Význam slova "hu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 192 výsledkov (2 strán)

 • hu, hú cit.

  1. i huhu, huhú napodobňuje hlas sovy

  2. vyj. zdesenie, odpor, hrôzu ap., huch: h., to je odporné

 • huba2 -y húb ž. niž. hovor. pejor. ústa; papuľa: dať, dostať po h-e

  pejor. držať h-u a) mlčať b) poslúchať;
  zatvor h-u, drž h-u! mlč!

  huba1 -y húb ž.

  1. dužnatý rastlinný útvar rastúci z vláknitého podhubia, obyč. s hlúbikom a klobúkom, bot. huby Fungi: muchotrávka je h.;
  jedlé, jedovaté h-y, sušené h-y;
  chodiť na h-y;
  nábytok je napadnutý h-ou niektorým jej druhom spôsobujúcim plesnenie, hnilobu

  2. pružná, pórovitá hmota zo schránok niekt. morských živočíchov použ. na umývanie ap.; syntetická napodobenina takej hmoty, špongia

  rásť, množiť sa ap. ako h-y po daždi veľmi;
  expr. → bláznivé h-y pojedol;

 • hubár -a m. kto chodí na huby, zaujíma sa o ne ap.;

 • hubárčiť -i nedok. hovor. zbierať huby

 • hubárka -y -rok ž.;

 • hubársky príd.: h-a vášeň;
  h-a poradňa

 • hubato prísl.;

 • hubatosť -i ž.

 • hubatý príd. hovor. pejor. papuľnatý: h-é dieťa;

 • hubertus -a/-u m. (športový) kabát z chlpatej vlnenej látky;

 • hubertusový príd.

 • hubica -e -bíc ž. dýza;

 • hubicový príd.

 • hubiť nedok. spôsobovať zhubu, ničiť (význ. 2), nivočiť: h. hmyz, burinu, životy

 • hubiteľ -a mn. -ia m. kniž. kto hubí, ničiteľ;

 • hubiteľka -y -liek ž.

 • hubka -y -biek ž. zdrob.

 • hubovitý príd. majúci vlastnosti al. podobu huby: h. výrastok, útvar;
  h-é drevo zasiahnuté hubou

 • hubový2 príd.

  expr. dostať h-ú polievku byť vyhrešený

  hubový1 príd.: h-á polievka;

 • hučať -í -ia nedok.

  1. ozývať sa súvislým hlbokým zvukom, robiť hukot, hukotať: voda h-í, hory h-ia, h-nie vetra;
  expr. dav h-í;
  neos. v hlave, v ušiach mu h-í (od únavy ap.)

  2. hovor. expr. vytrvalo nahovárať, presviedčať: h-í doňho, aby prišiel

  expr. nehuč (toľko) do mňa! neunavuj ma rozprávaním

 • huch cit. vyj. nepríjemné pocity, napr. zdesenie, odpor, strach, hu: h., ten lotor! h., zima je!

 • huckať nedok. dráždením popudzovať, štvať, nahuckávať (psa): h. psy, psov (na ľudí);

 • hudba -y -dieb ž.

  1. iba jedn. umenie uskutočňované tónmi, zvukmi, muzika; hud. diela; hra na hud. nástrojoch: vážna, tanečná, ľudová, moderná h., pestovať h-u;
  učiteľ h-y

  2. hud. teleso, orchester, kapela: dychová, vojenská h.

  to je h. budúcnosti zatiaľ neuskutočniteľná vec;
  expr. to je rajská, nebeská h. niečo veľmi príjemné;

 • hudbymilovný príd. milujúci hudbu: h-é obecenstvo

 • hudec -dca m. hudobník, muzikant (reprodukujúci obyč. ľud. hudbu al. v dedinskom prostredí)

 • hudlikať, hudlikovať nedok. pejor.

  1. nezručne hrať (najmä na husliach), fidlik(ov)ať, pidlikať

  2. stružlik(ov)ať, pidlikať: h. nožom

 • hudobne prísl.: h. nadaný;

 • hudobníčka -y -čok ž.;

 • hudobnícky príd.: h-e povolanie

 • hudobník -a mn. -ci m. kto hrá na hud. nástroji, zaoberá sa hudbou ap. (obyč. profesionálne);

 • hudobnina -y -nín ž. napísaná al. vytlačená hud. skladba

 • hudobno-slovný príd. hud. a slovný: h-é rozhlasové pásmo

 • hudobnodramatický príd. týkajúci sa hud. drámy

 • hudobnosť -i ž.

 • hudobnovedný príd. týkajúci sa hud. vedy

 • hudobný príd.: h. nástroj, skladateľ, h-á výchova;
  h. sluch presne rozlišujúci tóny;
  h-á skriňa v kt. sú hud. reprodukčné prístroje;

 • hudry cit. napodobňuje zvuk moriaka

 • húf -a/-u m. neusporiadaná skupina ľudí al. zvierat (najmä v pohybe), hŕba, hromada: h. detí, rýb;
  celé h-y množstvo;

 • húfik -a m. zdrob.

 • húfne prísl.: h. hynúť

 • húfnica -e -nic ž. voj. delo s krátkou hlavňou

 • húfny príd. hromadný: h-e sťahovanie obyvateľstva;

 • húfom prísl. hromadne, húfne: h. odchádzať

 • huhlať -e -ú -úc/-ajúc nedok. expr. hovoriť nezrozumiteľne, tlmene: h-e s plnými ústami;

 • huhňať -e -ú nedok. expr. fufnať: h-e, lebo je prechladnutý

 • huhňavo prísl.: h. rozprávať;

 • huhňavosť -i ž.

 • huhňavý príd. expr. fufnavý: h. hlas;

 • huk -u m.

  1. hukot, hrmot, lomoz: h. ulice

  2. píšťala na gajdách vydávajúca stále jeden tón

 • húkačka -y -čiek ž. hovor. zariadenie na vydávanie zvukového výstražného signálu

 • húkať -a nedok.

  1. vydávať ťahavý zvuk: sova, siréna h-a

  2. expr. kričať: h. na deti;

 • húkať sa -a (iba 3. os.) nedok. (o prasnici) mať čas párenia, páriť sa

 • húkavo prísl.

 • húkavý príd. podobný húkaniu, húkajúci: h-é hlasy;

 • dok. húknuť -e -u -kol

 • hukot -u m. hučanie, lomoz, hrmot: h. vody, vlaku

  robiť h. hukotať

 • hukotať -ce -cú nedok. robiť hukot, hučať: rieka h-e

 • hukotavo prísl.

 • hukotavý príd. hukotajúci, hučiaci: h. potok;

 • hulákať -a nedok. expr. hlasno spievať, vykrikovať: h-nie opilcov

 • húľava -y -ľav ž. expr. čierny búrkový oblak, čierňava, mrákava

 • hulvát -a m. subšt. grobian, surovec, odroň; hulvátsky príd. a prísl.;
  hulvátstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k hulvát

  2. grobiansky čin

 • humanista -u m. stúpenec humanizmu;

 • humanistický príd.: h-á literatúra;
  h. prístup;

  humanisticky prísl.

 • humanistka -y -tiek ž.;

 • humanita -y ž. humánnosť, ľudskosť

 • humanitárny príd. zameraný na zákl. záujmy a potreby človeka: h-a pomoc Bosne, bezdomovcom

 • humanitný príd. týkajúci sa (ľudskej) spoločnosti, spoločenský: h-é vedy

 • humanizmus -mu m.

  1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

  2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka: vyznávať, uskutočňovať h.;

 • humánne prísl. k 1;

 • humánnosť -i ž.

 • humánny príd.

  1. vyplývajúci z ľudskosti, ľudský: h-e skutky, názory, h-e cítenie

  2. odb. týkajúci sa človeka, ľudí: h-a medicína;
  h-a ekológia zaoberajúca sa zlaďovaním vzťahu človeka a životného prostredia;

 • humbug -u m. hovor. expr. podvod, balamutenie

 • humienko -a -nok, humience -a -nec s. zdrob.

 • humno -a -mien s.

  1. stodola: zvážať do h-a

  2. pozemok za stodolou: pásť v h-e

  my o → vlku a vlk za humny, h-mi;

 • humnový príd.;

 • humor -u m. žartovnosť, vtipnosť: mať zmysel pre h.;
  čierny, šibeničný h.;

 • humoreska -y -siek ž.

  1. žart. poviedka

  2. hud. skladba rozmarného rázu

 • humorista -u m.

  1. spisovateľ diel humorného obsahu

  2. človek oplývajúci humorom;

 • humoristický príd. obsahujúci humor: h. príbeh, časopis;

  humoristicky prísl.

 • humoristka -y -tiek ž.;

 • humorne prísl.;

 • humornosť -i ž.

 • humorný príd. žartovný: h. človek;
  h-á situácia komická;

 • humpľovať nedok. expr. ni(vo)čiť, kaziť (i morálne): h. šaty, majetok;
  h. charakter

 • humrový, správ. homárový

 • humus -u m. úrodná vrstva pôdy s org. látkami;

 • humusový príd.

 • huňa -e ž.

  1. v ľud. odeve kabát z hrubého súkna al. kožušiny

  2. hrubá prikrývka z vlny al. z kožušiny;

 • huňato prísl.;

 • huňatosť -i ž.

 • huňatý príd. majúci hustú srsť, chlpatý: h. kožuch, pes;

 • huncút -a m. expr. figliar, šibal, beťár, výmyselník, lapaj: h. chlapec huncútsky;

 • huncútik -a mn. -ci m. zdrob. zjemn.

 • huncútsky príd. i prísl.: h. chlapec;
  h. sa usmievať;

 • huncútstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k huncút

  2. huncútsky, šibalský skutok: robiť h-a;

 • hundrať -e -ú nedok. expr.

  1. vyslovovať nespokojnosť, šomrať, dudrať, frflať: h. na ženu, na počasie, stále iba h-e

  2. nezrozumiteľne hovoriť, šomrať, mrmlať: h. si popod nos;

 • opak. hundrávať -a

 • hundravo prísl.;

 • hundravosť -i ž.

 • hundravý príd. hundrajúci, šomravý: h. človek;

 • hundroš -a m. pejor. kto (stále a na všetko) hundre, mrmloš, dudroš

 • hunený príd. urobený z hrubej vlnenej látky: h. kabát

 • hungarista -u m.

  1. stúpenec hungarizmu

  2. maďarčinár

 • hungarizácia -ie ž. v býv. Uhorsku úsilie (u)robiť uhorským, maďarským;

 • hungarizačne prísl.: h. pôsobiť

 • hungarizačný príd.;

 • hungarizmus -mu m.

  1. hist. myšlienka uhorského štátu a jej presadzovanie

  2. lingv. maď. jazykový prvok v inom jazyku;

 • hunka -y -niek ž. zdrob.

 • hup, hups cit. vyj. pád, skok, hop: h. do jamy

 • húpací, správ. hojdací

 • húpačka, správ. hojdačka

 • húpať -a nedok.

  1. zapadať, boriť sa, zabárať sa: h. do snehu

  2. správ. hojdať, kolísať;

 • húpavý, správ. hojdavý, kolísavý

 • hupkom, hupky prísl. expr.

  1. rezko, svižne, skokom: h. vyskočiť

  2. náhle, rýchlo: h. sa rozhodol

 • dok. hupnúť -e -ú -pol

  1. k 1

  2. expr. náhle vhupnúť: h-l medzi nás vpadol;
  mesiac h-l za vrch

  h-lo mu do hlavy náhle mu prišlo na um

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rux, oz, oj, reg, eks, rek, ktj, reb, rey, jey, mep, uls, sux, csc, suq
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV