Význam slova "sus" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 81 výsledkov (1 strana)

 • súš1 -a m. včel. prázdny plást

  súš2 -e ž. (suchá) zem, pevnina: cestovať na mori i na s-i

 • šús -u m. subšt. rýchly, priamy zjazd po strmom svahu (na lyžiach, bicykli ap.): ísť, spúšťať sa š-om

 • sused -a mn. -ia m.

  1. kto býva vedľa al. blízko bydliska, pôsobiska niekoho iného: s. zo schodiska;
  horný, dolný s., s-ov dom;
  hovor. chodiť po s-och navštevovať ich;

  2. kto sedí ap. v bezprostrednej blízkosti iného: žiak odpisoval od s-a;

 • suseda -y -sied ž. k sused: s-in dom;

 • susediť nedok. byť v susedstve: naše rodiny s-li;
  izba s-í s kuchyňou;
  s-iace štáty hraničiace

 • susedka -y -diek ž. zdrob. expr. máme milú s-u

 • susedko -a mn. -ovia m. hypok.

 • susedný príd. nachádzajúci sa v susedstve niečoho, susediaci: s. dom, s-á izba, obec, s. štát

 • susedovci -ov m. mn. hovor. susedia (význ. 1)

 • susedský príd.

  1. k sused: s-á pomoc

  2. priateľský (význ. 2), družný: s-é vzťahy;

  susedsky prísl. ako (dobrý) sused; priateľsky: žiť (po) s.;

 • susedstvo -a s.

  1. vzťah medzi susedmi

  2. najbližšie okolie, blízkosť: v s-e radnice je park

  3. susedný dom, byt: priatelia zo s-a;

 • súsek -a m. debna na úschovu obilia, múky

 • sušeň, šušeň -šňa m. zasušený výlučok z nosa

 • sušenina -y -nín ž. niečo usušené, sušením spracované (napr. ovocie)

 • sušený príd. upravený, konzervovaný sušením: s-é mlieko v prášku

 • sušiaci príd. určený na sušenie: s. stroj, bubon

 • sušiak -a m. jednoduchá konštrukcia na sušenie: stojanový s.;
  s. sena ostrva

 • sušiareň -rne ž. miestnosť, budova ap. zariadená na sušenie: tabaková s., s. bielizne;
  elektrická s.;

 • sušiarenský príd.

 • sušič -a m.

  1. sušička: s. na bielizeň sušiak

  2. prístroj na sušenie vlasov: s. vlasov

 • sušička -y -čiek ž. stroj na sušenie; pomôcka na sušenie; sušič: s. obilia, bielizne;
  s. filmov

 • súšie -ia s. hromad. včel. zvyšky voskových častí z plástu

 • sušienka -y -nok obyč. mn. ž.

  1. keks: kakaové s-y

  2. nakrájané sušené ovocie;

 • sušienkový príd.

 • opak. sušievať -a

  // sušiť sa

  1. stávať sa suchým, schnúť: seno sa dobre suší

  2. osušovať si šaty ap. (po zmoknutí): s-li sme sa pri ohni;

 • opak. sušievať sa

 • sušina -y -šín ž.

  1. tuhá látka zostávajúca po vysušení niečoho: s. krmiva, mlieka, syra

  2. hovor. suchá zem: pole je samá s.

 • sušiť nedok.

  1. (teplom) zbavovať vlhkosti, dávať schnúť: s. bielizeň, seno, huby

  2. (o kvapkách ap.) odstraňovať vlhkosť z povrchu, osušovať: s. slzy, slnko s-í rosu

  3. hovor. odkladať (význ. 1), nepoužívať: s. peniaze;
  s. spisy nevybavovať;

 • šuška -y -šiek ž. šiška (význ. 1);

 • šuškačka -y -čiek ž. hovor. expr. tajné rozširovanie nepravdivých informácií o niekom, niečom: v meste sa šírila š. šuškalo sa

 • šuškanda -y -kánd ž. subšt. šuškačka

 • šuškať nedok. šepkať (význ. 1 – 3): š. priateľovi do ucha;
  zamilovane š.;
  š. si medzi sebou;
  celá trieda mu š-á;
  š-li si novinu;
  š-á sa, že bude svadba;
  š-ná propaganda tajné rozširovanie (nepravdivých) správ

 • šuškový príd.;

 • šušlať -e -ú nedok.

  1. zle vyslovovať sykavky: dieťa, starenka š-e

  2. expr. šuchotať (význ. 1), šušťať: voda š-e

 • šušlavo prísl.: š. rozprávať;

 • šušlavosť -i ž.

 • šušlavý príd. kt. šušle (význ. 1); svedčiaci o šušlaní: š. starec;
  š-á reč;

 • súslednosť -i ž. vecná al. časová postupnosť;
  lingv. s. časov, časová s. závislosť slovesných časov v súvetiach (napr. v germánskych jazykoch)

 • súslovie -ia s. lingv. ustálený slovný pár, kt. vznikol priradením 2 slov na základe zvukovej al. tvarovej analógie (napr. neslaný, nemastný;
  zubami-nechtami)

 • súsošie -ia s. skupina sôch tvoriacich celok

 • šušot -u m. hovor. expr. šušotanie: podozrivý, tichý š.

 • šušotať -ce -cú nedok. hovor. expr. šepkať (význ. 1), šuškať

 • suspendovať dok.

  1. kniž. (dočasne) zbaviť vykonávania úradu, funkcie, odobrať hodnosť ap.: za porušenie predpisov ho s-li

  2. odb. rozptýliť pevné látky na jemné čiastočky (obyč. v kvapaline)

 • suspenzia -ie ž. chem. zmes jemne rozptýlených nerozpustných tuhých čiastočiek v kvapaline

 • šústať -a nedok. expr.

  1. padať vo veľkom množstve, valiť sa; sypať sa; liať sa: dážď š-a;
  neos. začalo š. veľmi pršať

  2. prudko vylievať, hádzať ap.: š. vodu na kvety;
  š. kamene

  3. vydávať ostrý, svišťavý zvuk, svišťať: píla š-a;

 • šušťať -í -ia -šť/-i! nedok. šuchotať (význ. 1, 2): hodváb, lístie, dážď š-í;
  š. novinami, papierom

 • sústava -y -tav ž. systém (význ. 1, 2): spoločenská s., mzdová, školská s.;
  nervová s.;
  chem. periodická s. prvkov

 • sústavne prísl.: s. kontrolovať, overovať;
  s. vyrušovať;

 • sústavnosť -i ž.

 • sústavný príd. systematický (význ. 1 – 3): s. opis;
  s-á príprava, kontrola;
  s-é porušovanie predpisov;

 • šušťavo prísl.

 • šušťavý príd. šuchotajúci, šuchotavý, šuštiaci, šuštivý: š. papier, š-é šaty;

 • šuster -tra m. hovor. zastar. obuvník;

 • šusterský, šustrovský príd.

 • šuštička -y -čiek ž. zdrob.

 • šuštivo prísl.

 • šuštivý príd. šuchotajúci, šuchotavý, šušťavý: š. plášť, š-é lístie;

 • dok. šustnúť -e -ú -tol

 • sústo -a súst s. subšt. hlt, kúsok (jedla)

  (to je) veľké s. a) (to je) tvrdý oriešok b) (to je) poriadny úlovok

 • sústrasť -i ž. účasť na utrpení iného, ľútosť nad ním: mať, cítiť s. (s trpiacim);
  prijmite moju (úprimnú) s. formula vyslovovaná pozostalým pri úmrtí

  prejaviť, vysloviť s. kondolovať;

 • sústrastne prísl.

 • sústrastný príd.: s. pohľad;
  s. telegram vyjadrujúci sústrasť;

 • sústredene prísl.: s. sledovať výklad;

 • sústredenie -ia s.

  1. zhromaždenie, zoskupenie na jedno miesto, koncentrácia: s. výrobných síl, kapitálu

  2. spoločný pobyt skupiny ľudí zameraný na nejakú činnosť: športové s., s. lektorov

  3. koncentrácia, sústredenosť: s. pri učení

 • sústredenosť -i ž.

 • sústredený príd.

  1. zhromaždený na jedno miesto: s-á paľba

  2. pozornosťou, činnosťou zameraný na jednu vec, koncentrovaný: s-á pozornosť, s. pohľad;

 • sústrediť dok.

  1. zhromaždiť, zoskupiť na jedno miesto, koncentrovať: s. vojsko, výrobu

  2. zamerať pozornosť, činnosť na jednu vec, koncentrovať: s. myšlienky, záujem, vôľu na prácu;

 • sústredne prísl.

 • sústredný príd. odb. majúci spoločný stred: s-é kruhy;

 • nedok. sústreďovať

  // sústrediť sa: športová činnosť sa s-la v kluboch;
  s. sa na splnenie úlohy;

 • nedok. sústreďovať sa

 • sústruh -u m. stroj obrábajúci otáčajúci sa predmet posuvným mechanizmom, točovka: automatický s., s. na drevo

 • sústruhovňa -e ž. miesto, dielňa, kde sa sústruží

 • sústružiť, sústruhovať nedok. obrábať na sústruhu, točovkovať, točiť: s. dielce

 • sústružníčka -y -čok ž.;

 • sústružnícky príd.: s-a dielňa, s. automat;

 • sústružníctvo -a s. zamestnanie sústružníka, tokárstvo

 • sústružník -a mn. -ci m. odborník pracujúci so sústruhom, tokár;

 • šušušu, šu-šu-šu cit. napodobňuje šuškanie: všade bolo počuť samé š.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV