Význam slova "maň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • manažér -a m.

  1. ekon. vedúci riadiaci pracovník vo výr. podniku

  2. organizačný pracovník, kt. efektívne riadi nevýrobnú inštitúciu: klub potrebuje schopného m-a;

 • manažérka -y -rok ž.;

 • manažérsky príd.;

 • manažérstvo -a s. činnosť manažéra

 • manažment -u m. ekon.

  1. systém a metódy riadenia podnikovej činnosti, hospodárstva; manažérstvo, vedenie, riadenie: fakulta m-u

  2. skupina pracovníkov zaoberajúca sa takouto činnosťou: firma má dobrý m.;

 • manažmentový príd.

 • manažovať nedok. hovor. byť manažérom: m. rodinnú firmu, m-je v televízii

 • mančaft -u m. subšt.

  1. mužstvo, družstvo

  2. skupina, spoločnosť: pozvať m. k stolu

 • mancovať sa nedok. hovor. zastaráv. hovoriť niečo iba naoko, zdráhať sa, predvádzať sa: čo sa toľko m-š!

 • mandant -a m. práv. príkazca, poverovateľ;

 • mandantka -y -tiek ž.

 • mandarín -a m. názov feud. čínskeho hodnostára

 • mandarínka -y -nok ž. malý sladký plod subtropického stromu (bot. Citrus reticulata) podobný pomaranču;

 • mandarínkový príd.

 • mandát -u m.

  1. príkaz, poverenie, splnomocnenie: dostať m.;
  polit. správa nad nejakým územím

  2. funkcia volených zástupcov ľudu: poslanecký m., vykonávať m.;

 • mandátny príd.: práv. m-e konanie bez vypočutia obžalovaného;
  m-e územie;

 • mandátový príd. k 2: m. výbor, m-á komisia

 • mandeľ [-ď-] -a m. panák (význ. 2)

 • mandelinka, správ. pásavka

 • mandľa -e ž.

  1. strom s ružovočervenými kvetmi, bot. Amygdalus;
  mandľovník

  2. jedlé jadro plodu tohto stromu: slané, horké m-e

  3. obyč. mn. anat. lymfatické tkanivo v tvare mandle;

 • mandlička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • mandľovník -a m. mandľa (význ. 1)

 • mandľový príd.: m-á chuť;
  m-é oči tvaru mandlí;

 • mandolína -y -lín ž. menší strunový brnkací hud. nástroj

 • mandragora -y -gor ž. stredomorská liečivá rastlina s repovitým koreňom, bot. Mandragora

 • manekýn -a m.

  1. kto predvádza modely šiat na ich hodnotenie al. propagáciu

  2. figurína, panák, panna;

 • manekýnka -y -nok ž.

 • manéver -vru L -i mn. -e m.

  1. voj. pohyb: ústupový, obkolesovací m.

  2. účelný pohyb al. postup: pristávací m. (lietadla)

  3. rafinovaný postup, taktika: maskovací, volebný m.

  4. manévre pomn. väčšie voj. cvičenie;
  hovor. pravidelné voj. cvičenie záložníkov: ísť na m.

  robiť m. manévrovať (význ. 1);

 • manévrovací príd. slúžiaci na manévrovanie: m. pult, m-ia rýchlosť;
  m-ia taktika

 • manévrovať nedok.

  1. robiť manéver: rota m-je na ľavom krídle obrannej línie

  2. účelne postupovať: m. volantom

  3. rafinovane postupovať, taktizovať: m. slovami

 • manévrový príd.

 • manéž -e ž. miesto v cirkuse na predvádzanie výstupov;

 • manéžový príd.

 • mangalica -e -líc ž. ošípaná chovaná najmä na masť;

 • mangán -u m. oceľovosivý kov použ. pri výr. zliatin, chem. prvok, zn. Mn;

 • manganit -u m. miner. mangánová ruda

 • mangánový príd.: m-á ruda

 • mangeľ -gľa m. stroj na hladenie tkanín al. papiera: elektrický, mechanický m.

 • mangľovací príd. slúžiaci na mangľovanie: m. stroj

 • mangľovať nedok.

  1. hladiť pomocou tlaku (na mangli): m. bielizeň

  2. hovor. expr. biť, tĺcť: m. súpera (v boxe)

 • mangľovňa -e ž. miestnosť na mangľovanie

 • mango -a s. plod mangovníka

 • mangovník -a m. tropický strom so sladkými dužnatými plodmi, bot. Mangifera

 • mangrovy -rovov m. pomn. tropická stromovitá vegetácia na močaristom morskom pobreží

 • mánia -ie ž. vášnivá zaujatosť za niečo: mať všelijaké m-ie;
  lek. duš. choroba prejavujúca sa vzrušenou náladou, prílišnou aktivitou ap.;

 • maniačka -y -čok ž.;

 • maniacky [-ň-], maniakálny [-n-] príd.;

 • maniactvo -a s.

 • maniak [-ň-] -a mn. -ci m. človek postihnutý mániou;

 • maniakálny príd.: m. stav

 • manier [-ň-] -u L -i mn. -e m., maniera [-ň-] -y -nier ž.

  1. ustálené, opakujúce sa postupy pri umel. tvorbe: básnická m.

  2. obyč. mn. expr. spôsob správania sa, spôsoby: mať panské, snobské m-y, m-e;

 • manierista -u m. umelec tvoriaci podľa manier;

 • manieristický príd.: m-é umenie

 • manierizmus [-ň-] -mu m. pejor. šablónovitý postup v umel. tvorbe;

 • manierovosť -i ž. k 1

 • manierový príd. k 1: m. štýl;

 • manifest -u m. slávnostné ver. vyhlásenie programu: básnický m.;

 • manifestácia -ie ž.

  1. ver. (obyč. slávnostné) prejavenie: stretnutie bolo m-ou priateľstva

  2. ver. slávnostné zhromaždenie: prvomájová m.;
  m. proti vojne, proti atómovým pokusom

  3. odb. prejavenie sa, prejav: m. génu;

 • manifestačne prísl.

 • manifestačný príd.: m-é vyhlásenie;
  m. sprievod;

 • manifestant -a m. účastník manifestácie;

 • manifestantka -y -tiek ž.

 • manifestovať nedok. i dok.

  1. verejne (obyč. slávnostne) prejavovať, prejaviť, d(áv)ať najavo: m. svoje sympatie k niekomu

  2. zúčastňovať sa, zúčastniť sa na manifestácii (význ. 2)

  // manifestovať sa odb. prejavovať sa, prejaviť sa

 • manifestový príd.

 • manikér -a m. kto odborne robí manikúru;

 • manikérka -y -rok ž.

 • manikúra -y ž.

  1. kozmet. ošetrenie nechtov na rukách

  2. súprava náčinia na toto ošetrenie

  robiť m-u manikúrovať

 • manikúrky -rok ž. pomn. hovor. nožničky na manikúrovanie

 • manikúrovať nedok. robiť manikúru: m. si nechty

 • maniok [-n-] -u m.

  1. tropický ker so škrobovitými hľuzami, bot. Manihot

  2. múka z týchto hľúz

 • manipulácia -ie ž. manipulovanie: m. so strojom, m. s peniazmi, génová m.;
  m. s ľuďmi;

 • manipulačné s. poplatok za manipuláciu

 • manipulačný príd.: m. poplatok, m. priestor

 • manipulant -a m. kto má na starosti manipuláciu s niečím: staničný, poštový, pasový m.;

 • manipulantka -y -tiek ž.

 • manipulátor -a m. živ. publ. kto manipuluje s ľuďmi, zneužíva ich dôveru;

  manipulátor -a L -e mn. -y m. zariadenie na automatické vykonávanie istých operácií (stroja): diaľkovo ovládaný m., priemyselné roboty a m-y

 • manipulovať nedok.

  1. robiť isté úkony s niečím, (odborne) s niečím narábať: m. s drevom, s prístrojom

  2. nečestne využívať, zneužívať: m. s majetkom dediča, m. s dôverou ľudí

  3. riadiť bez rešpektovania vôle iného, násilne zaobchádzať s niečím, ovplyvňovať: m. (s) ľuďmi

 • mankár -a m. hovor. kto má manko;

 • mankárka -y -rok ž.

 • manko -a mánk s.

  1. zistený chýbajúci rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom, chýbajúca suma: pokladničné m., vyrovnať m.

  2. hovor. nedostatok: umelecké m., m. v plnení úloh

 • manna -y ž.

  1. podľa bibl. tradície pokrm zázračne daný Izrealitom putujúcim po púšti;

  2. sladké výlučky listov niekt. rastlín: bambusová m.

  sladký ako m. (nebeská) veľmi;
  spadlo mu to ako m. z neba získal to bez námahy

 • manometer -tra L -i mn. -e m. fyz. prístroj na meranie tlaku v uzavretom priestore;

 • manometrický príd.

 • mantinel -a/-u L -i mn. -y m.

  1. zvýšený okraj hracej plochy: hokejový, biliardový m.

  2. iba mn. mantinely publ. zreteľne vymedzené hranice: pohybovať sa v dovolených m-och

  od m-a k m-u od krajnosti do krajnosti;

 • mantinelizmus -mu m. hovor. prechádzanie z jednej krajnosti do druhej (v konaní, názoroch)

 • mantinelový príd.

 • manuál -u L -i mn. -y m. ručná klávesnica organa

 • manuálne prísl.

 • manuálny príd. ručný: m-a zručnosť;
  m-a práca fyzická, op. duševná;
  m-a výroba, op. strojová;

 • manufaktúra -y -túr ž.

  1. hist. kapit. výr. založená na remeselnej technike a deľbe práce

  2. veľká remeselnícka dielňa;

 • manufaktúrne prísl.

 • manufaktúrny príd.: m-a výroba;

 • manupresúra -y ž. akupresúra

 • maňuška2 -y -šiek obyč. mn. maňušky ž. hovor. bahniatka, baburiatka

  maňuška1 -y -šiek ž. bábka ovládaná prstami, mikulka;

 • maňuškový príd.: m-é divadlo, m-á hra

 • manzarda -y -zárd, manzardka -y -diek ž. podkrovná miestnosť;

 • manzardový, manzardkový príd.: m. byt

 • manžel -a mn. -ia m.

  1. ženatý muž vo vzťahu k svojej žene; muž: vziať si niekoho za m-a

  2. iba mn. manželia zosobášená dvojica;

 • manželka -y -liek ž. vydatá žena vo vzťahu k svojmu mužovi; žena;

 • manželský príd.: m. pár, m. stav;

  manželsky prísl.;

 • manželstvo -a -tiev s. zákonité spojenie muža a ženy, manželský stav: šťastné m., uzavrieť m.

 • manžeta -y -žiet ž.

  1. vyznačené zakončenie dolného okraja rukáva al. nohavíc: široké, úzke m-y;
  nohavice bez m-žiet

  2. vec podobná manžete: gumová, tesniaca m.;

 • manžetka -y -tiek ž. zdrob.

 • manžetový príd.: m. gombík;
  tech. m. piest;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV