Význam slova "al" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 129 výsledkov (2 strán)

 • alabaster -tru L -i mn. -e m. miner. biela al. ružovkastá jemnozrnná odroda sadrovca;

 • alabastrovo prísl.

 • alabastrový príd.: a-á soška z alabastru;

 • alarm -u m. hovor.

  1. poplach: vyhlásiť a.

  2. bezpečnostné poplachové zariadenie: namontovať a. do auta, do domu;
  spustiť a.;

 • alarmovať nedok.

  1. poplachom vyzývať, volať na poplach: a. požiarnikov, políciu

  2. expr. burcovať: a. lekárov do boja proti tbc;
  alarmujúce príznaky

 • alarmový príd.

 • albánčina -y ž. albánsky jazyk

 • albánsky príd. k Albánec, Albánsko: a. jazyk;

  albánsky prísl.: hovoril (po) a.

 • albatros -a mn. N a A -y m. veľký morský vták, zool. Diomedea

 • albín -a m. človek s nedostatočnou pigmentáciou kože a vlasov;
  mn. N a A -y takýto živočích

 • album -u m. zbierka fotografií, pošt. známok ap. v podobe knihy al. zošita: rodinný a., a. známok

 • alchýmia -ie ž. stredoveká neved. chémia usilujúca sa najmä premieňať kovy na zlato;

 • alchymista -u m. kto sa zaoberá alchýmiou;

 • alchymistický príd.

 • ale

  I. spoj. priraď.

  1. vyj. odporovací vzťah, no: starý, a. jarý;
  pomaly, a. iste;
  vo výraze síce – a. s odtienkom prípustky: slnko síce svietilo, a. fúkal studený vietor

  2. nielen – a. aj/i, v zápore nielen – ale ani vyj. stupňovací vzťah: plán sme nielen splnili, ale aj/i prekročili;
  nielenže neprišiel, a. sa ani neozval

  II. čast.

  1. zdôrazňuje platnosť výrazu: nepovedal nič, a. celkom nič;
  môžem ísť s vami? a. áno;
  vy ste a. dobrý!

  2. expr. i aleže uvádza zvol. vetu so silným citovým zafarbením: a. ste mi vyviedli! aleže sa držíte!

  3. pričleňuje vetný člen al. vetu: prišiel, a. iba na chvíľu

  4. hovor. a. kde(že), a. čo(by), a. ba vyj. zápor, odmietnutie; vôbec nie, ešteže čo: ste už hladní? a. kde(že)!

  III. cit. vyj. začudovanie: a., a., kde sa tu beriete?

 • alebo spoj. priraď. vyj.

  1. vylučovací vzťah; často dvojčl. a. – a., buď – a., v otázke či – a.: teraz a. nikdy;
  prv a. neskôr;
  a. sa pomeríme, a. sa rozídeme;
  spýtaj sa, či ho máme čakať a. príde za nami sám

  2. a. aj/i, a. dokonca, a. aspoň stupňovací al. odstupňúvací vzťah: oklame ťa a. dokonca okradne

  3. zlučovací vzťah s význ. eventuality al. vysvetlenia, a, či: požiadať rodičov a. priateľov;
  čakať doma a. na dvore, a. na ulici

 • alegória -ie ž. vyjadrenie myšlienky obrazom, inotaj;

 • alegorickosť -i ž.

 • alegorický príd.: a-á postava, a. voz;

  alegoricky prísl.;

 • aleja -e -í -am -ach ž. cesta vysadená z oboch strán stromami, stromoradie: gaštanová a.

 • aleluja

  I. cit. bibl. vyj. chválenie Boha

  II. aleluja neskl. s. radostný náb. chválospev: veľkonočné a.

  expr. (až) do a. veľa, do omrzenia

 • alergia -ie ž. zvýšená citlivosť organizmu (a jeho reakcia) na niekt. látky, precitlivenosť;

 • alergička -y -čiek ž.;

 • alergický príd.: a-á nádcha;
  byť na niečo a. i pren. neznášať niečo

  alergický príd.;

  alergicky prísl.

 • alergik -a mn. -ci m. kto je postihnutý alergiou: zhoršením životného prostredia pribúda a-ov;

 • alergiológ -a mn. -ovia m. odborník v alergiológii;

 • alergiológia -ie ž. odbor lekárstva skúmajúci príčiny, terapiu ap. alergie;

 • alergiologička -y -čiek ž.;

 • alergiologický príd.: a-á poradňa

 • alfa -y ž. i neskl. s. 1. písmeno v gréc. abecede (α)

  kniž. a. a omega začiatok aj koniec niečoho, všetko podstatné

 • algebra -y ž. odbor matematiky zaoberajúci sa vzťahmi medzi číslami a riešením rovníc vyjadrených všeob. číslami;

 • algebrický príd.: a-á rovnica;

  algebricky prísl.

 • algol -u m. inform. starší programovací jazyk pre počítače

 • algoritmus -mu m. odb. predpis poradia úkonov na riešenie zložitej úlohy (najmä pri výpočtových programoch)

 • aliancia -ie ž. (polit.) spojenectvo; spojenecká zmluva: vojenská a.

 • alibi neskl. s. dôkaz o neprítomnosti obvineného na mieste trestného činu v danom čase: dokázať a.

  mať a. i pren. mať dôkaz o neúčasti v niečom

 • alibista -u m. kto sa uchyľuje k alibizmu;

 • alibistický príd.: a. postoj;

  alibisticky prísl.: konať a.

 • alibizmus -mu m. pejor. konanie s úsilím neniesť za nič zodpovednosť;

 • aligátor -a mn. N a A -y m. severoamer. jašter podobný krokodílovi

 • alikvotný príd. pripadajúci na istú časť celku, podielový, pomerný: a-á časť, a-á suma

 • alimentácia -ie ž. poskytovanie alimentov;

 • alimentačný príd.: a-á povinnosť

 • alimenty -ov m. pomn. pravidelný vyživovací príspevok (na dieťa), výživné: platiť a.

 • alkalický príd. chem. zásaditý, op. kyslý: a-é zlúčeniny, a-é vody, pôdy

 • alkaloid -u m. chem. dusíkatá látka rastlinného pôvodu

 • alkohol -u m.

  1. chem. lieh

  2. iba jedn. liehový nápoj;

 • alkoholička -y -čiek ž.;

 • alkoholický príd. obsahujúci alkohol: a-é nápoje;

  alkoholický príd.: a. návyk

 • alkoholik -a mn. -ci m. kto sa oddáva alkoholizmu;

 • alkoholizmus -mu m. nemierne pitie liehovín, pijanstvo

 • alkoholový príd.: a-é pary, a. pohon

 • allegro (tal.) hud.

  I. prísl. živo, veselo, rýchlo

  II. allegro -a s. skladba al. jej časť v tomto tempe

 • almanach -u m. ročenka: študentský, básnický a.;

 • almanachový príd.

 • almara -y -már ž. starodávna skriňa: stará a.

 • almázia -ie ž. dobrý, silný nápoj, pôv. silné sladké víno, malvázia

 • almužna -y -žien ž. malý dar (žobrákovi), milodar: pýtať, dostať a-u;

 • aloa -oy D a L -oe mn. -oy ž. izbová rastlina s mäsitými, hrubo ostnatými listami, bot. Aloe;
  liečivo z nej

 • alobal -u m. alumíniová fólia na balenie pokrmov;

 • alobalový príd.

 • alpa -y ž. prípravok z liehu a mentolu s osviežujúcim a liečivým účinkom, francovka;

 • alpaka -y ž. zliatina medi, niklu a zinku;

 • alpakový príd.: a. svietnik

 • alpinista -u m. horolezec na stredných vrchoch s ľadovcami;

 • alpinistický príd.

 • alpinistka -y -tiek ž.;

 • alpínka -y -nok ž. záhr. nízka trvalá rastlina sadená na skalkách (v alpíne), skalnička

 • alpínum -na s. záhr. umelo upravené skalnaté miesto na pestovanie vysokohorských rastlín, skalka

 • alpový príd.: a. obklad

 • alpský príd. k Alpy: a-é rastliny, a. ľadovec

 • alt -u m. nižší žen. al. chlapčenský hlas;

 • alternatíva -y -tív ž.

  1. možnosť voľby medzi dvoma riešeniami: stáť, byť pred a-ou

  2. jedna vec z dvoch

  3. publ. možnosť: využiť všetky a-y;

 • alternatívne prísl.

 • alternatívny príd.

  1. kt. je jedným z dvoch riešení

  2. iný ako doteraz používaný, doteraz platný: a-e vyučovanie, a-a medicína;

 • alternátor -a m. elektrotech. prístroj na výr. striedavého prúdu

 • alternovať nedok. striedať sa: a. s hlavným predstaviteľom úlohy

 • altista -u m. spevák spievajúci altom;

 • altistka -y -tiek ž.

 • altový príd.: a. hlas

 • altruista -u m. kto dbá na prospech iných, op. egoista;

 • altruistický príd.: a-é city;

  altruisticky prísl.

 • altruistka -y -tiek ž.;

 • altruizmus -mu m. nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných, op. egoizmus;

 • alumíniový príd.: a-á lyžica

 • alumínium -ia s. chem. hliník, zn. Al;

 • aluviálny príd.: a-e naplaveniny

 • alúvium -ia D a L -iu s. geol. najmladšie obdobie štvrtohôr; útvar mladších štvrtohorných naplavenín;

 • alúzia -ie -ií ž. v lit. diele nepriamy odkaz na istý hist., polit. al. lit. kontext, narážka;

 • aluzívny príd.

 • alžbetínka -y -nok ž. členka rehole sv. Alžbety založenej v 17. stor., venujúcej sa najmä chorým a chudobným;

 • alžbetínsky príd.: a. kostol

 • čalúnenie -ia s. výplň a poťah nábytku, dvier ap.

 • čalúnený príd. opatrený čalúnením: č-é sedadlo, č. nábytok

 • čalúniť -i nedok. robiť čalúnenie

 • čalúnnický príd.: č-é práce;

 • čalúnnictvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. čalúnnický odbor

  2. čalúnnická firma, dielňa

 • čalúnnik -a mn. -ci m. kto robí čalúnenie;

 • ďalší príd.

  1. nasledujúci (v čase, v priestore): ď. vlak, ď-ia miestnosť

  2. pokračujúci: ď. rast výroby

  3. (pri vyratúvaní) iný: kapry, sumce a ď-ie ryby

 • maršal -a m. (v niekt. armádach) najvyššia hodnosť;

 • obžalúvací príd. vzťahujúci sa na obžalobu: o. spis

 • nedok. obžalúvať -a

 • pašalík -a m. hist. územie spravované pašom: Budínsky p.

 • píšťalôčka -y -čok, píšťalenka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • podžalúdkový príd.: anat. p-á žľaza produkujúca fermenty a hormóny, pankreas

 • šalát -u m.

  1. zelenina pestovaná pre listy podávané obyč. ako surové, bot. Lactuca: hlávkový, jarný š., sadiť š.

  2. studený príkrm z rozlič. druhov zeleniny, ovocia al. mäsa: uhorkový, zemiakový, ovocný š.;
  rybací, hydinový š.

  3. hovor. expr. neusporiadaný písomný materiál, prejav: to nie je správa, to je š.;

 • šalátik -a m. zdrob.

 • šalátovka -y -viek ž. hovor. šalátová uhorka

 • šalátový príd.: š-á priesada mladé sadenice šalátu;
  š. prívarok zo šalátu;
  hovor. expr. š-é vydanie roztrhaná kniha;

 • vyčalúniť -i dok. čalúnením obložiť: v. dvere, nábytok

 • žalár -a L -i mn. -e m. väzenie (význ. 1): uvrhnúť do ž-a;
  odsúdiť na doživotný ž.;

 • žalárnický príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: login, pýr, ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â useã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â, beã, debugging, ã3, ščat, os, ľo, cã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â, cã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â, zrkadlené disky, upã æ ã ã æ ã ã æ ã, spač, cracker hacker
Ekonomický slovník: ifoam, káv, ã â vs, úvesť, ži, buš, n, vå v, ciš, vÅ¡v, lbo, o, crj, rošňú, zki
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV