Význam slova "tr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 702 výsledkov (6 strán)

 • cit. napodobňuje rapotavý zvuk (obyč. stroja, prístroja)

 • tra-ta-ta cit. napodobňuje výrazné zvuky bubna, strelných zbraní ap.

 • trabant -a m. auto zn. Trabant: mať starý t.

 • trable -ov m. pomn. subšt. ťažkosti (význ. 2), problémy, trampoty: mať t-e

 • trachea -ey D a L -ei mn. -ey ž.

  1. anat. (pri cicavcoch a vtákoch) priedušnica

  2. bot. cieva rozvádzajúca vodu a živiny (v drevnej časti rastlín);

 • tracheálny, tracheový príd. k 1: t-na chrupka

 • trachóm -u m. lek. vírusový zápal očných spojoviek al. rohovky;

 • trachómový príd.

 • tráčik -a/-čka m. zdrob.: detské nohavičky na t-y

 • tračky, tráčiky -ov m. zdrob.

 • tradícia -ie ž.

  1. obyč. mn. súhrn zvykov, názorov ap. prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie: národné t-ie, pokrokové t-ie;
  ostať verný t-iám, zachovala sa (pekná) t.;
  cirk. posvätná t. odovzdávanie Kristovho posolstva

  2. ústne prenášanie týchto zvykov a názorov, ústne podanie: podľa t-ie, povesti uchovávané t-iou

 • tradicionalista -u m. zástanca tradícií;

 • tradicionalistický príd.: t-á koncepcia;

  tradicionalisticky prísl.

 • tradicionalistka -y -tiek ž.;

 • tradicionalizmus -mu m. zachovávanie tradícií až lipnutie na nich;

 • tradične prísl.;

 • tradičnosť -i ž.

 • tradičný príd. založený na tradícii; vžitý, zaužívaný: t-á predstava, t. postup;
  t-é materiály, t-á výstavba;

 • tradovať sa nedok.

  1. šíriť sa tradíciou (význ. 2): ľudová slovesnosť sa t-je z generácie na generáciu

  2. tradične chápať: dlho sa t-l názor, že...

 • trafený príd. hovor. pejor. nenormálny, pojašený, šibnutý, strelený: je trochu t. (na rozum, na hlavu)

 • trafička -y -čiek ž. zdrob.

 • trafika -y -fík ž. predajňa tabakových výrobkov, obyč. aj poštových cenín a časopisov;

 • trafikant -a m. predavač v trafike; majiteľ trafiky;

 • trafikantka -y -tiek ž.;

 • trafikantský príd.

 • trafikový príd.;

 • trafiť dok.

  1. zasiahnuť cieľ: t. do terča, t. kameňom do obloka, t. niekomu (rovno) do srdca, (ne)t. do prázdnej bránky;
  guľka ho t-la

  2. nájsť cestu, potrafiť: t. domov, t. niekde aj poslepiačky

  3. naraziť (význ. 2), natrafiť: t. na vodu, na rudu, t. na známych

  4. (s prísl. dobre, zle ap.) prísť: zle t-l, nikoho nenašiel doma

  5. hovor. (s neurč. plnovýznamového slovesa) ako pomocné sloveso vyj. možnosť realizovať pripojený dej: t-í pršať, čo potom?

  t. do čierneho, t. klinec po hlave, po hlavičke vystihnúť podstatu veci;
  t. vedľa zmýliť sa;
  t. do živého dotknúť sa citlivej stránky;
  t-ená hus zagága zareaguje ten, koho sa niečo dotkne;
  t-la → kosa na kameň;
  t. niekomu na strunu, na nôtu ulahodiť mu;
  expr.: išiel ho → šľak t.;
  nech to → šľak t-í!

 • trafostanica -e -níc ž. hovor. transformačná stanica

 • tragač -a m. jednokolesový ručný vozík bez bočníc: voziť drevo na t-i;

 • tragéd -a m. herec stvárňujúci tragické postavy;

 • tragédia -ie ž.

  1. dram. útvar končiaci sa obyč. pádom hlavného hrdinu, trúchlohra: antické t-ie

  2. nešťastie (význ. 1), pohroma, katastrofa: národná, rodinná t., stala sa t.;
  hovor. expr. netreba z toho (hneď) robiť t-iu netreba zveličovať dosah niečoho

  3. črta tragickosti, tragika: t. generácie;

 • tragédka -y -dok ž.

 • tragickosť -i ž.

