Význam slova "os" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 407 výsledkov (4 strán)

 • os -i L -i mn. -i -í D -iam L -iach I -ami ž.

  1. myslená priamka, vzhľadom na kt. sa určujú geom. al. fyz. vzťahy bodov al. telies: fyz.: o. otáčania, zemská o.;
  geom.: o. súmernosti, číselná o., o. úsečky;
  otočiť sa okolo vlastnej osi

  2. čo vedie stredom niečoho: o. rastliny

  3. nepohyblivá strojová súčiastka na prenášanie točivého pohybu: o. kolesa, kladky

  4. kniž. hlav. myšlienkové ťažisko: o. románu, rozprávania;

 • osa -y ôs ž. blanokrídly hmyz štíhleho tela podobný včele, zool. Vespa: poštípanie osy

  zvŕtať sa ako o. šikovne;
  (štíhla) ako o.;
  je do roboty ako o. pracovitý;

 • ošacovať dok. hovor. ohodnotiť, oceniť: o. tovar, o. niekoho pohľadom

 • osada -y osád ž.

  1. administratívne nesamostatná sídelná jednotka: horská, rybárska o.;
  roztrúsené o-y

  2. komplex obývacích priestorov vybudovaných na osobitný cieľ: stanová o.

  3. osídlené miesto v cudzom etnickom prostredí, kolónia: slovenské o-y v Amerike

  4. hist. osídlené miesto v predhistorickom a hist. období: slovanské o-y;

 • osadenstvo -a hromad. s. súhrn pracovníkov istej inštitúcie: o. závodu, nemocnice;

 • osadiť dok.

  1. osídliť (význ. 2): o. mesto prisťahovalcami;
  včel. o-enie roja umiestnenie chyteného roja do úľa

  2. upevniť na patričné miesto, do správnej polohy ap.: o. porisko, o. oblok, dvere;

 • osádka -y -dok ž. personál obsluhujúci výr., dopr. ap. zariadenie: o. bane;
  o. lietadla, tanku posádka

 • osadníčka -y -čok ž.;

 • osadnícky príd.

 • osadník -a mn. -ci m. obyvateľ osady (význ. 1 – 4): cudzí, nemeckí o-ci;

 • osadný príd.

 • nedok. osádzať -a, osadzovať

  // osadiť sa usídliť sa: o-li sa v meste natrvalo;

 • nedok. osádzať sa, osadzovať sa

 • osamelo, osamele prísl.;

 • osamelosť -i ž.

 • osamelý príd.

  1. vyskytujúci sa sám, osamotený: o. chodec, o. dom

  2. osamotený, opustený: byť, cítiť sa o.

  3. kt. je bez ľudí, prázdny, opustený: o-é miesto, o-á ulica;

 • osamieť -ie -ejú dok.

  1. ostať sám: po odchode hostí o-l

  2. ostať osamelý (význ. 2): ani na starosť neo-l

  3. stať sa prázdnym, opusteným: dom o-l;

 • nedok. osamievať -a

 • osamostatniť dok. urobiť samostatným: deti treba čím skôr o.;

 • nedok. osamostatňovať

  // osamostatniť sa stať sa samostatným: národ sa o-l;

 • nedok. osamostatňovať sa

 • osamote prísl.

  1. sám, osamotene: dom stál o.;
  ostať s niekým o., premýšľať o.

  2. bez pomoci iných, osamotene, osamelo: život prežil o.

 • osamotene prísl.;

 • osamotenosť -i ž.: pocit o-i

 • osamotený príd.

  1. vyskytujúci sa sám, osamelý: o. dom, strom

  2. kt. je bez pomoci iných, opustený, osamelý: v starobe ostal celkom o.

  3. ojedinelý, osihotený, zriedkavý, izolovaný: o. prípad;

 • ošarpanosť -i ž.

 • ošarpaný príd. používaním, vekom ap. (veľmi) poškodený, ošúchaný, zanedbaný: o. dom, nábytok;

 • ošatiť dok. (za)obliecť, zaodiať, zaodieť: o. deti, o. sa na zimu;
  športové o-enie šatstvo

 • oschnúť -e -ú -chol dok. obschnúť (význ. 1, 2), uschnúť: pôda o-la;
  slzy ešte neo-li;

 • nedok. oschýnať -a, osychať

 • oscilácia -ie ž. fyz. al. kniž. oscilovanie: elektrické o-ie kmity;
  o. tragiky a komiky;

 • oscilačný príd.

 • oscilovať nedok.

  1. fyz. kmitať

  2. kniž. prechádzať od jednej veci k druhej: o. medzi skutočnosťou a snom, o-nie medzi dobrom a zlom

 • osebe prísl. v spoj. sám o. blíži sa významu častice, kt. zdôrazňuje pomenovanie východiska deja: kritika sama o. nestačí;
  človek sám o. veľa nezmôže

 • ošedivieť -ie -ejú dok. stať sa šedivým; zošedivieť: vlasy mu celkom o-li;
  o. od strachu

 • osedlať dok.

  1. pripevniť sedlo (na chrbát koňa): o. koňa, o-ný žrebec

  2. hovor. expr. ovládnuť, opanovať, podmaniť si: milotou si muža celkom o-la;

 • nedok. osedlávať -a

 • osekať dok.

  1. sekaním (dookola) oddeliť: o. haluze

  2. sekaním zbaviť niečoho, okliesniť: o. strom;

 • nedok. osekávať -a

 • oselník -a m. puzdro na oslu: o. zavesený na opasku

 • osem, m. živ. i ôsmi -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 8: o. detí, o. korún, dní;
  ôsmi študenti

 • osemboj -a m. šport. súťaž zložená z 8 disciplín;

 • osembojár -a m. pretekár v osemboji

 • osemboký príd. kt. má 8 strán: o. hranol

 • osemdenný príd. trvajúci 8 dní, osemdňový (význ. 1): o. pobyt

 • osemdesiat, m. živ. i osemdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 80: o. divákov, o-i diváci

 • osemdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. osemdesiata časť celku, 1/80

 • osemdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 80

  2. niečo označené číslom 80 (izba ap.)

  3. vek 80 rokov: nedožil sa o-y

  4. rýchlosť 80 km/hod.: ísť o-ou

 • osemdesiatnička -y -čiek ž.

 • osemdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) osemdesiatročný človek;

 • osemdesiatročný príd.

  1. trvajúci 80 rokov: o-é obdobie

  2. 80 rokov starý: o. starec

 • osemdesiaty čísl. rad. k 80: o. v rade;
  o-e roky roky 80 – 89 príslušného stor.

 • osemdňový príd.

  1. trvajúci 8 dní, osemdenný: o-á cesta

  2. 8 dní starý: o-é dieťa

 • osemenie -ia s. bot. obal semena

 • ošemetný príd. expr. háklivý: o-á vec, situácia

 • osemfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž medzi 16 účastníkmi o postup do švrťfinále;

 • osemfinálový príd.: o. zápas

 • osemhodinový príd. trvajúci 8 hodín: o. pracovný čas

 • osemkrát, osem ráz neskl. čísl. nás. k 8: o. väčší

 • osemmesačný príd.

  1. trvajúci 8 mesiacov: o-á stáž

  2. 8 mesiacov starý: o-é dieťa

 • osemnásobne čísl. nás. príslov.

 • osemnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 8 ráz: o-é víťazstvo, o-á presila;

 • osemnásť, m. živ. i osemnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 18: o. stupňov, o-i vojaci

  jeden za o., druhý za dvadsať bez dvoch obaja sú rovnakí

 • osemnástka -y -tok ž.

  1. číslo 18

  2. čo je označené číslom 18 (miestnosť, autobus ap.): viezť sa o-ou

 • osemnásty čísl. rad. k 18: o. rok

 • osemročný príd.

  1. trvajúci 8 rokov: o-á školská dochádzka

  2. 8 rokov starý: o-é dievča

 • osemsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 800: o. rokov

 • osemstovka -y -viek ž.

  1. číslo 800

  2. hovor. šport. súťaž v behu, plávaní ap. na 800 m

 • osemstup -u m. 8 zástupov vedľa seba: o-y pochodujúcich

 • osemtisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 8000: zarobiť o. (korún);

 • osemtisícový príd.: o. plat

 • osemtriedny príd. kt. má 8 tried: o-e gymnázium

 • osemvalcový príd. kt. má 8 valcov: o. motor

 • osemvalec -lca m. hovor.

  1. osemvalcový motor

  2. vozidlo s takýmto motorom

 • osemveslica -e -líc ž. čln, loď s 8 veslami

 • ošetriť dok.

  1. poskytnúť zdrav. pomoc: o. raneného, o. si porezaný prst, o-l mu ranu;
  odborné, bezplatné o-enie

  2. poskytnúť potrebnú starostlivosť, opatriť: o. stromy, vozidlo, o. si vlasy, zle o-ený stroj

  3. práv. slang. upraviť, (kladne) rozriešiť, vyriešiť: prijatím zákona sa o-í situácia podnikov;

 • nedok. ošetrovať

 • ošetrovateľ -a mn. -ia m.

  1. kto (z povolania) ošetruje chorých

  2. opatrovník, opatrovateľ: o. dobytka, stromov;

 • ošetrovateľka -y -liek ž.;

 • ošetrovateľský príd.: o-á služba;
  o-á metóda

 • ošetrovňa -e ž. miestnosť na ošetrovanie: vojenská o.;
  závodná o. ambulancia, ordinácia;
  o. teliat

 • osev -u m. o(b)siatie, o(b)sievanie (pôdy): jesenný, plánovaný o., zvýšiť o. repy;

 • osevný príd.: o. postup, o-á plocha

 • osí príd.: o-ie žihadlo;
  o-ie hniezdo i fraz. rozvadené, nežičlivé prostredie

  pichať do o-ho hniezda;

 • ošiaľ -u m. opojenie mysle, omámenie: chytil ho chvíľkový o.;
  zločin spáchal v o-i zúrivosti

 • ošialiť -i -ľ! dok. expr. oklamať, ocigániť, podviesť: nedať sa o.

 • osiať1 oseje osejú dok. obsiať: o. roľu (pšenicou);
  neo-ta pôda;

  dok. k 1 osiať2 oseje, osejú

  // osievať sa expr.

  1. husto a drobno pršať: o-l sa drobný dážď;
  neos. začalo sa o.

  2. pohybovať sa z boka na bok: sukňa sa o-a

 • osičina -y -čín ž. osikový porast

 • osička2 -y -čiek ž. zdrob.

 • osídlenec -nca m. kto osídlil, osídľuje (isté miesto): o-i pohraničia

 • osídliť -i dok.

  1. zaujať (neobývané miesto): obyvateľstvo o-lo úrodné kraje;
  neo-ené územie;
  staré, riedke o-enie

  2. prideliť na obývanie: o. pohraničie;

 • osídlo -a obyč. pomn. osídla -del/-diel s.

  1. pasca: vtáča sa chytilo do o-l

  2. kniž. úklady, nástrahy: dostať sa do o-l zloby, vymaniť sa z o-l formalizmu

 • nedok. osídľovať

 • nedok. osievať1 -a

  osievať2 -a nedok.

  1. púšťať cez sito a tým čistiť: o. múku, piesok

  2. expr. robiť pohyb z boka na bok (ako pri osievaní): o. sukňou;

 • osifikácia -ie ž. biol. premieňanie sa na kostné tkanivo: o. väziva;

 • osifikačný príd.

 • osihotene prísl.;

 • osihotenosť -i ž.

 • osihotený príd.

  1. ojedinelý, izolovaný, osamotený: o. jav

  2. osamotený, osamelý, opustený: o-é deti, cítiť sa o.

  3. osamelý, prázdny, opustený: o-é miesto;

 • osihotieť -ie -ejú dok. stať sa osihoteným: dom o-l

 • osika -y osík ž.

  1. strom s charakteristicky sa chvejúcimi listami, bot. Popolus tremula

  2. osikové drevo; výrobok z neho: latky z o-y

  3. (plastová) dyha štruktúrou a farbou podobná tomuto drevu

  triasť sa, chvieť sa (od strachu, zimy) ako o.;

 • osikový príd.: o-é drevo

 • osinieť -ie -ejú, osinúť -ie -ú dok. stať sa sin(av)ým: tvár mu o-la;
  o-ené, o-uté pery;

 • nedok. osinievať -a

 • ošípaná -ej ž. domáce zviera chované na mäso a masť, sviňa: chov o-ých

 • ošipáreň -rne ž. stavba pre ošípané (obyč. pre väčšie množstvo): družstevná o.

 • osirene, osirelo prísl.

 • osirený, osirelý príd. kt. osirel (význ. 1, 2): o-é deti;
  o-é námestie;

 • osirieť -ie -ejú dok.

  1. stratiť rodičov: o-l ako päťročný

  2. osamieť (význ. 3), osihotieť: dom, dvor o-l

 • osirotený príd. osirený, osirelý: o-á rodina, o-é včely

 • ošírovať dok. hovor. dať na koňa postroj: o. kone

 • ošítka -y -tok ž. okrúhla al. podlhovastá slamená nádoba, slamienka: o. na chlieb, o. s vajcami

 • ošívať sa -a nedok. expr.

  1. vrtieť sa (význ. 2), krútiť sa, mykať sa: o. sa pred muchami

  2. zdráhať sa, okúňať sa, vykrúcať sa: o-l sa povedať pravdu

 • osivieť -ie -ejú dok. stať sa sivým: hlava mu o-la ošedivela

 • osivo -a osív s. semeno určené na siatie: šľachtiť o., klíčivosť o-a

 • oska -y -siek, osička1 -y -čiek ž. zdrob. k 3

 • oskalpovať dok. stiahnuť kožu s vlasmi;

 • oškaredieť -ie -ejú dok. stať sa škaredým, ošpatnieť: o-la mu tvár

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã â ro, eav, bgn, vrc, min, lfa, afi, pe, afi��, pex, sdw, pša, gud, ink, pe�� ��
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV