Význam slova "bi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 200 výsledkov (2 strán)

 • bianko neskl. príd. nevyplnený, prázdny: b. zloženka, b. šek;

  bianko prísl.: podpísať doklad b.

 • biatek -a m. keltská minca razená na území Bratislavy v 1. stor. pred Kr. s nápisom Biatec na reverze

 • biatlon -u m. šport. preteky v behu na lyžiach a v streľbe;

 • biatlonista -u m. pretekár v biatlone;

 • biatlonistka -y -tiek ž.

 • biatlonový príd.;

 • bibas -a m. hovor. pejor. hlupák, mamľas, truľo

 • biblia -ie ž.

  1. Biblia súhrn inšpirovaných spisov žid. a kresť. náboženstva, Sväté písmo; kniha s týmito spismi

  2. kniž. kniha veľkej vážnosti: Sládkovičova Marína sa stala b-ou mládeže;

 • biblický príd.: b-á postava

 • bibličtina -y ž. v min. bohoslužobná reč sloven. evanjelikov (podľa Kralickej Biblie)

 • bibliofil -a mn. -i/-ovia m. zberateľ bibliofílií;

 • bibliofília -ie ž. umelecky vybavená vzácna kniha al. tlač (vydaná v malom náklade);

 • bibliofilský príd.: b-é vydanie

 • bibliograf -a mn. -i m. kto sa zaoberá bibliografiou;

 • bibliografia -ie ž.

  1. odb. zaznamenávanie vydaných prác

  2. zoznam týchto prác: osobná b., b. slovenského písomníctva;

 • bibliografický príd.: b-é údaje;

  bibliograficky prísl.

 • bibliografka -y -fiek ž.;

 • bibliotéka -y -ték ž. kniž. knižnica

 • bibliotekár -a m. kniž. knihovník;

 • bibliotekárka -y -rok ž.;

 • bibliotekársky príd.

 • bič -a m. remenec al. povrázok pripevnený na bičisko: šibať kone b-om, práskať b-om;

  akoby b-om plesol rýchle;
  (u)pliesť na seba b. pripraviť, pripravovať si naliehavú povinnosť;
  expr. mať nad sebou b. byť nútený niečo robiť;
  na → konci b. plieska

 • biceps -u m. anat. dvojhlavý sval (na ramene)

 • bicí

  I. príd. vydávajúci zvuk pri bití: b-ie hodiny;
  b-ie nástroje

  II. bicie m. sústava bicích nástrojov (v hud. skupine): hráč na bicích

 • bičík -a m.

  1. zdrob. k bič: jazdecký b.

  2. biol. vláknitý útvar bunky použ. na pohyb

 • bičíkovec -vca obyč. mn. b-e m. jednobunkové organizmy majúce bičíky, zool. Flagellata

 • bičisko -a -čísk s. rúčka biča

 • bičovať nedok.

  1. šľahať bičom: b. otrokov

  2. šľahať (význ. 2), biť, udierať: dážď, prúd vody b-je telo;
  vietor b-je tvár

  3. popudzovať, dráždiť: b. nervy, zmysly, fantáziu

 • bicykel -kla L -i mn. -e m. dvojkolesové vozidlo poháňané nohami;

 • bicyklebal -u m. šport. hra, pri kt. sa lopta usmerňuje kolesami bicykla a strieľa sa na bránu;

 • bicyklebalista -u m. kto hrá bicyklebal

 • bicyklebalový príd.;

 • bicyklista -u m. kto ide, chodí na bicykli

 • bicyklovať sa nedok. voziť sa na bicykli

  // bicyklovať súťažiť v bicyklovaní: b-je za náš oddiel

 • bicyklový príd.

 • bidlo -a -diel s.

  1. tyč, žŕdka: sliepky sedia na b-e

  2. pohyblivý rám na krosnách, v kt. je zasadené brdo

 • bieda

  I. -y bied ž.

  1. veľký nedostatok, núdza, psota: hmotná, duchovná b.;
  žiť v b-e

  2. ťažkosť, starosti, trápenie: po b-e, s b-ou (chodí) s veľkou námahou

  expr. trieť b-u biedne žiť, živoriť

  II. vetná prísl. (je) nedostatok, núdza: je b. o zrno

 • biedermeier [bídermajer] -a L -i m. meštiansky klasicistický stredoeurópsky sloh v 1. polovici 19. stor.;

 • biedermeierovský príd.

 • biediť -i nedok. žiť v biede

 • biedne prísl.: b. žiť;
  b. zarábať;
  b. vyzerať;

 • biednosť -i ž.

 • biedny príd.

  1. chudobný, núdzny: b. človek, b. ľud, b-a sirota

  2. úbohý, chatrný, slabý: b. domček, b-a strava, b. zárobok

  3. expr. ustaraný, ustarostený: b-a mater;
  čo si ja b-a (stvora) počnem?

 • bielidlo -a -diel s. prostriedok na bielenie

 • bieliť -i -ľ! nedok.

  1. robiť bielym (pôsobením vody a slnka al. chemicky): b. plátno;
  b-iace prostriedky;
  b-ená košeľa

  2. natierať zriedeným vápnom, líčiť: b. izbu, dom

  3. zbavovať kožky al. kôry, lúpať (význ. 1, 2), šúpať, čistiť: b. ovocie, zemiaky, uhorky

 • bielizeň -zne ž. spodné šatstvo, posteľné povlaky ap.: mužská, dámska, posteľná b.;
  prať b.;

 • bielizník -a m. skriňa na bielizeň

 • bielizňový príd.

 • bielko -a -lok s. biela časť oka

 • bielkovina -y -vín ž. zložitá org. zlúčenina, najdôležitejšia súčasť živej hmoty: rastlinné, živočíšne b-y;

 • bielkovinový, bielkovinný príd.: b-é krmivo

 • bielkový príd.

 • bielo prísl. k 1;

 • bielo-červený príd. biely a červený (z 2 farieb): b-á zástava

 • bieloba -y ž. biela farba; biele sfarbenie, belosť: b. snehu, čela;
  odb. zinková b.

 • bielohlavý príd. majúci bielu hlavu: b. starec

 • bielok -lka mn. -y m. priehľadná lepkavá tekutina vo vajci, kt. varením zbelie;

 • bieloruský príd. k Bielorus, Bielorusko: b. jazyk;

  bielorusky prísl.

 • bieloruština -y ž. bieloruský jazyk

 • bielosivý príd. bledosivý: b-á kôra jedlí

 • bielosť -i ž. belosť: b. snehu

  bielosť -i ž. k 1

  II. biely m. beloch

 • bielovlasý príd. majúci biele, šedivé al. plavé vlasy: b-á starenka;
  b-é dievča

 • bielučko, bielučičko, bielunko, bielulinko prísl.

 • bielučký, bielučičký, bielunký, bielulinký príd. expr. (čisto, krásne) biely: b. sneh;
  b-á košieľka;
  bielučičký/bielulinký biely veľmi biely;

 • biely

  I. belší príd.

  1. majúci farbu ako sneh, ako mlieko: b. papier;
  b-a košeľa;
  b. ako sneh;
  b-e zlato i publ. cukor;
  b-a kniha polit. dokument odôvodňujúci stanovisko štátu k závažnej medzinár. otázke;
  B. dom sídlo prezidenta USA;
  B-a sobota pred Veľkou nocou;
  b-e noci s krátko trvajúcou tmou (za polárnym kruhom);
  b-a pani domnelý duch rodu, kt. sa zjavuje

  2. svetlý, belavý, bledý, op. čierny: b. chlieb;
  b-a káva s mliekom;
  b-e víno, op. červené;
  b-e plemeno, op. farebné;
  publ. obchod s b-m mäsom vyvážanie žien a detí do zahraničia na nútenú prostitúciu

  b. ako stena;
  (mať to) čierne na b-om písomne potvrdené;
  b-a vrana zvláštnosť;
  Martin prišiel na b-om koni prvý sneh okolo 11. novembra;

 • bienále neskl. s. (tal.) prehliadka umel. tvorby konaná každý 2. rok

 • bifľovať sa nedok. hovor. expr. mechanicky sa učiť naspamäť

 • biftek -a/-u m. (angl.) rýchle opečený rezeň z hovädzej sviečkovice

 • bigamia -ie ž. manželstvo muža s dvoma ženami, dvojženstvo

 • bigbít, pôv. pís. big beat -u m. (angl.) bít (význ. 2, 3)

 • bigotne prísl.;

 • bigotnosť -i ž.

 • bigotný príd. prepiato pobožný: b. veriaci;

 • opak. k 1, 2 bíjať, bíjavať -a

  // biť sa

  1. zápasiť, bojovať: b. sa s nepriateľom (ako lev);
  b. sa za vlasť

  2. hovor. nehodiť sa k sebe, rušivo pôsobiť: sukňa a blúzka sa farbou b-ú;
  jeho činy sa b-ú s tým, čo vraví odporujú jeho rečiam

  expr. b. sa do pŕs prisahať sa

 • bikiny -kín, bikinky -niek ž. pomn. dvojdielne minimálne zahaľujúce žen. plavky

 • biľag -u m. (maď.) negatívny príznak, znamenie, pečať: b. hanby, b. zradcu

  vypáliť niekomu (na čelo) b. obviniť ho z niečoho

 • biľagovať nedok. verejne obviňovať; označovať: b. niekoho ako zradcu, za zradcu

 • bilancia -ie ž. súhrnné hodnotenie výsledkov činnosti: výrobná b.;
  účt. súhrn stavu hosp. k istému dňu, účt. súvaha

  robiť b-iu bilancovať;

 • bilančný príd.: b-á strata

 • bilancovať nedok. robiť bilanciu

 • bilaterálne prísl.

 • bilaterálny príd. obojstranný, dvojstranný: b-a zmluva;

 • bilbord, pôv. pís. billboard -u m. (angl.) publ. veľkoplošná reklamná tabuľa, pútač;

 • bilbordový príd.

 • biletár -a m. hovor. uvádzač v kine, divadle ap.;

 • biletárka -y -rok ž.

 • biliard -u m. stolová spoloč. hra s guľami; stôl, na kt. sa hrá;

 • biliardový príd.: b. stôl, b-é gule

 • bilingvista -u m.

 • bilingvizmus -mu m. aktívne používanie 2 jazykov, dvojjazyčnosť;

 • bilión -a m. čísl. zákl. milión miliónov

 • bim, bim-bam cit. napodobňuje úder na zvon al. zvonenie

 • binárne prísl.;

 • binárnosť -i ž.

 • binárny príd. odb. dvojčlenný: b-e protiklady;

 • bingo -a s. (angl.) lotéria, kde vyhráva ten, čo má na súťažnom tikete čísla zhodné s vytiahnutými číslami

 • biochémia -ie ž. veda o zložení, premene a funkcii látok v organizme;

 • biochemický príd.

 • bioenergia -ie ž. energia prítomná v živom organizme

 • bioetika -y ž. časť etiky zaoberajúca sa otázkami ľudského života v súvise s vývinom biologicko-lekárskych vied

 • biografia -ie ž. životopis;

 • biografický príd.: b. román

 • biológ -a mn. -ovia m. odborník v biológii;

 • biológia -ie ž. veda o živote organizmov;

 • biologička -y -čiek ž.;

 • biologický príd.: b-é procesy;

  biologicky prísl.

 • biomasa -y ž.

  1. akákoľvek organická hmota, všetky produkty, ako i odpadky z nej

  2. aura (význ. 2)

 • biometeorológia -ie ž. veda o vplyvoch počasia na človeka a iné živé organizmy;

 • biometeorologický: b-á predpoveď na nasledujúci deň

 • bionafta -y ž. pohonná látka z rastlinných produktov, ekonafta: výroba b-y

 • bioplyn -u m. plyn vznikajúci pri biol. procesoch zahnívania (napr. maštaľného hnoja)

 • biopredpoveď -e ž. biometeorologická predpoveď: vypočuť si b.

 • bioprodukt -u m. produkt, ktorého základom sú prírodné, nie chem. látky

 • biorytmus -mu m. rytmické striedanie stupňov aktivity životných procesov ovplyvňujúce život ľudí a iných organizmov: narušenie b-ov

 • biosféra -y ž. oblasť na Zemi a v atmosfére s podmienkami na život;

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: bi, fotoreportér, polomer, nata, , poobede, vyhradzovať, senník, duševne, umývač, lepiť, upokojiť, doka, úplný, spád
Technický slovník: bn, natív, emu, docking station, subject, tor, binárny, hp ux, gmdss, ca, fa, to, c, amplifier, boot
Ekonomický slovník: zu, tgy, nvh, ofk, hat, tif, bhs, gtl, nb, pms, mif, elt, src, sotã, mpv
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV