Hľadaný výraz "or" v Lekárskom slovníku

Nájdených 132 výsledkov (2 strán)

 • ora

  - okraj, pás, hranica

 • oralis

  - orálny, ústny

 • orbicularis

  - orbikulárny, kruhový

 • orbis

  - kruh, okruh, kruhová dráha

 • orbita

  - očnica

 • orbitalis

  - orbitálny, očnicový

 • orbitocellulitis

  - orbitocelulitída, zápal očnicového väziva

 • orbitofrontalis

  - orbitofrontálny, týkajúci sa očnice a čela

 • orbitographia

  - orbitografia, röntgenové znázornenie očnice

 • orbitonasalis

  - orbitonazálny, týkajúci sa očnice a nosa

 • orbitonometron

  - orbitonometer, prístroj na meranie odporu bulbu k tlaku na bulbus smerom do očnice

 • orbitotemporalis

  - orbitotemporálny, týkajúci sa očnice a spánkovej kosti

 • orbitotomia

  - orbitotómia, operačné otvorenie očnice

 • orchectomia

  - orchiectomia, orchidectomia, orchektómia, orchiektómia, orchidektómia, vybratie jedného alebo obidvoch semenníkov

 • orcheotomia

  - orchi(o)tomia, orchidotomia, orcheotómia, orchiotómia, orchidotómia, chirurgický zásah na semenníku alebo na jeho obaloch

 • orchi(do)pexis

  - orchi(do)pexia, chirurgická fixácia semenníka v normálnej polohe, hlavne pri kryptorchizme

 • orchialgia

  - orchialgia, orchidalgia, bolesť semenníka

 • orchichoria

  - orchichória, mimovoľné kŕčovité zdvíhanie a klesanie semenníka pri kontrakcii m. cremaster

 • orchidoepididymectomia

  - orchioepididymectomia, orchidoepididymektómia, orchioepididymektómia, chirurgické odstránenie semenníka a nadsemenníka

 • orchidoncos

  - orchidonkos, orchionkos, nádor semenníka

 • orchidoplastica

  - orchioplastica, orchidoplastika, orchioplastika, plastická operácia semenníka

 • orchiektómia

  - chirurgické odstránenie semenníka

 • orchiepidymitis

  - orchidoepididymitis, orchiepididymitída, orchidoepididymitída, zápal semenníka a nadsemenníka

 • orchilysis

  - orchilýza, rozpad tkaniva semenníka

 • orchimyeloma

  - orchimyelóm, sarkóm semenníka

 • orchiocele

  - "orchiokele, orchiokéla, prietrž mieška

 • orchiodynia

  - orchiodýnia, bolesť semenníka

 • orchioneuralgia

  - orchioneuralgia, neuralgická bolesť semenníka

 • orchiopathia

  - orchidopathia, orchiopatia, orchidopatia, bližšie nešpecifikované ochorenie semenníka

 • orchiopexis

  - orchidopexis, orchiopexa, orchidopexa, prišitie, chirurgické spevnenie semenníka v miešku

 • orchiorrhaphia

  - orchidorrhaphia, orchioráfia, orchidoráfia, prišitie semenníka v miešku

 • orchioscheocele

  - orchioscheokéla, prietrž mieška

 • orchis

  - semenník

 • orchitída

  - zápal semenníka

 • orchitis

  - zápal semenníka

 • ordinarie

  - riadne usporiadané

 • ordinarius

  - pravidelný, riadny

 • ordinatim

  - v rade

 • ordinatio

  - "usporiadanie, lekárske vyšetrenie, ošetrenie

 • ordinatus

  - pravidelný, riadny

 • orexia

  - orexia, nadmerná chuť do jedla, chorobná túžba po jedle (bulímia)

 • orgán

  - funkčná časť tela organizmu, napríklad mozog, srdce alebo obličky.

 • organela

  - vnútrobunková štruktúra, napríklad mitochondria, chloroplast alebo jadro.

 • organella

  - štruktúrna a funkčná subjednotka cytoplazmy, odlišujúca sa ultraštrukturálnym obrazom, obsahom enzýmov apod.

 • organicus

  - organický, ústrojný, účelne usporiadaný, charakterizovaný anatomickými zmenami v postihnutom tkanive

 • organisatio

  - organizácia, usporiadanie

 • organismus

  - "ústroje, ústrojenstvo, súbor orgánov živočíšneho alebo rastlinného tela

 • organizmus

  - živá bytosť, alebo forma života od mikroskopického mikróba po veľký strom alebo veľrybu.

 • organogenes

  - organogénny, orgánotvorný, orgánového pôvodu

 • organogenesis

  - organogenéza, vývoj, vznik orgánu

 • organogeneticus

  - organogenetický, týkajúci sa vývoja orgánov

 • organographia

  - "organografia, popis orgánov

 • organoides

  - organoidný, vo vzťahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu alebo jeho tkanivu, napodobňujúci orgánové usporiadanie

 • organoidum

  - organoid, bunkové štruktúry, ktoré v bunke nikdy nechýbajú a ktoré majú dôležitú funkciu

 • organologia

  - organológia, náuka o jednotlivých orgánoch a o ich funkciách

 • organonymia

  - organonýmia, názvoslovie telesných orgánov

 • organopathia

  - organopatia, ochorenie orgánu (všeobecne)

 • organopexis

  - organopexa, chirurgické upevnenie orgánu

 • organotherapia

  - organoterapia, liečba výťažkami zo živočíšnych orgánov

 • organotropismus

  - schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán

 • organum

  - orgán, ústrojenstvo

 • orgasmus

  - orgazmus, vyvrcholenie pohlavného styku, vrcholné pohlavné vzrušenie pri koite

 • orientalis

  - východný

 • orientatio

  - "orientácia, oboznámenie, určovanie, znalosť polohy

 • orificium

  - bránka, otvor, ústie

 • originalis

  - originálny, pôvodný, vlastný, neodvodený

 • origo

  - pôvod, začiatok

 • orinotherapia

  - orinoterapia, liečba v horských, vysoko ležiacich krajinách, oblastiach

 • ORL

  - otorhinolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa uchom, nosom, hrtanom

 • ornithosis

  - ornitóza, infekčné ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré sa označujú ako miyagawanely (zdrojom infekcie môže byť papagáj - psittacosis - , ale aj iné vtáky)

 • orofacialis

  - orofaciálny, týkajúci sa úst a tváre

 • orofarynx

  - ústna časť hltanu

 • orolingualis

  - orolingválny, týkajúci sa úst a jazyka

 • oromaxillaris

  - oromaxilárny, týkajúci sa úst a hornej čeľusti

 • oronasalis

  - oronazálny, týkajúci sa úst a nosa

 • oropharyngealis

  - orofaryngeálny, týkajúci sa úst a hltana

 • oropharynx

  - orofarynx, ústna časť hltana

 • orotrachealis

  - orotracheálny, týkajúci sa úst a priedušnice

 • orrhodiagnosis

  - orodiagnóza, diagnóza stanovená pomocou séroreakcie

 • orrhoimmunitas

  - oroimunita, pasívna odolnosť

 • orrhologia

  - orológia, sérologia, náuka o sérach

 • orrhomeningitis

  - oromeningitída, zápal seróznych blán

 • orrhoreactio

  - ororeakcia, séroreakcia

 • orrhorrhoea

  - ororea, nadmerné vylučovanie séra

 • orrhotherapia

  - oroterapia, liečba látkami, ktoré boli izolované zo séra (napr. antitoxínom pri pasívnej imunizácii)

 • orthoarteriotonus

  - ortoarteriotonus, normálny krvný tlak

 • orthobiosis

  - ortobióza, správny, riadny, normálny život

 • orthocephalia

  - ortocefália, normálna veľkosť hlavy

 • orthochromaticus

  - ortochromatický, vo vzťahu ku tkanivu, bunke, ktoré sa farbia obvyklým spôsobom

 • orthochromia

  - ortochrómia, normálna koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách

 • orthocranium

  - ortokránium, lebka s normálnymi rozmermi

 • orthocrasia

  - ortokrázia, stav, keď organizmus normálne reaguje na príjem liekov, potravy apod. (opak idiosynkrázie)

 • orthocytosis

  - ortocytóza, prítomnosť normálnych zrelých krviniek v krvi

 • orthodiagramma

  - ortodiagram, ortorentgenogram, röntgenový záznam získaný ortodiagrafiou

 • orthodiagraphia

  - ortodiagrafia, röntgenové znázornenie obrysov vnútorných orgánov s možnosťou posúdiť ich skutočné rozmery

 • orthodiametria

  - ortodiametria, priame meranie telesných orgánov zobrazených pomocou röntgenových lúčov na röntgenovom štíte

 • orthodiascopia

  - aortodiaskopia, presné vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou ortodiaskopu

 • orthodontia

  - ortodoncia, náuka o nepravidelnosti chrupu (čeľustí) a o ich liečbe

 • orthoepia

  - ortoepia, správna výslovnosť jednotlivých výrazov, náuka o spisovnej výslovnosti

 • orthofunctionalis

  - ortofunkčný, normálne pracujúci

 • orthogenesis

  - ortogenéza, doktrína hlásajúca, že vývoj je určený len vnútornými neovplyvniteľnými faktormi

 • orthognathia

  - aortognácia, normálne uloženie čeľusti, normálny skus

 • orthographia

  - pravopis, spisovné jazykové normy

 • orthomelia

  - ortomélia, korekcia deformít končatín

 • orthomesometrialis

  - ortomezometriálny, správne umiestnená peritoneálna duplikatúra medzi maternicou a bočnou stenou panvy

 • orthometron

  - ortometer, prístroj na určenie retrakcie alebo protrúzie očného bulbu

 • orthomolecularis

  - ortomolekulárny, spôsob liečby zdôrazňujúci potrebu správnej koncentrácie látok v organizme

 • orthomorphia

  - ortomorfia, chirurgická alebo mechanická náprava úchylky od prirodzeného tvaru

 • orthoopticus

  - ortooptický, týkajúci sa rovnováhy okohybných svalov

 • orthop(a)edia

  - "ortopédia, náuka o chybách pohybového systému

 • orthophonia

  - ortofónia, náuka o správnej tvorbe hlasu

 • orthophoria

  - ortofória, správna poloha očných bulbov - obe zrakové osi prebiehajú paralelne - stav úplnej funkčnej symetrie očného aparátu

 • orthopnoea

  - ortopnoe, pokojová dušnosť, ktorá je výraznejšia v ľahu a v sede alebo v stoji ustupuje

 • orthopraxia

  - ortopraxia, ortopraxa, úprava, náprava telesných deformít

 • orthopsychiatria

  - ortopsychiatria, odbor medicíny zaoberajúci sa liečbou porúch správania, hlavne detí

 • orthoroentgenogramma

  - ortorentgenogram, röntgenový snímok vnútorných orgánov v ich skutočnej veľkosti

 • orthoroentgenographia

  - ortorentgenografia, znázornenie vnútorných orgánov pomocou röntgenových lúčoch v ich skutočných veľkostiach

 • orthos

  - priamy, rovný, správny

 • orthoscopia

  - ortoskopia, vyšetrovanie oka pomocou ortoskopu

 • orthosis

  - ortóza, úprava deformity (ortomorfia)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sht, ari, zr, mh, lvd, kmo, afi, zvo, paå, ara, pz, zkl, ccv, praå, ošč
Slovník skratiek: zrd, ã ra, ams, adi, pz, k51, lt, tpe, aiflv, kvã, zk, duo, thl, mtd, šs