  II. tragické s. kniž. tragika, tragickosť: komické a t. v diele

 • tragický

  I. príd.: t-é zauzlenie v tragédii;
  t-á udalosť;
  t. osud, koniec smutný, nešťastný;

  tragicky prísl.: t. zahynúť;

 • tragika -y ž. tragický ráz niečoho, tragickosť

 • tragikomédia -ie ž.

  1. dram. útvar s tragickými a súčasne aj komickými prvkami;

  2. hovor. udalosť takéhoto rázu;

 • tragikomickosť -i ž.

 • tragikomický príd.: t-á situácia;
  t-á figúra;

  tragikomicky prísl.;

 • tragikomika -y ž. komika s tragickými prvkami, tragikomickosť

 • tragizovať nedok. kniž. pripisovať niečomu tragický význam, tragicky stvárňovať: t. udalosť;
  herec t-uje postavu

 • trajekt -u m. tech. plavidlo na prepravu vlakových súprav a motor. vozidiel;

 • trajektový príd.

 • trajler -a L -i mn. -y m. prívesné vozidlo na prepravu ťažkých nákladov;

 • trajlerový príd.

 • trak -u m.

  1. hovor. popruh: nadvihnúť skriňu pomocou t-u, t-ov

  2. obyč. mn. súčasť odevu v podobe pásikov prechádzajúcich cez plecia a chrbát: t-y na montérkach, sukňa s t-mi, prekrížené t-y;

 • trakcia -ie ž. odb. spôsob ťahania dopr. prostriedkov bez vlastného pohonu: parná, elektrická t., t. (vlečných) lodí;

 • trakčný príd.: t. motor

 • trakt -u m.

  1. krídlo väčšej budovy: zadný, bočný t.

  2. anat. ústrojenstvo: zažívací t.

 • traktát -u m.

  1. ved. spis (najmä v stredoveku): náboženský, filozofický t.

  2. pejor. nezaujímavá, zdĺhavá úvaha: písať siahodlhé t-y;

 • traktátový príd.

 • traktor -a m.

  1. ťažné motorové vozidlo: kolesový, pásový t., lesný t.

  2. slang. podávač perforovaného papiera (ako súčasť tlačiarne);

 • traktorček -a m. zdrob.

 • traktorista -u m. vodič traktora;

 • traktoristka -y -tiek ž.

 • traktorový príd.: t. závod, t-á vlečka;

 • traktovať nedok.

  1. kniž. podávať, vysvetľovať: t-nie poučiek

  2. hovor. hostiť, častovať: t. hostí;

 • traky -ov m. pomn. plecnice (na držanie mužských nohavíc);

 • trala, tralala, tralalom cit. (v speve) vyj. veselosť: pospevovať si t.

 • trám -u m. hrada: povalové t-y;
  stav. väzný, spojný t. konštrukčné drevené časti;

 • trambus -u/-a m. tech. nákladný automobil s vysunutou kabínou pre vodiča a pomocníka;

 • trambusový príd.

 • trámik -a m. zdrob.

 • tramín -u m.

  1. odroda viniča a hrozna

  2. víno z tohto hrozna;

 • tramínový príd.

 • trámový príd.: t-á konštrukcia;

 • tramp -a m. živ. kto pestuje trampovanie;

  tramp -u m. neživ. hovor. trampovanie, tramping: ísť na t.

 • tramping -u m. trampovanie

 • trampka -y -piek ž.

  1. žena pestujúca trampovanie

  2. obyč. mn. plátenná šport. obuv po členky

 • trampolína, trambulína -y -lín ž. perovaná plochá konštrukcia najmä na akrobatické cvičenie;

 • trampolínový, trambulínový príd.

 • trampoty -pôt ž. pomn. hovor. nepríjemnosti (význ. 2), ťažkosti, trápenie: každodenné t-y;
  mať stále, večné t-y s niečím

 • trampovať nedok. hovor. pestovať táborový život vo voľnej prírode

 • trampský príd.: t-é piesne;

 • tramtária, trantária -ie ž. expr. v spoj.: pochádzať odkiaľsi z t-ie zďaleka;
  bývať kdesi v t-ii na vzdialenom, odľahlom mieste;
  choď (voľakde) do t-ie! choď preč; neotravuj!

 • transakcia -ie ž. ekon. operácia, najmä finančná: obchodná t., zložité finančné t-ie;

 • transakčný príd.

 • transcendentálne prísl.;

 • transcendentálnosť -i ž.

 • transcendentálny príd. filoz. vzťahujúci sa na všetko, čo jestvuje: t-e vlastnosti bytia;

 • transcendentne prísl.;

 • transcendentnosť -i ž.

 • transcendentný príd. kniž. kt. prevyšuje istú hranicu, dokonalosť ap.; kt. je zmyslami nepostihnuteľný, nadzmyslový, nadprirodzený;

 • transfer -u m.

  1. (odb. al. publ.) presun, prevod, prechod: t. technológií, drog

  2. fin. medzištátny prevod kapitálových hodnôt: t. devíz;

 • transferový príd.: t-á listina

 • transfokátor -a m. opt. objektív s mechanicky meniteľnou ohniskovou vzdialenosťou

 • transformácia -ie ž. premena, pretvorenie: ekonomická t., t. sociálneho systému, školstva;
  t. prírody;
  elektrotech. t. napätia, t. prúdu;
  mat. t. rovníc, t. súradníc;

 • transformačný príd.: t-á stanica na prevod elektr. energie;
  t. proces;
  t. zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

 • transformátor -a m. zariadenie na premenu napätia al. intenzity striedavého prúdu;

 • transformátorový príd.

 • transformovať nedok. i dok. odb. premieňať, premeniť, pretvárať, pretvoriť: t. prúd;
  t. ekonomiku;
  mat. t. rovnicu;
  geom. t. úsečku

  // transformovať sa: prúd sa t-je

 • transfúzia -ie ž. prevedenie krvi, dodanie krvi do organizmu po jej strate al. ako náhrada za chorobne zmenenú krv;

 • transfúziológ -a mn. -ovia m. odborník v transfúziológii;

 • transfúziológia -ie ž. odbor zaoberajúci sa transfúziou krvi;

 • transfúziologička -y -čiek ž.;

 • transfúziologický príd.

 • transfúzny príd.: t-a stanica

 • transkontinentálny príd.

  1. prechádzajúci celým kontinentom: t. expres

  2. medzikontinentálny: t-a raketa

 • transkripcia -ie ž. odb. prepis, prepísanie: t. stenogramu;
  lingv. fonetická t. prepis hlások rečového prejavu podľa výslovnosti;

 • transkripčný príd.: t-é zásady, pravidlá

 • transliterácia -ie ž. lingv. prepis písmen jednej abecednej sústavy písmenami druhej sústavy: t. (z) azbuky do latinky;

 • transliteračný príd.

 • transmisia -ie ž. tech. prevod (význ. 3);

 • transmisijný príd.: t. remeň

 • transoceánsky príd. prechádzajúci, dopravujúci cez oceán: t. parník

 • transparent -u m.

  1. pás (látky, papiera ap.) s heslom upravený na nesenie v sprievode ap.; štandarda

  2. text. hodvábny zamat;

 • transparentne prísl.;

 • transparentnosť -i ž.: t. privatizácie

 • transparentný príd.

  1. priezračný (význ. 1), priesvitný: t. lak

  2. priezračný (význ. 2), priehľadný, jasný, zrejmý: t-á politika;

 • transparentový príd.: t-á výzdoba, t-é šaty

 • transplantácia -ie ž. lek. prenášanie, prenesenie tkaniva al. orgánu na iné miesto al. do iného organizmu: t. kože, srdca, obličiek;
  bot. štepenie, očkovanie;

 • transplantačný príd.

 • transplantovať nedok. i dok. vykon(áv)ať transplantáciu: t. očnú rohovku, kožu

 • transponovať nedok. i dok. kniž. prenášať, preniesť z jednej oblasti do druhej: hud. t. skladbu (z jednej tóniny do druhej)

 • transport -u m.

  1. doprava (význ. 1), prevoz: t. ranených do nemocnice

  2. väčšie množstvo osôb al. materiálu prepravované obyč. vlakom; takýto vlak: vojenský t.;
  naložený t.;

 • transportér -a L -i mn. -y m.

  1. dopravník: pásový t.

  2. obrnený t. bojové vozidlo pechoty;

 • transportérový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: bajt, mult, x400, online, ã æ ã p, te, out, just, spooler, hm, nã ã, eisa, slip ppp, , ci
Ekonomický slovník: mrc, cuc, pt, zmb, eek, ma, evy, povå, hh, hfl, zmk, sls, kyd, meã, pfm
Slovník skratiek: mfs, b76, cif, o90, r03, srt, ie, , smc, ev, a91, ttf, ug, ucu, mok
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV