Význam slova "ar" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 113 výsledkov (1 strana)

 • ár -u L -i mn. -e m. plošná miera 100 m2, zn. a

 • ara -y ár ž. (stredne) veľký pestro sfarbený papagáj: a. modrožltá, zelenokrídla

 • arabčina -y ž. arabský jazyk

 • arabeska -y -siek ž.

  1. plochý ornament z geom. tvarov štylizovaných rastlín

  2. krátka poviedka al. hud. skladba

 • arabský príd. k Arab, Arábia: a. kôň;
  a-é číslice (na rozdiel od rím., napr. 1, 5, 10);

  arabsky prísl.

 • aranžér -a m. kto aranžuje: a. výkladnej skrine;
  a. výstavy;

 • aranžérka -y -rok ž.;

 • aranžérsky príd.;

 • aranžérstvo -a s. povolanie aranžéra

 • aranžmán -u m. i neskl. s. usporiadanie, úprava

 • aranžovať nedok. i dok.

  1. (odborne) upravovať, upraviť: a. výkladnú skriňu, a. hudobnú skladbu;
  a-ná pieseň

  2. usporadúvať, usporiadať, organizovať: a. zábavu, výstavu

 • arašid -u m. obyč. mn. plod podzemnice olejnej, búrsky oriešok;

 • arašidový príd.: a. olej

 • arbitrárny, arbitrérny príd. kniž. ľubovoľný

 • arbitráž -e ž.

  1. riešenie sporov splnomocnenými rozhodcami; rozhodcovské konanie: hist. Viedenská a. rozhodnutie o pripojení juž. častí Slovenska k Maďarsku 1938

  2. orgán na riešenie sporov medzi organizáciami: hospodárska, štátna a.;

 • arbitrážny príd.: a. súd, a-e rozhodnutie

 • arch. skr. architekt

 • archa -y árch ž. bibl.: Noemova a. Noemov koráb;
  a. zmluvy posvätná schránka s dvoma kamennými tabuľami Desatora

 • archaický príd.: a. jazyk, štýl

 • archaizmus -mu m. lingv. zastar. jazykový prostriedok použ. na vyvolanie dojmu starobylosti (napr. meruôsmy);

 • archanjel [-ňiel] -a m. náb. anjel vyššieho stupňa hodnosti: a-i Michal, Gabriel a Rafael;

 • archanjelský príd.

 • archeológ -a mn. -ovia m. odborník v archeológii;

 • archeológia -ie ž. veda skúmajúca spôsob života a kultúru dávnych ľudských spoločností na zákl. vykopaných predmetov;

 • archeologička -y -čiek ž.;

 • archeologický príd.: a. výskum

 • architekt -a m. odborník v navrhovaní stavieb, umel. úpravy budov, bytov, nábytku ap.;

 • architektka -y -tiek ž.

 • architektonický príd.

  1. k architektonika: a-é riešenie stavby

  2. umeleckostaviteľský: a-é pamiatky

 • architektonika -y ž. stavba, štruktúra nejakého celku, najmä z tech. a umel. hľadiska: a. budovy;
  a. umeleckého diela;

 • architektúra -y ž.

  1. staviteľské umenie; príslušný študijný odbor: renesančná a.;
  prihlásiť sa na a-u

  2. spôsob výstavby, (vnútorné) usporiadanie niečoho: a. chrámu;
  a. románu;
  hudobná a.

  3. staviteľské diela

 • archív -u m. zbierka písomností, dokumentov; inštitúcia na ich opatrovanie: literárny a., mestský a.;
  štátny a.;

 • archivár -a m. správca al. pracovník archívu: mestský a.;

 • archivárka -y -rok ž.

 • archívnický príd.

 • archívnictvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. veda zaoberajúca sa výskumom archívnych pamiatok a metódami práce v archívoch

  2. zbieranie archívnych pamiatok, udržiavanie archívov

  3. sústava archívov ako odvetvie ver. správy;

 • archívny príd.: a. fond;
  a. výskum;
  a-e víno kvalitné, kt. dozrieva vo fľaši

 • archivovať nedok. i dok. zakladať, založiť do archívu: a. spisy;
  a-ná žiadosť

 • arcibiskup -a m. biskup, kt. je na čele cirk. provincie, metropolita;

 • arcibiskupský príd.: a-á hodnosť;

 • arcibiskupstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. hodnosť, úrad arcibiskupa

  2. cirk. oblasť spravovaná arcibiskupom, arcidiecéza

 • arcidiecéza -y -céz ž. arcibiskupstvo;

 • arcidiecézny príd.

 • arciknieža -aťa mn. -atá -at s., v jedn. N i m. titul príslušníkov panovníckych rodov

 • areál -u L -i mn. -y m.

  1. vymedzená časť územia, pozemky so stavbami: a. výstaviska

  2. oblasť výskytu (rastlín, živočíchov, spoloč. javu)

 • aréna -y arén ž. priestor, kde sa konajú zápasy, predstavenia ap.: cirkusová a.;

 • árenda -y ž. zastaráv.

  1. (pre)nájom pozemku al. domu

  2. nájomné: platiť á-u

  vziať do á-y prenajať si;
  dať do á-y prenajať

 • árešt -u m. zastar. väzenie, žalár: sedieť, byť v á-e

 • argot -u m. reč protispoločenskej skupiny, v kt. vyjadrovacie prostriedky majú utajiť komunikované skutočnosti;

 • argotový, argotický príd.

 • argument -u m. dôvod, dôkaz: uviesť a-y

 • argumentácia -ie ž. argumentovanie: logická, presvedčivá a.;

 • argumentačný príd.

 • argumentovať nedok. uvádzať argumenty, dôvodiť, dokazovať: a. faktmi proti niečomu

 • ária -ie ž. hud. skladba pre sólový spev s inštrumentálnym sprievodom: operná á.

 • árijec -jca m. v nacistickom chápaní príslušník indoeurópskej rasy (podľa názvu starovekých národov Árijcov);

 • árijský príd.: á. pôvod

 • aristokracia -ie ž.

  1. vládnuca trieda za feud., šľachta: rodová a.

  2. privilegovaná časť spoloč. triedy al. vrstvy: finančná, statkárska a.;

 • aristokrat -a m.

  1. príslušník aristokracie, šľachtic: anglickí a-i

  2. kniž. človek vybraných spôsobov: a. ducha;

 • aristokratický príd.

  1. šľachtický: a-á spoločnosť

  2. privilegovaný

  3. kniž. vznešený, vybraný: a-é správanie;

  aristokraticky prísl.

 • aristokratka -y -tiek ž.;

 • aritmetický príd.: a. rad;
  a. priemer súčet čísel delený ich počtom;

  aritmeticky prísl.

 • aritmetika -y ž. odbor matematiky skúmajúci vlastnosti a vzťahy čísel;

 • arizácia -ie ž. za nacizmu preberanie majetku Židov prívržencami vládneho režimu (árijcami)

 • arkáda -y -kád ž. stav. oblúk stojaci na stĺpoch al. na pilieroch

 • arkier -a L -i mn. -e m. krytý výklenok na budove;

 • arkierový príd.

 • arktický príd. k Arktída: a. vzduch, a-é more

 • armáda -y -mád ž.

  1. ozbrojené sily štátu, vojsko: hlavný veliteľ a-y;
  publ. A. Slovenskej republiky;
  publ. modrá a. železničiari

  2. voj. operačné zoskupenie väčších jednotiek

  3. expr. veľké množstvo, zástupy: a. pracujúcich, nezamestnaných;

 • armádny príd.: a. zbor, a. generál

 • armatúra -y -túr ž.

  1. prídavné súčiastky a mechanizmy strojov a zariadení na zabezpečenie ich správnej činnosti, výstroj: a. parného kotla;
  a. potrubia kohútiky, ventily, uzávery ap.

  2. stav. výstuž: a. betónu

 • arménčina -y ž. arménsky jazyk

 • arménsky príd. k Armén, Arménsko;

  arménsky prísl.: dorozumieť sa (po) a.

 • arnika [-n-] -y ž. liečivá bylina so žltými kvetmi, bot. Arnica

 • arogancia -ie ž. bezočivá povýšenosť, nadutosť, namyslenosť, arogantnosť;

 • arogantne prísl.;

 • arogantnosť -i ž.

 • arogantný príd.: a. človek;
  a. pohľad;

 • aróma -y ž. (silná) vôňa: a. kávy;

 • aromatický príd. (silne) voňajúci: a-é látky

 • ArtD. skr. artis doctor (umelecká hodnosť doktor umenia pís. za menom)

 • artéria -ie ž. anat. tepna

 • artérioskleróza -y ž. lek. skleróza tepien

 • artézsky príd.: a-a studňa so spodnou vodou prúdiacou samočinne pod tlakom

 • artičoka -y -čok ž. stredomorská rastlina, ktorej nerozvinuté súkvetia sa používajú ako zelenina, bot. Cynara

 • artikel -kla L -i mn. -e m. hovor. tovar: obchodný, výnosný a.

 • artikulácia -ie ž. artikulovanie: vzorná a.;

 • artikulačný príd.: a-é orgány

 • artikulovať nedok. i dok.

  1. (u)tvoriť hlásky: nejasne a.;
  a-ná reč článkovaná

  2. kniž. dôrazne, zreteľne hovoriť, povedať; jasne formulovať: študenti svoje požiadavky verejne a-li

 • artista -u m. cirkusový al. varietný umelec: skupina a-ov;

 • artistický príd.: a. výkon

 • artistka -y -tiek ž.;

 • arzén -u m. prvok, ktorého zlúčeniny sa používajú ako liek, na hubenie hmyzu, myší ap., zn. As;

 • arzenál -u L -i mn. -y m. sklad zbraní, zbrojnica;

 • arzenovodík -a m. chem. prudko jedovatý plyn cesnakového zápachu

 • arzénový príd.: a. prípravok

 • maďarčina -y ž. maď. jazyk; ako učebný predmet i maď. literatúra

 • maďarčinár -a m. odborník v maďarčine; učiteľ al. poslucháč maďarčiny;

 • maďarčinárka -y -rok ž.

 • maďarón -a m. pejor. pomaďarčený príslušník nemaďarského národa;

 • maďarónka -y -nok ž.;

 • maďarónsky príd. i prísl.

 • nedok. očarúvať -a

 • pomaďarčiť -rč/-i! dok. dať maď. ráz, urobiť maďarským: p. (si) meno, p. školy;

 • nedok. pomaďarčovať

  // pomaďarčiť sa dostať maď. ráz, stať sa maďarským;

 • nedok. pomaďarčovať sa

 • šarža -e ž. hovor. (voj.) hodnosť: vysoká š., vyslúžiť si š-u;

 • nedok. učarúvať -a

 • nedok. vyčarúvať -a

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV