Význam slova "sa" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1539 výsledkov (13 strán)

 • sa bez N;
  G seba D si A sa L sebe I sebou, po predl. a pri dôraze D sebe A seba

  I. zám. zvrat. zákl.

  1. označ. predmet totožný s pôvodcom deja: češe sa, pozerá sa pred zrkadlom, dá na seba čakať, má pred sebou ťažký deň, nedá si povedať;
  mne nekupuj, sebe kúp!

  2. pri živ. podmete v mn. označ. vzájomnosť, obapolnú činnosť: súrodenci sa majú radi, bijú sa, žiarlia na seba;
  želajú si zdravie, prisahali si vernosť, pristanú k sebe

  3. iba D vyj. prospech al. neprospech (prospechový D): nájsť si dievča, zariadiť si byt, objednal im pivo a sebe malinovku

  4. iba D vyj. privlastňovanie (privl. D); svoj: hľadá si rodičov, roztrhol si košeľu

  5. iba D vyj. cit (etický D): nech si ide svojou cestou, zaspievať si (do vôle), užiť si sveta

  prísť k sebe spamätať sa;
  byť (úplne) bez seba a) v bezvedomí b) rozrušený, zmätený;
  (zasa) sú v sebe hádajú sa, bijú sa ap.

  II. sa

  A. ako samostatná tvarotvorná morféma je súčasťou

  1. zvrat. pasíva: hľadá sa vinník, tráva sa kosí v júni, televízia sa pozerá do noci;
  do omáčky sa pridá korenie má sa pridať

  2. neos. zvrat. tvaru osob. slovies: pracovalo sa od rána do noci, nakupuje sa v samoobsluhe;
  chodí sa po pravej strane má sa chodiť

  B. používa sa

  1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies s význ. a) stavu al. zmeny stavu: dovŕšiť sa, ochladiť sa, hnevať sa b) prejavovania sa nejakým: černieť sa, košatieť sa, strmieť sa c) pohybu: hodiť sa, valiť sa, niesť sa d) obrátenia deja na jeho pôvodcu: dať sa (do služieb), zjaviť sa, nájsť sa e) rozlične modifikujúcim význ. pôv. slovesa: držať sa, pustiť sa, prosiť sa, naťahovať sa f) neúmyselného deja: utopiť sa, zabiť sa (pri havárii), poraniť sa

  2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou: nalietať sa, dočítať sa, prekopať sa, navečerať sa, rozhorieť sa, zahovoriť sa, vyzúriť sa

  3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): báť sa, smiať sa, ujať sa, páčiť sa, ponosovať sa, usilovať sa, zaoberať sa, obšmietať sa

  III. si používa sa

  1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies: spomenúť si, vzdychnúť si, (vy)myslieť si, predstaviť si, poradiť si

  2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou na tvorenie slovies s význ. a) primeranej miery a intenzity deja: zarečniť si, zapochodovať si, zajesť si, zatancovať si b) uspokojivej, zväčša malej miery deja: pohundrať si, poplakať si, pospať si, postáť si, upiť si

  3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): oddýchnuť si, predsavziať si, uvedomiť si, potrpieť si, všímať si, ťažkať si, trúfať si

  IV. sa čast. hovor. (v eliptických vetách) zdôrazňuje povzbudzovanie, výzvu do činnosti: sem sa, chlapci! nože sa do toho!

 • sabat -u m. u židov siedmy, sviatočný deň v týždni pripadajúci na sobotu

 • šábes -u m. hovor. sobota ako sviatočný deň židov;

 • šábesový príd.

 • šabľa -e -bieľ/-blí ž. sečná a bodná zbraň s ostrím na jednej strane: ostrá, turecká š.;
  nosiť š-u, biť sa š-ami;
  šport. šerm š-ou;

 • šabliarka -y -rok ž. pobrežný vták blízky bocianovi, zool. Recurvirostra

 • šablička -y -čiek ž. zdrob.

 • šablóna -y -lón ž. forma, vzor, pomôcka na zhotovovanie al. kontrolu rovnakých predmetov: maliarska, meracia, rysovacia š., plechová š.;
  vyrábať podľa š-y;

 • šablónka -y -nok ž. zdrob.

 • šablónovací príd. určený na šablónovanie: š-ia forma

 • šablónovito, šablónovite prísl.;

 • šablónovitosť -i ž.

 • šablónovitý príd. urobený podľa šablóny, stereotypný, schematický: š-á fabula, š-é postavy románu;

 • šablónový príd.;

 • šabľovito, šabľovite prísl.;

 • šabľovitosť -i ž.

 • šabľovitý príd. podobajúci sa šabli: š. list;

 • šabľový príd.: š. tanec so šabľami;

 • sabotáž -e ž. organizované narúšanie plynulosti výr., ver. akcií ap., záškodnícka činnosť: hospodárska s.

  robiť s. sabotovať;

 • sabotážnický príd.: s-á skupina, s-é živly

 • sabotážnik -a mn. -ci m. sabotér, záškodník;

 • sabotážny príd.: s-a činnosť

 • sabotér -a m. kto robí sabotáž, sabotážnik, záškodník;

 • sabotérsky príd. i prísl.: s-e úmysly;
  s. postupovať;

 • sabotérstvo -a s. záškodníctvo

 • sabotovať nedok. robiť sabotáž; sabotážou znemožňovať: s. výstavbu, plán;
  nahovárali nás s.

 • nedok. k 1 sácať -če -ču, socať -ia -ajú

 • šach1 -a mn. -ovia m. v min. titul panovníka v Perzii, v Iráne

  šach2 -u m.

  1. hra založená na premiestňovaní bielych a čiernych figúrok po šachovnici: hrať š.

  2. iba jedn. napadnutie kráľa v tejto hre: dať š.

  3. šachovnica so šachovými figúrkami: cestovný š.;
  rozložiť š.

  držať niekoho v š-u;

 • sacharid -u m. chem. sacharidy org. zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka, glycidy, cukry;

 • sacharidový príd.

 • sacharín -u m. syntetické sladidlo: sladiť, konzervovať s-om;

 • sacharínový príd.: s-é tabletky

 • sacharóza -y ž. chem. repný al. trstinový cukor;

 • sacharózový príd.

 • šachista -u m. hráč šachu;

 • šachistka -y -tiek ž.

 • šachor -a m. vodná úžitková rastlina s podlhovastými listami, bot. Cyperus;
  jej usušené listy a byľ: pokryť chalupu š-om;

 • šachorina -y -rín ž. šachorový porast

 • šachorový príd.

 • šachovito, šachovite prísl. na spôsob šachovnice: š. sa rozostaviť

 • šachovitý príd. šachovnicový: š. vzor;

 • šachovnica -e -níc ž. štvorcová plocha so 64 dvojfarebnými políčkami použ. pri šachovej hre: stolík so š-ou;
  figúrky na š-i i pren. osoby ovládané pri istej činnosti;

 • šachovnicový príd. podobný šachovnici: š-á zástava

 • šachový príd.: š. krúžok, turnaj, stolík, š-á hra

 • šachta -y šácht/šachiet ž.

  1. zvislá, hlboko pod povrch vyhĺbená jama: hĺbiť, vykopať š-u;
  ban. zvislá banská chodba

  2. hut. horná časť vys. pece

  3. stav. vymurovaný zvislý otvor: vetracia, čistiaca, odtoková, výťahová š.;

 • šachtový príd.: š-á pec, š-é čerpadlo

 • sací príd., vhodnejšie nasávací: s-ie potrubie, vhodnejšie nasávacie

 • sáčik -a, sáčok -čka m. subšt. vrecko, vrecúško; sáčikový, sáčkový príd. vreckový, vrecúškový

 • sáčko -a -čok s. zdrob.

 • sáčkovať nedok. subšt. vreckovať

 • šacovať nedok. hovor. odhadom určovať cenu, hodnotu niečoho, niekoho, odhadovať, oceňovať: š. majetok;
  š. spolupracovníkov

 • sad -u m.

  1. záhrada s ovocnými stromami: broskyňový, čerešňový s.;
  ovoc. materský s. na rozmnožovanie podpníkov;
  založiť, vysadiť s.

  2. park (význ. 1): mestský, verejný s.;
  S. J. Kráľa (v Bratislave);

 • sadať sa nedok. (o tekutinách) zrážať sa (význ. 4), tuhnúť: krv sa s-á, mlieko sa s-á;

 • nedok. k 1 – 5 sadať, sadať si, k 6, 7 iba sadať

 • sadba -y -dieb ž. odb.

  1. sadenie mladých rastlín al. hľúz: hustá, hniezdová s.;
  s. zemiakov, lesných stromčekov

  2. mladé rastlinky al. hľuzy na sadenie: ušľachtilá, pokusná s.;

 • sadbový príd.: s. materiál

 • sadenica -e -níc ž. odb. mladá rastlina na sadenie al. už zasadená: škôlkovaná s., tabakové s-e, produkcia s-íc;

 • sadenička -y -čiek ž. zdrob.

 • sadenicový príd.;

 • sadenisko -a -nísk s. odb. vysadená plocha

 • sadielko, sadielce -a s. zdrob. expr.

 • sadík -a m. zdrob.

 • sadista -u m. človek konajúci pod vplyvom sadizmu;

 • sadistický príd.: s-á vášeň, s-é konanie;

  sadisticky prísl.

 • sadistka -y -tiek ž.;

 • sadiť nedok.

  1. vkladať (mladú rastlinu, hľuzu, semeno) do zeme, vysádzať: s. stromčeky, kvety, zemiaky, hrach;
  s. do štvorca

  2. sadením zakladať, vysádzať: s. vinicu

 • sadivo -a s. rastlinky, semeno ap. na sadenie: morené, triedené s., zošľachťovanie s-a;

 • sadivový príd.: s-é zemiaky

 • sadizmus -mu m. zvrátenosť prejavujúca sa krutosťou k ľuďom al. zvieratám; takto sa prejavujúca pohlavná úchylka;

 • sádka -y -dok ž. ryb. nádrž s prítokom čistej vody použ. na chov rýb;

 • sadkať si dok. expr. sadnúť si

 • sádkový príd.

 • sadlo -a -diel s.

  1. živočíšny tuk: hovädzie, kačacie s.

  2. usadený tuk na tučnom človeku: s-om pokryté telo

  expr. zaväzovať s. odpočívať po jedle;
  obrastať s-om lenivieť;

 • sadlový príd.;

 • dok. sadnúť sa: s-té mlieko

 • sadnúť, sadnúť si -e -ú -dol dok.

  1. zaujať sedaciu polohu: s. (si) za stôl, k obloku, do kresla;
  prosím, s-te si! s. (si) k jedlu začať jesť;
  s. (si) za volant zaujať miesto vodiča;
  hovor. ísť si niekde s. posedieť si v kaviarni ap.

  2. kniž. usadiť sa niekde: s. (si) na trón;
  s-l (si) na otcovo miesto

  3. hovor. začať prenasledovať: učiteľ si s-l na žiaka

  4. nastúpiť do dopr. prostriedku: s. (si) do auta, na rýchlik

  5. (o vtákoch, hmyze) zastaviť sa po skončení letu: bociany (si) s-li na lúku, mucha (si) s-la na lampu

  6. iba sadnúť (o malých čiastočkách hmoty) usadiť sa na povrchu; pokryť: na stromy s-la hmla, na dedinu s-e tma;

  7. iba sadnúť klesnúť (význ. 1): kameň v rieke s-l na dno, stavba po čase s-la, zem s-la uľahla sa, usadla

  8. iba sadnúť hovor. byť dobre umiestnený; hodiť sa, pristať: úder s-l na hlavu;
  oblek mu s-l, prezývka mu presne s-la

  s. (si) do hotového bez námahy získať výhodné postavenie;
  s. niekomu na lep naivne uveriť, naletieť;
  expr. niečo mu s-lo na nos hnevá sa (pre maličkosť);
  mucha mu s-la na nos;

 • sadovnícky príd. i prísl.: s-a úprava, s-e stredisko;
  s. ošetrovaná zeleň

 • sadovníctvo -a s. odvetvie záhradníctva zamerané na zakladanie a ošetrovanie okrasných drevín, kvetov ap.;

 • sadovník -a mn. -ci m. pracovník v sadovníctve;

 • sadový príd.: s. porast, s-á plocha;

 • sadra -y ž. jemne rozomletý vypálený sadrovec, gyps: modelovacia, štukatérska s., zatrieť niečo s-ou, odliať niečo do s-y;
  hovor. mať ruku v s-e v sadrovom obväze;

 • sadrokartón -u m. kartón spevnený sadrou ako stav. materiál;

 • sadrokartónový príd.: s-á doska, priečka

 • sadrovať nedok. vypĺňať, zatierať sadrou: s. diery v stene

 • sadrovcový príd.

 • sadrovec -vca m. miner. hornina, z kt. sa získava sadra;

 • sadrový príd.: s. odliatok, obväz

 • sadza -e ž. čierna čiastočka uhlíka vzniknutá spaľovaním horľavín: zotrieť s-u z tváre, zašpinený od s-í;
  čierny ako s.;

 • sadzač -a m. odborník zhotovujúci sadzbu z rukopisov, typograf: strojový, ručný s.;

  sádzač -a m. stroj na sadenie plodín, vysadzovač: s. zemiakov

 • sádzací príd. použ. na sádzanie al. vpravovanie materiálu: s. stroj, s-ia pec, lopata

 • sadzačka1 -y -čiek ž.;

  sadzačka2 -y -čiek ž. odb. druh cibule al. repy na sadenie

 • sadzačský príd.: s-é chyby;

 • sadzačstvo -a s. povolanie sadzača

 • sádzať -dže -džu -uc -uci nedok.

  1. klásť, umiestňovať niekam: s. chlieb, koláče do pece;
  s. halušky dávať do vriacej vody

  2. typ. zhotovovať sadzbu na sádzacom stroji: s. časopis, s. malým typom písma, s. rukopis

 • sadzba2 -y -dzieb ž. typ.

  1. sádzanie textu v tlačiarni: slovník je v s-e

  2. vysádzaný text: lámať s-u, korigovanie s-y;

  sadzba1 -y -dzieb ž. admin. určený poplatok al. peňaž. úhrada za úr. výkon, prácu: mzdová, daňová, úroková s.;
  práv. trestná s. výmer trestu;
  fin. diskontná s. úroková miera, ktorú komerčné banky platia za peňaž. prostriedky z centrálnej banky;

 • sadzbový2 príd.

  sadzbový1, sadzobný príd.: s-á položka

 • sadziareň -rne ž. miestnosť, kde sa sádžu rukopisy;

 • sadziarenský príd.

 • sadzička -y -čiek ž. zdrob.

 • sadziť nedok. vytvárať sadze pri neúplnom spaľovaní

 • sádzka -y -dzok ž. hut. vsádzka

 • sadzobník -a m. kniha, listina, v kt. sú uvedené určené sadzby: mzdový, daňový s.;
  s. honorárov;
  s. pokút, trestov

 • sadzový príd.;

 • safaládka -y -dok ž. údenina z mletého mäsa v krátkom hrubšom čreve

 • šafár -a m.

  1. hosp. správca na veľkostatku

  2. kto niečo spravuje, kto na niečom hospodári, gazda, hospodár, správca: dobrý, starostlivý, zlý š.;

 • šafáriť -i nedok.

  1. v min. byť niekde šafárom

  2. hovor. hospodáriť, gazdovať: dobre, zle š.

  3. pejor. zle, svojvoľne hospodáriť: š. s majetkom, nezodpovedné š-enie

 • šafárka -y -rok ž.;

 • šafársky príd.

 • šafeľ -fľa m. väčšia okrúhla drevená nádoba s dvoma držadlami; jej obsah: rozsušený š.;
  naliať vodu do š-a

  gazdovať zo š-a do šechtára;

 • šaflík -a m. zdrob.

 • šafľový príd.;

 • šafran -u m.

  1. bielo, žlto al. fialovo kvitnúca horská bylina, bot. Crocus

  2. sušené blizny tejto byliny použ. ako korenie, ako farbivo

  vzácny ako š. veľmi;
  niečoho je ako š-u málo;

 • šafranovožltý príd. žltý ako šafran

 • šafranový príd.: š. olej;
  š-á farba žltá

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: eob, aice, rise, fead, mrs, rog, hj, akkor, plw, blt, tdo, zvd, éter, minč, pnl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV