Význam slova "a" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 2095 výsledkov (18 strán)

 • a2

  I. spoj.

  A. priraď. vyj.

  1. zlučovací vzťah: brat a sestra;
  zasmial sa a odišiel;
  prší a prší;
  tak a tak, toľko a toľko;
  dvaja a dvaja po dvaja;
  a tak ďalej (skr. atď.), a podobne (skr. a pod., ap.)

  2. odporovací vzťah (obyč. so záporom); ale: už bolo tma a matere nikde;
  a → jednako;
  a → predsa

  3. dôsledkový vzťah (najmä vo výrazoch a preto, a teda, a tak); preto: prečítaj si to, a tak sa presvedčíš

  4. stupňovací vzťah (najmä vo výrazoch a aj, a najmä, a ani): ostarol a najmä schudol

  5. vysvetľovací a príčinný vzťah, obyč. vo výrazoch a veď, a to (nespráv. a síce): sedem dielov sveta, a to ...

  6. vylučovací vzťah (najmä vo výraze a či): bolo nás desať a či dvanásť

  7. prípustkový vzťah: smejú sa a vec je vážna

  B. podraď. a čo vyj. krajnú podmienku, aj keď: a čo sa na hlavu postavíte, urobím to

  II. čast.

  1. nadväzuje na situáciu a uvádza najmä opyt. a zvol. vetu: a skadeže si? a daj mi s tým pokoj! a vy tu? a tak! a ták! výraz dovtípenia sa

  2. no a? v replike vyj. nepochopenie, nesúhlas ap.

  III. a, á cit. vyj. rozlič. pocity (prekvapenie, radosť, iróniu ap.): á, vitajte!

  a1, á neskl. s.

  1. samohláska a písmeno; znak 1. miesta v poradí: blok A;
  A-mužstvo;
  vitamín A

  2. hud. tón a nota: A dur, a mol

  3. v skr. a zn.: a ár, A ampér;
  a. a. (ad acta)

  nepovedať ani a, ani b nič;
  od a po z od začiatku do konca

  à čast. obch. po: meter à 100,– Sk

 • ä neskl. s. samohláska a písmeno

 • a i. skr. a iné, a iní, a inde

 • a pod., ap. skr. a podobne (-ý)

 • a priori prísl. (lat.) kniž. nezávisle od skúsenosti, vopred: odsúdiť niečo a p.

 • a. a. skr. ad acta

 • a. h. skr. ako hosť

 • abbé -ho mn. -ovia m. star. vo franc. prostredí titul kat. duchovného bez cirk. úradu, dôstojný pán

 • abdikácia -ie ž. kniž. odstúpenie (z úradu);

 • abdikačný príd.

 • abeceda -y -cied ž.

  1. súbor všetkých písmen istej graf. sústavy: usporiadať podľa a-y

  2. systém značiek pre jednotlivé písmená: Morseova a., slepecká a.

  3. hovor. zákl. poznatky istého odboru: a. fyziky

  začať od a-y od začiatku, od základov

 • abecedne prísl.: usporiadať a.

 • abecedný príd. usporiadaný podľa abecedy: a. poriadok, zoznam, ukazovateľ;

 • abiturient -a m. absolvent stred. školy po maturite;

 • abiturientka -y -tok ž.;

 • abiturientsky príd.: a. večierok

 • ablegát -a m. hist. poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku

  chodí ako a. správa sa povýšene

 • abnormalita -y -lít ž. abnormálnosť

 • abnormálne prísl.: a. veľký;

 • abnormálnosť -i ž.

 • abnormálny príd. nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný: a. rast, a-e sucho;

 • abonent -a m. predplatiteľ (novín, div. predstavení, koncertov ap.);

 • abonentka -y -tiek ž.

  1. predplatiteľka (novín, div. predstavení ap.)

  2. hovor. abonentný lístok

 • abonentný príd. predplatný: a. lístok, a. koncert

 • abonentský príd.

 • abonmán -u m. i neskl. s. predplatenie; predplatné (na časopis, do divadla ap.)

 • Abrahám -a m. bibl. meno starozákonného patriarchu

  odišiel k A-ovi (expr. morky pásť), už je v lone A-ovom zomrel

 • abrahámoviny -vín ž. pomn. 50. narodeniny

 • abrazívne prísl.;

 • abrazívnosť -i ž.

 • abrazívny príd. odb. spôsobujúci rozrušenie hornín (vodou, ľadom, vetrom) al. obrusovanie, zoškrabovanie (tvrdými predmetmi): a. účinok;
  lek. a. zákrok;
  tech. a-e obrábanie kovov pomocou obrusovania;

 • abreviácia -ie ž. skratka v písme;

 • abreviačný príd.

 • absces -u m. lek. hnisavé ložisko

 • absencia -ie ž.

  1. neprítomnosť, neúčasť (v práci, v škole ap.): boj proti a-ii, neospravedlnená a.

  2. kniž. chýbanie, nedostatok: a. argumentov;

 • absenčný príd.

 • absentér -a m. kto často neodôvodnene zameškáva prácu

 • absentovať nedok. i dok. publ. nebyť prítomný, chýbať: v rodinách a-je citová výchova

 • absint -u m. horký likér z paliny

 • absolutista -u m.

  1. absolútny vládca, samovládca

  2. prívrženec absolutizmu;

 • absolutistický príd.: a. režim, a-á vláda;

  absolutisticky prísl.

 • absolutizácia -ie ž. absolutizovanie

 • absolutizmus -mu m. vládna sústava, v kt. má panovník neobmedzenú moc, absolútna monarchia;

 • absolutizovať nedok. i dok. pokladať za absolútne platné

 • absolútne prísl.

  1. nezávisle, zvrchovane, suverénne; neobmedzene: vládnuť a.

  2. hovor. úplne, stopercentne, vôbec: to je a. vylúčené;
  a. bezpečný;

 • absolútnosť -i ž.

 • absolútny príd.

  1. nepodmienený, nezávislý, op. relatívny: a-a väčšina nadpolovičná;
  filoz. a-a pravda;
  fyz. a. bod mrazu;
  geogr. a-a výška nadmorská

  2. úplný, dokonalý, stopercentný: a. pokoj, a-a istota;
  a. sluch;
  chem. a. lieh stopercentný alkohol

  3. neobmedzený: a-a moc;

 • absolutórium -ia D a L -iu s.

  1. schválenie činnosti (za isté obdobie): udeliť výboru a.

  2. vysvedčenie o absolvovaní školy: vydať a.;
  po a-iu po absolvovaní

 • absolvent -a m. kto absolvoval školu, školenie, kurz ap.;

 • absolventka -y -tiek ž.;

 • absolventský príd.: a-é skúšky, a. večierok

 • absolvovať dok.

  1. vychodiť školu, dokončiť štúdiá, kurz, školenie; vyštudovať: a. gymnázium, filozofickú fakultu

  2. zúčastniť sa na niečom, vykonať: a. preteky, skok, let

 • absorbovať dok. i nedok. pohltiť, pohlcovať, vs(áv)ať, vpiť, vpíjať: a. farbu, tuky

  // absorbovať sa: kyslík sa a-je vo vode

 • absorpcia -ie ž. absorbovanie: fyz. a. plynu, a. svetla;

 • absorpčný príd.: a-á schopnosť

 • abstinencia -ie ž. zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť: zachovávať a-iu, pohlavná a.;

 • abstinenčný príd.

 • abstinent -a m. kto zachováva abstinenciu;

 • abstinentka -y -tiek ž.;

 • abstinentský príd.: a. spolok

 • abstrahovať nedok. i dok.

  1. zovšeobecniť, zovšeobecňovať: a-júca činnosť mozgu

  2. odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť: a. pravidlo z konkrétnych faktov

  3. nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť: a. od rozdielov

 • abstrakcia -ie ž.

  1. iba jedn. zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie: myšlienková a.

  2. pojem ako výsledok abstrahovania: vedecká, logická a.

  3. niečo neskutočné, neexistujúce: mŕtva, prázdna a.;

 • abstrakcionista -u m. stúpenec abstrakcionizmu;

 • abstrakcionistický príd.

 • abstrakcionizmus -mu m. nefiguratívny smer v umení, najmä výtvar.;

 • abstrakčný príd.: a. postup, proces

 • abstrakt -u m. krátky výťah z obsahu článku al. knihy

 • abstraktný príd.

  1. získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, op. konkrétny: a. pojem, a-é myslenie, poznanie

  2. neskutočný, neživotný, nerealistický: mať a-é predstavy o niečom

 • absurdne prísl.;

 • absurdnosť -i ž.

 • absurdný príd. nezmyselný: a-á predstava;

 • absurdum -da -súrd s. kniž. absurdnosť, nezmysel: priviesť niečo ad a. do krajnosti

 • aby

  I. spoj. podraď. uvádza vetu

  1. účelovú: zasvietil si, a. lepšie videl

  2. príčinnú (so záporom; v nadradenej vete je sloveso typu báť sa): bojí sa, a. nespadol

  3. dôsledkovú (nadradená veta je záporná): nie som dieťa, a. si ma poúčal

  4. spôsobovú (obyč. s význ. účinku): žili tak, a. boli deťom príkladom;
  svetlo stačilo (natoľko), a. videli pod nohy

  5. predmetovú (najmä po slovesách, kt. vyj. prejav vôle): žiadal ju, a. cestovala s ním;
  rozkázal, a. ho odviedli;
  chce, a. bol pokoj

  6. prívlastkovú: predložil návrh, a. sa začalo rokovať;
  nieto dňa, a. ma nenavštívil

  7. podmetovú: nemá zmyslu, a. sme sa hádali

  8. doplnkovú (po záporných slovesách zmyslového vnímania): ešte som ho nepočul, a. prosil

  9. kniž. al. expr. nepravú účelovú (pripojenú zlučovacím al. odporovacím význ.): vrátil sa, a. čoskoro odcestoval znovu

  II. expr. i abyže čast. hovor. uvádza želacie vety, zakliatia ap., nech: a. si sa nepošmykol! a. to čert vzal!

 • acetón -u m. org. rozpúšťadlo;

 • acetónový príd.

 • acetylén -u m. chem. zápalný plyn použ. pri zváraní kovov a na svietenie;

 • acetylénový príd.: a-á lampa

 • ach, ách cit. vyj. rozlič. pocity, napr. bolesť, zármutok, túžbu, prekvapenie: a., prebeda! a., a., čo ste vyviedli! a., horkýže (nie)! v spoj. a. tak vyj. dovtípenie, pochopenie

 • achát -u m. mnohofarebný polodrahokam chalcedón

 • Achilles [-iles] -lla m. hrdina Homérovej Iliady;
  anat. A-llova šľacha šľacha lýtkového svalu upínajúca sa na pätnú kosť

  A-llova päta slabé miesto, slabina

 • achilovka -y -viek ž. hovor. Achillova šľacha

 • achkať nedok. expr. vzdychať, stonať

 • acidofilný príd. potrav.: a-é mlieko skysnuté baktériami mliečneho kvasenia s vlastnosťami zodpovedajúcimi zásadám správnej výživy

 • áčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom a, A: chodiť do a-y (triedy A)

 • áčko -a -čok s. hovor. písmeno a, A;
  vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • acylpyrín -u m. liek použ. pri prechladnutí, bolesti hlavy ap.

 • ad acta [adakta] (skr. a. a.) prísl. admin. do spisov (zn. na vybavenom spise): dať, uložiť a. a.

 • ad hoc [hók] prísl. kniž. (lat.) len na daný cieľ: obhajobná komisia ad h.

 • adagio [-ádžo] (tal.) hud.

  I. prísl. pomaly, zvoľna

  II. adagio -ia L -ie mn. -ia s. hud. skladba al. časť skladby v tomto tempe

 • Adam -a m. bibl. meno prvého človeka

  začať od A-a od začiatku;
  byť ako A. nahý;
  expr. A-ovo rebro žena;
  A-ovo jablko výstupok na prednej strane hrtana, ohryzok

 • adaptabilnosť -i ž.

 • adaptabilný príd. kniž. schopný adaptácie;

 • adaptácia -ie ž.

  1. prispôsobenie, úprava: a. budovy;
  divadelná a. novely

  2. iba jedn. prispôsobovanie sa, prispôsobenie sa: a. organizmu na chlad;

 • adaptačný príd.: a-é práce

 • adaptér -a L -i mn. N a A -y m. prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie

 • adaptovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť, upravovať, upraviť: a. budovu, a. text

  // adaptovať sa: oko sa a-je na tmu

 • adekvátne prísl.;

 • adekvátnosť -i ž.

 • adekvátny príd. kniž. zodpovedajúci, primeraný, zhodný: a. výraz, a. preklad;

 • adept -a m. začiatočník (vo vede, umení, v praktickej činnosti);

 • adeptka -y -tiek ž.

 • adieu [aďiö], adié cit. (franc.) zbohom: lúčime sa, a.

 • adjektívne prísl.;

 • adjektívnosť -i ž.

 • adjektívny príd.;

 • adjektívum -va -tív s. lingv. prídavné meno;

 • adjunkt -a m. v min. pomocný úradník;

 • adjunktka -y -tiek ž.;

 • adjunktský príd.: a. plat

 • adjustácia -ie ž. odb. vystrojenie všetkým potrebným, usporiadanie, usporadúvanie, úprava: admin. a. spisu;
  obch. a. tovaru;
  farm. a. lieku;

 • adjustačný príd.

 • administrácia -ie ž. hosp.-tech. správa, najmä novín a časopisov

 • administratíva -y ž. správa, riadenie, vybavovanie ver. vecí štátu, podniku ap.; orgány vykonávajúce túto činnosť: pracovať v a-e; prezidentova a.;

 • administratívne prísl.

 • administratívnoprávny príd. týkajúci sa administratívneho (správneho) práva

 • administratívnosprávny príd. týkajúci sa administratívnej správy: a-a jednotka

 • administratívny príd.: a. pracovník, a-e opatrenie;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: šťať, pzd, hp, fp, hã â v, cet, tcd, iff, grf, choã â, fnt, hvd, otd, dcl, dtb
Slovník skratiek: nof, rko, z80, ovm, jph, tlp, x85, cin, obaã â, ad n, pcy, zelã, úo, d28, i83
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV