Význam slova "zl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 252 výsledkov (3 strán)

 • žľab -u m.

  1. konštrukcia tvaru koryta na privádzanie al. odvádzanie kvapalín al. iného materiálu: odtokový, násypový ž.;
  hut. odpichový ž.

  2. válov: naplniť ž. ovsom

  3. podlhovastá priehlbina v teréne, úžľabina: zostúpil ž-om k plesu;

 • žľabovitý príd. pripomínajúci žľab(y): ž. svah, ž-á dolina

 • žľabový príd.: ž. dopravník;

 • zlacnieť -ie -ejú dok. stať sa lacnejším, lacným: tovar z-l, výroba z-la

 • zlacniť dok. urobiť lacnejším, lacným: z. dopravu, ťažbu;

 • nedok. zlacňovať

 • zladene prísl.;

 • zladenosť -i ž.

 • zladený príd. kt. je v súlade s niečím, harmonický: z-é pohyby, farby;

 • zladiť dok. uviesť do súladu; zharmonizovať: z. nástroje v orchestri, z. záujmy mladých a skúsených, z. spoluprácu s partnerom;

 • nedok. zlaďovať

 • zľadovatieť -ie -ejú dok. stuhnúť na ľad, pokryť sa ľadom: chodník z-l;
  z-ená pôda

 • zľadovieť -ie -ejú dok. stať sa ľadovým: vietor z-l;

 • zľahčieť -ie -ejú dok. stať sa ľahším, ľahkým: zaťaženie z-lo

 • zľahčiť -hč/-i! dok.

  1. urobiť ľahším, ľahkým (význ. 1, 2): z. hmotnosť niečoho;
  z. (si) úlohu zjednodušiť

  2. ubrať na dôležitosti, závažnosti, znevážiť: z. zásluhy, z. situáciu;

 • nedok. zľahčovať

  // zľahčiť sa stať sa ľahším, ľahkým (význ. 1, 2): zaťaženie sa z-lo;
  práca robotníkov sa z-la;

  nedok. zľahčovať

 • zľahčujúci príd. uberajúci na význame, dôležitosti, znevažujúci: z-e poznámky;

 • zľahčujúco prísl.

 • zľahka prísl.

  1. bez námahy, dôrazu, nenásilne: z. sa dotknúť niečoho, z. stlačiť kľučku

  2. málo, trocha, nepatrne: z. sa ukloniť, pokývať

  3. nedbanlivo, nenútene: maličkosť – povedal z.

  4. svižne, pružne, ľahko: z. bežať

 • zľahnúť -e -ú -hol dok.

  1. (o obilí) poľahnúť: pšenica z-la

  2. znížiť sa (význ. 1), klesnúť: pôda z-la

  3. hovor. zastaráv. porodiť

 • zľahostajnieť -ie -ejú dok. stať sa ľahostajnejším, ľahostajným: z. k okoliu;
  po neúspechu z-l

 • zľahučka prísl. expr. zľahka (význ. 1): z. zaťal do pňa

 • zlajdáčiť sa -i dok. hovor. stať sa lajdáckym, neporiadnym: deti sa bez dozoru z-li

 • zlákať -a dok. lákaním získať, zvábiť: dal sa z. kamarátmi do krčmy zviesť;
  slniečko ho z-lo von

 • zľaknúť sa -e -ú -kol dok. dostať strach, naľakať sa, preľaknúť sa: dieťa sa z-lo a rozplakalo sa;
  z. sa zodpovednosti

 • zľaknuto prísl.;

 • zľaknutosť -i ž. zľaknutie

 • zľaknutý príd. zachvátený strachom, naľakaný, preľaknutý: z-é dievča;

 • zlámať -e -u dok. lámaním porušiť, rozdeliť na kusy, dolámať: z. palicu, konár, z. si nohu

  expr. z. si krky, väzy a) zabiť sa b) utrpieť škodu

  // zlámať sa: kolesá sa z-li

 • zlapať dok. chytiť (význ. 2): z. zlodejov, pašerákov

 • zlátanina -y -nín ž. pejor. niečo zlátané, zlepenina: nevkusná z., románová z.

 • zlátať -ta/-ce -tajú/-cu -tajúc/-cuc dok. pejor. spojiť do nesúrodého celku, zle, narýchlo, povrchne urobiť, zlepiť: z. šaty;
  prejav bol všelijako z-ný

 • zlátenie -ia s. tenká povrchová vrstva zlata, pozlátenie, pozlátky: z. na chrbtoch kníh

 • zlatisto prísl.

 • zlatistý príd. sfarbený dozlata: z-é vlasy, z. piesok;

 • zlátiť -i nedok.

  1. pokrývať tenkou vrstvou zlata, pozlacovať: z. rám obrazu, galvanické z-enie;
  z-iaci lis

  2. kniž. farbiť dozlata: západ slnka z-l oblohu

  // zlátiť sa kniž. sfarbovať sa dozlata: zore sa z-ia

 • zlatka -y -tiek ž. v min. minca, bankovka v hodnote 1 zlatého

 • zlatko, zlatenko, zlatuško -a s. zdrob. expr.

  1. iba zlatko staniol

  2. k 4: z., podaj mi knihu

 • zlatníčka -y -čok ž.;

 • zlatnícky príd.: z. tovar, z-e váhy;

 • zlatníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. zlatnícky odbor

  2. zlatnícky obchod, dielňa

 • zlatník -a mn. -ci m. odborník na výr., opravu a predaj predmetov z drahých kovov; samostatný živnostník; klenotník;

 • zlatnúť -e -ú -tol nedok. sfarbovať sa dozlata: lístie z-e

 • zlato -a s.

  1. jasnožltý drahý kov intenzívneho lesku, chem. prvok, zn. Au: čisté z., zlomkové z., ryžovanie z-a;
  biele z. i publ. cukor;
  publ.: čierne z. uhlie;
  tekuté z. ropa

  2. predmety vyrobené zo zlata, obyč. šperky: žena ovešaná z-m;
  publ. slang. olympijské z. zlatá medaila

  3. čo farbou, leskom, hodnotou pripomína zlato: z. slnečných lúčov;
  z. pšeničných klasov

  4. expr. blízky, milý človek (obyč. v oslovení): z. moje, poď sem

  expr. z-m by ho nevyvážil je cenný;
  mať srdce zo z-a byť dobrý, šľachetný;
  dobrá rada nad z.;
  nie je všetko z., čo sa blyští vonkajší dojem nie je zárukou hodnoty;

 • zlatobyľ -e ž. hojne sa vyskytujúca bylina so zlatožltými kvetmi, bot. Solidago

 • zlatočervený príd. červený dozlata: z-é vlasy, z-é slnko

 • zlatohnedý príd. hnedý dozlata: z. peceň chleba

 • zlatokop -a mn. -i/-ovia m. kto hľadá a dobýva zlato;

 • zlatokopecký príd.;

 • zlatokopectvo -a s. hľadanie, dobývanie zlata

 • zlatoň -a mn. N a A -e m. chrobák žijúci na kvetoch a ukladajúci larvy do mravenísk, zool. Cetonium

 • zlatonosnosť -i ž.

 • zlatonosný príd. obsahujúci zlato: z-é náplavy, z. piesok;

 • zlatoočka -y -čiek ž. hmyz so zlatými očami a zelenými krídlami vyskytujúci sa v domácnosti, zool. Chrysopa

 • zlatoplodý príd.: bot. krkoška z-á Chaerophyllum aureum voňavá lúčna i záhradná bylina

 • zlatorez -u m. zlatá al. pozlátená oriezka: kniha so z-om

 • zlatoružový príd. ružový dozlata: z-á látka

 • zlatosť -i ž.

  II. zlatý m. pôv. zlatá minca; býv. al. súčasná zákl. peňaž. jednotka a platidlo v niekt. štátoch: sto kremnických z-ch;
  holandský z.

 • zlatotepec -pca m. odborník na tepanie zlata;

 • zlatotepecký príd.;

 • zlatotepectvo -a s. zlatotepecké umenie, zlatotepecký odbor

 • zlatoústy príd. kniž. výrečný (význ. 1): z. rečník, kazateľ;
  sv. Ján Zlatoústy

 • zlatovláska -y -sok ž. expr. dievča, žena so zlatými vlasmi;
  Zlatovláska rozpráv. bytosť

 • zlatovlasý príd. majúci vlasy zlatej farby: z-é dievča

 • zlatozelený príd. zelený dozlata: z-é víno

 • zlatožltý príd. žltý dozlata: z-é húsa, jablko

 • zlatučký, zlatušký, zlatunký, zlatulinký príd. expr. zlatý (význ. 2, 5): z-á pšenica;
  z. človek

 • zlatý

  I. príd.

  1. vyrobený zo zlata: z. šperk, prsteň, z-é pero, z. zub, z-á medaila

  2. obsahujúci zlato: z-á žila i pren. hemoroidy;
  z-á baňa i fraz. bohatý zdroj príjmov

  3. pozlátený: z-é gombíky, z-á oriezka

  4. pripomínajúci zlato (farbou, leskom, zvukom ap.): z-é vlasy, z. piesok, z-é lístie;
  z-á visačka znak na výrobkoch vys. kvality;
  z. dážď okrasný ker s veľkým počtom žltých kvetov, bot. štedrec, forzítia;
  z-á svadba 50. výročie sobáša a jeho oslava;
  z-á nedeľa posledná pred Vianocami

  5. cenný ako zlato, hodnotný, vzácny, dokonalý: z-á rada;
  z-é ruky šikovné;
  z. človek dobrý;
  z-é časy, z-á mladosť

  6. vzťahujúci sa na zlato vôbec: z. poklad, z-á mena

  7. expr. milý, drahý (v osloveniach): syn môj z.

  z-á stredná cesta uprednostňovanie kompromisu;
  z. vek obdobie rozkvetu;
  z. klinec (programu) vrcholná časť;
  remeslo má z-é dno;

 • zľava1 -y zliav ž. zníženie ceny, poplatku: poskytnúť, dostať z-u, z. na cestovnom, na dani

  zľava2 prísl.

  1. z ľavej strany, op. sprava: vojsť z., dostal zaucho sprava i z.

  2. smerom od politicky ľavého názoru, op. sprava: tlak na vedenie strany z.

  sprava-z., sprava i z. zo všetkých strán

 • zľaviť dok. (pri jednaní) znížiť cenu, spustiť: nechce nič z.;

 • zľavnený príd. kt. je poskytnutý za zľavu: z. lístok, z-é vstupné

 • nedok. zľavovať

 • žľaza -y žliaz ž. živočíšny ústroj tvoriaci výlučky: zdurená ž.;
  anat. mliečna, príušná, slinná, štítna ž.;
  biol. ž-y s vnútornou sekréciou;

 • žľaznatý príd. kt. má žľazy, veľa žliaz: ž-é vemeno

 • žľazový príd.: ž. vývod, ž-á bunka;

 • žlč -e ž.

  1. žltozelený tekutý horký výlučok pečene;

  2. hovor. žlčník: praskla mu ž.

  expr.: ž. v ňom z(o)vrela, vzkypela, ž. sa v ňom pohla veľmi sa rozčúlil, rozzúril sa;
  búri sa v ňom ž. veľmi sa zlostí;
  vyliať si ž. na niekom vyvŕšiť sa;

 • žlčník -a m. orgán niekt. stavovcov podobný vaku, v kt. sa zhromažďuje žlč: operácia ž-a, byť chorý na ž.;

 • žlčnikár -a m. hovor. kto je chorý na žlčník;

 • žlčnikárka -y -rok ž.

 • žlčníkový príd.: ž. záchvat;
  ž-á diéta pri chorobách žlčníka

 • žlčopudne prísl.

 • žlčopudný príd. podporujúci tvorbu a vylučovanie žlče: ž. čaj;

 • žlčovito, žlčovite prísl.;

 • žlčovitosť -i ž.

 • žlčovitý príd. expr. zlostný (význ. 1 – 3), jedovatý: ž. chlapík;
  ž. smiech, rozhovor;

 • žlčovod -u m. anat. vývod žlčníka: zápal ž-u;

 • žlčovodový, žlčovodný príd.

 • žlčový príd.: ž-é kamene

 • zle horšie prísl.

  1. k zlý, op. dobre: z. hrať, spať, počuť, konať;
  z. sa cítiť;
  z. hovoriť o niekom;
  chcieť niekomu z., z. s niekým zaobchádzať;
  z. poradiť niekomu;
  z. sa to skončilo;
  z. mi padne nejsť ta

  2. vetná prísl. vyj. nepriaznivý stav organizmu, nepriaznivú situáciu ap.: je, prišlo mu z. nevoľno;
  z. je s ním a) necíti sa dobre b) hrozí mu nepriazeň;
  je z. o chlieb núdza

  3. vyj. hodnotenie deja z hľadiska možnosti, ťažko: tebe je z. ráno vstávať

  (ne)mať niekomu niečo za z. (ne)zazlievať;
  expr. z.-nedobre veľmi zle;
  byť z. zapísaný u niekoho nemať dôveru;
  z. mu to padlo nebol tomu rád: z. mu to robí nepriaznivo účinkuje

 • zlenivieť -ie -ejú dok. stať sa lenivým: chlapec akosi z-l

 • zlepenec -nca m. zlepenina: z. vlasov;
  geol. usadená hornina stmelená z rozlič. zložiek, konglomerát

 • zlepenina -y -nín ž. niečo zlepené, zlepenec: z. snehu;

 • zlepiť dok.

  1. lepením spojiť: z. roztrhnutý obal, z. rozbitý krčah

  2. lepením vytvoriť: z. si model lietadla

  3. pejor. zle, povrchne, narýchlo urobiť, zlátať: z-ená stavba, z. obžalobu proti niekomu;

 • zlepšiť dok. urobiť lepším: z. výrobnú metódu, životné prostredie, zásobovanie;
  z. výkon, svetový rekord;

 • zlepšovací príd. určený na zlepšovanie: z. návrh, z-ie opatrenia

 • zlepšovák -a m. slang. zlepšovací návrh

 • nedok. zlepšovať

  // zlepšiť sa stať sa lepším: pomery sa z-li;
  počasie sa z-lo;

 • nedok. zlepšovať sa

 • zlepšovateľ -a mn. -ia m. kto podáva zlepšovacie návrhy (týkajúce sa spôsobu výroby, techniky, organizácie práce ap.);

 • zlepšovateľka -y -liek ž.;

 • zlepšovateľský príd.: z-é úsilie, hnutie;

 • zlepšovateľstvo -a s.

 • zletieť -í -ia dok.

  1. letom sa spustiť dolu, zlietnuť: vták z-l zo stromu, kohút z-l z plota

  2. expr. spadnúť (význ. 1): z. z koňa, čapica mu z-la z hlavy, z. do jamy

  3. expr. rýchlo zísť, zbehnúť: z. po schodoch do pivnice;

 • zletovať2 [-l-] dok. hovor. zospájkovať: z. plechy

 • žliabkovač -a m. žliabkovací hoblík al. iný žliabkovací nástroj, stroj

 • žliabkovací príd. určený na žliabkovanie: ž. hoblík, ž-ia fréza

 • žliabkovanie -ia s. žliabkovitá ozdoba (na keramike)

 • žliabkovať nedok. robiť žliabky (význ. 2): ž-ná keramika

 • žliabkový príd.: ž. panel;
  ž. ornament;

 • žliaboček -čka, žliabček -a m. zdrob.

 • žliabok -bka/-bku m.

  1. zdrob. k 1, 2: rozvádzací ž.;
  kŕmny ž.

  2. zárez, vyhĺbenina, ryha (na súčiastkach, nástrojoch ap.): ž. na doske, koleso so ž-om;

 • zliať zleje zlejú dok.

  1. liatím odstrániť (tekutinu) z niečoho: z. vodu z uvarenej zeleniny

  2. liatím zbaviť tekutiny, scediť: z. zemiaky

  3. liatím spojiť, zmiešať: z. meď s cínom

  4. odliať (význ. 2): z. zvon;

 • zliatina -y -tin ž. stuhnutá zmes roztavených kovov: z-y medi, hliníka;

 • zliatinový príd.

 • žliazka -y -zok ž. zdrob.

 • zlieniť sa -i dok.

  1. (o niekt. živočíchoch) zbaviť sa kože, srsti ap.: had sa z-l

  2. (o koži) zliezť (význ. 2), zošúpať sa: koža na nohách sa z-la

 • nedok. zliepať -a, zlepovať

  // zlepiť sa lepením sa spojiť: hlina sa z-la do hrudiek;

 • nedok. zliepať sa, zlepovať sa

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV