
  bolo mi z. na nohy

 • zimiť sa nedok. trpieť zimou: z-l sa celý deň

 • zimnica -e -níc ž.

  1. pocit silného chladu na celom tele (spojený s horúčkou), triaška: z. ho trasie, drví, z. ním lomcuje;
  mať z-u

  2. lek. (žltá) z. infekčné vírusové ochorenie v trópoch;

 • zimnične prísl.: z. sa triasť;
  z. premýšľať

 • zimničný príd.

  1. k 1: z. chlad;
  z. pot, z-á triaška, z. lesk očí

  2. kniž. rýchly a nepokojný, náhlivý, intenzívny, horúčkovitý: z-é tempo, z. nepokoj;

 • zimník -a m. zimný kabát

 • zimný príd. k 1: z. večer, z-é obdobie;
  z. kabát na zimu;
  z-é odrody neskoré;
  z-é športy pestované na snehu al. ľade;
  z. štadión na športy na ľade;
  z. spánok stav letargie zvierat;
  z. semester, z-é prázdniny;

 • zimomravo prísl.: z. sa chvieť;

 • zimomravosť -i ž.

 • zimomravý príd. trpiaci častým pocitom chladu: z. starec, z-é mláďatá;

 • zimomriavky -vok ž. pomn. drobné pupence na koži od chladu al. citového vzrušenia, hus(ac)ia koža: z. mu behajú po tele;
  od hrôzy mu naskakujú z.

 • zimovať nedok.

  1. prečkávať zimu: lastovičky z-jú na juhu

  2. prechovávať cez zimu: z. ovocie v pivnici;

 • zimovisko -a -vísk s. miesto na zimovanie: z. vtákov

 • zimozeleň -e ž. popínavá rastlina s tmavomodrými kvetmi, bot. Vinca minor

 • zimprovizovať dok. k improvizovať: narýchlo z. besedu

 • opak. zimúvať -a

 • žinčica -e ž. prevarená srvátka z ovčieho mlieka: sladká, kyslá ž., variť, piť ž-u

 • zindustrializovať dok. k industrializovať, spriemyselniť: z. zaostalé krajiny, z-né oblasti

 • žinenka -y -niek ž. tel. podložka podobná matracu na tlmenie doskoku, na cvičenie na zemi ap.

 • žinka -y -niek ž. tenší povraz, šnúra: vešať bielizeň na ž-u, opásať sa ž-ou;

 • zinkasovať dok. k inkasovať: hlavný z-l od hostí (za kávu)

 • zinkovať nedok. nanášať vrstvu zinku: z. rúry

 • zinkový príd.: z-á ruda;
  z-á bieloba kysličník zinočnatý;
  z-á rakva

 • žinôčka -y -čok ž. zdrob.

 • zinočnatý príd. chem. obsahujúci zinok v istom pomere: z-é soli

 • zinok -nku m. modrobiely kovový chem. prvok, zn. Zn;

 • zintenzívnieť -ie -ejú dok. stať sa intenzívnejším, intenzívnym: spolupráca podnikov z-la

 • zintenzívniť -i dok. urobiť intenzívnejším, intenzívnym: z. výrobu, obchod;
  z. boj vystupňovať;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: smn, rsk, cla, zzl, ci, tvs, tvf, he, fim, aj1, csc, tgo, jaj, amiå, cso
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV