Význam slova "kr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 547 výsledkov (5 strán)

 • kŕ, kŕŕ cit. napodobňuje zvuk žiab

 • krá, krá-krá cit. napodobňuje zvuk vrán, havranov ap.

 • krab -a mn. N a A -y m. morský živočích so širokým telom príbuzný rakovi, zool. Maja;

 • krabí príd.: k-ia konzerva

 • krabica -e -bíc ž. subšt. škatuľa; krabicový príd.;
  krabička -y -čiek ž. zdrob.

 • kráčať -a nedok. ísť (význ. 1): pomaly k., k. po chodníku;
  tech. k-júci bager premiestňujúci sa na vlastnom podvozku

  kniž. k. v niečích → šľapajach;

 • opak. kráčavať -a

 • krach

  I. -u m. hovor. hosp. úpadok, bankrot: finančný k.;

  II. cit. napodobňuje zvuk pri lámaní, praskaní: vtom k., ľad sa prelomil

 • krachovať nedok. hovor. byť v hosp. úpadku, bankrotovať: drobné podniky k-jú;

 • krádež -e ž. neoprávnené privlastnenie si cudzieho majetku: k. cenností, materiálu, dopustiť sa k-e

 • kradmo prísl.: k. sa približovať

 • kradmý príd. robený ukradomky: k-é pohyby, pohľady;

 • kradnúť -e -ú -dol nedok. dopúšťať sa krádeže: k. peniaze, starožitnosti

  expr.: k. ako straka všetko;
  k. pánu bohu čas zaháľať

  // kradnúť sa expr. ticho, nenápadne sa pohybovať, zakrádať sa: k. sa popri vrátnici

 • krágľovať nedok. subšt. odstraňovať, ničiť, zabíjať

 • krahulčí príd.

 • krahulec -lca mn. N a A -e m. dravý vták príbuzný jastrabovi, zool. jastrab k. Accipiter nisus;

 • kraj -a m.

  1. miesto najviac vzdialené od stredu, okraj; časový začiatok al. koniec: k. stola, zastať na k-i chodníka, spevnené k-e niečoho;
  začať od k-a;
  na k-i svetovej vojny

  2. krajina, územie, oblasť: rodný k., úrodný, hornatý k., ďaleké k-e

  3. územná administratívnosprávna jednotka väčšia ako okres: Slovensko sa delí na k-e

  4. zastaráv. (u vysťahovalcov) vlasť: vrátiť sa do k-a

  ísť na k. sveta veľmi ďaleko;
  to nemá → konca k-a;
  plač už má na k-i je blízky plaču;

 • krájač -a m. stroj(ček) na krájanie: k. chleba;
  k. koží

 • krajan -a mn. -ia m. človek pochádzajúci z toho istého mesta, kraja, štátu, rodák: stretnutie k-ov, naši k-ia v Amerike;

 • krajanka -y -niek ž.;

 • krajanský príd.: k. spolok

 • krájať -a nedok.

  1. rezaním oddeľovať časti z niečoho: k. salámu, k. zemiaky na kocky

  2. takto tvoriť, zhotovovať: k. tenké krajce chleba;
  k. zvršky topánok vykrajovať

 • krajček -a m. zdrob.

 • krajčír -a m. odborník na zhotovovanie odevov; samostatný živnostník: pánsky, dámsky k.;

 • krajčírka -y -rok ž.;

 • krajčírsky príd.: k-a dielňa;

 • krajčírstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. krajčírsky odbor

  2. krajčírsky salón, krajčírska dielňa

 • krajec -jca m. plochý kúsok odkrojeného chleba: hrubý, tenký k. (chleba);

 • krajíček -čka m. zdrob. expr. k 1: na samom k-u

 • krajina -y -jín ž.

  1. politicky vymedzené územie, štát al. jeho súčasť: posttotalitné k-y, k-y Európskej únie, rozvojové k-y;
  rozprávková k. vybájený svet

  2. územie (ako zemepisná oblasť); kraj: hornatá, stepná k.;
  cestovať zasneženou k-ou

  3. anat. oblasť ľudského tela: srdcová k.;

 • krajinár, krajinkár -a m. maliar krajín (význ. 2), krajiniek;

 • krajinárka, krajinkárka -y -rok ž.;

 • krajinársky, krajinkársky príd.;

 • krajinárstvo, krajinkárstvo -a s. maľovanie krajín, krajiniek

 • krajinka -y -niek ž.

  1. zdrob. expr. k 2: malebná k.

  2. obraz, maľba krajiny

 • krajinný príd. k 2: k-á oblasť;

 • krajinotvorný príd. vplývajúci na celkový výzor krajiny, utvárajúci jej ráz: k-é prvky

 • krajinský príd. k 1: hist. k. snem v býv. Uhorsku;
  k. dážď na väčšej oblasti;

 • krajne prísl. k 2, 3: k. pravicové strany;
  k. nepríjemný;

 • krajnica -e -níc ž. pás tvoriaci okraj cesty: spevnená, znížená k.;

 • krajnicový príd.

 • krajnosť -i ž. posledná hranica, extrém: svedomitý (až) do k-i;
  ísť z jednej k-i do druhej

 • krajný príd.

  1. kt. je na kraji: k. oblok

  2. idúci do krajnosti, extrémny: k-é protiklady;
  v k-om prípade v nevyhnutnom

  3. vrcholný, najvyšší, maximálny: k-é napätie, k-á hranica, poloha;

 • krajovo prísl.: k. podfarbený jazyk;

 • krajový príd. k 2, 3: k-é odlišnosti;
  k-é divadlo;

 • krajský príd. k 3: k-é mesto;
  k-é orgány;
  k-á súťaž;

 • krákať -a nedok. vydávať zvuk krá: k-nie vrán, havranov

 • krákoriť nedok. vydávať ťahavý zvuk podobný slabike krá: k-enie hydiny

 • kráľ -a m.

  1. panovník v monarchii: stredovekí k-i;
  k. Svätopluk, k. Matej Korvín;
  cirk. sviatok Troch k-ov, na Tri k-e 6. januára

  2. osoba majúca rozhodujúci vplyv vo svojom odbore; vynikajúci jednotlivec: automobilový, oceliarsky k.;
  nekorunovaný k. (v športe ap.);
  lev, k. zvierat

  3. hlavná figúrka v šach. hre

  4. jedna z vyšších kariet kartovej hry (medzi horníkom a esom): srdcový k.

  expr. pre pána k-a! zvolanie pri prekvapení ap.;
  žart. tam, kde aj k. chodí pešo na záchod(e)

 • králičí príd.: k-ie kožky;
  k-ia farma

 • králik2 -a m. margaréta: kytica k-ov

  králik1 -a mn. N a A -y m.

  1. hlodavec podobný zajacovi, zool. Oryctolagus;
  hovor. zajac: divý, domáci k.;
  pokusný k. i pren. osoba, inštitúcia, na kt. sa overuje niečo nové

  2. kožušina z tohto hlodavca;

 • králikár -a m. chovateľ domácich králikov

 • králikáreň -rne ž. miesto s klietkami na chov králikov

 • kraľovať nedok. vládnuť, panovať ako kráľ;

 • kráľovič -a m. (v rozprávkach) kráľovský syn, princ

 • kráľovná -ej mn. -é -vien ž.

  1. panovníčka v monarchii; kráľova manželka: anglická k.;
  kráľ a k.

  2. osoba al. vec najviac uznávaná medzi ostatnými: k. krásy, k. plesu;
  k. zbraní

  3. (plodná) samička hmyzu žijúceho v spoločenstvách: včelia k. matka

  4. šach. figúra, dáma

  ide ako k. pyšne;

 • kráľovnička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • kráľovský príd.

  1. ku kráľ: k-á moc, k-á koruna;
  k-é mesto

  2. v odb. názvoch: chem. lúčavka k-á

  3. expr. prekračujúci očakávanie, vynikajúci: k. honorár;
  k. zjav dôstojný;

  kráľovsky prísl. k 1, 3: k. pohostiť;
  mať sa k.

 • kráľovstvo -a -tiev s. krajina, v kt. vládne kráľ;

 • krám -u m. hovor. obyč. pejor.

  1. (malý) obchod al. stánok s rozlič. drobným tovarom: dedinský, jarmočnícky k.

  2. obyč. mn. haraburdy: vyhodiť staré k-y

  aký → pán, taký k.;
  to sa mu (ne)hodí do k-u to mu (ne)vyhovuje;

 • krámik -a m. zdrob.

 • kramľa -e ž. hovor. skoba: železné k-e, vbiť k-u do dreva;

 • kramlička -y -čiek ž. zdrob.;

 • kramľový príd.: k. spoj

 • kras -u m. vápencová oblasť, v kt. činnosťou vody vznikajú jaskyne a iné útvary: Slovenský k.;

 • krása -y krás ž.

  1. vlastnosť niečoho (veľmi) pekného, krásneho, op. škaredosť: telesná k., k. kvetu, melódie, k. ducha, vynikať k-ou, obdivovať k-u

  2. obyč. mn. čo je pekné, krásne: prírodné k-y, k-y Slovenska

 • krásavec -vca m. pekný, krásny muž: obdivovaný k.;

 • krásavica -e -víc ž.

 • kráska -y -sok ž. krásavica: pyšná k.

 • kraslica -e -líc ž. maľované veľkonočné vajce

 • krášliť -i nedok. robiť krajším, pekným, krásnym, skrášľovať, okrášľovať: k-iace prostriedky;
  k. sa pred zrkadlom;
  k. okolie

 • krásne prísl. i vetná prísl.: k. vyzerať;
  dnes je k.

 • krásnieť -ie -ejú nedok. stávať sa krajším, krásnym: dievča každým dňom k-ie

 • krásny príd.

  1. veľmi pekný: k. človek, zjav, k. obraz, k-a príroda, k-a hudba;
  k-a literatúra umel. literatúra, najmä próza, beletria

  2. hovor. presahujúci priemer (mierou, kvalitou): k. plat;
  k-e výsledky veľmi dobré;
  k. vek dlhý, vysoký;
  iron. to (mi) je k-a robota! zlá;

 • krasojazda -y -jázd ž. umel. jazda na koni al. na bicykli;

 • krasojazdec -dca m. kto pestuje krasojazdu;

 • krasojazdecký príd.

 • krasojazdkyňa -e -kýň ž.;

 • krasokorčuliar -a m. kto pestuje krasokorčuľovanie;

 • krasokorčuliarka -y -rok ž.;

 • krasokorčuliarsky príd.: k-a súťaž;

 • krasokorčuliarstvo -a s.

 • krasokorčuľovanie -ia s. korčuľovanie so šport. a umel. prvkami, krasokorčuliarstvo;

 • krasopis -u m. (cvičením zdokonaľované) krásne písanie, kaligrafia; takéto písmo: hodina k-u;
  písať k-om;

 • krasopisne prísl.

 • krasopisný príd.;

 • krasorečnenie -ia s. hovor. obyč. pejor. hovorenie kvetnatou, no bezobsažnou rečou, krasorečníctvo

 • krasorečnícky príd.;

 • krasorečníctvo -a s. krasorečnenie

 • krasorečník -a m. kto má záľubu v krasorečnení;

 • krasový príd.: k-é územie

 • krát

  I. spoj. vyj. násobenie, násobené, zn. × (novšie ako bodka), op. delené: zlomok k. celé číslo

  II. krát neskl. s.

  1. znak násobenia, zn. ×

  2. zastar. násobilka: nevedieť k.

 • kráter -u/-a L -i mn. -y m.

  1. ústie sopky: vulkanický k.

  2. priehlbina podobná kráteru: mesačné k-y, k. po bombe

 • opak. krátievať -a

  // krátiť sa

  1. stávať sa kratším, krátkym: dni sa k-ia

  2. zmenšovať sa;

 • opak. krátievať sa

 • krátiť -i nedok.

  1. robiť kratším, skracovať: k. rukávy, k. reláciu;

  2. zmenšovať: k. rozpočet, prémie;
  mat. k. zlomok deliť čitateľa aj menovateľa rovnakým číslom;

 • krátko prísl.: k. ostrihaný;
  k. trvať;
  bol tam k. krátky čas

 • krátkodobo prísl.

 • krátkodobý príd. kt. trvá krátky čas, op. dlhodobý: k. úver;

 • krátkometrážny príd.: k. film krátky

 • krátkonohý príd. kt. má krátke nohy: k. pes

 • krátkovlnný, krátkovlnový príd. majúci krátke vlny, uspôsobený na krátke vlny: k-é žiarenie, k-á vysielačka

 • krátkozrako prísl.;

 • krátkozrakosť -i ž.

 • krátkozraký príd.

  1. kt. nejasne vidí vzdialené predmety, op. ďalekozraký: k. človek

  2. nepredvídavý: k-á politika;

 • krátky kratší príd.

  1. kt. má malý rozmer v dĺžke, op. dlhý: k-e šaty, nohavice, rukávy, šnúra je k-a, k-ší úsek;
  odb.: k-e spojenie skrat;
  k-e vlny v rozsahu od 10 do 100 m;
  k. film ktorého dĺžka neprekračuje 600 m

  2. kt. má malý časový rozmer, trvajúci krátko, op. dlhý: k. pobyt, k. život, po k-ej chvíli;
  k-a pamäť slabá;
  lingv. k-a samohláska

  3. stručný: k. slovník, prehľad, k-a gramatika

  expr.: je na to k. nezvládne to;
  lož má k-e nohy;
  urobiť, spraviť s niekým, s niečím k. proces rázne zakročiť;

 • kratučko, kratunko, kratulinko prísl.

 • kratučký, kratunký, kratulinký príd. expr. veľmi krátky;

 • kraul, pôv. pís. crawl -u m. spôsob plávania so striedajúcim sa záberom paží a (kmitavým) pohybom nôh

 • krava -y kráv ž. veľké prežúvavé domáce zviera chované najmä pre mlieko a mäso; jeho samica: teľná k., pásť k-y;
  → dojná k. (i pren. expr.);
  šialenstvo kráv;

  expr. ten by → vymámil aj z jalovej k-y teľa;

 • kravata -y -vát ž. ozdobná stuha nosená ako doplnok k mužskej košeli, viazanka: uviazať si k-u;

 • kravatový príd.: k. uzol, k. hodváb

 • kraviar -a m. pastier kráv;

 • kraviarka -y -rok ž.;

 • kraviarsky príd.

 • kravička -y -čiek ž. zdrob.: hovor. pánbožkova k. lienka

 • kravín -a m. hosp. budova pre hovädzí dobytok: družstevný k.

 • kravina -y -vín ž. subšt. hlúposť, sprostosť: (ne)musí počúvať všelijaké k-y

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: piť, lsz, njr, bz, anc, vkf, esx, zez, vtu, fni, aup, npe, mpk, pedap, jrs
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV