Hľadaný výraz "ost" v Lekárskom slovníku

Nájdených 112 výsledkov (1 strana)

 • ost(e)algia

  - ost(e)algia, bolesť kosti, bolesť vychádzajúca z kosti

 • ost(e)itis

  - ost(e)itída, zápal kosti

 • ost(eo)ectomia

  - osteoektómia, vybratie kosti alebo jej časti

 • ostaemia

  - ostémia, abnormálne hromadenie krvi v kosti

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • ostealis

  - osteálny, kostný

 • ostempyesis

  - ostempyéza, hnisanie kostí, hnisavý zápal kosti

 • ostentatio

  - ukazovanie, vychvaľovanie

 • osteoacusis

  - osteoakúzia, prevod zvuku lebečnými kosťami do vnútorného ucha

 • osteoanabrosis

  - osteoanabróza, nedostatočný prísun stavebných látok do kostí

 • osteoarthritis

  - zápal kosti a kĺbu

 • osteoarthropatia

  - osteoartropatia, ochorenie kĺbu a priľahlých kostí súčasne

 • osteoarthrosis

  - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

 • osteoarthrotomia

  - osteoartrotómia, chirurgické preťatie alebo odstránenie časti kosti v kĺbe

 • osteoarticularis

  - osteoartikulárny, týkajúci sa kosti a kĺbu

 • osteoartritída

  - zápal kosti a kĺbu

 • osteoartróza

  - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

 • osteoblastoma

  - osteoblastóm, benígny nádor z kostného tkaniva

 • osteoblastos

  - osteoblast, bunka vytvárajúca kostné tkanivo

 • osteocampsis

  - osteokampsia, zakrivenie kosti bez vzniku fraktúry, napr. pri osteomalácii

 • osteocarcinoma

  - osteokarcinóm, rakovina kosti

 • osteochondritída

  - zápal kosti a chrupky súčastne

 • osteochondritis

  - osteochondritída, súčasný zápal kosti a chrupky

 • osteochondrodystrophia

  - osteochondrodystrofia, jeden z typov mukopolysacharidózy, tj. dedičného ochorenia s postihnutím spojivového tkaniva

 • osteochondrolysis

  - osteochondrolýza, rozklad, rozpúšťanie kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondroma

  - osteochondróm, zmiešaný nádor z kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondromatosis

  - osteochondromatóza, početné skostnatené kúsky chrupky volne uložené v kĺbnom pouzdre, výnimočne mimoklĺbne, mnohopočetné osteochondrómy

 • osteochondropathia

  - osteochondropatia, bolestivé postihnutie kostí v detskom veku charakterizované poruchou osifikácie

 • osteochondrosarcoma

  - osteochondrosarkóm, zhubný nádor z kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondrosis

  - osteochondróza, ochorenie vyskytujúce sa v detskom veku, charakterizované aseptickou nekrózou kosti a následnou osifikáciou

 • osteochondróza

  - ochorenie vyskytujúce sa v detskom veku, charakterizované aseptickou nekrózou kosti a následnou osifikáciou

 • osteoclasia

  - osteoklázia, vstrebávanie, odbúravanie kostného tkaniva

 • osteoclasis

  - osteoklázia, chirurgické znovuzlomenie kosti za účelom nápravy deformity

 • osteoclastoma

  - osteoklastóm, kostný obrovskobunkový nádor

 • osteoclastos

  - osteoklast, obrovská mnohojadrová kostná bunka odbúravajúca kostné tkanivo

 • osteocopia

  - osteokopia, silná bolesť kostí (napr. nočná bolesť kostí pri terciárnom lues)

 • osteocranium

  - osteokranium, kostená lebka

 • osteocystoma

  - osteocystóm, cystický nádor kosti

 • osteocytus

  - osteocyt, kostná bunka

 • osteodentinum

  - osteodentín, tkanivo majúce štruktúru kosti a dentínu

 • osteodesmosis

  - osteodesmóza, osifikácia šliach

 • osteodiastasis

  - osteodiastáza, oddeľovanie častí jednej kosti od sebe (bez pravej zlomeniny)

 • osteodynia

  - "osteodýnia, bolesť kosti

 • osteodysplasia

  - osteodysplázia, väčšinou dedičné rastové odchýlky postihujúce celý kostný systém alebo jeho časti v typickej kombinácii

 • osteodystrophia

  - osteodystrofia (fibrózna), generalizované ochorenie kostry spojené so zmenšením jej pevnosti a vznikom pokrivení a zlomenín, spôsobené poruchou regulačných mechanizmov, akými sú napr. vitamín D, hormón príštítných teliesok, kalcitonín

 • osteoectopia

  - osteoektopia, abnormálne uloženie kostí

 • osteofibrochondrosarcoma

  - osteofibrochondrosarkóm, zhubný nádor spojivového tkaniva obsahujúci nediferencované bunky kostí, väziva a chrupky

 • osteofibroma

  - osteofibróm, nezhubný nádor z kostného a väzivového tkaniva

 • osteofibrosis

  - osteofibróza, väzivová premena kostnej drene

 • osteofibróza

  - väzivová premena kostnej drene

 • osteogenes

  - osteogénny, kostného pôvodu

 • osteogenesis

  - osteogenéza, vývoj kostí

 • osteogenicus

  - osteogénny, schopný tvoriť kosť

 • osteographia

  - osteografia, popis kostí, vyšetrenie kostnej hustoty, odhad množstva minerálov v kosti s použitím gama-žiariča

 • osteohalisteresis

  - osteohalisteréza, mäknutie kostí kvôli nedostatočnej mineralizácii kostného tkaniva

 • osteoides

  - osteoidný, podobný kosti

 • osteoidum

  - osteoid, kostná matrix, doteraz nezvápenatené kostné tkanivo

 • osteolipoma

  - osteolipóm, tukový nádor obsahujúci kostné elementy

 • osteologia

  - osteológia, náuka o kostiach a ich chorobách

 • osteolysis

  - osteolýza, rednutie, rozrušenie kostného tkaniva

 • osteolyticus

  - osteolytický, týkajúci sa osteolýzy, uvoľňujúci, rozkladajúci, narušujúci kosť

 • osteolýza

  - rozklad kostného tkaniva

 • osteoma

  - osteóm, nezhubný nádor z kostného tkaniva

 • osteomalácia

  - zmäknutie kosti pri nedostatku vitamínu D

 • osteomatoides

  - osteomatoideus, osteomatoidný, podobný kostnému nádoru

 • osteomeros

  - osteomér, jeden z celku tvoreného kosťami podobnej stavby (napr. stavec)

 • osteomiosis

  - osteomióza, zmenšovanie, ubúdanie kosti

 • osteomyelalgia

  - osteomyelalgia, bolesť vychádzajúca z chorobného procesu postihujúceho kostnú dreň

 • osteomyelitída

  - zápal kostnej drene

 • osteomyelitis

  - zápal kostnej drene

 • osteomyelodysplasia

  - osteomyelodysplázia, porucha tvorby kostnej drene

 • osteomyelofibrosis

  - osteomyelofibróza, väzivová premena kostnej drene

 • osteomyelographia

  - osteomyelografia, zobrazenie, znázornenie kostnej drene, priestorov obsahujúcich kostnú dreň

 • osteomyelosclerosis

  - myeloskleróza, myelofibróza, myeloproliferačné ochorenie, kedy nastáva väzivová premena kostnej drene s následnou stratou krvotvorby v dreni a myeloidná metaplázia v pečeni a v slezine

 • osteoncos

  - osteonkos, nádorové bujnenie kosti (osteóm)

 • osteonecrosis

  - osteonekróza, odumieranie, odumretie kosti

 • osteonekróza

  - odumretie kosti

 • osteoneuralgia

  - osteoneuralgia, neuralgická bolesť kosti

 • osteonum

  - osteón, stavebná jednotka kosti tvorená koncentricky usporiadanými kostnými lamelami okolo Haversovho kanálika

 • osteopaedion

  - osteopedión, prestúpenie odumretého plodu vápenatými soľami (lithopaedion)

 • osteopathia

  - osteopatia, nešpecifikované ochorenie kosti

 • osteopatia

  - ochorenie kosti (všeobecne)

 • osteopenia

  - osteopénia, zníženie kostnej denzity pri porušenej tvorbe osteoidu, osteoporóza

 • osteoperiostalis

  - eosteoperiostálny, týkajúci sa kosti a okostice

 • osteoperiostitis

  - osteoperiostitída, zápal kosti a okostice

 • osteopetrosis

  - "osteopetróza, mramorovitosť kostí, nápadne zhrubnutá, hutná ""mramorovitá"" kosť s vymiznutím kostnej drene"

 • osteophlebitis

  - osteoflebitída, zápal kostných žíl

 • osteophyma

  - osteofym, výrastok, nádor na kosti

 • osteophyton

  - osteofyt, výrastok na kosti, ohraničené zhrubnutie povrchovej vrstvy kosti

 • osteoplasia

  - osteoplázia, novotvorba atypického kostného tkaniva

 • osteoplastica

  - osteoplastika, plastická operácia na vyplnenie alebo nahradenie poškodenej kosti cudzorodou náhradou

 • osteopoikilia

  - osteopoikília, drobné ložiská osteosklerózy, hlavne v epifýze a diafýze dlhých kostí

 • osteoporosis

  - rednutie kosti

 • osteoporóza

  - rednutie kosti

 • osteopsathyrosis

  - osteopsatyróza, zvýšená lomivosť kostí pri kostnom ochorení

 • osteoradionecrosis

  - osteoradionekróza, odumretie kostného tkaniva vyvolané röntgenovým alebo gama-žiarením

 • osteorrhagia

  - osteorágia, krvácanie z kosti

 • osteorrhaphia

  - osteoráfia, osteosyntéza, operačné spojenie, fixácia kostných úlomkov

 • osteosarcoma

  - osteosarkóm, zhubný nádor z kostného tkaniva

 • osteosclerosis

  - osteoskleróza, zhustnutie kostného tkaniva

 • osteospongioma

  - osteospongióm, nádorovité bujnenie hubovitého kostného tkaniva

 • osteosutura

  - osteosutura, spojenie úlomkov zlomenej kosti

 • osteosyntéza

  - chirurgické spojenie kostných úlomkov v zlomenine

 • osteosynthesis

  - osteosyntéza, operačné spojenie úlomkov zlomenej kosti v želanej polohe

 • osteothrombosis

  - osteotrombóza, zrazená krv v kostných žilách

 • osteotomia

  - osteotómia, chirurgické preťatie kosti

 • osteotomum

  - osteotóm, nástroj na preťatie kosti

 • osteotrophia

  - osteotrofia, výživa kosti

 • osthexia

  - ostexia, stav, kedy kostné tkanivo vzniká na abnormálnych miestach

 • ostioporitis

  - ostioporitída, hnisavý zápal ústia potných žliaz

 • ostitis

  - ostitída, zápal kosti

 • ostium

  - ústie

Naposledy hľadané výrazy: