Význam slova "un" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • unáhlene prísl.: konať u.;

 • unáhlenosť -i ž.

 • unáhlený príd. prenáhlený, nepremyslený: u-é závery;

 • nedok. k 3 – 5 unášať -a

 • únava -y ž. stav organizmu spôsobený spotrebovaním síl, vyčerpanosť: telesná, duševná ú., jarná ú., zaspať od ú-y;
  odb. ú. materiálu porušenie jeho statickej pevnosti;

 • unavene, unaveno prísl.;

 • unavenosť -i ž.

 • unavený príd. pociťujúci únavu, ustatý; svedčiaci o tom: u-í kopáči;
  u-é oči;

 • unaviť dok. spôsobiť únavu, vyčerpať, vysiliť: cestovanie u-í, u. si oči čítaním;
  u. poslucháčov (dlhou prednáškou);

 • únavne prísl.: pôsobiť ú.;

 • únavnosť -i ž.

 • únavný príd. vyvolávajúci únavu, unavujúci, vysiľujúci, namáhavý: ú-á práca, cesta, prednáška;

 • nedok. unavovať

  // unaviť sa spôsobiť si únavu, vyčerpať sa, ustať: u. sa pri práci;

 • nedok. unavovať sa

 • únavový príd.: ú-é látky

 • unavujúci príd. únavný, vyčerpávajúci, namáhavý: u-e pohyby, u. prednes;

 • unavujúco prísl.: u. dlhý (pochod)

 • unca -e ž. angl. váhová jednotka (28,35 g)

 • unfér, pôv. pís. unfair neskl. príd. hovor.

  1. neslušný, nečestný

  2. surový, neprípustný (v športe): u. hra, zákrok

 • uňho G zámena on (živ.) s predl. u

 • únia -ie ž. spojenie organizácií, polit. strán al. štátov; takto vzniknutý útvar, zväz: odborová ú.;
  kresťanskodemokratická ú.;
  colná ú.;
  Európska ú.;
  Severoamerická ú. USA;

 • uniesť unesie unesú dok.

  1. i nedok. mať schopnosť niesť: (ne)u-ie kufor kníh, výťah u-ie tri osoby

  2. i nedok. zvládnuť, zniesť (ako ťarchu, záväzok ap.): u. (finančné) náklady, nemôže u. toľko povinností

  3. odniesť (význ. 1), vziať: prúd u-l člnok

  4. násilím odviesť, odvliecť: u. dieťa, u. lietadlo

  5. ovládnuť (význ. 4), strhnúť: dať sa u. hnevom;
  u-ený krásou prostredia;

 • unifikácia -ie ž. zjednotenie, zjednocovanie: u. výrobkov, u. plánov, zákonov;

 • unifikačne prísl.

 • unifikačný príd.;

 • uniforma -y -riem ž. jednotné oblečenie armády, príslušníkov rozlič. organizácií ap., rovnošata: vojenská, železničiarska u., lesnícka u., nosiť u-u

 • uniformita -y ž. uniformnosť, rovnakosť: u. v obliekaní;
  u. panelových stavieb;
  u. názorov

 • uniformne prísl.;

 • uniformnosť -i ž.

 • uniformný príd. prísne, stroho jednotný, rovnaký: u. ráz, u. vývin;

 • uniformovane prísl.;

 • uniformovanosť -i ž.

 • uniformovaný príd. oblečený do uniformy, nosiaci uniformu: u-á stráž, u. vrátnik;

 • únik -u m. uniknutie, unikanie: ú. od zodpovednosti;
  niet, nebolo ú-u, pokus o ú.;
  ú. pary, plynu

  ú. → mozgov;

 • nedok. unikať

  unikát -u m. jediný exemplár: vzácny, svetový u.;

 • unikátne prísl.;

 • unikátnosť -i ž.

 • unikátny príd. jedinečný (význ. 1), jediný: u. kus (nábytku);

 • uniknúť -e -ú -kol dok.

  1. rýchlo sa vzdialiť z dosahu niečoho al. niekoho nepríjemného; vyhnúť sa, ujsť, utiecť: u. prenasledovateľom;
  (o vlások) u. nebezpečenstvu, smrti

  2. (o látkach) vyjsť, dostať sa z uzavretého priestoru: netesným otvorom u-l plyn

  3. nebyť spozorovaný, ostať nepovšimnutý: u. pozornosti;
  z prednášky mu veľa u-lo

  4. byť (pre niekoho) stratený, neuskutočniť sa, ujsť: u-l mu zisk, zárobok;

 • únikovosť -i ž.

 • únikový príd.: ú-á téma;
  ú-é cesty, ú-é tendencie;

 • unikum -ka s. unikátny jav, unikátna vec: svetové u.

 • úniový príd.

 • unisono [-izó-] prísl.

  1. hud. jednohlasne (význ. 2): spievať u.

  2. hovor. zhodne, rovnako; jednomyseľne: reagovať (na výzvu) u.

 • unitárny príd. jednotný: u. štát s jednou sústavou najvyšších št. orgánov nepripúšťajúci suverenitu jeho jednotlivých častí

 • univ. skr. univerzitný

 • univerzálne prísl.;

 • univerzálnosť -i ž.

 • univerzálny príd. všeobecný (význ. 1); všestranne použiteľný, všestranný: u-a platnosť;
  u. liek, u. prístroj;
  práv. u. dedič kt. dedí celý majetok;

 • univerziáda -y -ziád ž. (medzinár.) preteky, súťaž vysokoškolákov: zimná, letná u.;
  matematická u.;

 • univerziádny príd.

 • univerzita -y -zít ž.

  1. najstarší typ vys. školy poskytujúci vzdelanie najmä v spoloč., mat., prír. a tech. vedách: bratislavská u., ekonomická, technická u.

  2. kurz náročných prednášok pre dospelých: večerná u., u. tretieho veku;

 • univerzitný príd. k 1: u-é štúdium, u. profesor, u-á knižnica

 • univerzum -za s. kniž. celý svet; vesmír, kozmos

 • únos -u m. unesenie (význ. 4): ú. dieťaťa, lietadla

 • únosca -u mn. -ovia m. kto uskutočnil únos: ú-ia lietadla;

 • únoskyňa -e -kýň ž.

 • únosne prísl.: u. zaťažiť niečo;

 • únosnosť -i ž.

  1. k únosný

  2. tech. rozsah namáhania, ktoré je konštrukcia schopná zniesť bez porušenia

 • únosný príd. kt. možno uniesť (význ. 2); vyhovujúci istým podmienkam, vhodný: hospodársky ú. projekt;
  to nie je (politicky) ú-é;

 • unožiť dok. tel. napnutou nohou urobiť pohyb nabok;

 • únožmo prísl. tel. s unožením: met ú.

 • nedok. unožovať

 • unudene prísl.: tváriť sa u.;

 • unudenosť -i ž.

 • unudený príd. pociťujúci nudu, zunovaný nudou; svedčiaci o tom, znudený: u-é publikum;
  u. výraz tváre;

 • unúvať -a nedok. obťažovať, ustávať: prepáčte, že vás stále u-m;
  dieťa u-a matku otázkami domŕza

  // unúvať sa: veľmi sa neu-l (s odpoveďou);
  neu-j(te) sa! zdvorilé odmietnutie

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV